Ieşire din indiviziune

Sentinţă civilă 3084 din 20.09.2013


I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei deduse judecăţii, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de ... sub nr. ...reclamantul ...  a chemat în judecată pe pârâţii ... solicitând dezbaterea succesiunii rămase de pe urma defunctului ... decedat la data de ..., constatarea calităţii de moştenitori a părţilor şi ieşirea din indiviziune cu privire la imobilul format din teren în suprafaţă de .. mp şi casă de locuit, situat în ...

În motivarea în fapt, reclamantul a arătat că imobilul a fost dobândit de defunct şi pârâta ... în anul ... în baza unui contract de vânzare-cumpărare autentificat la fostul notariat de stat, iar pentru teren a fost emis Ordinul Prefectului în care toate cele ... părţi figurează ca proprietari. Se arată că după decesul lui ... părţile au moştenit masa succesorală în cotele prevăzute de lege şi se impune ieşirea din indiviziune.

Acţiunea nu a fost motivată în drept.

În susţinerea acţiunii reclamantul a depus în copie acte de stare civilă şi acte de proprietate asupra imobilului.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum 3.310 lei şi timbru judiciar de 5 lei.

Legal citaţi, pârâţii nu a depus la dosar întâmpinare.

În probaţiune instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei şi expertiză tehnică .

În conformitate cu prevederile art. 24 din Noul cod de procedură civilă „dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare”, iar art. 25 alin. 1 prevede că „procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi”. Totodată, conform art. 3 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, dispoziţiile noului cod se aplică „numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare”.

În speţă, acţiunea a fost depusă la instanţă anterior datei de 15.02.2013, sens în care prezenta cauză a fost judecată conform  prevederilor vechiului cod de procedură civilă din 1865.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În fapt, din actele de stare civilă depuse la dosar rezultă că părţile sunt moştenitorii legali ai defunctului ... decedat la data de ..., având cote din masa succesorală după cum urmează:

- reclamantul ..., în calitate de fiu, cu o cotă de 1/8;

- pârâta ..., în calitate de soţie supravieţuitoare, cu o cotă de 5/8;

- pârâtul ..., în calitate de fiu, cu o cotă de 1/8;

- pârâta ..., în calitate de fiică, cu o cotă de 1/8;

Masa succesorală ce a aparţinut defunctului ... este constituită dintr-o casă de locuit situată în ..., dobândită potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr. ... a ....

Prin Ordinul nr. .. emis de Instituţia Prefectului Judeţului Tulcea, li s-a atribuit reclamantului şi pârâţilor, în calitate de moştenitori ai defunctului, terenul în suprafaţă de .. mp situat în ... aferent casei de locuit, având vecinătăţi la nord ..., la est ..., la sud ... şi la vest ....

Prin raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză de expert ... s-a stabilit că valoarea totală a masei partajabile, alcătuită din teren în suprafaţă de ... mp şi casă de locuit este de ... lei. Expertul a precizat că imobilul nu este partajabil în natură, iar în raport de modul de atribuire a acestuia părţile datorează sulte.

În drept, potrivit codului civil, nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, iar moştenitorii pot cere oricând încetarea acestei stări.

Referitor la formarea şi atribuirea loturilor cuvenite moştenitorilor, instanţa are în vedere dispoziţiile art. 3739 din vechiul cod de procedură civilă, potrivit cărora la formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia ori masa bunurilor de împărţit.

Cu privire la acest aspect, la termenele de judecată din ... şi ... pârâta ..., soţia supravieţuitoare a defunctului, a precizat că este de acord cu atribuirea imobilului în întregime reclamantului ..., cu obligarea la plata unor sulte, iar ceilalţi doi pârâţi nu şi-au exprimat în nici un fel opţiunile cu privire la modul de partajare a imobilului. 

Faţă de considerentele expuse, instanţa constată că acţiunea formulată este întemeiată, urmând a fi admisă.

Instanţa va constata deschisă succesiunea de pe urma defunctului ..., decedat la data de ....

Se va constata calitatea de moştenitori de pe urma defunctului, a reclamantului ... cu o cotă de 1/8 şi a pârâţilor .. cu o cotă de 5/8, ...cu o cotă de 1/8 şi ... cu o cotă de 1/8.

Se va constata că de pe urma defunctului a rămas o masă succesorală alcătuită dintr-un imobil, respectiv casă de locuit situată în ..., potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea nr. ... din .. a ..., iar reclamantul şi pârâţii deţin în coproprietate terenul în suprafaţă de ... mp situat în ..., aferent construcţiei, atribuit prin Ordinul nr. ... emis de Instituţia Prefectului Judeţului Tulcea, având vecinătăţi la nord .., la est ..., la sud ... şi la vest ....

În baza raportului de expertiză tehnică întocmit în cauză de expert ...se va constata că valoarea masei partajabile, alcătuită din teren în suprafaţă de ... mp şi casă de locuit este de ... lei.

Instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor şi având în vedere manifestarea de voinţă a acestora, va fi atribuită casa de locuit situată în ...şi terenul în suprafaţă de ... mp situat în ... reclamantului ....

Va fi obligat reclamantului ... la plata unor sulte către pârâţi, respectiv ... lei pârâtei ... lei pârâtului ... lei pârâtei ....

Referitor la cheltuielile de judecată, care au fost efectuate exclusiv de reclamantul ..., având în vedere că soluţia dată în cauză profită tuturor părţilor, acestea vor fi obligate la plată corespunzător cotelor din masa partajabilă.

Ca atare, va fi obligată pârâta .. la plata sumei de ... lei către reclamant reprezentând cheltuieli de judecată aferente cotei de 5/8, pârâtul ... la plata sumei de ... lei către reclamant reprezentând cheltuieli de judecată aferente cotei de 1/8 şi pârâta ... la plata sumei de ... lei către reclamant reprezentând cheltuieli de judecată aferente cotei de 1/8.

Domenii speta