Prescripţie executare sancţiune contravenţională

Sentinţă civilă 531 din 02.10.2014


Dosar nr.188/228/2013

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA FĂUREI-JUDEŢUL BRĂILA

Operator de date cu caracter personal/Autorizaţia nr. 4903

SENTINTA CIVILĂ NR. 531

Şedinţa publică de la 02 Octombrie 2014

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii  civile privind petenta SC XX S.R.L, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Judetean de Politie Brăila, având ca obiect anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria  XX, nr.  XX.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, conform dispoz. art. 104 al. 10 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, care învederează instanţei următoarele:  procedura de citare este legal îndeplinită, cauza se află la primul termen, după ce a fost casată încheierea de suspendare a cauzei de către Tribunalul Brăila, intimatul a depus la dosar relatiile solicitate, iar  petenta a depus concluzii scrise, după care:

 Instanta, verificând înscrisurile de la dosar, constată că petenta a invocat  in fapt exceptia prescriptiei executării sanctiunii contraventionale aplicate prin procesul-verbal ( eronat denumită excepţia precripţiei aplicării sancţiunii)  si rămâne în pronuntare pe exceptie.

I N S T A N Ț A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.01.2013 cu  nr. 188/228/2013, petenta  SC XX SRL a solicitat în contradictoriu cu intimatul IPJ-Brăila anularea procesului-verbal seria XX nr.XX si exonerarea petentei de plata amenzii aplicate în valoare de 4000 lei, iar în subsidiar  înlocuirea sancţiunii cu sancţiunea avertisment.

În motivarea plângerii petenta a arătat că a fost sancţionată contravenţional pentru că  la data de 10.01.2012, ora 08.10 pe DN2B, în afara orasului Ianca, jud. Brăila a fost oprită  si verificat în trafic ansamblul de vehicule format din autotractorul cu nr. de înmatriculare XX si semiremorca XX si care era condus de numitul P.D.. Cu ocazia  controlului efectuat s-ar fi constatat  neprezentarea în trafic a numărului necesar de diagrame tahografice, neprezentând decât diagrame pe ziua în curs, ceea ce constituie contraventie conform art. 8 din OG 37/2007. I s-a aplicat petentei amenda în sumă de 4000 lei.

În drept au fost invocate prevederile OG nr. 2/2001

 În dovedirea plângerii petenta a depus înscrisuri.

Intimatul, legal citat, a formulat întâmpinare, solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiată.

În drept au fost invocate prevederile art. 31-36 din OG. Nr. 2/2001 şi art. 201 şi urm. C.p.c.

În apărare intimatul a solicitat proba cu raportul agentului constatator.

 La termenul de judecată din 21.03.2013,  instanta a  dispus suspendarea solutionării prezentei cauzei civile.

La data de 24.03.2014 , petenta a formulat cerere de recurs împotriva încheierii de sedintă din data de 21.03.2013 a Judecătoriei Făurei, solicitând admiterea recursului si repunerea pe rol a dosarului în cauză.

Prin Decizia nr. XX  pronuntată la data de XX de către Tribunalul Brăila,  s-a admis recursul împotriva încheierii de sedintă din data de 21.03.2013 a Judecătoriei Făurei.

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei executării sancţiunilor contravenţionale, invocată de către petentă, instanţa reţine următoarele:

Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria XX nr. XX, contestat în prezenta cauză, a fost încheiat la data de 10.01.2012. Fiind întocmit în lipsă, procesul-verbal a fost comunicat petentei prin afişare la sediu la data de 18.01.2013 (procesul-verbal de afişare aflat la fila 6).

Conform art. 26 alin. 3 din OG nr. 2/2001, în cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii.

Potrivit art. 14 alin. 1 şi 2 din OG nr. 2/2001, executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii, iar prescripţia executării sancţiunilor contravenţionale poate fi constatată chiar şi de instanţa învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale.

Se constată că procesul-verbal de contravenţie nu a fost comunicat petentei în termenul legal, respectiv în termen de o lună, aşa cum prevăd dispoziţiile legale enunţate, astfel că intervine sancţiunea prescripţiei executării sancţiunilor contravenţionale aplicate prin acest proces-verbal.

Invocarea de către intimat a împrejurării că actul sancţionator a fost transmis de aceasta, în termen legal, către IPJ Iaşi, în vederea comunicării petentei, nu prezintă relevanţă în contextul arătat, din moment ce procesul-verbal de afişare datează din 18.01.2013, respectiv mai mult de un an de la încheierea procesului-verbal de contravenţie. Astfel, este necesar ca fiecare instituţie implicată în procedura de comunicare a procesului-verbal de contravenţie (dar în primul rând organul constatator), să ia toate măsurile necesare pentru respectarea termenului legal de comunicare, de o lună de la data încheierii procesului-verbal de contravenţie, ceea ce, în mod evident, nu s-a întâmplat în situaţia de faţă.

Mai mult decât atât, potrivit art. 27 teza I din OG nr. 2/2001 ,,Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată se face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului”.

Prin Decizia nr. 10/2013 pronunţată de ÎCCJ într-un recurs în interesul legii, s-a decis că: ,,Modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contravenţie şi a înştiinţării de plată, prin afişare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiară comunicării prin poştă, cu aviz de primire”.

Aşadar, se reţine, o dată în plus, că modalitatea de comunicare, în acest caz, nu respectă cerinţele legale.

Faţă de toate aceste considerente, constatând că nu s-a făcut o comunicare valabilă a procesului-verbal de contravenţie contestat, instanţa urmează a admite excepţia prescripţiei executării sancţiunilor contravenţionale aplicate prin procesul-verbal şi a constata intervenită prescripţia executării acestor sancţiuni contravenţionale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S  T E

Admite exceptia prescripţiei executării sancţiunilor contravenţionale aplicate prin procesul verbal seria XX nr XX.

Constată intervenită prscripţia executării acestor sancţiuni contravenţionale.

Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare.

Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Judecătoria Făurei

Pronunţată în şedinţă publică astăti, 02.10.2014.

Preşedinte,Grefier,