Contestatie la executare.

Sentinţă civilă 6543 din 26.10.2009


Dosar nr. .........Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

SENTINTA CIVILA nr. 6543

Sedinta publica de la 26 Octombrie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE ........

Grefier ........

Pe rol judecarea cauzei civile, avand ca obiect contestatie la executare ,formulata de contestatorul N.G., in contradictoriu cu intimata  SC C.H.G. SA si cu tertul poprit U..C.B.T-J.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în sedinta publica din data de 19.10.2009 si au fost consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarâre, când instanta, pentru a da posibilitatea partilor sa depuna concluzii scrise, a amânat pronuntarea la data de astazi, când a dat urmatoarea sentinta.

INSTANTA,

Prin contestatia la executare adresata instantei de judecata si înregistrata  sub nr. ...., contestatorul NG a solicitat, în contradictoriu cu intimata  SC C.H.G. SA si cu tertul poprit U..C.B.T-J, sa se dispuna anularea formelor de executare emise în dosarul nr. ....... instrumentat de BEJ E.M., suspendarea formelor de executare si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii, contestatorul a aratat ca  somatia trimisa de executorul judecatoresc  nu îndeplineste conditiile prevazute de lege, cu privire la continut, respectiv la suma de 914210,98 lei, facându-se mentiunea ca aceasta este "dobânda legala aferenta pâna la achitarea debitului", dar nu se mentioneaza care este debitul si cuantumul acestuia si care este suma totala, cât este debit si cât este dobânda, fiind întocmite de catre executor doar un proces verbal de cheltuieli de executare, dar nu si cu privire la suma debitului si dobânda acestuia.

Contestatorul mai mentioneza catre executorul indica drept  titlul executoriu  sentinta penala nr. 3484 din 26.11. 2004, pronuntata de Judecatoria Focsani, dar nu se face nicio alta mentiune cu privire la Decizia ..... din data de 5.12.2008, pronuntata de Curtea de Apel Galati, care este definitiva si irevocabila si nici de celelalte hotarâri care au existat între aceste doua decizii, care au comportat modificari în sensul apelurilor formulate de parti si respinse pretentiile formulate de SC C.H.G. SA., astfel ca nu exista nicio obligatie de plata catre aceasta. Ca nu exista acesta obligatie rezulta si din decizia nr......... si nr, ....... prin care au fost anulate actele considerate false si, ca efect al acestui fapt, intervine inexistenta prejudiciului , in opinia contestatorului.

In continuarea motivarii, se arata ca in  somatia emisa exista mentiunea ca achitarea debitului se face în solidar cu CD, când prin sentinta penala nr... din 26.11.2004, care este titlu executoriu, se face mentiunea de achitare în solidar a patru persoane: N.G., CD, MV,  P.D. Astfel, sustine contestatorul exista o contradictie între somatie si titlul executoriu, ceea ce conduce la anularea acestuia.

 Referitor la poprirea de creanta dispusa de executoriul judecatoresc,contestatorul arata ca aceasta este total nelegala, deoarece în baza art. 453 (2),  atunci când  executarea se face asupra salariului sau a altor venituri periodice cunoscute, realizate de debitor, înfiintarea popririi se dispune numai de instanta de fond, executorul judecatoresc neavând posibilitatea înfiintarii popririi, fiind încalcate astfel dispozitiile legale. Chiar actul de poprire se întemeiaza pe dispozitiile art.453 al.l, C Pr.Civ., dar se refera la veniturile salariale ale debitorului, acestea fiind cuprinse de art. 453 (2) C Pr.Civ.

Un alt motiv de nulitate invocat este si faptul ca în baza dispozitiilor art.379 (1) C Pr.Civ., pentru ca o creanta sa poata fi determinata, aceasta trebuie sa fie certa, lichida si exigibila, iar în baza art. 379 (4) C Pr.Civ, creanta este lichida atunci când câtimea ei este determinabila cu ajutorul actului de creanta, fie opozabila, în baza unor dispozitii legale.

Actul de creanta înfiintat de executor nu îndeplineste conditiile prevazute de codul de procedura, deci nu este determinata si pronuntata în baza unei hotarâri judecatoresti.

Mai arata ca potrivit art.409 C Pr.Civ.,in adresa de infiintare a popririi  se mentioneaza câtimea sau fractia pâna la care se pot urmari veniturile realizate din salariu, respectiv 1/3, ceea ce executorul nu a mentionat în actul de creanta, facând trimitere la toate veniturile realizate de debitor si nu la cota de 1/3 din salariu, ceea ce contravine dispozitiilor legale, executorul judecatoresc depasindu-si atributiile în exercitarea actului de executare.

Considera contestatorul ca pâna la solutionarea contestatiei si a lamuririi titlului executoriu,  se impune suspendarea formelor de executare .

Actiunea a fost întemeiata pe disp. art. 399 si urmatoarele,C.pr.civ., dispozitiile art.379, 403 si 409 Cod.proc.civ.

Contestatoarea a anexat actiunii în copie procesul-verbal încheiat la data de 2.12.2008 în dosarul de executare  nr. ...., somatia nr. ...., sentinta civila nr. ...., încheierea nr. ...... si încheierea nr. ...... ale Judecatoriei Tg-Jiu.

Actiunea a fost legal timbrata.

Contestatorul a depus la dosar adresa de infiintarea popririi, proces verbal de cheltuieli, , somatia nr. .......

Intimata a formulat intampinare in cauza prin care a solicitat respingerea  contestatia la executare ca nefondata si a invocat exceptia de  necompetenta teritoriala a Judecatoriei Tg.Jiu, cu motivarea ca , potrivit art. 400 alin. 2 C. Proc. Civ. contestatia privind lamurirea, întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotarârea ce se executa. In consecinta intimata a solicitat disjungerea acestui capat de cerere si declinarea competentei în favoarea Judecatoriei Focsani.

Mai arata ca între contestator si intimata a existat un litigiu penal ce s-a derulat pe parcursul mai multor ani, respectiv 2002-decembrie 2008, iar ultima decizie data de  Curtea de Apel Galati, pronuntata la 05 decembrie 2008 reprezinta titlul executoriu a ramas definitiva, fiind investita cu fomula executorie.

Faptul ca au fost obligati în solidar mai multi inculpati nu-l absolva pe contestator de a fi executat, subscrisa având posibilitatea de a se îndestula de la oricare dintre debitori (art.1039 si urm C. Civ.).

Creanta este certa lichida si exigibila, fiind determinata cu certitudine în continutul titlului executoriu - sentinte penala nr........, iar dobânda legala este determinabila.

Cu privire la poprire, apreciaza  ca în speta nu sunt aplicabile prevederile art.453 alin. 2 C Proc. Civ. nefiind în niciuna din situatiile prevazute de textul de lege invocat, executorul judecatoresc procedând corect.

Cu privire la  continutul somatiei,intimata arata ca omisiunea cuvântului "plus" (suma plus dobânda),se datoreaza unei greseli  de dactilografiere, greseala ce a fost remediata de organul de executare la solicitarea intimatei, respectiv în data de 05.06.2009 s-a emis o noua somatie, ce a fost comunicata si contestatorului

Cu privire la suspendarea executarii, solicita respingerea acesteia, dat fiind faptul ca nu exista neclaritati si neconcordante cu privire la titlu executoriu sau la actele de executare.

 La termenul de judecata din 6.07.2009 , contestatorul si-a precizat actiunea in sensul ca formuleaza contestatie si impotriva somatiei din ......... si a incheierii din aceeasi data intrucat executorul poate sa incheie procese verbale de executare, nu si incheieri .De asemenea, invoca faptul ca actele de executare sunt lovite de nulitate , fiind intocmite fara instiintarea instantei in raport de decizia nr. .......... a Curtii Constitutionale si OUG 42/2009.

Instanta, din oficiu, a solicitat dosarul nr. ....... al Biroului  Executorului Judecatoresc EM, în copii certificate, acesta fiind remis pentru termenul din 6.07.2009.

La termenul de judecata din data de 15.06.2009, instanta a respins cererea de suspendare a executarii silite avandu-se in vedere faptul ca nu s-a achitat de catre contestator cautiunea stabilita de instanta, iar la termenul de judecata din data de 19.10.2009, s-a respins exceptia de necompetenta a Judecatoriei Tg Jiu invocata de intimata, pentru considerentele ce apar in incheierea de sedinta de la acel termen.

Analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor invocate, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. ....... a Judecatoriei Focsani , inculpatii N.G., CD ,MV si PD au fost obligati, cu titlu de despagubiri, in solidar catre intimata la 5 784 348 718 lei plus dobanda legala aferenta pana la achitarea debitului; inculpatii N.G., CD ,MV si PD la 2 834 617 600 lei plus dobanda legala aferenta pana la debitului; inculpatii N.G., CD in solidar la 523 143 519 lei plus dobanda legala aferenta pana la debitului.

Aceasta sentinta a ramas definitiva prin decizia penala nr. ...... pronuntata in dosarul nr. .... al Curtii de Apel Galati , apreciindu-se ca prejudiciul a fost corect retinut de instanta de fond , pe baza probelor administrate.

Sentinta penala nr. .... a Judecatoriei Focsani a fost investita cu formula executorie prin incheierea din data de 30.01.2009 si, in baza acesteia, s-a pornit executarea silita impotriva contestatorului N.G., formandu-se dosarul de executare nr. .......

Sustinerea contestatorului, in sensul ca nu are nicio obligatie de plata fata de intimata, nu poate fi avuta in vedere  fata de dispozitivul clar al hotararilor mai sus mentionate , prin care instanta s-a pronuntat in mod cert asupra obligarii in solidar a celor patru inculpati la sume certe si dobanzi determinabile. Respingerea recursului partii civile nu este de natura a conduce la concluzia ca nu s-ar datora vreo suma de bani, intrucat, verificand decizia penala nr. .... pronuntata in dosarul nr. ....... al Curtii de Apel Galati ,se observa ca recursul partii civile viza cuantumul despagubirilor , apreciat ca fiind mai mare decat cel stabilit de instanta de fond.

Instanta nu va primi nici apararea contestatorului in sensul ca  anularea actelor false ar conduce la inexistenta prejudiciului, intrucat instanta a stabilit obligatia de plata a unor sume de bani cu titlu de despagubiri , astfel ca masura anularii actelor false nu a inlaturat prejudiciul creat.

Referitor la apararea contestatorului potrivit careia in somatia emisa in dosarul de executare(fila 8) se face mentiune ca plata se face in solidar cu CD, când prin sentinta penala nr....... din 26.11.2004, care este titlu executoriu, se face mentiunea de plata în solidar a patru persoane: N.G., CD ,MV si PD, instanta retine ca o asemenea aparare nu este in masura sa atraga anularea executarii silite, in conditiile in care somatia cuprinde toate mentiunile expres prevazute de art.387 C.pr.civ., iar potrivit art 1039 si urm C.civ , creditoarea poate urmari pe oricare dintre debitorii solidari pentru a-si indestula creanta.

De asemenea, trimiterea contestatorului la disp. art. 453 alin 2 C.pr.civ, in sustinerea afirmatiei ca infiintarea popririi se putea realiza doar de instanta, nu si de executorul judecatoresc,  este gresita intrucat, in speta, nu ne gasim in niciuna din situatiile reglementate de acest text de lege. Prin urmare, in mod legal s-a procedat la infiintarea popririi de catre executorul judecatoresc.

Se mai retine caracterul cert , lichid si exigibil al creantei urmarite , creanta stabilita prin titlu executoriu reprezentat de sentinta penala nr. ...... a Judecatoriei Focsani.

In ceea ce priveste fractia din salariu ce poate fi urmarita conform art. 409 C pr. civ , retinerea acesteia revine tertului poprit in functie de imprejurarea daca sunt sau nu mai multe urmariri, indicarea fractiei nefiind atributul executorului.

Observand dosarul de executare ...... , instanta constata ca actele in vederea executarii silite au fost emise inainte de publicarea deciziei Curtii Constitutionale nr. ......... , astfel ca nu exista obligativitatea executorului judecatoresc de a solicita instantei incuviintarea executarii silite.

In ceea ce priveste eroarea materiala cuprinsa in somatia din 21.04.2009 , precum si in adresa de infiintare a popririi in sensul ca s-a trecut in mod gresit ca suma de 914 210,98 lei reprezinta dobanda legala aferenta , cand trebuia trecut  "suma de 914 210,98 lei plus dobanda legala aferenta pana la achitarea debitului", se observa ca aceasta eroare a fost remediata de executorul judecatoresc prin intocmirea unei incheieri de indreptare, precum si prin emiterea unei noi somatii. Emiterea incheierii de indreptare a erorii materiale este in concordanta cu prevederile art. 54 din Legea 188/2000, care prevad ca actele îndeplinite de executorii judecatoresti, care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite, vor fi îndreptate sau completate de catre acestia, la cerere sau din oficiu.Astfel, afirmatia contestatorului in sensul ca executorul nu putea emite aceasta incheiere este lipsita de suport juridic si nu va fi retinuta de instanta.

Avand in vedere toate cele anterior retinute, instanta constata ca actiunea de fata este neintemeiata si, pe cale de consecinta, urmeaza sa o respinga ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge contestatia la executare formulata de contestatorul N.G.,cu domiciliul ales în .........., în contradictoriu cu intimata ........, cu sediul în ............. si cu tertul poprit UCB, cu sediul in ......., ca neîntemeiata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 26.10.2009.

PRESEDINTE, GREFIER,

MP DGC

red.jud MP/ tehn. DGC

5 ex. /13.11.2009

1