Rectificare carte funciară

Sentinţă civilă 495 din 23.02.2011


Rectificare carte funciară

 SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 495/23.02.2011

Constată că prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr. xxxx/321/2010 reclamanta Mănăstirea X. a solicitat ca în contradictoriu cu pârâţii M.F. şi M.E. să se dispună rectificarea menţiunilor din C.F. nr. xxxxx-C1, provenită din conversia CF 59 cu privire la menţiunile de la punctele 3 şi 4 din partea a 11-a a CF, respectiv: radierea notării autorizaţiei de construire nr. 31 din 15.10.2007 pentru consolidarea şi renovarea locuinţei; radierea notării Procesului - Verbal de recepţie finală nr.17 din 16.11.2007 şi radierea menţiunii de la punctul 4 care „actualizează înscrierea în CF în sensul demolării parţiale a construcţiei demolate şi consolidarea construcţiei C1;"

Se solicită de aceeaşi reclamantă Mănăstirea X. obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare reclamanta a arătat că la data de 24 iunie 2010, când pe rolul Judecătoriei R. avea termen de judecată cauza civilă nr. xxxxx/xxx/2009 formulată de M.F. şi M.E., acţiune ce are ca obiect stabilirea unui drept de superficie pentru imobilul ridicat fără autorizaţie de pârâţii M. pe terenul M-rii X., a aflat că pârâţii şi-au actualizat înscrierea în CF a construcţiei în forma existentă în acest moment, adică o nouă construcţie, pe altă fundaţie, cu alte dimensiuni, cu altă componenţă, în format parter şi mansardă. Imobilul cu destinaţie de locuinţă a fost ridicat de soţii M. chiar dacă s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti de sistare a acesteia şi chiar dacă Inspecţia în Construcţii a impus oprirea lucrărilor şi anularea autorizaţiei de construcţie emisă în mod ilegal de primarul comunei X..

Din conţinutul Legii 7/1996, Legea Cadastrului şi Publicităţii imobiliare, rezultă că orice proprietar de teren sau construcţie îşi poate intabula dreptul său de proprietate în CF în condiţiile în care acest drept de proprietate a fost dobândit sau constituit cu bună - credinţă şi câtă vreme nu mai există alte persoane să mai revendice proprietatea acestor bunuri. Pe cale de consecinţă, înscrierea în CF se face atunci când există un drept real imobiliar.

Nu se înscriu în CF acte administrative aşa cum în mod ilegal s-a notat în CF nr. xxxxx-C1, autorizaţia de construire nr. 31 din 15.10.2007 pentru consolidarea şi renovarea locuinţei şi procesul verbal de recepţie finală din 17.11.2007, că înscrierea acestor acte administrative în CF este ilegală chiar dacă ele sunt însoţite de acel pretins act notarial nr. 2206 din 12.08.2009 emis BNP X. pentru că nu există un text expres în Legea 7/1996 care să permită înscrierea actelor administrative.

Pe lângă caracterul ilegal al acestor notaţii rectificarea CF prin radierea notării celor două acte administrative îşi are temeiul şi în faptul că această autorizaţie de construire a fost declarată nulă de instanţele de contencios administrativ, nulitate menţinută şi de Curtea de Apel Bacău.

Notarea în CF a unei autorizaţiei declarată nulă prin hotărâre judecătorească încalcă nu numai dispoziţiile Legii 7/1996 dar înseamnă o nerespectare crasă a hotărârilor judecătoreşti definitive, irevocabile şi intrate în puterea lucrului judecat.

În ceea ce priveşte notarea în CF a Procesului Verbal de recepţie finală nr. 17 din 16.11.2007, înseamnă din nou o gravă încălcare a tuturor documentelor, referatelor şi indicaţiilor date de Inspectoratul Judeţean în Construcţii Neamţ, ca urmarea a faptului că aceştia au fost sesizaţi de ridicarea unei construcţii fără autorizaţie pe terenul Mănăstirii X..

În acest sens se invocă Nota de control nr. 142 din 18.01.2008 încheiată de Inspectoratul Judeţean în Construcţii Neamţ, în care se face menţiunea expresă că în baza inspecţiei făcute la obiectivul construcţiei M.F. şi E. s-a constatat că imobilul se află în zona de protecţie a unui monument de importanţă naţională, că este ridicat pe terenul proprietatea mănăstirii fără ca soţii M. să aibă acceptul Mănăstirii X., că autorizaţia de construire nr. 31 din 15.10.2007 emisă de Primăria com. X. nu este legal întocmită şi că orice lucrări la această construcţie trebuie oprite urmând să se aştepte soluţionarea acţiunii în anularea autorizaţiei de construcţie nr. 31 din 15.10.2007. Faţă de acest document întocmit de Inspectoratul Judeţean în Construcţii Neamţ cât şi faţă de hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile de anulare a autorizaţiei de construcţie nu se poate vorbi de un Proces Verbal de recepţie finală a construcţiei ilegal ridicate cu atât mai mult de notare a acestuia în CF. Ca o consecinţă a argumentelor şi a hotărârilor mai sus invocate este ilegală şi înscrierea în CF sub noul număr xxxxx-C1 a demolării parţiale a construcţiei intabulate în anul 2000 şi a consolidării construcţiei rămase notate cu CE

În dovedire s-a depus la dosar copii după sentinţă civilă nr. 133 CA din 14.05.2008, pronunţată de Tribunalul Neamţ - Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi menţinută prin decizia civilă nr. 352 din 08.04.2009, decizie pronunţată de Curtea de Apel Bacău, Secţia Comercială de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. xxxx/xxx/2007, Nota de control nr. 142 din 18.01.2008 a Inspectoratului Judeţean în Construcţii Neamţ.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 89, punctele 1, 2 şi 3 din Legea 7/1996 actualizată.

Pârâţii au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea acţiunii formulată de reclamantă ca nefondată şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare au arătat că acţiunea în rectificare de carte funciară este acea acţiune în justiţie prin care se cere îndreptarea sau suprimarea unei înscrieri necorespunzătoare realităţii făcută în cartea funciară, pentru a se pune de acord starea tabulară cu situaţia reală a unui imobil în speţă fiind concordanţă între înscrierea de la pct. 3 şi 4 din C.F nr. xxxxx-Cl a sentinţei civile nr. 2495/10.11.2009 pronunţată de Judecătorie cu situaţia reală a construcţiei, proprietatea pârâţilor.

Potrivit art. 36 din Legea nr. 7/1996, se prevăd limitativ cele 4(patru) cazuri de exercitare a acţiunii în rectificare, astfel că în prezenta cauză nu se regăseşte motivată pe nici unul din cele patru cazuri.

Aşa cum şi practica judiciară a statuat, acţiunea în rectificare de carte funciară este o acţiune subsecventă unei acţiuni principale prin care se solicită constatarea nulităţi/nevalabilităţii titlului în temeiul căruia s-a săvârşit înscrierea, motiv pentru care acţiunea devine inadmisibilă.

În C.F.nr. xxxxx-Cl provenită din conversia CF 59, în mod legal, în cronologia înscrisurilor, s-au făcut diverse notări cu privire la dreptul de proprietate asupra construcţiei de locuit ce a fost cumpărată de soţii M. F. şi E. potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4364/07. 09. 2000.

Astfel la pct. la pct. 3 şi 4 din CARTEA FUNCIARĂ nr. xxxxx-Cl se observă că în mod legal se notează hotărârea judecătorească -sentinţa civilă nr. 2495/10. 11. 2009 pronunţată de Judecătorie, potrivit căreia, intimaţii M.F. şi E. sunt proprietarii îmbunătăţirilor făcute la casa de locuit proprietatea lor potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 4364/07. 09. 2000, situată în intravilan sat şi com. X., jud. Neamţ, constând în: consolidare fundaţii, renovare pereţi interiori şi exteriori prin izolaţii termice, finisaje interioare si exterioare, planşeu din lemn de răşinoase, asterială din cherestea de răşinoase, învelitoare din tablă tip Lindab, tâmplărie exterioară cu geam termopan,instalaţii sanitare, racord electric.

În considerentele sentinţei civile nr. 2495/10.11.2009 se retine în mod legal că intimaţii M.F. şi E. în perioada 15. 10. 2007-20. 11. 2007 în baza autorizaţiei de consolidare şi renovare nr. 31/15. 10. 2007 eliberată de Primăria com. X., au executat în regim de urgenţă lucrările de consolidare şi renovare ale locuinţei, mai sus descrise, cu banii şi prin munca lor, iar ulterior, după finalizarea lucrărilor, la data de 14.05.2008, prin sentinţa civilă nr. 133/CA a Tribunalului Neamţ s-a anulat autorizaţia în baza căreia s-au efectuat deja lucrările până la data de 20.07.2007, aşa cum rezultă din procesul verbal de începere a lucrărilor încheiat la data de 20.10.2007, din raportul de evaluare încheiat de expertul tehnic şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

În mod cu totul tendenţios reclamanta a formulat prezenta acţiune, folosindu-se doar de înscrisurile aparent doar favorabile reclamantei, fără a respecta până la zi cronologia tuturor înscrisurilor înscrise în cartea funciară nr.xxxxx-Cl.

Chiar şi cu privire la sentinţa civilă nr. 10749/18.11.2010 pronunţată de Judecătoria R. ataşată la dosarul cauzei de reclamantă, aceasta nu este definitivă întrucât intimaţii au formulat apel fiind în curs soluţionare, astfel că ultimul act valabil înscris în Cartea Funciară nr. xxxxx-Cl rămâne sentinţa civilă nr. 2495/10. 11. 2009, potrivit căreia intimaţii şi-au consolidat dreptul de proprietate asupra casei de locuit, hotărâre care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 48 din Legea ne. 7/1996, motiv pentru care starea tabulară corespunde cu situaţia legală şi faptică.

Analizând probele administrate în cauză constată că acţiunea reclamantei este întemeiată urmând a o admite din următoarele considerente :

Legea nr. 7/1996 a prevăzut situaţia rectificării cărţii funciare, prin care - în cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde situaţiei juridice reale - se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară (art. 33 alin.2).

Prin raportare la definiţia legală a „modificării” - orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului care poarta asupra acelui imobil (alin.3) -, rezultă că „rectificarea” vizează aspecte esenţiale dreptului de proprietate sau al celorlalte drepturi reale succesibile de înscriere în cartea funciară (obiect, titular, modalităţi, desmembrăminte).

Conform art. 33 alin.4 si 34 din Legea nr. 7/1996, rectificarea înscrierilor în cartea funciara se poate face fie pe cale amiabila, prin declaraţie autentică, fie în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

Se reţine că reclamanta a susţinut că nu se înscriu în CF acte administrative aşa cum în mod ilegal s-a notat în CF nr. xxxxx-C1, autorizaţia de construire nr. 31 din 15.10.2007 pentru consolidarea şi renovarea locuinţei şi procesul verbal de recepţie finală din 17.11.2007, că înscrierea acestor acte administrative în CF este ilegală chiar dacă ele sunt însoţite de acel pretins act notarial nr. 2206 din 12.08.2009 emis BNP X. pentru că nu există un text expres în Legea 7/1996 care să permită înscrierea actelor administrative.

Notarea este o înscriere care poartă asupra drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor si cailor de atac în justiţie, precum si a măsurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciară, temeiul juridic regăsindu-se la art.28 alin.4 lit.c) din Legea nr. 7/1996 ( fost art.26 ).

Alături de aceste dispoziţii exprese, Legea conţine şi alte prevederi implicite la înscrierea notării, instituţia fiind amplu reglementată şi în cuprinsul Regulamentului, edificatoare în acest sens sunt prevederile art.42 alin.1 si 2, potrivit cărora :

„ Notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte şi drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în legătură cu imobilul ( alin.1), în aceasta categorie putând fi enumerate : lit.e ) arătarea oricărei acţiuni care dă caracterul de drept litigios unui drept real înscris în cartea funciară ..., lit.q) precum şi orice alte fapte, drepturi personale sau acţiuni a căror notare este permisă de lege şi au legătură cu imobilul „ ( alin.2).

Conform dispoziţiilor art.55 alin.2 din Regulament se prevede în mod expres că „ La cerere se va ataşa înscrisul original sau copia legalizată în temeiul căreia se cere înscrierea”.

Din normele legale invocate rezultă că cel care solicită notarea unui litigiu în carte funciară trebuie să facă dovada legăturii dintre litigiul pretins a fi notat si imobilul din cartea funciara în care solicită consemnarea notării .

În cauza dedusă judecăţii rezultă că notările au corespuns actelor prezentate de pârâţi, în principal autorizaţia de construire nr.31 din 15.10.2007 însă tocmai acest act în baza căruia s-au făcut notările a fost anulat de instanţă, înainte de notare în cartea funciară, conf. deciziei nr.133/CA/14 mai 2008, irevocabilă prin decizia nr. 352/8.04.2008 a Curţii de Apel Bacău şi, mai mult, s-a dispus pe cale de ordonanţă preşedinţială sistarea lucrărilor încă din anul 2007.

Potrivit art. 51 lit. g) din Regulament, încheierea de carte funciară trebuia să cuprindă persoanele în folosul şi împotriva cărora se efectuează înscrierea. Încheierea atacată nu face o astfel de menţiune, iar persoanelor arătate trebuia să li se comunice încheierea.

Având în vedere acestea urmează a se dispune radierea menţiunilor arătate şi în baza art.274 alin.3 urmează a fi obligaţi pârâţii să plătească reclamantei cheltuieli de judecată constând în onorariul de avocat, redus având în vedere onorariul nepotrivit de mare faţă de valoarea pricinii şi munca depusă de avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea pentru rectificare carte funciară formulată de reclamanta Mănăstirea X. cu sediul în satul X. judeţul Neamţ împotriva pârâţilor M.F. şi M.E. domiciliaţi în judeţul Neamţ.

Dispune rectificarea menţiunilor înscrise în cartea funciară C.F. nr. xxxxx-C1 - privind dreptul de proprietate al pârâţilor asupra construcţiei, de la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tg.Neamţ, provenită din conversia C.F. 59, cu privire la menţiunile de la punctele 3 şi 4 din partea a II a cărţii funciare, în sensul radierii notării autorizaţiei de construire nr. 31 din 15.10.2007 pentru consolidarea şi renovarea locuinţei, a notării procesului verbal de recepţie finală nr. 17 din 16.11.2007 precum şi a menţiunii de la punctul 4 cu următorul cuprins: „actualizează înscrierea în C.F. în sensul demolării parţiale a construcţiei demolate şi consolidarea construcţiei C 1;"

Obligă pârâţii să plătească reclamantei 500 de lei cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23 02 2011.

 

Domenii speta