Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2199 din 20.10.2015


Prin cererea înregistrată sub nr…../207/2014 contestatorul N. C. I., în contradictoriu cu intimaţii BEJ NEDA ION şi SC G. GRUP SRL CARACAL, a formulat contestaţie la executare împotriva încheierii emisă în data de 20.03.2015.

În motivare se arată că,  prin decizia nr. 68 pronunţată de Tribunalul Olt la data de 26.02.2015 s-a anulat ultimul act de executare realizat în dosarul de urmărire silită nr.199/2013 al BEJ Neda Ion.

Susţine  contestatorul că se reţine greşit de către BEJ Neda Ion în încheierea  atacată că prin această decizie s-ar fi stabilit că debitul a fost stins integral.

Trecând peste faptul că nu se regăseşte o asemenea menţiune în dispozitiv, trebuie reţinut că nu se putea pronunţa instanţa asupra unei contestaţii  împotriva executării  însăşi,  o astfel de cerere fiind în mod cert tardivă.

Conţinutul dispozitivului deciziei nu permite  ca cererea contestatorului  de continuare a executării silite să fie respinsă.

La data de 21.04.2015, în perioada verificării şi regularizării cererii,  prev. de art. 200 Cpc,  contestatorul  a depus taxa judiciară de timbru, precizând că valoarea litigiului este de 10.963 lei, sumă ce  reprezintă restul de debit ce a rămas  de recuperat de la SC G. SRL, acesta fiind modul de calcul  al acestei valori.

 Actele ce confirmă cuantumul  actual al debitului pentru care executorul judecătoresc  refuză să continue executarea se regăsesc în dosarul de executare, acesta fiind motivul pentru care solicită ca BEJ Neda Ion să înainteze  copie certificată a acestuia.

În drept, se invocă dispoz. art. 711 alin.1 C.p.c.

S-a depus la dosar chitanţa privind achitarea taxei judiciare de timbru,  încheierea din data de 20.03.2015.

În data de  28.04.2015, intimata SC G. GRUP SRL Caracal a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei  la executare  ca neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

În motivare se arată că, intimata a fost  acţionată în judecată de către  contestator pentru ca pe calea contestaţiei la executare să se dispună anularea încheierii emisă de BEJ Neda Ion, din data de 20.03.2015, în dosarul  de executare nr.199/2013, motivându-se că în dispozitivul deciziei nr. 68 pronunţată de Tribunalul Olt, în dosarul civil nr. …./20/2014 nu se menţionează faptul că, debitul a fost stins înainte de începerea executării silite.

Intimata consideră că, executorul judecătoresc în mod legal şi temeinic a constatat faptul că a fost admisă contestaţia la executare şi anulat ultimul act de executare,  în speţă,  prin sentinţa civilă  nr. 2838/24.10.2014 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul civil nr. …/207/2014, reţinându-se ca şi motivare faptul că debitul ce a făcut obiectul contractului de împrumut a fost stins prin contraprestaţie (materiale de construcţie) înainte de începerea executării silite.

Tribunalul Olt prin decizia civilă pronunţată  a admis în parte apelul formulat de către contestator, în sensul că reţine excepţia invocată de către acesta respectiv tardivitatea contestaţiei la executare cu privire la actele încheiate anterior de către executorul judecătoresc,  însă menţine celelalte dispoziţii ale  instanţei de fond, în sensul că anulează ultimul act de executare încheiat de BEJ Neda Ion şi constată că debitul nu mai trebuie achitat deoarece a fost stins înainte de începerea executării silite.

În drept, se invocă dispoz. art. 205 şi 453 C.p.c.

S-a depus la dosar  sentinţa civilă nr.2838 din 24.10.2014 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr…./207/2014, decizia nr.68 din 26.02.2015 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr…./207/2014.

În data de 09.10.2015 BEJ Neda Ion a depus dosarul de executare nr.199/2013.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Între contestator şi intimată s-a încheiat contractul de împrumut autentificat sub nr. 2062/9.12.2011 de către BNP Şaouma Cristina Simona – Caracal, jud. Olt, prin care contestatorul a împrumutat-o pe intimată cu suma de 12.500 lei, sumă ce urma să fie restituită până la data de 15.12.2012, cu posibilitatea de prelungire a contractului prin acordul părţilor.

La data de 5.02.2013, creditorul N. C. I. a chemat-o în judecată pe debitoarea SC G. Grup SRL în vederea restituirii sumei de 12.500 lei, reprezentând împrumut acordat la data de 9.12.2011 conform contractului autentificat sub nr. 2061 din aceeaşi dată, constituindu-se în acest sens pe rolul Judecătoriei Caracal dosarul civil nr…../207/2013.

Pentru termenul din data de 13.05.2013, reclamantul creditor a depus la dosar cerere de renunţare la judecarea cauzei, dar pârâtul, prin apărător, nu a fost de acord cu renunţarea reclamantului la judecare solicitând efectuarea de probatorii în continuare.

Pe parcursul soluţionării acestei cauze reclamantul nu s-a mai prezentat la proces.

Prin sentinţa civilă nr. 2167/24.05 2013 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr…../207/2013, definitivă prin decizia civilă nr. 995/ 28.10.2013 pronunţată de Tribunalul Olt, s-a respins acţiunea formulată de N. C. I. în contradictoriu cu SC G. SRL ca neîntemeiată, reţinându-se în motivare că, debitoarea SC G. SRL şi-a achitat obligaţia contractuală, în sensul că a livrat reclamantului materiale de construcţii în val. de 12.500 lei, sumă ce reprezenta împrumut către creditor, constatându-se că obligaţia a fost stinsă, iar  debitoarea nu are nici o culpă în derularea obligaţiilor contractuale.

La data de 18.04.2013, creditor N. C. I., s-a adresat BEJ Neda Ion în vederea executării silite a titlului executoriu reprezentat de contractul de împrumut autentificat sub nr. 2062/9.12.2011 de către BNP Şaouma Cristina Simona – Caracal.

Prin încheierea nr. 783 din 24 aprilie 2013 pronunţată de Judecătoria Caracal s-a admis cererea de încuviinţare a executării silită, formulată de creditorul N. C. I. şi s-a dispus încuviinţarea executării silite a titlului executoriu reprezentat de contractul de împrumut nr. 2062/9.12.2011.

Împotriva actelor de executare s-a formulat de către debitoare, la data de 12.12.2013, contestaţie la executare ce a format obiectul ds. nr. …/207/2013, contestaţie care prin sentinţa civilă nr. 802/11.03.2014, a fost respinsă ca neîntemeiată.

La data de 24.06.2014, debitoarea a formulat o nouă contestaţie la executare care a format obiectul ds. nr. ../207/2014 şi care prin sentinţa civilă nr. 2838/24.10.2014 a respins excepţia autorităţii de lucru judecat, a admis contestaţia la executare şi a anulat toate formele de executare efectuate până la acea dată în ds. nr. 199/2013 al BEJ Neda Ion.

Pentru a dispune astfel, instanţa a reţinut că în mod nelegal s-a început executarea silită împotriva contestatoarei SC G. Grup SRL, întrucât  prin sentinţa civilă nr. 2167/24.05.2013 pronunţată de Judecătoria Caracal în ds. nr. …/207/2013, s-a stabilit cu puterea lucrului judecat că,  debitoarea contestatoare şi-a achitat obligaţia contractuală în cuantum de 12.500 lei, constatând obligaţia stinsă între părţi.

Această sentinţă a fost modificată de Tribunalul Olt prin decizia nr. 68/26.02.2015 în sensul că a admis apelul declarat de creditorul intimat, a schimbat în parte încheierea din data de 24.09.2014, în sensul că a admis excepţia tardivităţii cu privire la actele de executare întocmite anterior datei de 19.06.2014, a respins contestaţia referitoare la aceste acte ca fiind tardiv formulată, a menţinut celelalte dispoziţii ale încheierii şi a schimbat în parte sentinţa nr. 2838/24.10.2014 în sensul că a admis în parte contestaţia şi a dispus anularea publicaţiei de vânzare din data de 19.06.2014.

În considerentele deciziei se reţine faptul că instanţa de fond în mod corect a reţinut că în mod nelegal s-a început executarea silită împotriva contestatoarei debitoare SC G. Grup SRL, întrucât  prin sentinţa civilă nr. 2167/24.05.2013 pronunţată de Judecătoria Caracal în ds. nr. …./207/2013, s-a stabilit cu puterea lucrului judecat că,  debitoarea contestatoare şi-a achitat obligaţia contractuală în cuantum de 12.500 lei, constatând obligaţia stinsă între părţi.

La data de 13.03.2015, creditorul N. C. I., s-a adresat BEJ Neda Ion – Caracal, cu o cerere prin care a solicitat continuarea executării silite pornită împotriva debitoarei SC G. Grup SRL, pe motiv că aceasta nu a achitat toată suma datorată.

SC G. Grup SRL, la data de 16.03.2015, s-a adresat executorului judecătoresc cu o cerere prin care a solicitat încetarea executării silite începută împotriva ei în ds. de exec. nr. 199/2013 şi restituirea în original a titlului executoriu reprezentat de contractul de împrumut autentificat sub nr. 2062/9.12.2011.

În motivarea acestei cereri debitoarea a arătat că prin sentinţa civilă 2167/24.05.2013 pronunţată de Judecătoria Caracal în ds. nr. …/207/2013 s-a reţinut ca motivare că, titlul executoriu în mod nelegal a fost pus în executare atâta timp cât debitul a fost achitat.

BEJ Neda Ion, prin încheierea nr. 199/20.03.2015 dată în ds. nr. 199/2013, a respins cererea de continuare a executării formulată de creditorul N. C. I. împotriva debitoarei SC G. Grup SRL, în baza contractului de împrumut nr. 2602/9.12.2011 motivat de faptul că, atât în considerentele sentinţa civilă 2167/24.05.2013 pronunţată de Judecătoria Caracal în ds. nr. …/207/2013, cât şi în considerentele deciziei civile nr. 68/26.02.2015 pronunţată de Tribunalul Olt, s-a stabilit că debitoarea SC G. Grup SRL, a achitat împrumutul faţă de creditor prin livrarea de mărfuri, astfel că nu mai poate fi continuată executarea pornită în ds. nr. 199/2013.

Împotriva acestei încheieri, în temeiul art. 711 al. 1 teza finală din C.p.civ. a formulat contestaţie la executare creditorul N. C. I., solicitând să se dispună obligarea executorului să reia actele de executare în vederea recuperării integrale a debitului, deoarece prin decizia civlă nr. 68/26.02.2015 pronunţată de Tribunalul Olt, s-a anulat numai ultimul act de executare realizat în dosarul de executare silită şi în mod greşit executorul judecătoresc a reţinut că prin această decizie s-ar fi stabilit că debitul a fost stins integral întrucât în dispozitivul acestei decizii nu se regăseşte acest fapt.

Conform art. 711 al. 1 din C.p.civ. CPC (actual art. 712 Cpc după republicarea din 10 aprilie 2015) împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Analizând conţinutul art. 711 C.p.civ. (actual art. 712 Cpc după republicarea din 10 aprilie 2015) referitor la obiectul contestaţiei la executare şi la susţinerile contestatorului, instanţa constată că contestatorul a formulat contestaţia împotriva refuzului executorului judecătoresc de a efectua o executare silită sau de a îndeplini un act de executare silită în condiţiile legii. Verificând titlul executoriu pus în executare, instanţa reţine că acesta este reprezentat de contractul de împrumut autentificat sub nr. 2602/9.12.2011.Conform art. 622 al. 1 dn C.p.c. „obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie”, iar potrivit al. 2. „în cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare, potrivit dispoziţiilor prezentei cărţi, dacă prin lege specială nu se prevede altfel”.Din dispoziţii al. 2 ale acestui articol reiese faptul că numai în cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită.Ori, în speţă, constată instanţa că prin sentinţa civilă nr. 2167/24.05.2013 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr…./207/2013, definitivă prin decizia civilă nr. 995 din data de 28.10.2013 pronunţată de Tribunalul Olt, s-a respins acţiunea formulată de reclamantul N. C. I. (creditorul din contractul de împrumut nr. 2602/9.12.2011) motivat de faptul că împrumutul datorat de pârâta SC G. Grup SRL (debitoarea din contractul de împrumut nr. 2602/9.12.2011) a achitat împrumutul faţă de creditor prin livrarea de mărfuri.Pentru a dispune astfel, instanţa a avut în vedere declaraţiile martorilor C. I. şi S. A. C., care au relatat că pârâta - debitoare a achitat reclamantului – creditor, în perioada anilor 2011 – 2012, împrumutul acordat prin livrare de mărfuri.Conform art. 434 din C.p.civ., „hotărârea judecătorească are forţa probantă a unui înscris”, iar potrivit art. 435 „hotărârea judecătorească este obligatorie şi produce efecte numai între părţi şi succesorii acestora”.Instanţa,  având în vedere aceste dispoziţii, considerentele sentinţei civile nr. 2167/24.05.2013 de către Judecătoria Caracal în ds. nr. …./207/2013 (considerente care potrivit art. 430 din C.p.civ. dobândesc autoritate de lucru judecat), precum şi faptul că creditorul s-a adresat executorului judecătoresc în vederea executării silite a contractul de împrumut autentificat sub nr. 2062/9.12.2011, la data de 18.04.2013, deci după îndeplinirea de către debitor a obligaţiei de restituire a împrumutului luat prin contractul de împrumut pus în executare, reţine că debitorul şi-a  achitat de bună voie şi în totalitate obligaţia stabilită în titlul executoriu, astfel că încheierea nr. 199/20.03.2015 dată în ds. nr. 199/2013 de BEJ Neda Ion, este temeinică şi legală.Mai reţine instanţa că, în mod corect a procedat executorul judecătoresc când a respins cererea de continuare a executării silite formulată de creditor, deoarece prin continuarea acestei executări ar fi însemnat ca creditorul să recupereze de două ori împrumutul acordat debitoarei, odată prin îndeplinirea de bună voie de către debitoare a obligaţiei stabilită în contractul de împrumut şi odată prin executare silită.Pentru aceste considerente, instanţa urmează să respingă contestaţia la executare formulată de contestator, ca neîntemeiată.În baza art. 453 al. 1 din C.p.civ., instanţa urmează să-l oblige pe contestator la plata către intimat a sumei de 1000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Postat 30.10.2015