Stabilire pensie de intretinere major

Sentinţă civilă 392 din 03.06.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HUŞI

Dosar nr. 196/244/2015

Sentinţa civilă  Nr. 392/2015

Şedinţa publică de la 03 Iunie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE I.C.A.

Grefier M.G.

Pe rol fiind judecarea acţiunii civile formulată de reclamantul  O. M.S. cu domiciliul în Huşi …în contradictoriu cu pârâtul O.S.  cu domiciliul în Iaşi ….având ca obiect  stabilire  pensie de întreţinere major.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-a prezentat reclamantul, lipsă fiind pârâtul.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că procedura de citare  este legal îndeplinită, cauza se află la  primul termen de judecată, în cadrul etapei scrise părţile s-au încunoştinţat reciproc în legătură  cu pretenţiile şi apărările lor.

 Verificând din oficiu competenţa generală, materială şi teritorială  exclusivă conform  dispoziţiilor art. 131alin.1 NCPC, instanţa constată  că este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta cauză, în temeiul dispoziţiilor art.94 alin.1 lit.a  coroborat cu art. 113 alin.1 pct.2  Noul Cd. pr. civilă.

Reclamantul  arată că nu solicită încuviinţarea altor categorii de probe în afara înscrisurilor ce au fost depuse deja la dosar.

În raport de  actele depuse la dosar de către  părţi şi de contextul  celor arătate de către  reclamantă, prin apărător, instanţa în baza art. 238 NCPC estimează că poate soluţiona cauza la acest termen.

Având în vedere că părţile au arătat că nu mai au alte cereri de formulat sau excepţii de invocat  instanţa declară că este lămurită asupra tuturor aspectelor ce au făcut obiectul cercetării procesului şi în baza art. 244 alin.1 NCPC  declară cercetarea procesului încheiată.

Instanţa interpelează părţile prezente, respectiv reclamantul dacă mai are alte cereri, excepţii  procesuale şi apărări  care nu au fost  invocate sau nu  au fost soluţionate în cursul cercetării procesului.

Reclamantul arată că nu  mai are alte cereri de formulat sau alte incidente de soluţionat şi nu solicită un alt termen pentru dezbaterea în fond a cauzei.

În baza art. 392 NCPC instanţa deschide dezbaterile asupra fondului cauzei.

Reclamantul solicită admiterea acţiunii, respectiv stabilirea pensiei de întreţinere major.

Susţine că  la data de 10.01.2015 a împlinit vârsta de 18 ani şi  întrucât este  elev în clasa a XI-a  F1, la Colegiul Naţional Cuza Vodă din Huşi a fost nevoit să promoveze prezenta acţiune. Precizează că nu mai are alţi fraţi şi locuieşte cu mama.

Pentru aceste motive solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

Instanţa  apreciază că sunt lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei.

Declară dezbaterile închise, după deliberare dându-se prezenta hotărâre;

I N S T A N Ţ A

Asupra acţiunii civile de faţă;

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.196/244/2015 reclamantul O.M.S., a chemat în judecată pe pârâtul O.S. solicitând instanţei ca, prin sentinţa ce o va pronunţa în cauză, să dispună

- obligarea acestuia la plata unei pensii legale de întreţinere.

În motivarea cererii reclamantul a arătat că este fiul pârâtului fiind elev în clasa a XI-a F1 la Colegiul Naţional Cuza-Vodă din Huşi. În data de 10.01.2015 reclamantul a împlinit vârsta de 18 ani, motiv pentru care pârâtul ulrmează să-i plătească în continuare pensie până la finalizarea studiilor.

În drept, reclamantul nu a invocat nici un temei de drept pentru acţiunea formulată.

În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri.

Pârâtul, legal citat în procedura prealabilă a formulat întâmpinare prin care a arătat că este de acord cu acţiunea.

Din oficiu, instanţa a solicitat relaţii privind veniturile nete ale pârâtului, acestea fiind depuse la dosar la fila 29 din dosar.

Din materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamantul O. M.-S. este fiul pârâtului O. S., fiind născută la data de 10.01.1997, din căsătoria acestuia cu mama reclamantului.

Prin sentinţa de divorţ nr.329 din 29.02.2002 pronunţată de Judecătoria Huşi a fost desfăcută căsătoria părinţilor reclamantului, acesta fiind încredinţat mamei spre creştere şi educare,pârâtul fiind obligat să achite în folosul reclamantului care la acea vreme era minor, o pensie de întreţinere în cuantum de 750.000 RON (75 ROL).

În prezent reclamantul a ajuns la vârsta majoratului (din data de 10.01.2015) şi este elev la cursurile de zi în clasa a XI-a F 1 la Colegiul Naţional Cuza-Vodă din Huşi, aşa cum rezultă din adeverinţa nr.152 din 02.02.2015 depuse la dosar.

Potrivit prevederilor art.487 Cod civil, părinţii au dreptul şi îndatorirea de a creşte copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, psihică şi intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului orientarea şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaşte acestuia, iar potrivit art.499 alin.1 Cod civil, tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar să dea întreţinere copilului minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională.

De asemenea, potrivit art. 529 privind Codul civil:

,,(1) Întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti.

(2) Când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii.

(3) Cuantumul întreţinerii datorate copiilor, împreună cu întreţinerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăşi jumătate din venitul net lunar al celui obligat”.

Dispoziţiile art.499 cod civil stabilesc obligaţia de întreţinere a părinţilor pentru copii lor majori aflaţi în continuarea studiilor dar fără ca aceştia să depăşească vârsta de 26 ani. Textul de lege stabileşte situaţia copiilor majori aflaţi în continuarea studiilor care au o situaţie echivalentă acelora aflaţi în incapacitate de a munci, căci prin incapacitate de muncă nu trebuie înţeleasă numai incapacitate de ordin medical ci şi aceea datorată satisfacerii unor cerinţe de ordin social, cum sunt acelea ce decurg din necesitatea frecventării cursurilor liceale, postliceale sau învăţământ superior.

Reclamantul fiind elev la cursurile de zi la liceu este obligat să frecventeze cursurile integral la zi, să-şi achiziţioneze manualele necesare studiului şi de asemenea trebuie să se întreţină. În speţă nu s-a dovedit că pârâtul ar avea o contribuţie în natură prin asigurarea celor necesare traiului reclamantului, aşa cum prevede art.530 Cod civil, acesta recunoscându-şi obligaţia. Astfel pârâtul va fi obligat la o pensie lunară de întreţinere pentru reclamant.

Cât priveşte mijloacele de plată ale pârâtului, la dosar există probe din care rezultă că acesta obţine venituri periodice din muncă, fiind angajat la ITPF Iaşi. Din adeverinţa nr.2100825/15.05.2015 existentă la dosar rezultă că pârâtul realizează un venit net în sumă de 2070 lei, astfel că va datora reclamantului suma de 520 lei pe lună, echivalentul cotei de ¼  din acesta.

Faţă de considerentele expuse, instanţa urmează pe fond să admită acţiunea reclamantului O. M.-S. în contradictoriu cu pârâtul O. S., conform dispozitivului sentinţei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite acţiunea civilă formulată de reclamantul O.M.S. în contradictoriu cu pârâtul O.S., domiciliat în mun. Iaşi, ..

Stabileşte în sarcina pârâtului o pensie lunară de întreţinere în favoarea reclamantului în sumă de 520 lei, începând cu data introducerii acţiunii (03.02.2015) şi până la finalizarea studiilor reclamantului, dar nu mai târziu de vârsta de 26 de ani, dacă nu intervine vreo cauză legală de modificare sau stingere a obligaţiei.

Ia act că reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în 30 zile de la comunicare. Apelul şi motivele de apel se depun la Judecătoria Huşi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.06.2015.

 Preşedinte, Grefier,

I.C.A. M.G.

Red. I.C.A.

Tehnored. I.C.A./M.G.

4 ex/1.07.2015