Partaj bunuri comune.

Sentinţă civilă 4929 din 01.07.2009


Dosar nr. (......)Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL  GORJ

Sentinta  civila nr. 4929

Sedinta publica de la 01 Iulie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE: ....................

GREFIER: ................

Pe rol fiind judecarea actiunii civile de partaj bunuri comune formulata de reclamantul B.E.F. împotriva pârâtei A.C.M. si a cererii de interventie în interesul pârâtei formulata de intervenienta C.F..

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns  pârâta  asistata de avocat B. I. , lipsa fiind  reclamantul  reprezentat de avocat  H.Fl. si intervenienta C.F..

Procedura completa .

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, s-au constat depuse la dosar de catre pârâta A.C.M.  înscrisuri în dovedirea  situatiei financiare  a firmei administrate de aceasta, s-a tinut  de catre reclamant un interogatoriu  pârâtei, dupa care, constatând ca nu mai sunt alte cereri de formulat si probe de administrat, s-a acordat cuvântul pe fond .

Avocat H. F. pentru reclamant a solicitat admiterea actiunii ,urmând a se constata calitatea de bun comun al terenului având în vedere ca probele administrate nu au rasturnat prezumtia comunitatii de bunuri. În plus a aratat ca actul de donatie nu a fost facut exclusiv pentru terenul ce face obiectul prezentei cauze si ca atare a solicitat retinerea lui la masa partajara în cota de 50% pentru fiecare parte.

Avocat B. I. pentru pârâta a solicitat  respingerea actiunii ca nefondata,  având în vedere ca bunul partajat a fost dobândit de pârâta, prin donatie de la intervenienta C.F., admiterea cererii reconventionale si a cererii de interventie formulata de C. F., cu cheltuieli de judecata.

J U D E C A T A

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei T sub nr.(...), reclamantul B.E.F. a chemat-o în judecata pe pârâta A.C.M., solicitând instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna partajarea terenurilor descrise în contractul de vânzare - cumparare autentificat  sub numarul 3057/12.05.2008 al BNP Silvia Badea situate în  extravilanul municipiului T., tarlaua  93, parcela 50/1 , judetul Gorj, dobândite în timpul casatoriei. 

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca  s-a casatorit  cu pârâta  în anul 2007, dar ca a convietuit cu aceasta  mai bine de 9 ani, iar în anul 2009 prin sentinta civila nr. 321/21.01.2009 pronuntata  în dosarul nr. 15813/318/2008 s-a dispus desfacerea casatoriei.

A mai aratat reclamantul ca în timpul casatoriei a dobândit împreuna cu pârâta  un teren arabil , cu numarul cadastral 5165/3/2, în suprafata de 1000 m.p. învecinat la  N - teren cu numarul cadastral 5165/10, la S- teren cu numarul cadastral 5165/9 ( drum acces), la E-  teren  cu  numar cadastral  5165/6( vândut lui S. E. I.) si la V- rest proprietate  vânzator ( teren cu numar cadastral 5165/3/1);  cota  indiviza  de 46 m.p. teren  ce face parte  dintr-un drum de acces cu nr.  cadastral 5165/9, intabulat în cartea funciara  nr. 2878 a municipiului Tg-Jiu, jud. Gorj, în suprafata totala de 776 m.p.  ce se întinde  din partea  de vest, de la De 44 si pâna la partea  de est la Rezerva Primariei, drum de acces ce se învecineaza la N-  teren cu  nr. cadastral 5165/1 B. S., rest proprietate  vânzator( teren nr. cadastral 5165/3/1), teren cu numar cadastral 5165/3/2 învecinat  cu terenul deschis la pct. 1), teren  cu nr. cadastral 5165/6 S. E.I. si teren  cu numar cadastral 5165/8 D. P. , la S- teren  cu numar cadastral 5165/2 B.  S., rest proprietate vânzator( teren  cu nr.  cadastral 5165/4), teren  cu numar cadastral 5165/5 P. C. si P. R. si teren  cu numar  cadastral 5165/7 D. A.; la E- Rezerva Primarie, la V- DS 44. 

În drept, actiunea a fost întemeiata pe disp. art.36  alin 1 C.fam.

În dovedirea actiunii reclamantul a  depus la dosarul cauzei, în xerocopie, act de dezmembrare si contract de vânzare - cumparare autentificat sub numarul  3057/12.05.2008  al BNP S.  B.,  sentinta civila nr. 321/21.01.2009  a Judecatoriei Tg-Jiu, promisiune  bilatereala  de vânzare - cumparare autentificata sub numarul 1275/25.02.2008 a BNP S. B., extras de cont  din 025.05.2009 de la Raiffeisen Bank, cupon de pensie privind pe B. L., act aditional nr. 26/01.07.2006, contract individual de munca privind pe reclamant,  fisa  fiscala  pe  anul 200, contract  de credit bancar pentru persoane fizice nr. 3183/19.06.2007, contract de credit nr. RF08745187434, cupon de pensie privind pe  B. E., contract de  închiriere nr. 7/02.05.2008, decizie  de impunere  pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2007, declaratie privind venitul estimat, procura speciala,  mai multe facturi fiscale si a solicitat încuviintarea probei testimoniale  sens în care au fost încuviintati  martorii  D. D. si V. A.,  ale caror declaratii fiind depuse la dosar ( filele 102 si respectiv 33)  si proba  cu interogatoriu pârâtei  si a  intervenientei  C.F..

Pârâta  A.C.M. a formulat întâmpinare - cerere  reconventionala  prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata,  solicitând totodata sa se constate ca bunul supus partajului a fost dobândit prin contributia sa exclusiva, cu banii proveniti de la parintii sai.

A mai aratat ca,  potrivit  art.30 Codul Familie bunurile  dobândite în timpul casatoriei de catre oricare dintre  soti  sunt de la data dobândirii lor  bunuri comune ale sotilor , iar potrivit  alin 3  ale aceluiasi articol calitatea de bun comun nu trebuie  dovedita, însa bunul  supus  partajarii  este  bun  propriu, reclamantul  neavând absolut nici o contributie la dobândirea acestuia.

Ca, terenul a fost achizitionat cu banii mamei sale, devenind bun propriu, întrucât intentia mamei sale  a fost  doar  de a o gratifica în momentul în care, în ziua întocmirii actului autentic de vânzare - cumparare mama sa i-a donat prin  contractul de donatie nr. 1645, suma de 70.000 lei.

În aparare pârâta a depus la dosar contractul de donatie autentificat sub numarul 1645/12.05.2008 de  BNP  R. I.,  note de sedinta si a solicitat încuviintarea probei testimoniale  sens în care au fost încuviintati  martorii  D. A.  si F. J. ale caror declaratii  au fost depuse la dosar ( filele 32 si 34).

În cauza s-a formulat cerere de interventie, în interesul pârâtei  A.C.M.  de catre intervenienta C.F., prin  care s-a solicitat admiterea în principiu a prezentei cereri de interventie , întrucât justifica un interes moral si respingerea  actiunii reclamantului , acesta neavând  nici o contributie personala la dobândirea imobilului.

În drept si-a întemeiat cerere de interventie pe dispozitiile art. 49-56 C.proc. civ.

S-a mai retinut ca reclamantul a formulat o întâmpinare la cererea reconventionala a pârâtei învederând instantei ca terenul nu poate avea regimul juridic de bun propriu , deoarece a fost dobândit prin contributia comuna a sa si a pârâtei din veniturile obtinute de ei.

Ca initial s-a încheiat cu vânzatorul o promisiune bilaterala de vânzare - cumparare, autentificata sub nr. 1275/25.02.2008, achitându-se suma de 10.000 lei urmând ca diferenta de 15.000 lei sa fie achitata pâna în data de 01.05.2008, fapt care s-a si realizat.

A mai aratat reclamantul ca pârâta este de rea - credinta, încercând sa induca în eroare instanta, prin încercarea de a forma convingerea ca pretul achizitionarii terenului a fost de 70.000 lei.

În ceea ce priveste cererea de interventie a aratat ca mama pârâtei nu avea cum sa-i doneze acesteia suma mentionata întrucât aceasta nu avea posibilitati materiale sa strânga suma respectiva.

Având în vedere sustinerile partilor, instanta apus în discutie administrarea probei testimoniale, urmând a stabili daca reclamantul si pârâta realizau venituri suficiente cât sa îsi permita achizitionarea unui astfel de teren .

Astfel au fost audiati pentru reclamant D. D. si V. A. iar pentru pârâta D. A. si F. J., depozitiile lor consemnându-se si atasându-se la dosar.

Totodata, reclamantul a depus un set de acre respectiv: la dosar un cupon mandat postal pe numele B. L., un act aditional al contractului de munca din care rezulta ca acesta este salariat la firma "Colet Express" ca agent transporturi, realizând un venit de 946 lei lunar, contractul de munca, un contract de credit bancar pe numele B. E. încheiat în anul 2007, un cupon de pensie pe numele tatalui sau, un contract de închiriere pe numele B. E.,decizii de impunere pe numele B. E., o procura data de B. E., reclamantului, mai multe facturi fiscale pentru prestari servicii eliberate de firma SC S.P. SRL T., firma care apartine tatalui reclamantului.

De asemenea fiecare dintre parti a tinut un interogatoriu celeilalte.

S-a mai retinut ca intervenienta C.F. a depus la dosar un set de acte cu privire la firma pe care o administreaza.

Analizând actele si lucrarile dosarului, s-au constatat si retinut urmatoarele :

Reclamantul a fost casatorit cu pârâta în perioada 23.06.2007 - 21.01.2009 , casatoria lor fiind desfacuta prin acord, sens în care s-a pronuntat judecatoria Tg-Jiu prin sentinta civila nr. 321/2009.

În perioada cât cei doi au fost casatoriti pârâta a încheiat cu vânzatorii D. D. si D. C. contractul de vânzare - cumparare autentificat sub nr. 3057/12.05.2008 la BNP S. B.

În aceiasi zi, în care s-a perfectat contractul de vânzare - cumparare, însa anterior încheierii acestuia, intervenienta C.F. i-a donat fiicei sale B. C. - M. suma de 70.000 lei, în vederea achizitionarii unui teren în T. pentru a construi pe viitor o locuinta pe acest teren.

Ca, mai înainte de perfectare actului de  vânzare - cumparare, pârâta a încheiat cu vânzatorii o promisiune bilaterala de vânzare - cumparare, la data de 25.02.2009, autentificata sub nr. 1275/2008 , tocmai pentru a avea garantia ca terenul ce urma sa-l cumpere nu va fi vândut între timp.

Din depozitia vânzatorului D. D. instanta a retinut ca pretul real al vânzarii terenului a fost de 70.000 lei, pârâta întelegându-se cu vânzatorii pentru eludarea taxelor si a impozitului pe care îl plateste vânzatorul , pentru o suma mai mica.

Nu a putut retine instanta ,din probele administrate ,ca reclamanta si pârâtul ar fi economisit în timpul casatoriei ( timp de 2 ani ) sau ar fi obtinut din darul de nunta , suma reala necesara pentru achizitionarea terenului în Tg-Jiu.

În ceea ce priveste împrumutul luat de tatal reclamantului de la BCR , în anul 2007 deci anterior încheierii actului de vânzare - cumparare nu s-a dovedit ca suma împrumutata ar fi fost investita în teren .

În plus ,nici facturile depuse la dosar de reclamant , facturi emise pe numele societatii administrate de tatal reclamantului , nu pot fi retinute de instanta, ele fiind încasari pe societate ce fac parte din patrimoniul acesteia.

Mai mult, potrivit art. 31 C.fam. sunt bunuri proprii ale fiecarui sot, printre altele, cele dobândite prin donatie, afara numai daca depunatorul a prevazut ca ele vor fi comune, iar conform dispozitiilor de la lit.f ale aceluiasi articol , constituie bun propriu si bunul în care a trecut aceasta valoare.

Ca, între parti au existat neîntelegeri, motiv pentru care mama pârâtei, intervenienta C.F. i-a donat numai acesteia suma de 70.000 lei necesara pentru achizitionarea terenului.

Într-o atare situatie, desi terenul a fost achizitionat în timpul casatoriei el nu este bun comun si bun propriu al pârâtei, achizitionat în urma donatiei facute de mama sa .

Mai mult reclamantul a avut cunostinta la momentul perfectarii actelor de aceste aspecte, atitudinea lui demonstrând acest lucru.

Pentru considerentele expuse instanta va admite cererea reconventionala si cererea de interventie în interesul pârâtei si pe cale de consecinta va respinge actiunea civila de partaj bunuri comune.

În ceea ce priveste cererea pârâtei de acordare a cheltuielilor de judecata, instanta o va respinge ca nedovedita, la dosar neregasindu-se chitanta privind încasarea onorariului de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

 Respinge actiunea civila având ca obiect partaj bunuri comune  formulata de reclamantul B. E - F, împotriva pârâtei  A. C. - M.

Admite cererea reconventionala formulata de pârâta  A C -M precum si cererea de interventie formulata în interesul pârâtei de  intervenienta C.F.

 Constata ca terenul situat în extravilanul municipiului T. în suprafata de 1.000 mp si cota indiviza de 46 mp ce face parte dintr-un drum de acces în suprafata totala  de 776 mp  sunt bunuri proprii ale pârâtei.

 Respinge ca nedovedita cererea pârâtei privind cheltuielile  de judecata.

 Cu recurs, în termen  de 15 zile de la  comunicare.

Pronuntata în sedinta publica  din 01.07.2009,  la Judecatoria Tg-Jiu.

PRESEDINTE,

...........................................

 

GREFIER,

 ...............................

 

Domenii speta