Administrator persoană juridică. Condiţii pentru angajarea răspunderii solidare în condiţiile art. 27 din og nr. 92/2003.

Decizie 7008 din 18.11.2014


Pierderea calităţii de administrator al persoanei juridice conduce la neîndeplinirea condiţiilor pentru angajarea răspunderii în solidar cu persoana juridică în cauză, întrucât lipseşte una din condiţiile esenţiale prevăzute de art. 27 alin. 2 lit. c şi d din OG nr. 92/2003.

Prin sentinţa nr.1748 din 15 mai 2014, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 161/63/2014 a fost respinsă contestaţia formulată de x, în contradictoriu cu pârâta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta x. În motivare, se arată că hotărârea recurată a fost dată cu aplicarea greşită a normelor de drept material, fiind invocat art. 488 alin. 1 pct. 8 din Codul de procedură civilă.

Instanţa de fond nu a ţinut cont de faptul că prin actele administrative contestate s-a dispus angajarea răspunderii solidare a recurentei reclamante pentru obligaţiile de plată restante ale debitoarei SC y SRL, în calitate de administrator, fără a se menţiona perioada. Recurenta menţionează că fusese eliberată din funcţia de administrator ca urmare a demisiei începând cu data de 01.08.2002, având în vedere procesul-verbal al Adunării Generale a Asociaţilor nr. 9 din 25.07.2012, de care intimata pârâtă avea cunoştinţă la data emiterii deciziei de angajare a răspunderii.

Recursul este fondat. Reclamanta a investit instanţa de contencios administrativ cu cererea având ca obiect anularea deciziei nr. DJ 176031-3/11.12.2013 şi a deciziei privind angajarea răspunderii nr. DJ 173902/15.10.2013, ambele emise de DGRFP - AFP. 

 Prin aceste acte administrative a fost angajată răspunderea reclamantei în solidar cu SC y SRL, în considerarea calităţii sale de administrator. Temeiul de drept al emiterii deciziei de angajare a răspunderii îl constituie prevederile art. 27 alin. 2 lit. c şi d din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, dispoziţii legale care condiţionează răspunderea solidară de calitatea de administrator.

 Instanţa de fond a făcut o greşită apreciere a probelor administrate în cauză reţinând incidenţa dispoziţiilor art. 27 alin. 2 lit. c şi d din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, în privinţa reclamantei x.

Astfel, la fila 27 dosar fond se află adresa SC y SRL către x prin care i se aduce la cunoştinţă că în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, în data de 25.07.2002, Adunarea Generală a Asociaţilor a hotărât eliberarea acesteia din funcţia de administrator al SC y SRL. A fost depus, de asemenea, procesul-verbal al Adunării Generale nr. 09 din 25.07.2002 (fila 28) şi certificat furnizare informaţii eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul z din data de 16.10.2013 în care reclamanta x figurează cu calitatea de asociat al SC y SRL. Prin urmare, reclamanta pierduse calitatea de administrator al SC y SRL la data de 25.07.2002, data procesului – verbal al Adunării Generale al Asociaţilor SC y SRL, nefiind îndeplinite condiţiile pentru angajarea răspunderii acesteia prin actele administrative contestate, întrucât lipseşte una din condiţiile esenţiale prevăzute de art. 27 alin. 2 lit. c şi d din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, respectiv calitatea de administrator a persoanei căreia i se angajează răspunderea.

 Pentru considerentele expuse şi în raport de dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod Procedură Civilă, Curtea a admis recursul, a casat sentinţa recurată în sensul că a admis acţiunea şi a dispus anularea deciziei nr. DJ 176031-3/11.12.2013 şi a deciziei privind angajarea răspunderii nr. DJ 173902/15.10.2013, ambele emise de DGRFP– AFP în privinţa  reclamantei x.