Cerere pentru ordonanţă de plată. Contract de cesiune. Condiţie prealabilă – certificarea lucrărilor de către creditorul cedent. Neîndeplinirea obligaţiei. Nelegalitatea cererii.

Sentinţă civilă 413 din 04.08.2017


Prin cererea înregistrată sub nr. XXXXX, reclamanta Societate XXXXX, în contradictoriu cu pârâta SC XXXXX SA a solicitat obligarea acesteia pe calea ordonanţei la plata sumei de 1.003.124, 04 lei, cu dobânda penalizatoare şi cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că a încheiat cu S.C. „XXXXX”S.R.L. contractul de cesiune de creanţă nr. XXXXX privind o creanţă în valoare de 8.323.816 lei, datorată de S.C. „XXXXX” S.A. debitorului cedat în baza contractului XXXXX.

Această creanţă nu cuprinde taxa pe valoarea adăugată şi rezultă din facturile emise în baza contractului de subantrepriză nr. XXXXX, facturi care fac parte din contractul de cesiune.

Potrivit contractului de subantrepriză, a executat lucrări în valoare de 1.711.090, 93 lei, inclusiv TVA, din care pârâta a plătit doar suma de 707.966, 89 lei, contravaloarea facturii nr. XXXXX, fiind neachitată diferenţa de 1.003.124, 04 lei, facturată sub nr. XXXXX, pentru lucrările din situaţia interimară nr. XXXXX.

Pentru neplata facturii la scadenţă, pârâta datorează dobânda penalizatoare conform art. 8 din Legea nr. 72/2013.

În drept, a invocat art. 194, art. 1014 din Codul de proc. civilă, art. 1566, art. 1568 şi art. 1578 din Codul civil, art. 8 din legea nr. 72/2013, iar spre probă au depus înscrisuri – filele 7 – 140, vol. I.

Pârâta SC XXXXX SA a formulat întâmpinare – fila 143, prin care a cerut, cu o motivare amplă, respingerea acţiunii ca neîntemeiată, pentru următoarele motive:

Culpa pentru neachitarea facturii nr.  XXXXX aparţine creditorului cedent – antreprenor care nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute în contractul de cesiune.

Concret, potrivit  subclauzelor 14.6 şi 14.7 din Condiţiile de contract, beneficiarul va plăti antreprenorului doar suma aprobată în fiecare certificat interimar de plată, certificat care trebuie să respecte prevederile art. II.5 din Anexa IV la contractul de finanţare, printre care avizul inginerului, proces verbal de recepţie, ştampila părţilor, cerinţe neîndeplinite în cauza de faţă.

Factura nr. XXXXX în valoare de 707.966, 89 lei, a fost într-adevăr plătită însă în condiţiile îndeplinirii cerinţelor contractuale.

În subsidiar, a cerut diminuarea cu 10% a facturii nr. XXXXX, contravaloarea reţinerii conform art. 29 şi art. 35 din contractul de subantrepriză nr. XXXXX.

În drept a invocat art. 205 – 206 din Codul de proc. civilă, art. 1.166, art. 1170, art. 1270, art. 1658 alin. 1) din codul civil, art. 204 ind. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, iar spre probă a depus înscrisuri – filele 151- 200, vol. I, 1-48, vol. II şi a cerut administrarea probei cu martori şi expertiza contabilă şi judecarea în lipsă.

Analizând cererea în raport de probele administrate şi prevederile contractuale incidente în cauză, instanţa reţine că aceasta este nefondată, pentru următoarele considerente:

Potrivit contractului nr. XXXXX – fila 7, Asocierea formată din S.C. „XXXXX” S.R.L. şi S.C. XXXXX S.R.L. – antreprenor sau creditor cedent, a cedat cesionarului S.C. „XXXXX” S.A., o creanţă în valoare de 8.323.816 lei, fără T.V.A., datorată cedentului de către debitorul cedat S.C. „XXXXX” S.A. XXXXX, pentru lucrări efectuate, în baza contractului de achiziţie publică de lucrări nr. XXXXX, faţă de care  cesionarul reclamant este subcontractant conform contractului de subantrepriză nr.  XXXXX – fila 14, vol. I.

Potrivit art. 2 alin. 4) din contractul de cesiune, - fila 8, cedentul garantează cesionarului că va îndeplini toate obligaţiile ce-i corespund pentru „ca creanţa”  cesionată să fie fermă, lichidă şi exigibilă, fără a se  trimite doar la emiterea facturilor către debitorul cedat.

Totodată, conform art. 2 din Actul adiţional nr. XXXXX – fila 185, vol. I, la Acordul Contractual nr. XXXXX din XXXXX – fila 182 vol. I. cu referire la contractul de cesiune nr. XXXXX, s-a prevăzut în mod expres că plata se va face sub condiţia îndeplinirii de către antreprenor, adică  creditorul cedent, a prevederilor contractuale definite în vol. II – condiţii generale, codiţii speciale, condiţii speciale suplimentare (în special clauza 14 din contractul C.L. 10 – preţul contractului şi plăţile).

În conformitate cu punctul 14.6 din documentaţia de atribuire a contractului XXXXX, fila 77 vol. I nici o sumă nu va fi plătită până când beneficiarul nu va primi certificatul de plată emis de inginer, certificat care, în baza punctului II. 5 din Anexa IV, contract de finanţare – fila 174 vol. I trebuia să fie emis pe baza situaţiilor de lucrări verificate în prealabil de inginer şi de beneficiar, semnate de aceştia şi ştampilate de toate părţile implicate.

În condiţiile în care la dosarul cauzei nu a fost depus un asemenea certificat cu anexele prevăzute la punctul II. 5 din anexa IV – fila 174 vol. I nu se poate reţine că suma de 1.003. 124, 04 lei facturată sub nr. XXXXX din XXXXX – fila 126 vol. I este o creanţă certă, lichidă şi exigibilă cum cere art. 1014 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

În considerarea acestor motive şi în baza art. 1021 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanţa va respinge cererea ca nefondată.