Contencios administrativ. Recurs. Anulare hotarâre emisa de Consiliul judetean. Atribuire licenta de traseu

Decizie 2513 din 21.09.2015


CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Recurs. Anulare hotarâre emisa de Consiliul judetean. Atribuire licenta de traseu

- art. 3 pct. 3 din O.G. nr. 27/2011

- art. 28 alin. 2 din Ordinul 353/2007

Reclamanta, în calitate de operator de transport, a participat la etapa de atribuire electronica din data de 18.12.2013 cu un autovehicul care avea în certificatul de clasificare RAR nr. SMAD xxxxx - 22 de locuri, fiindu-i atribuita licenta de traseu LT nr. xxxxxx pentru traseul 39 S. M. - P.

Prin adresa nr. 273/17.02.2014, înregistrata la Consiliul Judetean S. M. sub nr. 3389/17.02.2014, A. R. R. - Agentia Teritoriala S. M. a adus la cunostinta faptul ca pe traseul câstigat de catre operatorul S.C. B. S.R.L. capacitatea minima de locuri ceruta era de 23 de locuri.

Recurenta a obtinut licenta de transport datorita faptului ca a mentionat în oferta depusa pentru atribuirea traseului judetean cod 39 S. M. - P., ca participa la atribuirea traseului cu autovehiculul cu numar de înmatriculare YY XX YYY cu 24 de locuri, desi, potrivit certificatului de clasificare RAR, seria SMAD nr. xxxxx (fila 15 ), autovehiculul cu numar de înmatriculare YY XX YYY are un numar 22 de locuri pentru pasageri, fata de cel impus prin programul de transport, de 23 de locuri pentru pasageri.

Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate în Judetul S. - M. pe perioada 2014 - 2019, întocmit si aprobat de catre Consiliul Judetean S. - M. prin Hotarârea CJ S. M. nr. 211/2013, stabileste pentru traseul judetean S. M. - P. cod 39, o capacitate de transport a autovehiculului ce urmeaza sa efectueze traseul de 1 x 23 locuri, ceea ce însemna ca acest traseu poate fi efectuat doar cu un autovehicul care are minim 23 de locuri.

Art. 3, pct. 3 din O.G.R. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza capacitatea de transport a autovehiculului în situatia transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, stabilind ca programul de transport reprezinta „programul întocmit si aprobat de autoritatea competenta, prin care se stabilesc traseele, graficele de circulatie, numarul autovehiculelor necesare, precum si capacitatea de transport minima în vederea efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate; capacitatea de transport a autovehiculului este data de numarul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii." Autoritatea competenta în emiterea certificatelor de clasificare pe stele sau categorii este intimata pârâta A.R.R., care a emis în speta certificatul de clasificare RAR nr. SMAD xxxxx, conform caruia autovehiculul reclamantei cu numarul de înmatriculare YY XX YYY are 22 de locuri. În aceste conditii, acest autovehicul nu mai îndeplineste conditia de capacitate de transport impusa de programul de transport public judetean prin curse regulate în judetul S. M. pentru perioada 2014-2019.

Referitor la adresa nr. 3542/19.02.2014, emisa de intimatul Consiliul Judetean S. M., s-a constatat ca adresa respectiva a fost redactata în conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. 2 din Ordinul nr. 353/2007 care prevad ca „În cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c), retragerea licentei de traseu se face în baza solicitarii motivate a administratiei publice judetene".

În ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acestui intimat, invocata si în fata primei instante si respinsa ca nefondata si reiterata prin întâmpinarea formulata în recurs, instanta de recurs nu poate sa o analizeze întrucât aceasta parte nu a formulat recurs în cauza.

Decizia nr. 2513/21.09.2015 a Curtii de Apel Oradea - Sectia a II - a civila, de contencios administrativ si fiscal

Dosar nr. 968/83/CA/2014

Prin Sentinta nr. 2408/22.10.2014 pronuntata de Tribunalul S. M. s-a respins actiunea în contencios administrativ înaintata de reclamanta SC B. SRL, în contradictoriu cu pârâtii A. R. R. – A.R.R. prin AGENTIA TERITORIALA S. M. si CONSILIUL JUDETEAN S. M., fiind obligata reclamanta sa plateasca pârâtei A. R. R. suma de 1086,70 lei cheltuieli de judecata.

Împotriva acestei hotarâri, în termen si legal timbrat, a formulat recurs reclamanta SC B. SRL, solicitând admiterea acestuia, casarea în totalitate a hotarârii atacate si, în urma rejudecarii cauzei în fond, sa se admita cererea si sa se dispuna anularea în tot a actului administrativ atacat, cu cheltuieli de judecata.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenta critica hotarârea instantei de fond ca fiind netemeinica si nelegala, fiind data prin interpretarea eronata a probelor aflate la dosarul cauzei, cu aplicarea gresita a normelor de drept material, din perspectiva urmatoarelor considerente:

Astfel, arata ca cele constatate de instanta de fond nu corespund realitatii, întrucât a completat formularul de cerere conform indicatiilor, iar conform acestor acte numarul de locuri al autovehiculului este 24.

Mentioneaza ca atât cartea de identitate cat si certificatul de înmatriculare atesta faptul ca autovehiculul în discutie are 24 locuri, însa are si în realitate 24 de locuri, însa în certificatul de clasificare s-a considerat ca locul soferului nu poate fi avut în vedere pentru transportarea pasagerilor. Cu toate acestea, mai arata ca în autovehicul au ramas 23 de locuri, exact numarul de locuri minim necesar pentru transport de pasageri. Cu privire la faptul ca un loc ar trebui sa fie pastrat pentru ghid, arata ca nu a licitat traseu regulat pentru transport S. M. - P., care nu este o ruta turistica pentru a fi necesar un ghid, care sa mai ocupe un loc, din locul turistilor.

Ca atare, arata ca societatea nu a încalcat nicio prevedere legala, pentru ca nu a furnizat niciun document care sa contina informatii eronate, acestea fiind atasate cererii, inclusiv certificatul de clasificare.

Deci, mai arata ca, de la data întocmirii cererii pâna la data emiterii adresei de retragere a licentei nu s-au schimbat conditiile care au stat la baza eliberarii licentei.

Considera ca, în speta, se urmareste retragerea licentei pentru anumite greseli care au fost facute de catre cei care au implementat datele pentru efectuarea licitatiei electronice.

Mai arata ca din listingul referitor la liste vehicule din data de 27 februarie 2014, se poate constata ca la pozitia 2, autovehiculul I. figureaza cu 24 locuri, iar în listingul din data de 10 aprilie 2014 apare o modificare, si anume, autovehiculul apare cu 22 locuri, modificare în baza de date la care ea nu are acces.

Mai arata ca nici implementarile în baza de date nu le realizeaza, deci societatea recurenta nu are nicio vina pentru ca a predat toate actele asa cum au fost solicitate si completate, conform indicatiilor.

Or, sustine recurenta, conform principiului ca nimeni nu-si poate invoca propria culpa pentru a obtine protectia unui drept (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), A.R.R. nu poate retrage licenta de traseu pentru o culpa care nu este a recurentei ci este a altora.

Sustine ca este foarte important ca intimata sa depuna cererea pe care societatea recurenta a depus-o pentru a participa la licitatie, precum si toate actele pe care le-a anexat acelei cereri, pentru ca numai astfel instanta de judecata va putea constata ca societatea recurenta nu a încalcat niciuna din dispozitiile legale invocate pentru retragerea licentei de traseu.

Mai arata ca din actul emis de catre Consiliul Judetean la data de 19 februarie 2014 rezulta ca în cererea de eliberare a copiilor conforme ale licentelor comunitare pentru transportul rutier se mentioneaza clar ca datele înscrise vor fi conforme cu cele din cartea de identitate a vehiculului si certificatul de înmatriculare.

Reitereaza faptul ca a completat conform acestei cerinte actele, nu a furnizat niciun document care sa contina informatii eronate, neexistând niciun text de lege, care prevede obligatia operatorului de transport sa anunte despre anumite greseli, mai ales ca societatea a depus toate actele solicitate.

În alta ordine de idei, invoca faptul ca licenta nu poate fi retrasa, având în vedere dispozitiile art. 1 din Legea 554/2004, în conformitate cu care „Autoritatea publica emitenta a unui act administrativ unilateral nelegal poate sa solicite instantei anularea acestuia, în situatia în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil si a produs efecte juridice.”

Actele administrative care au intrat în circuitul civil si au produs efecte juridice nu mai pot fi revocate de autoritatile emitente, constatarea nulitatii sau anularea acestora putând fi dispusa numai de instanta judecatoreasca competenta.

Potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, competenta si procedura de judecata se stabilesc numai prin lege. Este o optiune a legiuitorului ca pentru constatarea nulitatii si anularea actului administrativ nelegal sa prevada calea si procedura contenciosului administrativ.

Considera deci ca licenta nu se poate retrage, pentru ca a intrat în circuitul civil, în baza licitatiei câstigate fiindu-i atribuita licenta de transport, învederând ca de la data emiterii acesteia efectueaza transportul în baza acestei licente, iar societatea nu a savârsit nicio abatere.

Mai arata ca licitatia nu a fost anulata sau contestata, iar retragerea licentei încalca dreptul de proprietate al societatii recurente, garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia CEDO .

Referitor la faptul ca reprezentata paratei Consiliul Judetean S. M., întrebata fiind în sedinta publica, a aratat ca nu exista o hotarâre de consiliu prin care sa se hotarasca emiterea unei adrese catre A.R.R., considera ca o simpla adresa care nu are la baza o hotarâre a Consiliului Judetean nu poate fi temeiul unei solicitari de retragere a licentei de traseu.

Arata ca, de altfel, Consiliul Judetean sustine ca ei au facut doar o propunere, de care A.R.R. putea sau nu sa tina cont.

Mai arata ca, prin adresa din 21.02.2014, intimata A.R.R. a înstiintat-o despre retragerea licentei de traseu seria LT nr. xxxxxx (cod traseu 39, S. M. – P.), care a fost atribuita societatii recurente în urma licitatiei organizate în sistem C.N.M.S.I. (Centrul National de Management pentru Societatea Informationala) si invoca si temeiul în baza careia se decide retragerea licentei de traseu – art.28 alin. 1 lit. a/b, pct. 1 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007.

Considera ca trebuie sa se faca o analiza a textului de lege invocat, si anume prevederile art. 28 din Ordinul Nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

Arata ca retragerea licentei de traseu se face de catre agentia A.R.R. emitenta în urmatoarele cazuri:

a)când nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia;

b)în cazul savârsirii de catre operatorul de transport rutier a unor abateri grave, dupa cum urmeaza:

(i) când licenta de traseu a fost obtinuta prin furnizarea unor documente care contineau informatii eronate;

În ce priveste textul de la litera a), si anume când nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia, arata faptul ca nu s-au schimbat conditiile care au sta la baza eliberarii licentei de traseu, nu s-au depus alte documente decât cele înainte de atribuirea electronica.

În ce priveste textul de la litera b), respectiv în cazul savârsirii de catre operatorul de transport rutier a unor abateri grave, dupa cum urmeaza: (i) când licenta de traseu a fost obtinuta prin furnizarea unor documente care contineau informatii eronate, mentioneaza ca nu a savârsit nicio abatere, prin furnizarea unor informatii eronate.

Mai arata ca a furnizat informatii corecte, nu a savârsit nicio eroare, iar greseala altora nu poate sa îi fie imputata, pentru ca documentele pe care le-a furnizat contineau informatii adevarate.

Considera ca operarea în lista de vehicule a unor mentiuni inexacte nu poate fi imputata societatii, întrucât cererii i-au fost anexate toate actele referitoare la mijlocul de transport, inclusiv caracteristicile tehnice ale autobuzului I., care, în acest act prevede 22 locuri.

Arata ca, în aceste conditii, nu poate decât sa constate ca motivul adevarat al masurii de retragere licenta traseu seria LT nr. xxxxxx (cod traseu 39, S. M. - P.), este solicitarea insistenta a celor doua societati comerciale care au depus cerere de interventie în cauza, care, pe buna dreptate, a fost respinsa.

În drept, au fost invocate dispozitiile din Legea nr. 554/2004.

Intimatul CONSILIUL JUDETEAN S. M., prin întâmpinarea formulata, a solicitat respingerea recursului ca nefondat, netemeinic si nelegal si, pe cale de consecinta, mentinerea în totalitate a hotarârii instantei de fond, pentru urmatoarele considerente:

Referitor la calitatea procesuala pasiva a Consiliului Judetean S. M., raportat la obiectul cauzei, apreciaza ca autoritatea deliberativa Consiliul Judetean S. M. nu poate avea calitate procesuala pasiva în aceasta cauza, deoarece nu se numara printre atributiile sale prevazute de lege dispunerea de date referitoare la perioadele privind detinerea neîntrerupta a licentelor de traseu ale operatorilor de transport care efectueaza curse regulate în judetul S. M., aceste date fiind detinute de catre A. R. R..

Precizeaza ca Judetul S. M., prin Consiliul Judetean S. M., a preluat atributii în domeniul transportului public de persoane începând cu anul 2007, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 si a Ordinului nr. 3 53/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, care prevede la art. 4 alin. 1 lit. h) ca, consiliile judetene pot "h) sa aprobe, prin hotarâre, atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate si a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, dupa caz".

Asadar, arata ca institutia abilitata sa emita si sa retraga licente de traseu este A. R. R., conform prevederilor art. 15 alin. 1, art.19 alin. l si art. 28 din Ordinului nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile ulterioare, Consiliul Judetean S. M. neavând competente în ceea ce priveste emiterea/acordarea si retragerea licentei de traseu. Mai arata ca prestarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu judetean, este o activitate ce poate fi realizata de catre un operator de transport doar cu autorizarea Autoritatii Rutiere Române, concretizata prin eliberarea unei licente de traseu în urma unei proceduri specifice stabilite de aceasta institutie publica în conditiile prevazute de legislatia în vigoare.

Învedereaza ca, în urma sesizarii facute de A.R.R. S. M. prin adresa nr. 273/17.02.2014, administratia publica judeteana, prin însusi Presedintele si vicepresedintele Consiliului Judetean S. M., a emis adresa nr. 3542/19.02.2014, prin care, în conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. 2 din Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificarile ulterioare, a solicitat retragerea licentei de traseu eliberata operatorului S.C. B. S.R.L. de catre A. R. R.  - Agentia Teritoriala S. M., pe motivul ca nu întruneste capacitatea de transport de 23 de locuri prevazuta în programul de transport aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean S. M. nr. 211/2013.

Contrar celor afirmate de catre recurenta-reclamanta ca „o simpla adresa care nu are la baza o hotarâre a Consiliului Judetean nu poate fi temeiul unei solicitari de retragere a licentei de traseu", face mentiunea ca adresa mai sus amintita nu este „o simpla adresa”, ea a fost semnata de chiar Presedintele Consiliului Judetean S. M., care este conducatorul administratiei publice judetene, în conformitate cu dispozitiile art. 102 si ale art. 104 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, actualizata si republicata. Asadar, sustine ca nu era nevoie de adoptarea unei hotarâri de catre Consiliul Judetean S. M., deoarece:

a)autoritatea deliberativa Consiliul Judetean S. M. nu numara printre atributiile sale prevazute de lege dispunerea de date referitoare la perioadele privind detinerea neîntrerupta a licentelor de traseu ale operatorilor de transport care efectueaza curse regulate în judetul S. M.;

b)adresa respectiva a fost redactata în conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. 2 din Ordinul nr. 353/2007 care prevede ca „În cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c), retragerea licentei de traseu se face în baza solicitarii motivate a administratiei publice judetene", fiind semnata de Presedintele Consiliului Judetean S. M., care este conducatorul administratiei publice judetene.

Pe fondul cauzei, arata ca operatorul de transport S.C. B. S.R.L. a participat la etapa de atribuire electronica din data de 18.12.2013 cu un autovehicul care avea în certificatul de clasificare RAR nr. SMAD xxxxx - 22 de locuri, fiindu-i atribuita licenta de traseu LT nr. xxxxxx pentru traseul 39 S. M. - P.

Prin adresa nr. 273/17.02.2014, înregistrata la Consiliul Judetean S. M. sub nr. 3389/17.02.2014, A. R. R.  - Agentia Teritoriala S. M. a adus la cunostinta faptul ca pe traseul câstigat de catre operatorul S.C. B. S.R.L. capacitatea minima de locuri ceruta era de 23 de locuri. Participarea operatorului mentionat mai sus la licitatia pentru traseul S. M. - P. a fost posibila datorita introducerii gresite a capacitatii de transport în baza de date a A.R.R., adica a introducerii unui numar de 24 de locuri. Operatorul de transport trebuia sa intervina la A.R.R. S. M. pentru corectarea datelor privitoare la autovehiculul YY xx YYY, adica a capacitatii de transport de la 24 de locuri la 22 de locuri. Ulterior, a fost efectuata corectura privind capacitatea de transport a autovehiculului cu nr. YY xx YYY la 22 de locuri, conform certificatului de clasificare RAR cu seria SMAD xxxxx. în aceste conditii, acest autovehicul nu mai îndeplineste conditia de capacitate de transport (numar de locuri) impusa de programul de transport public judetean prin curse regulate în judetul S. M. pentru perioada 2014 - 2019.

Ca urmare a acestei solicitari, A. R. R. - Agentia A.R.R. S. M. a emis adresa nr. 315/21.02.2014, a carui anulare se cere de catre reclamanta, prin care a înstiintat operatorul S.C. B. S.R.L ca i se retrage licenta de traseu seria LT nr. xxxxxx (cod traseu 39, S. M.-P.), în temeiul prevederilor art. 28 alin. 1 lit. a) si b) pct. i din Ordinul 353/2007.

Învedereaza, de asemenea, ca autoritatea doar a pus în aplicare rezultatele licitatiei electronice, A. R. R. fiind institutia abilitata, care a eliberat licenta de traseu operatorului S.C. B. S.R.L., Consiliul Judetean S. M. neavând competente în ceea ce priveste emiterea/acordarea si nici retragerea licentei de traseu.

De asemenea, mai arata ca, pentru fiecare judet, atribuirea traseelor se face electronic prin sistemul national, de catre Agentia pentru Agenda Digitala a României pe baza criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin serviciile regulate în trafic judetean din Ordinul MT nr. 240/1614 din 2012.

Mai arata ca prin hotarârea Comisiei Paritare se procedeaza exclusiv la materializarea rezultatului atribuirii electronice stabilit de o alta entitate, respectiv de catre Agentia pentru Agenda Digitala a României, asa cum rezulta din dispozitiile art. 19 alin. 2 din Ordinul MIRA nr. 353/2007, unica atributie a Comisiei Paritare fiind aceea ca, pe baza rezultatelor atribuirii, sa emita o hotarâre privind traseele atribuite.

Sustine ca A. R. R. are competenta de a elibera licentele de traseu si caietele de sarcini aferente acestora, operatorilor de transport declarati câstigatori în urma etapei de atribuire electronica. A. R. R. face cunoscute Agentiei pentru Agenda Digitala a României toate informatiile necesare în vederea stabilirii de catre aceasta a calculului punctajului, conform criteriilor de evaluare si metodologia de punctare prevazute în Ordinul MT mai sus mentionat.

În ceea ce priveste procedura electronica de atribuire a traseelor de transport public rutier de persoane, operata de catre Agentia pentru Agenda Digitala a României, ca etapa a procesului de atribuire a unui traseu cuprins în programul de transport judetean, arata ca rezultatele generate automat de aplicatia informatica a Agentiei pentru Agenda Digitala a României, care este operatorul acestei aplicatii electronice, sunt folosite în procesul de atribuire a licentelor de traseu.

Astfel, sustine ca prestarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu judetean este o activitate ce poate fi realizata de catre un operator de transport doar cu autorizarea A. R. R., concretizata prin eliberarea unei licente de traseu în urma unei proceduri specifice stabilite de aceasta institutie publica în conditiile prevazute de legislatia în vigoare.

În drept, intimata invoca prevederile legale la care a facut referire în cuprinsul întâmpinarii.

Intimata A.R.R. AGENTIA TERITORIALA S. M., prin întâmpinarea formulata, a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea sentintei atacate ca temeinica si legala, cu cheltuieli de judecata, pentru urmatoarele considerente:

Arata ca motivul de casare invocat de recurenta, privind pronuntarea de catre Tribunalul S. M. a Sentintei civile nr. 2408/CA/22.10.2014 cu aplicarea gresita a normelor de drept material, nu este real.

Mai arata ca instanta de fond a facut o aplicare corecta a normelor de drept material, în sensul ca în cauza au fost aplicate normele de drept material corespunzatoare obiectului cererii dedus judecatii, precum si o analiza si interpretare reala si pertinenta a probelor aflate la dosarul cauzei.

Sustine ca Tribunalul S. M., prin Sentinta civila nr. 2408/CA/22.10.2014, nu formuleaza acuzatii, cum în mod tendentios sustine recurenta, ci retine în baza probelor administrate, ca recurenta este cea care a formulat oferta pentru atribuirea traseului judetean cod 39 S. M. - P., mentionând în aceasta oferta ca participa la atribuirea traseului cu autovehiculul cu numar de înmatriculare YY XX YYY cu 24 de locuri. Or, mai arata, potrivit Certificatului de clasificare RAR, seria SMAD nr. xxxxx (fila 15 verso din dosarul de judecata), autovehiculul cu numar de înmatriculare YY XX YYY are un numar 22 de locuri pentru pasageri, fata de cel impus prin programul de transport, de 23 de locuri pentru pasageri.

Considera ca modelul de cerere, depus ca proba în faza recursului, nu constituie o proba noua sau un înscris nou, conform art. 492, alin. (1) din Codul de procedura civila. Cu toate acestea, precizeaza ca acest model de cerere se întocmeste de operatorul de transport, atunci când acesta detine autovehicule suplimentare fata de cele pentru care a obtinut initial copii conforme ale licentei comunitare, conform prevederilor art. 24 alin. (l) din Ordinul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile ulterioare, astfel:

"În situatia în care titularul licentei comunitare detine autovehicule suplimentare fata de cele pentru care a obtinut initial copii conforme ale licentei comunitare, pe care urmeaza sa le utilizeze la efectuarea operatiunilor de transport rutier, acesta va depune sau va transmite prin posta, cu confirmare de primire, la A. R. R.  o cerere al carei model este prevazut în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice."

Prin urmare, arata ca modelul de cerere indicat de recurenta nu se foloseste la atribuirea traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean, ci pentru un alt scop, acela de o obtine copii conforme ale licentei comunitare pentru autovehicule detinute suplimentar.

Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate în Judetul S. - M. pe perioada 2013 - 2019, întocmit si aprobat de catre Consiliul Judetean S. - M. prin Hotarârea CJ S. M. nr. 211/2013, stabileste pentru traseul judetean S. M. - P. cod 39, o capacitate de transport a autovehiculului ce urmeaza sa efectueze traseul de 1 x 23 locuri (anexa 2 la întâmpinarea de la fond - coloana 9), ceea ce însemna ca acest traseu poate fi efectuat cu un autovehicul care are minim 23 de locuri.

Art. 3, pct. 3 din O.G.R. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza capacitatea de transport a autovehiculului în situatia transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, astfel: „program de transport - program întocmit si aprobat de autoritatea competenta, prin care se stabilesc traseele, graficele de circulatie, numarul autovehiculelor necesare, precum si capacitatea de transport minima în vederea efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate.

Capacitatea de transport a autovehiculului este data de numarul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii."

În completarea importantei pe care o are documentul intitulat "certificatul de clasificare pe stele sau categorii" în procesul atribuirii electronice a traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean, mentioneaza criteriul nr. 3 - Anexa 2 Criteriile de evaluare si punctajele care se acorda în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean din Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 240/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean, cu modificarile ulterioare, care prevede ca: "Autovehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programele de transport judetean." în acest context, recurenta trebuia sa cunoasca si sa respecte normele legale în vigoare privind obligatia sa de a nominaliza, în oferta de participare la atribuirea electronica din data de 18.12.2013 a traseului judetean S. M. - P. cod 39, autovehiculul clasificat corespunzator capacitatii de transport impusa de Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate în Judetul S. - M. pe perioada 2013 -2019, întocmit si aprobat de catre Consiliul Judetean S. - M. prin Hotarârea CJ S. M. nr. 211/2013.

În ceea ce priveste solicitarea recurentei, ca A.R.R. sa depuna cererea recurentei de participare la atribuirea electronica de trasee, arata ca instanta de fond a retinut în mod corect ca nu institutia intimata este cea care a organizat atribuirea electronica de trasee pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean în cadrul Judetului S. M., ci ca acesta sedinta de atribuire electronica a fost organizata în temeiul prevederilor H.G. nr. 1439/2009, de catre Centrul National pentru Managementul Societatii Informationale - C.N.M.S.I., institutie publica în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, actuala Agentie pentru Agenda Digitala a României. Cererea de participare la atribuirea de trasee a fost formulata în sistemul electronic de catre recurenta, prin folosirea parolei de acces pe care a primit-o de la Agentia pentru Agenda Digitala a României. A.RR. nu are acces în sistemul electronic de atribuire electronica a traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judetean.

În concluzie, arata ca instanta de fond a facut o aplicare corecta a normelor de drept material pentru solutionarea acestei cauze, retinând ca licenta de traseu seria LT nr. xxxxxx a fost retrasa la solicitarea Consiliului Judetean S. - M. nr. 289/19.02.2014 (anexa 1 la întâmpinarea A.R.R. din dosarul de fond), fiind întrunite prevederile art. 28, alin.(l), lit. a), b) si pct.(i) din Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007 cu modificarile ulterioare, ordin prin care au fost aprobate normele de aplicare ale Legii nr.92/2007 serviciilor de transport public local, cu modificarile ulterioare.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 205-208 Cod procedura civila.

Examinând cauza, prin prisma motivelor de recurs invocate si a prevederilor legale incidente în speta, s-a constatat ca recursul declarat de reclamanta SC B. SRL este nefondat, pentru urmatoarele considerente:

Reclamanta, în calitate de operator de transport, a participat la etapa de atribuire electronica din data de 18.12.2013 cu un autovehicul care avea în certificatul de clasificare RAR nr. SMAD xxxxx - 22 de locuri, fiindu-i atribuita licenta de traseu LT nr. xxxxxx pentru traseul 39 S. M. - P.

Prin adresa nr. 273/17.02.2014, înregistrata la Consiliul Judetean S. M. sub nr. 3389/17.02.2014, A. R. R. - Agentia Teritoriala S. M. a adus la cunostinta faptul ca pe traseul câstigat de catre operatorul S.C. B. S.R.L. capacitatea minima de locuri ceruta era de 23 de locuri.

Recurenta a obtinut licenta de transport datorita faptului ca a mentionat în oferta depusa pentru atribuirea traseului judetean cod 39 S. M. - P., ca participa la atribuirea traseului cu autovehiculul cu numar de înmatriculare YY XX YYY cu 24 de locuri, desi, potrivit certificatului de clasificare RAR, seria SMAD nr. xxxxx (fila 15 ), autovehiculul cu numar de înmatriculare YY XX YYY are un numar 22 de locuri pentru pasageri, fata de cel impus prin programul de transport, de 23 de locuri pentru pasageri.

Programul de transport public judetean de persoane prin curse regulate în Judetul S. - M. pe perioada 2014 - 2019, întocmit si aprobat de catre Consiliul Judetean S. - M. prin Hotarârea CJ S. M. nr. 211/2013, stabileste pentru traseul judetean S. M. - P. cod 39, o capacitate de transport a autovehiculului ce urmeaza sa efectueze traseul de 1 x 23 locuri, ceea ce însemna ca acest traseu poate fi efectuat doar cu un autovehicul care are minim 23 de locuri.

Art. 3, pct. 3 din O.G.R. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza capacitatea de transport a autovehiculului în situatia transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, stabilind ca programul de transport reprezinta „programul întocmit si aprobat de autoritatea competenta, prin care se stabilesc traseele, graficele de circulatie, numarul autovehiculelor necesare, precum si capacitatea de transport minima în vederea efectuarii transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate; capacitatea de transport a autovehiculului este data de numarul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii." Autoritatea competenta în emiterea certificatelor de clasificare pe stele sau categorii este intimata pârâta A.R.R., care a emis în speta certificatul de clasificare RAR nr. SMAD xxxxx, conform caruia autovehiculul reclamantei cu numarul de înmatriculare YY XX YYY are 22 de locuri. În aceste conditii, acest autovehicul nu mai îndeplineste conditia de capacitate de transport impusa de programul de transport public judetean prin curse regulate în judetul S. M. pentru perioada 2014-2019.

Referitor la adresa nr. 3542/19.02.2014, emisa de intimatul Consiliul Judetean S. M., s-a constatat ca adresa respectiva a fost redactata în conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. 2 din Ordinul nr. 353/2007 care prevad ca „În cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si c), retragerea licentei de traseu se face în baza solicitarii motivate a administratiei publice judetene".

În ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acestui intimat, invocata si în fata primei instante si respinsa ca nefondata si reiterata prin întâmpinarea formulata în recurs, instanta de recurs nu poate sa o analizeze întrucât aceasta parte nu a formulat recurs în cauza.

Fata de aceste aspecte, în baza art. 496 Cod procedura civila, a fost respins ca nefondat recursul si mentinuta în tot hotarârea atacata ca fiind temeinica si legala.

În baza art. 451 Cod de procedura civila a fost obligata recurenta la plata catre intimata pârâta A.R.R. – Agentia Teritoriala S. M., a sumei de 760 lei cheltuieli de judecata în recurs, reprezentând transport si cazare, conform înscrisurilor depuse la dosar.