Revendicare imobiliară, pretenţii

Sentinţă civilă 3704 din 19.11.2012


Dosar nr. 3841/317/2009* Cod operator 3924

 - revendicare imobiliară -

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă nr. 3704/2012

Şedinţa publică de la 19 Noiembrie 2012

Completul compus din:

PREŞEDINTE: A.A.

Grefier: M.V.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanţii T.G., T.C., T. Gh. Ghe., domiciliaţi în comuna A., judeţul G. G.C.C., domiciliată în comuna S, sat B, judeţul G. şi pe pârâta C.I, domiciliată în N, judeţul G., având ca obiect revendicare imobiliară şi pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită din ziua dezbaterilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care s-a constatat că mersul dezbaterilor şi cuvântul părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 12.11.2012, fiind consemnate în încheierea de la aceea dată care face parte integrantă din prezenta sentinţă, pronunţarea fiind amânată la data de 15.11.2012 şi ulterior la data de 19.11.2012 când s-a reţinut în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă constată:

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă, la data de 22.10.2009 reclamanţii  T.G., T.C., T. Gh. Ghe. au chemat în judecată pe pârâta  C.I. pentru ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună obligarea acesteia să le lase în deplină proprietate şi liniştită posesie terenurile în suprafaţă de 6161 m.p. situaţi în T 30, P 1986 cu vecini la N L.I., la E De 2009, la S S.D., la V DJ 661, 5379 m.p. situaţi în T 30, P 1992 cu vecini la N D.A., la E rest proprietate, la S I.G., la V DJ 661, suprafaţa de 1834 m.p. situată în T 30, P 1974 cu vecini la N moştenitorii lui L.C, la E De 2009, la S P.M., la V DJ 661, terenuri ce au categoria de folosinţă livezi şi sunt trecute în titlul de proprietate cu nr. 1482462 din 22.11.2002, obligarea pârâtei să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie cele două corpuri de clădiri situate pe terenurile descrise mai sus clădiri aflate într-o stare avansată de degradare, să fie obligată de asemenea pârâta să plătească contravaloarea fructelor percepute de pe acest teren pe care le apreciază la valoarea de 500 lei şi plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu desfăşurarea procesului.

În motivarea acţiunii au arătat reclamanţii că sunt proprietari ai terenurilor mai sus descrise ce sunt ocupate în mod abuziv de către pârâtă din anul 2006, iar aceasta refuză să le cedeze în deplină proprietate şi liniştită posesie. În ceea ce priveşte construcţiile înţeleg să le menţină şi să despăgubească eventual pârâta cu o sumă raportată la vechimea acestora.

În drept acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 480-483 Cod civil.

Acţiunea a fost legal timbrată conform legii 146/1997.

În dovedirea acţiunii reclamanţii au depus înscrisuri respectiv titlul de proprietate cu nr. 1482462/22.11.2002, proces verbal de punere în posesie.

În termen legal pârâta a formulat întâmpinare în temeiul art. 115-118 Cod procedură civilă prin care a solicitat respingerea acţiunii.

A arătat că în urma unei licitaţii publice ce a avut loc la data de 19.10.2006, licitaţie ce a fost organizată de SC BV CONSULTING în calitate de lichidator al SC ZOOPOMICOLA SA BUMBEŞTI PIŢIC a dobândit un teren de 2369,6 m.p. situat în C.M. împreună cu 2 construcţii existente pe acest teren, în acest sens fiindu-i întocmit actul de adjudecare cu  nr. 5347/2006. Procedura licitaţiei publice ce a avut loc la data de 19.10.2006 nu a fost contestată de reclamant deşi această licitaţie a fost una publica de desfăşurarea şi organizarea acesteia fiind făcute anunţuri prin ziare şi la sediul unităţii administrativ teritoriale.

În legătura cu celelalte terenuri revendicate de reclamanţi arată că în punctul în care se află terenul al cărei proprietar este îl foloseşte din anul 2004 şi alte terenuri pentru păşunatul animalelor, însă aceste terenuri între care este posibil să fie şi terenul reclamantului alături de o altă persoana l-a folosit cu acordul proprietarilor pe care de altfel i-a şi despăgubit pentru lipsa de folosinţa a terenurilor.

În legătura cu revendicarea celor doua construcţii arată că se impune respingerea acţiunii ca de altfel şi pentru terenul în suprafaţă de 2369,6 m.p. atâta vreme cât reclamanţii susţin că aceste clădiri nu sunt proprietatea acestora. Trebuie respins şi capătul de cerere în pretenţii motivat că în condiţiile în care se va dovedi că a păşunat din terenul reclamanţilor i-a despăgubit pe aceştia.

În susţinerea celor afirmate a depus pârâta act de adjudecare cu nr. 5347/2006, plan cadastral, tabel cu cetăţeni care au terenuri în C.M.

La solicitarea instanţei C.L.F.F.A. a depus documentaţia care a stat la baza eliberării titlului de proprietate reclamanţilor filele 25-36, filele 62-64, împreună cu precizarea că terenul în litigiu a fost înscris in CAP, că în anul 1976 s-a înfiinţat ZOOPOMICOLA B.P. si din proprietatea CAP s-a înscris în Asociaţia Pomicola cu terenul agricol din C.M., ca terenul reconstituit reclamanţilor a fost în posesiaSC ZOOPOMICOLA SA B.P. cu suprafaţa de 1,1337 ha, că după anul 1989 terenul a fost retrocedat proprietarilor.

De asemenea lichidatorul a depus documentaţia ce a stat la baza actului de adjudecare filele 69-146  împreună cu precizarea că bunurile aflate în litigiu s-au aflat in proprietatea debitoarei SC ZOOPOMICOLA SA B.P. la data deschiderii falimentului nu se aflau în litigiu la data vânzării şi toate operaţiunile de valorificare s-au desfăşurat sub supravegherea judecătorului sindic.

Au fost solicitate relaţii Ministerului Agriculturii care a comunicat întreaga documentaţie ce a stat la baza emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO7 nr. 1628/1996 filele 91-146.

Pentru individualizarea terenurilor în litigiu şi pentru evaluarea lipsei de folosinţă a fost încuviinţată proba cu expertiză tehnică fiind numiţi doi expert potrivit specializării fiecăruia, obiectivele fiind fixate în contradictoriu cu părţile prin încheierea de şedinţă din data de 7.09.2010.

Au fost efectuate obiecţiuni la raportul de expertiză topografică ce au fost încuviinţate în parte motivat la termenul din data de 15.12.2010, răspunsul la obiecţiuni fiind anexat la fila 202.

Prin sentinţa civilă nr. 122/19.01.2011 pronunţată de Judecătoria Tg-Cărbuneşti în dosar nr.  s-a respins acţiunea reclamanţilor.

Pentru a pronunţa această sentinţă s-a reţinut că reclamanţii în calitate de moştenitori ai autorului defunct T.I. sunt proprietarii unui teren în suprafaţă totală de 11,1341 ha, situat pe teritoriul satului B., comuna A., judeţul G., dreptul de proprietate fiindu-le reconstituit în temeiul legii 18/1991 prin titlul de proprietate cu nr. 1482462 fila 5.

Că, pârâta este proprietara unei suprafeţe de teren de 2369,6 m.p. împreună cu două construcţii existente pe acest teren şi dovada acestei stări de fapt o face cu actul de adjudecare cu nr. 5347/2006 fila 17.

S-a reţinut că terenul a fost iniţial în patrimoniul SC Zoopomicola SA societate ce a intrat în procedura falimentului şi prin lichidatorul SC BV CONSULTING s-au scos la licitaţie bunurile aflate în patrimoniul acestei societăţi, pârâta adjudecând la licitaţie publica bunul imobil construcţie cabana D. situat în localitatea C.M., bunul imobil Cabana G. situat în localitatea C.M. şi bunul imobil teren în suprafaţă de 2369,6 m.p. situat în localitatea C. M. judeţul G.

S-a reţinut că terenul adjudecat de pârâtă se afla în patrimoniul SC Zoopomicola B.P. fiind cuprins în suprafaţa totală de 239183 m.p. pentru care societatea aflată în faliment deţinea certificat de atestare a dreptului de proprietate cu nr. 1628 seria MO7.

S-a constatat că atât reclamanţii cât şi pârâta deţin înscrisuri pentru terenurile pe care le deţin şi pe care le au în proprietate şi urmează a se verifica dacă actele de proprietate se suprapun.

S-a reţinut că expertul a identificat şi individualizat în raportul de expertiză atât terenul deţinut de reclamanţi în zona litigiului cât şi terenul deţinut de pârâtă în aceeaşi zonă, în sensul că suprafaţa revendicată de reclamanţi este de 1101 m.p., are categoria de folosinţă curţi construcţii însă nu se regăseşte între suprafeţele reconstituite reclamanţilor potrivit titlului de proprietate depus.

Că, se regăseşte acest teren în certificatul de atestare a dreptului de proprietate cu nr. 1628 seria MO7 cu vecinătăţile N E S rest proprietate teren SC Z. şi V DJ 661 suprapunându-se cu terenul cumpărat de pârâtă fiind inclus în totalitate în terenul de 1870 m.p. dobândit de pârâtă prin procesul verbal de licitaţie şi actul de adjudecare nr. 5347/2006.

S-a reţinut că expertul a concluzionat că în urma identificării curelei reclamanţilor s-a constatat că aceasta se opreşte la terenul adjudecat de pârâtă şi în aceste condiţii cureaua nu se întinde până la DJ 661.

De asemenea, s-a reţinut că pârâta nu deţine în fapt terenul adjudecat în suprafaţă de 2369,60 m.p. ci doar 1870 m.p., însă reclamanţii deţin suprafaţa înscrisă în actele de proprietate pentru cele doua parcele luate în discuţie, suprafeţe care se înscriu şi în dimensiunile trecute pe schiţele aferente proceselor verbale de punere în posesie.

S-a constatat că reţinerile expertului se coroborează cu schiţele aferente raportului de expertiză şi terenurile descrise în titlul de proprietate prezentat de reclamanţi, în sensul că în  T 30 P 1992 reclamanţii deţin suprafaţa de 5379 m.p., aceeaşi suprafaţă de teren regăsindu-se la măsurători de către expert în condiţiile în care vecinătatea vestică este proprietatea pârâtei cu o lăţime de 35,86 m şi nu DJ 661, în continuarea acesteia fiind amplasată P 1993 păşuni în suprafaţă de 5558 m.p. atât cât ar trebui să deţină reclamanţii conform titlului de proprietate.

S-a apreciat că întrucât terenurile deţinute în actele de proprietate prezentate de părţi nu se suprapun, nu se impune a se analiza care dintre cele doua înscrisuri este mai bine caracterizat, analiză obligatorie în condiţiile în care ar exista o suprapunere fie şi în parte.

Cererea în despăgubiri s-a respins, avându-se în vedere soluţia pronunţată cu privire la capătul de cerere al revendicării.

S-a apreciat că pârâta nu a recunoscut ocupaţiunea şi că reclamanţii nu au dovedit această stare de fapt, iar păşunatul altor terenuri din zona a avut acordul proprietarilor, pe care de altfel i-a despăgubit fie cu sume de bani, fie cu alimente.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanţii.

Recurenţii susţin că acţiunea le-a fost respinsă greşit deşi au solicitat o nouă expertiză pentru că expertul prin concluziile raportului efectuat nu putea să formuleze concluzii cu privire la titlul de proprietate, respectiv la vecinătatea din partea de vest a terenurilor revendicate , în sensul că aceasta nu ar fi DJ , atâta timp cât  acest titlu de proprietate nu a fost atacat de nimeni.

O altă critică vizează reţinerea instanţei cu privire la neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 480 Cod civil şi  motivează recurenţii că dovada dreptului de proprietate au făcut-o cu titlul de proprietate , iar ocupaţiunea a fost recunoscută de pârâtă.

 Se invocă greşita individualizare de către expert a parcelelor revendicate, deşi s-au formulat obiecţiuni la raportul de expertiză şi faptul că greşit instanţa nu a încuviinţat efectuarea în cauză a unei contraexpertize.

Prin decizia nr. 1176/2011 pronunţată în şedinţa publică de la 09 Mai 2011 de Tribunalul Gorj - Secţia Civilă a fost admis recursul declarat de recurenţii reclamanţi T.G., T.C., T. Gh. Ghe., G.C.C. (fostă T.) împotriva sentinţei civile nr. 122/19.01.2011 pronunţată de Judecători Tg-Cărbuneşti în dosar nr. , casată sentinţa şi trimisă cauza pentru rejucare aceleiaşi instanţe.

Tribunalul a reţinut că instanţa s-a pronunţat în mod formal asupra cererii dedusă judecăţii prin respingerea acesteia şi prin reţinerea necritică a concluziilor raportului de expertiză şi greşit a validat punctul de vedere al expertului în sensul că vecinătatea din partea de vest a terenurilor revendicate a fost indicată greşit în titlul de proprietate, atâta timp cât acest titlu de proprietate nu a fost atacat sau modificat şi mai ales având în vedere că terenurile cuprinse în parcelele ce formează obiectul judecăţii nu au fost identificate în conţinutul raportului de expertiză potrivit actului de proprietate.

Astfel, reclamanţii au revendicat suprafeţele de teren situate în tarlaua 30, parcelele 1986, 1992 şi 1974. Expertul a identificat doar suprafaţa de teren din parcela 1992, schimbând vecinătatea din partea vestică, iar restul parcelelor potrivit numărului topografic nu au fost identificate, făcându-se vorbire de alte parcele, respectiv 1993.

S-a reţinut că atât instanţa, cât şi expertul fac vorbire de schiţele aferente procesului verbal de punere în posesie, dar acestea nu au fost depuse la dosar, instanţa de recurs neputându-le identifica, deoarece planurile depuse la fila 173 nu echivalează cu schiţa terenurilor cuprinse în titlul de proprietate şi aferentă procesului verbal de punere în posesie, din care să rezulte dimensiunile terenurilor, pentru a se putea concluziona că reclamantul deţine întinderea dreptului de proprietate stabilită prin titlul de proprietate. Că rezultă din dispoziţiile Legii 18/1991 şi a Regulamentului de aplicare a acesteia că prin documentaţia înaintată pentru eliberarea titlurilor de proprietate terenurile sunt identificate prin schiţe, astfel că aceste schiţe există şi trebuiau avute în vedere la întocmirea lucrării.

Că expertul nu putea să schimbe vecinătatea terenului în partea de vest şi să concluzioneze că reclamanţii deţin suprafaţa înscrisă din titlu până la vecinătatea cu pârâta, întrucât în această ipoteză putea fi schimbată orice vecinătate până la limita suprafeţei înscrisă în titlu, făcând loc arbitrariului în soluţionarea cauzei.

Greşit se concluzionează prin suplimentul la raportul de expertiză că pârâta nu ocupă din terenul reclamanţilor cuprinse în parcelele 1986 şi 1974 şi că acestea nu au nici o legătură cu terenul în litigiu, atâta timp cât reclamanţii au revendicat aceste suprafeţe de teren şi figurează în titlul lor de proprietate.

Că nu se poate concluziona că terenul nu este cuprins în titlul de proprietate al reclamanţilor, în timp ce expertul modifică vecinătatea din partea de vest a terenului. Modalitatea de efectuare a expertizei a condus la o imposibilitate a stabilirii stării de fapt de către instanţă cu privire la faptul dacă terenurile se suprapun sau nu şi dacă se impune compararea titlurilor de proprietate.

S-a mai reţinut că este fondat şi motivul de recurs prin care se invocă recunoaşterea ocupaţiunii de către pârâtă. Aceasta a recunoscut prin întâmpinare ocupaţiunea terenului şi greşit a apreciat instanţa cu privire la acest aspect.

La Judecătoria Tg-Cărbuneşti cauza a fost înregistrată sub nr. 3841/317/2009*.

Apărătorul reclamanţilor a depus la dosar adresa nr. 2474/19.05.2011 emisă de P. comunei A. şi schiţa parcelelor reconstituite reclamanţilor.

Având în vedere îndrumările deciziei de casare instanţa a pus în discuţie efectuarea unei noi expertize topografice, fiind numit expertul T.P.C.

În şedinţa publică din data de 06.02.2012 a fost înlocuit expertul T.P.C. cu expertul V.N., iar raportul de expertiză a fost depus la dosar la data de 29.08.2012.

La solicitarea apărătorului pârâtei s-a dispus emiterea unei adrese către C.L.F.F.A. pentru a comunica: planul parcelar avut în vedere la emiterea titlului de proprietate nr. 1482462/22.11.2002 privind pe defunctul T.I. cu moştenitorii T.G., T.C., T. Gh. Ghe., G. C.C. (fostă T.) şi când s-a preluat de la S.C. ZOO POMICOLA S.A. B.P. terenurile pe care această unitate le deţinea pe raza comunei A., pentru a fi retrocedate; să se clarifice neconcordanţele dintre suprafeţele înscrise în titlul de proprietate nr. 1482462/22.11.2002 şi procesul verbal de punere în posesie, dimensiunile şi vecinătăţile acestora cu realitatea din teren şi să se precizeze dacă s-a făcut o punere în posesie efectivă pentru terenurile din tarlaua 30, parcelele 1986, 1992 şi 1974, în caz afirmativ să se precizeze dacă punerea în posesie s-a făcut şi pentru terenurile aferente construcţiilor S.C. ZOO POMICOLA S.A., deţinute şi posedate de această unitate.

Cu adresa nr. 5544/03.10.2012 emisă de C.L.A. s-a comunicat că nu  s-au preluat de la S.C. ZOO POMICOLA S.A. B.P. suprafeţele de teren pe care există construcţii, iar în titlul de proprietate nr. 1482462/22.11.2002 şi procesul verbal de punere în posesie suprafeţele şi dimensiunile sunt corecte, la parcelele 1992 şi 1986 vecinătatea din partea de vest a fost trecută greşit, corect fiind  S.C. ZOO POMICOLA S.A. B.P., nu DJ , deoarece suprafaţa aferentă construcţiilor aparţinea acestei societăţi când s-a făcut punerea în posesie pentru terenurile din tarlaua 30. S-a înaintat planul parcelar avut în vedere la emiterea titlului de proprietate nr. 1482462/22.11.2002.

În şedinţa publică din 08.10.2012 s-a revenit cu adresă către expertul V.N. pentru a răspunde la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză, urmând să identifice terenul din tarlaua 30, parcelele 1992  şi 1986 prin suprafaţă, dimensiuni, astfel cum este trecut în titlul de proprietate nr. 1482462/2002 şi în procesul verbal de punere în posesie; să precizeze ce suprafaţă totală ar avea terenul reclamanţilor din tarlaua 30, parcelele 1992, 1993 şi 1986,  între DJ  şi Dc 2009; să identifice prin schiţă, dimensiuni, suprafaţă, vecini, tarla, parcelă, categorie de folosinţă, terenul în suprafaţă de 2369,6 mp din actul de adjudecare 5347/2006, procesul verbal de licitaţie din 19.10.2006 şi certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului  seria  M07 nr. 1628; să  precizeze dacă terenul în litigiu revendicat de reclamanţi se regăseşte în tarlaua 30, parcela 474 şi dacă terenul din tarlaua 30, parcela 474 este distinct de terenul din tarlaua 30, parcelele 1992, 1993 şi 1986; dacă acest teren din tarlaua 30, parcela 474 se regăseşte în titlul de proprietate nr. 1482462/2002 şi în procesul verbal de punere în posesie emise reclamanţilor; să precizeze categoria de folosinţă a terenului revendicat de reclamanţi din tarlaua 30, parcelele 1992, 1993 şi 1986 şi categoria de folosinţă a terenului din actul de adjudecare 5347/2006,  procesul verbal de licitaţie din 19.10.2006 şi certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului  seria  M07  nr. 1628 şi să precizeze în ce tarla şi parcelă se regăseşte terenul din actul de adjudecare 5347/2006,  procesul verbal de licitaţie din 19.10.2006 şi certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului  seria  M07 nr. 1628.

 La data de 22.10.2012 a fost depusă la dosar completare la raportul de expertiză tehnică judiciară.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarea stare de fapt şi de drept:

Reclamanţii în calitate de moştenitori ai autorului defunct T.I. sunt proprietarii unui teren în suprafaţa totală de 11,1341 ha teren situat pe teritoriul satului B., comuna A., judeţul G, dreptul de proprietate fiindu-le reconstituit în temeiul Legii nr. 18/1991 prin titlul de proprietate nr. 1482462/22.11.2002, punerea în posesie fiind efectuată conform procesului-verbal încheiat la data de 16.09.2002.

Prin acţiunea introdusă la instanţă au solicitat obligarea pârâtei C.I. să le lase în deplină proprietate şi liniştită posesie mai multe suprafeţe de teren, respectiv: terenul în suprafaţă de 6161 mp din tarlaua 30, parcela, cu vecinii: N- L.I., E- De 2009, S- S. D. D., V- DJ , terenul în suprafaţă de 5379 mp din tarlaua 30, parcela 1992, cu vecinii: N- D. A., E- rest proprietate, S- I.G., V- DJ  şi terenul în suprafaţă de 1834 mp din tarlaua 30, parcela 1974, cu vecinii: N- moştenitori L.C., E- De 2009, S- P.M., V- DJ, terenuri ce au categoria de folosinţă livezi, motivat de împrejurarea că pârâta le ocupa în mod abuziv terenurile.

Pârâta este proprietara unei suprafeţe de teren de  2369,6 mp împreună cu două construcţii existente pe acest teren conform actului de adjudecare cu nr. 5347/2006, dreptul de proprietate fiind intabulat conform încheierii nr. 19050 din 25.06.2010 dată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară G.

Analizând înscrisul depus de pârâtă se reţine că terenul a fost iniţial în patrimoniul SC ZOOPOMICOLA SA B.P., societate ce a intrat in procedura falimentului. Ca urmare a acestei stări de fapt lichidatorul SC BV CONSULTING a scos la licitaţie bunurile aflate în patrimoniul acestei societăţi, pârâta adjudecând la licitaţie publică bunul imobil construcţie cabana D. situat în localitatea C.M., bunul imobil Cabana G. situat în localitatea C.M. şi bunul imobil teren în suprafaţă de 2369,6 mp situat în localitatea C.M, judeţul G.

Conform extrasului de carte funciară pentru informare şi planului de încadrare în zonă imobilele dobândite de pârâtă se află în comuna A, sat A. pct. „C. M.”, tarlaua 30, parcela 474, judeţul Gorj.

Mai reţine instanţa în urma analizării documentaţiei depuse de Ministerul Agriculturii că terenul adjudecat de pârâtă se afla în patrimoniul SC ZOOPOMICOLA B.P. fiind cuprins în suprafaţa totală de 239183 mp pentru care societatea aflată în faliment deţinea certificatul de atestare a dreptului de proprietate cu nr. 1628 seria MO7.

Cu ocazia organizării licitaţiei SC BV CONSULTING SRL în calitate de lichidator a purtat corespondenţă cu Primăria A. solicitând informaţii în legătura cu terenurile şi persoanele care ar deţine ca urmare a retrocedării potrivit Legii nr. 18/1991 terenuri în locaţia C.M.

Acţiunea în revendicare este acea acţiune prin care proprietarul care a pierdut posesia unui teren individual determinat cere instanţei să i se stabilească dreptul de proprietate asupra bunului şi să-i  redobândească folosinţa lui de la cel care îl stăpâneşte fără a fi proprietar.

Partea obligată să îşi dovedească dreptul de proprietate asupra bunului este reclamantul deoarece şi în această materie operează principiul înscris în art.1169 Cod civil.

În raportul de expertiză tehnică judiciară expertul a identificat terenul revendicat de reclamanţi ca fiind sub forma a două curele, aflate în tarlaua 30, parcela 1986, cu suprafaţa de 6161 mp (19,56 m x 315 m) şi vecinătăţile: N- L.I., S- S.D., E- De 2009, V- DJ  şi în tarlaua 30, parcelele 1992 şi 1993 cu suprafaţa totală de 10937 mp (35,86 m x 305 m) şi vecinătăţile: N- D.G., S- I.G., E- De 2009, V- DJ, terenuri înscrise în titlul de proprietate nr. 1482462/22.11.2002, categoria de folosinţă actuală fiind de păşune.

În ceea ce priveşte terenul din tarlaua 30, parcela 1974, expertul a precizat că se află mai spre nord şi nu este afectat de pârâtă.

A fost identificat şi terenul cu suprafaţa de 2369,6 mp din procesul verbal de licitaţie din 19.10.2006 şi actul de adjudecare nr. 5347/2006, aflat în tarlaua 30, parcela 474 conform planului cadastral, având categoria de folosinţă păşune şi curţi-construcţii, cu vecinătăţile: N- T.GH., S- moşt. D.I., E- S.D. Gr. I., D.A., T.G., I. Gr., moşt. P. Al., moşt. D. I., moşt. P. E., moşt. D. I., V- DJ , teren ce se regăseşte în certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M07 nr. 1628, iar pe această suprafaţă sunt amplasate mai multe construcţii.

Expertul a menţionat că dacă se consideră că terenul reclamanţilor se întinde de la De 2009 până la DJ , atunci terenul din tarlaua 30, parcelele 1986 şi 1992 se suprapune parţial cu terenul cumpărat de pârâtă, suprafaţa suprapusă fiind de 1359 mp din care 300 mp în parcela 1886 şi 1059 mp în parcela 1992, iar dacă parcelarea s-a făcut fără a se include şi parcela 474 atunci nu există suprapunere, iar litigiul l-ar constitui doar suprafaţa ocupată de pârâtă cu ţarcul pentru animale, respectiv 1035 mp, din care 400 mp în parcela 1986 şi 635 mp în parcela 1992.

În completarea la raportul de expertiză a menţionat că există o suprapunere de 139 mp între terenul din tarlaua 30, parcela 1992 şi terenul cu suprafaţa de 2369,60 mp.

Având în vedere însă adresa nr. 5544/03.10.2012 expertul a precizat că suprafaţa totală a terenului cuprins între DJ  şi De 2009 pe direcţia parcelei 1986 este de 6743 mp, cu  582 mp mai mult decât suprafaţa înscrisă în titlul de proprietate, iar pe direcţia parcelelor 1992 şi 1993 de 11832 mp, cu 895 mp mai mult decât suprafaţa înscrisă în titlul de proprietate.

Că terenul din litigiu se regăseşte în tarlaua 30, parcela 474 şi care nu este înscrisă în titlul de proprietate nr. 1482462/22.11.2002 şi procesul verbal de punere în posesie emise reclamanţilor.

În adresa nr. 5544/03.10.2012 emisă de C.L.A. s-a menţionat că nu  s-au preluat de la S.C. ZOOPOMICOLA S.A. B.P. suprafeţele de teren pe care există construcţii, iar în titlul de proprietate nr. 1482462/22.11.2002 şi procesul verbal de punere în posesie suprafeţele şi dimensiunile sunt corecte, la parcelele 1992 şi 1986, dar vecinătatea din partea de vest a fost trecută greşit, corect fiind S.C. ZOOPOMICOLA S.A. B.P., nu DJ, deoarece suprafaţa aferentă construcţiilor aparţinea acestei societăţi când s-a făcut punerea în posesie pentru terenurile din tarlaua 30.

 Având în vedere şi probatoriul administrat în primul ciclu de judecată, instanţa apreciază că acţiunea în revendicare nu este întemeiată şi pe cale de consecinţă va fi respinsa nefiind îndeplinite condiţiile art. 480 Cod civil în vigoare la data înregistrării cererii de chemare în judecată.

În ceea ce priveşte cererea în despăgubiri instanţa o va respinge de asemenea în raport de soluţia ce a fost dată primului petit in revendicare.

Deşi în cuprinsul întâmpinării pârâta a arătat că păşunează cu animalele anumite suprafeţe de teren ce nu-i aparţin, afirmaţia acesteia a fost condiţionată faţă de împrejurarea în care se va dovedi pe parcursul cercetării judecătoreşti că terenurile aparţin reclamanţilor.

Analizând probatoriul se reţine că pârâta a dovedit că pentru păşunatul altor terenuri din zonă a avut acordul proprietarilor pe care de altfel i-a despăgubit fie cu sume de bani, fie cu alimente.

Referitor la cererea privind atribuirea in proprietate a construcţiilor cu consecinţa despăgubirii pârâtei instanţa o va respinge ca o consecinţă a soluţiei oferită pentru cererea în revendicare. Ca o concluzie construcţiile sunt amplasate pe terenul proprietatea pârâtei.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse mai sus instanţa va respinge acţiunea formulată de reclamanţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanţii T.G., T.C.,  T. Gh. Gh., domiciliaţi în comuna A., judeţul G., G. C.C., domiciliată în comuna S., sat B., judeţul G., în contradictoriu cu pârâta C.I., domiciliată în N., judeţul G.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.11.2012.

PREŞEDINTE,

A.A.

GREFIER,

V.M.

Red. A.A./tehnored. A.A.

7 ex./21 Decembrie 2012