Instituire curatelă

Sentinţă civilă 951/2013 din 19.03.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa civilă Nr. 951

Şedinţa publică de la 19 Martie 2013

Completul compus din:

PREŞEDINTE I. M.

Grefier L. V.

Ministerul Public a fost reprezentat prin procuror D.C. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile de instituire curatelă, formulată de reclamantul Ţ.I. Ion, cu domiciliul în comuna, sat Moşteni, judeţul, împotriva pârâtului  .Ţ.A, cu domiciliul în comuna, sat, judeţul

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamantul şi pârâtul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează lipsa referatului de anchetă socială.

Din oficiu se ia interogatoriul pârâtului, declaraţia fiind consemnată şi ataşată la dosar după citire şi semnare.

Instanţa având în vedere actele medicale depuse la dosar, revine asupra dispoziţiei privind întocmirea referatului de anchetă socială.

Reclamantul şi pârâtul arată că sunt de acord.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord.

Nemaifiind alte cereri de formulat ori probe de administrat, instanţa acordă cuvântul asupra fondului.

Reclamantul solicită admiterea cererii şi desemnarea sa drept curator al pârâtului Ţ.A..

Pârâtul arată că este de acord ca reclamantului să fie numit curatorul său.

Reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea acţiunii.

INSTANŢA

Asupra cauzei civile de faţă.

Prin cererea înregistrată la data de  13.02.2013 la Judecătoria sub

nr., reclamantul Ţ.I. a solicitat să se dispună instituirea curatelei şi numirea sa drept curator al fratelui său, Ţ.A. pentru reprezentarea intereselor acestuia.

În fapt a arătat că fratele său, Ţ.A. Augustin suferă de boli psihice conform certificatului de handicap nr. 4169/08.10.2012 astfel încât nu poate să se prezinte la instanţele judecătoreşti sau alte instanţe pentru a-şi apăra bunurile

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 180 Cod civil

În dovedirea cererii a depus în copie cărţile de identitate, certificatului de handicap nr. 4169/08.10.2012 şi  o notă detailată a dosarului nr.  aflat pe rolul Judecătoriei Cererea a fost scutită de taxa de timbru. 

Din înscrisurile existente la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Pârâtul .Ţ.A. este fratele reclamantului Ţ.I, fiind bolnav, aşa cum rezultă din Certificatul de încadrare în gradul II de handicap accentuat.

Prezent în instanţă, pârâtul a fost de acord să fie numit reclamantul drept curatorul său.

Având în vedere starea de urgenţă în care se află numitul .Ţ.A., instanţa constată că în drept cererea de instituire curatelă îndeplineşte cerinţele prevăzute de  art.178 alin.1 lit.a şi lit.b Cod civil.

Potrivit dispoziţiilor art.178 alin.1 lit a Cod civil, .instanţa de tutelă poate institui curatela „  dacă, din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, o persoană, deşi capabilă, nu poate, personal, să îşi administreze bunurile sau să îşi apere interesele în condiţii corespunzătoare şi, din motive temeinice, nu îşi poate numi un reprezentant sau un administrator”.

Faţă de considerentele expuse, urmează ca instanţa să admită cererea şi pe cale de consecinţă va institui pentru pârâtul Ţ.A. şi va numi curator al acestuia pe Ţ.A:.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite cererea de instituire curatelă, formulată de reclamantul Ţ.I., cu domiciliul în comuna, sat, judeţul Gorj, împotriva pârâtului  Ţ.A., cu domiciliul în comuna, sat, judeţul

 Instituie curatela pentru pârâtul  ŢA., C.N.P. şi numeşte curator al acestuia pe reclamantul Ţ.I., C.N.P.

Un exemplar al încheierii se va comunica Primăriei Comunei

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică din data de 19.03.2013

Preşedinte,

I.M.

Grefier,

.L.V.