Art. 215 Cod penal

Sentinţă penală 174 din 03.06.2010


Obiect: art. 215 Cod penal

SENTINŢA  PENALĂ NR.174/3.06. 2010

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătorie s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului G.U., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 215 al. 1 şi 4 Cod penal şi art. 84 al. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934.

Inculpatul audiat în instanţă a arătat următoarele:

A avut relaţii comerciale cu cele două societăţi. Plătea cu ordin de plată sau bilete la ordin. După ultimul refuz a rugat administratorii să se înscrie la masa credală deoarece nu avea lichidităţi dar aceştia au refuzat.

După 3-4 luni i-au completat şi introdus cecul peste incidenţa bancară ştiind sigur că nu pot încasa banii deoarece i-a anunţat telefonic.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Între societatea SC U. SRL administrată de inculpatul G.U. şi SC T. SRL Z. a intervenit la data de 16.10.2008 un contract de vânzare-cumpărare nr. 1593 prin care se prevede, printre altele, că obligaţia de plată se va onora prin numerar, B.O. sau CEC. Ca urmare a achiziţionării de materiale de către S.C. U. S.R.L., sunt emise mai multe facturi : nr. 0012509/16.10.2008 în valoare de 1.047,841ei ; nr. 00125508/16.10.2008 în valoare de 6.506,13 lei; nr. 00125506/16.10.2008 în valoare de 16.102,67 lei, însumând în total 23.656,62 lei.

Pentru plata acestei sume inculpatul emite două filele cec seria BG xxxxxxxxxxxxx pentru suma de  11.828,32 lei, la data de 16.11.2008 şi seria BG xxxxxxxxxxxxx pentru suma de 11.828,32 lei, la data de 20.11.2008, file care, introduse la plată în termenul legal de maxim 15 zile de la data emiterii, au fost refuzate la decontare pentru lipsa disponibilului din cont, adăugându-se motivele interdicţiei bancare şi a filelor cec retrase din circulaţie.

În urma probelor administrate, s-a stabilit faptul că SC U. SRL X. a intrat în interdicţie bancară începând cu data de 03.11.2008, iar inculpatul G.U. era obligat să returneze imediat filele cec ridicate de la toate băncile, acesta luând la cunoştinţă despre interdicţie şi consecinţele ei chiar din aceeaşi zi, când a semnat şi ştampilat de primire.

Din extrasele de cont s-a confirmat faptul că inculpatul, atât în momentul emiterii filelor cec, respectiv, 16.11.2008 şi 20.11.2008 cât şi în următoarele 2 săptămâni după emiterea lor, nu a avut disponibil în cont. Nici măcar la momentul încheierii contractului cu S.C.T. S.R.L. Z. nu avea suma necesară în cont, toate aceste aspecte conturând intenţia clară a inculpatului de a înşela societatea păgubită, care s-a constituit parte civilă cu suma de 23.656,62 lei.

În lunile octombrie şi noiembrie 2008 partea vătămată SC S. SRL Y. a avut relaţii comerciale cu SC U. SRL X. administrată de inculpat acestea concretizându-se prin emiterea facturilor fiscale SSSSS 449/20.10.2008, SSSSS 485/27.10.2008, SSSSS 515/31.10.2008 şi SSSSS 550/10.11.2008 în valoare totală de 3.567,74 lei . Pentru plata lor la data de 20.10.2008 inculpatul a lăsat o filă cec BH yyyyyyyyyyy „în alb", adică doar semnată şi ştampilată de către învinuit, restul datelor fiind completate de un angajat al firmei păgubite la data prezentării la plată, aspecte recunoscute atât de G.U. cât şi de reprezentanţii părţii vătămate, care s-a constituit parte civilă cu această sumă.

În urma verificărilor extrasului de cont la B. s-a constatat faptul că inculpatul nu mai lucra cu această bancă din data de 02 septembrie 2008 , astfel încât reiese, fără putinţă de tăgadă, intenţia de a înşela a inculpatului.

Situaţia de fapt astfel reţinută rezultă din adresa nr. 5/16.01.2009 emisă de R. Agenţia Y., plângerile părţilor vătămate, contractul nr. 1593/2008, facturile fiscale (filele 33-36 d.u.p), copiile instrumentelor de plată şi documentele de justificare a refuzului de decontare, actul constitutiv şi certificatul de înregistrare al SC U. SRL coroborate cu declaraţia inculpatului prin care recunoaşte în parte săvârşirea faptelor.

În drept, faptele inculpatului îndeplinesc elementele constitutive a două infracţiuni înşelăciune prevăzută de art. 215 al. 1,4 Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. „a” raportat la art. 76 lit. „c” Cod penal şi a infracţiunii de emitere a unui cec căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale prevăzută de art. 84 al.1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplicarea art. 74 lit. „a” Cod penal raportat la art. 76 lit. „e” Cod penal.

La individualizarea judiciară a pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art.72 Cod penal.

Având în vedere conduita bună a inculpatului înainte de săvârşirea faptei, va reţine în favoarea sa circumstanţa atenuantă prevăzută de art.74 lit."a" Cod penal.

Având în vedere gradul de pericol social al faptelor săvârşite , împrejurările comiterii acestora , urmările produse , precum şi elementele care caracterizează persoana şi conduita inculpatului , instanţa apreciază că scopul educativ preventiv al pedepsei va putea fi atins faţă de inculpat prin aplicarea unei pedepse privative de libertate orientată sub,minimul special, ca urmare a aplicării dispoziţiilor art.76 Cod penal. În baza art. 33 lit „a” şi art. 34 lit. „b” Cod penal va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea.

Având în vedere că inculpatul nu a mai fost anterior condamnat la o pedeapsă mai mare de 6 luni , pedeapsa ce urmează a fi aplicată de instanţă nu depăşeşte 2 ani, iar instanţa apreciază că scopul pedepsei, având în vedere persoana inculpatului poate fi atins şi fără executarea efectivă a pedepsei , va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei , potrivit art. 81 Cod penal.

Va stabili termen de încercare alcătuit din perioada de 2 ani la care se va adăuga durata pedepsei ce urmează a fi aplicată prin prezenta sentinţă penală, potrivit art.82 Cod penal .

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 Cod penal.

Va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit."a" teza II şi lit."b" Cod penal pe durata pedepsei aplicate.

În temeiul art.71 al.5 Cod penal va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În latura civilă a cauzei constatând că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale în temeiul art. 14, art. 346 Cod procedură penală, art. 1000 al. 3 şi art. 998 Cod civil va obliga inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC U. SRL prin lichidator judiciar la plată către părţile vătămate a despăgubirilor civile solicitate reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate şi neachitate şi a dobânzii legale calculate până la data plăţii efective.

Va dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Neamţ a onorariului pentru asistenţa juridică din oficiu pentru inculpat.

În baza art. 191 Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata în solidar cu partea responsabilă civilmente a cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

 

Domenii speta