Titlu Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice (art. 321 C.p.)

Sentinţă penală 95 din 11.06.2015


Analizând întreg materialul probator administrat în cauză, atât în faza de urmărire penală,  pe fond, în primă instanţă, respectiv: -

 Potrivit actului de inculpare, inculpaţii S.G., S.G.M., S.I., S.M., S.N., S.I., S. R.,  S. F.,  S. I. M.,  au fost  cercetaţi şi trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice prevăzută de art.321 alin.1 Cod penal şi încăierare, prevăzută şi pedepsită de art. 322 alin1, respectiv, alin 2, pentru  ultimul inculpat, ambele cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal 1969, cu aplicarea art. 5 din Noul cod penal.

În temeiul art. 3 din Legea nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de  procedură penală, constată incidente dispoziţiile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei, s-a pus în discuţie calificarea acţiunilor, potrivit art. 386 din Noul Cod  de procedură penală, cu reţinerea mai favorabile a dispoziţiilor Codului penal, respectiv, Codului de procedură penală, anterioare (1969).

În acest sens este şi Decizia Curţii Constituţionale  nr. 265 din 06 mai 2014  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Codul penal (nou), publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 20.05.2014.

Atât prin notele depuse cu ocazia dezbaterilor din faza Camerei Preliminare (filele 179- 180 dosar), cât şi ulterior, inclusiv, la data pronunţării pe fond a cauzei, s-a cerut schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor, pentru care s-a dispus iniţial cercetarea  judiciară pentru parte din inculpaţi (vezi fila 15 dosar urmărire penală).

 Se motivează această solicitare pe faptul că, i-a fost pusă viaţa în pericol a părţii vătămate (şi inculpat) S.G.M.

Din certificatul medico-legal (filele 24-26 dosar urmărire penală) şi  potrivit concluziilor medicului de specialitate, rezultă că … la data agresiunii  şi prin ele însele leziunile nu au pus în primejdie viaţa victimei, - pct. 4,  iar din actele şi lucrările dosarului instanţa nu  poate reţine  acest  aspect, mai ales în condiţiile în care au trecut 5 ani de la eveniment, iar pe parcursul cercetării,  atât în faza de urmărire penală cât şi judecătorească,  nu a fost  confirmată  existenţa unor urmări  suferite de parte.

  Ori, aşa cum rezultă din reglementarea infracţiunii  prevăzută de art. 322 Cod penal,  încăierarea presupune  acte de violenţă colective, fie între două persoane sau mai multe grupuri rivale de persoane, care se lovesc reciproc, activitatea infracţională a fiecăruia neputând fi stabilită în mod concret şi obiectiv.

Participanţii la încăierare sunt în acelaşi timp subiecţi activi şi pasivi ai actelor violente (C. Apel  xxxx, secţia penală,  decizia nr.523/2004).

Or, în cauză s-a demonstrat că părţile implicate,  s-au lovit reciproc  cu pumnii şi picioarele, au aruncat cu pietre, după cum rezultă şi din declaraţiile inculpaţilor (fila 336 dosar).

Încăierarea este o altercaţie violentă între mai multe persoane, aflate în conflict, desfăşurată în îmbulzeală, iar prin manifestările ei violente, pe care la implică, creează sentimente de insecuritate, stări de agitaţie şi nelinişte, dar şi de pericol, având în vedere posibilitatea antrenării în activitatea infracţională, a persoanelor din jur, care pot la rândul lor, să fie victime sau  agresori.

 Modalitatea  prevăzută la  alin 1 este dată şi reţinută pentru majoritatea inculpaţilor, cu excepţia inculpatului S.I.M. (pentru acesta fiind cercetat pentru  alin 2 al infracţiunii). Astfel, urmarea imediată: stare de pericol ce aduce atingere relaţiilor de conveţuire socială, ordinii şi liniştii  publice,  securitatea persoanelor, etc., fiind consecinţa manifestărilor agresive, chiar necontrolate, a inculpaţilor, atât verbale cât şi fizice( unii împotriva alţilor, toţi recunoscând că au  sărit în ajutorul fraţilor sau să-i  despartă  pe cei ce se loveau( filele 255 şi urm., dosar fond,  declaraţiile tuturor inculpaţilor date în faza de urmărire penală).

  Cu privire la inculpatul S.I.M. şi  referitor la această infracţiune, este aplicabil alin 2 (acesta a recunoscut faptele din rechizitoriu şi a dorit judecarea conform procedurii simplificate- filele 245, 246 dosar fond).

Raportat la circumstanţele  cauzei, a comportamentului inculpaţilor, arătate în extenso, anterior, ce au determinat intervenţia forţelor de poliţie în vederea restabilirii ordinii, atrag  şi incidenţa art. 321 alin 1 Cod penal, aflată în concurs cu prima (art. 322).

Astfel, agenţii de poliţie care au ajuns la faţa locului, au  văzut…,, o bătaie generală”…,, se loveau, ţipau”….,, aveau în mâini, pari, cuţite, pietre,” ei au  încercat să intervină, însă nu au putut să aplaneze conflictul, fiind nevoiţi, la rândul lor, să solicite ajutorul trupelor speciale S.I.R. (intervenţie rapidă), fiind depăşiţi de situaţie (filele 282- 297 dosar) şi copleşiţi de mulţimea  extrem de gălăgioasă.

Faţă de întreg probatoriul administrat în cauză la urmărirea penală,  instanţa constată că inculpaţii se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunilor de “ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii şi ordinii publice”, faptă prevăzută şi  pedepsită de art. 321 alin.1 Cod penal, respectiv, ,,încăierare”, prevăzută şi pedepsită de art. 322 alin.1 Cod penal( 322 alin 2 pentru inculpatul S.I.M.),  ambele cu aplicarea art.33 lit. a, 34 lit. b, Cod penal, texte de lege în baza cărora aceştia urmează a fi condamnaţi, cu consecinţa respingerii cererii de schimbare a încadrării juridice.

La individualizarea  pedepselor ce se vor aplica, în parte, fiecărui inculpat, se vor avea în vedere prev. art. 72 Cod Penal, gradul de pericol social al faptei, împrejurările comiterii ei, ca şi persoana şi poziţia procesuală a acestora:  nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale şi au avut o poziţie procesuală corectă şi sinceră în a recunoaşte şi regreta fapta (parte din ei).

Din această perspectivă, ca  principiu, în ceea ce priveşte pe inculpaţii S I. M., S. R., S. F., S. I.  din primul grup, respectiv, S. M. din cel de-al doilea,  motivat de faptul că, au solicitat  judecarea conform procedurii simplificate, au recunoscut săvârşirea faptelor în integralitatea lor, s-ar impune pedepse sensibil mai mici decât cele ce vor fi aplicate  inculpaţilor S. G., S. N., S. I., S. G. M.

Având în vedere ordinea şi modalitatea derulării evenimentelor infracţionale, cu consecinţele arătate pe larg, în actul de inculpare şi reţinute ca atare de instanţă, după finalizarea  cercetării judecătoreşti, (audieri  părţi vătămate, civile, inculpaţi, martori,  înscrisuri, etc.,), instanţa apreciază că soluţia aplicării de pedepse sensibil egale,  se impune în cazul în speţă, ca fiind  echitabilă şi legală, în contextul în care, inclusiv circumstanţele personale de  reţinut în favoarea acestora sunt similare:  toţi la prima  incidenţă cu legea penală, etc.

Desigur, referitor la inculpatul S.I.M., se impune o precizare:  pedeapsa ce urmează a o primi, va fi  stabilită prin raportarea la cea pentru art. 182 alin 1 Cod penal,( art. 322 alin 2 Cod penal).

Fiind incidente astfel disp. art. 43 din Legea 202/2010 prin care a fost introdus art. 396 alin 10 Cod procedură penală, care reglementează procedura judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei, instanţa va pronunţa condamnarea inculpaţilor la pedeapsa închisorii, care beneficiază de reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă prev. de lege.

Totodată, instanţa va da eficienţă şi prev. art. 76 lit. d Cod penal, întrucât în favoarea  acestora,  au fost reţinute  prev. art. 74 Cod penal, respectiv buna conduită înainte de săvârşirea infracţiunii, poziţia procesuală  corectă şi  în fata organelor judiciare.

In conformitate cu  prev. art. 71 al. 2 Cod penal, se va  interzice inculpatului exercitarea  drepturilor civile  prev. de art. 64 lit. a teza a II-a si lit. „b” Cod penal aceasta în acord şi cu Decizia C.E.D.O. din 28 septembrie 2004 respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

Privitor la modalitatea  de executare a pedepsei, instanţa constată  îndeplinite condiţiile prev. de art. 81 Cod penal, respectiv pedeapsa aplicată, nu depăşeşte limita de 3 ani,  nu au mai fost anterior  condamnaţi, astfel,  se apreciază că scopul pedepsei, acela  de reeducare a acestora, poate  fi atins  fără  ca executarea  să aibă loc  în regim de detenţie.

Se va dispune astfel suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata  termenului de încercare prev. de art. 82 Cod penal şi se va atrage atenţia inculpaţilor asupra prevederilor art. 83 si următoarele Cod penal.

Art. 83 Cod penal prevede că „Dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârşit din nou o infracţiune, pentru care s-a pronunţat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanţa revocă suspendarea condiţionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune”.

Se va face  totodată aplicarea  disp. art. 71  al 5 Cod penal, potrivit căruia „pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii sau a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii”.

Cu privire la latura civila, instanţa constată următoarele:

Inculpaţii S.M., S.I., S. G., S.  N., S. F. şi S. I. M.,  au depus la dosarul cauzei, certificate medico legale,  potrivit cărora,  au suferit leziuni pentru a căror vindecare  au avut nevoie de  un  nr. diferit de zile de îngrijiri medicale (dosar urmărire penală), însă, niciunul nu a solicitat despăgubiri, instanţa urmând a lua act de poziţia lor procesuală: nu se constituie parţi civile.

În ceea ce priveşte  pretenţiile părţii civile Spitalul judeţean de urgenţă xxxxxx,  în cuantum de 1674, 60 lei,  întrucât reprezintă cheltuielile de spitalizare ocazionate de internarea părţii civile S.G.M., ( fila 218 dosar),  urmează a fi admise.

Referitor la părţile civile S.G.M. (50000 Euro) şi S.I. (20000 Euro),  au solicitat aceste sume cu titlu de despăgubiri, respectiv, c/val. zilelor de incapacitate de muncă, convalescenţă,  medicamente şi îngrijiri medicale( filele 30, 37 dosar urmărire penală), fără însă, a face dovada pretenţiilor lor, în cuantumul solicitat.

Or, pentru dovedirea susţinerilor, li s-a pus în vedere să indice numele şi adresa martorilor (fila 264, 265 dosar fond),  lucru pe care nu l-au făcut, în scris sau oral, în faţa instanţei.

Ulterior, la termenul din  30 aprilie 2015 (fila 297 dosar fond), aceştia, prin apărător, au solicitat reaudierea unui martor din lucrări, iar la termenul din  28 mai 2015, au revenit, arătând  că nu mai au probe de solicitat, aspect ce rezultă din  Încheierea de dezbateri aferentă termenului  de judecată.

Aşa fiind, instanţa, nu poate avea în vedere aceste solicitări decât în limita sumei de  8000 lei, pentru partea civilă S.G.M., respectiv, de 1400 lei, pentru partea civilă S.I., sume aferente  nr. maxim de zile de îngrijiri medicale, după cum rezultă din actele medicale( filele 24- 26, 38 dosar urmărire penală), aceasta şi  în virtutea faptului că este de notorietate, la ora actuală, o zi de muncă  este apreciată la 100 lei/zi.

Ambele părţi au cerut sume mult mai mari, potrivit cererilor formulate în acest sens, însă, parte din despăgubirile solicitate se regăsesc în suma acordată cu acest titlu unităţii spitaliceşti, care, la rândul său, s-a constituit parte civilă în cauză (iar a obliga inculpatul la dublă plată, este inadmisibil, iar partea vătămată s-ar afla în situaţia imbogăţirii fără justă cauză).  Pentru alte cheltuieli cu tratament medicamentos, incapacitate de muncă, acte din care să rezulte veniturile încasate anterior  conflictului, a modului cum s-au diminuat acestea  ulterior,  pentru părţile vătămate- civile, etc., nu au fost depuse.

Faţă de  cele mai sus dezvoltate, date fiind şi dispoziţiile art. 19, 397Cod procedură penală, instanţa urmează a admite cererea de acordare despăgubiri civile şi, pe cale de consecinţă, a obliga pe inculpatul S.I.M., să plătească părţii civile S.G.M. suma de 8000 lei, iar părţii civile Spitalul judeţean de urgenţe  xxxx, suma de 1674,60 lei, ambele cu titlu de despăgubiri civile (parte vătămată S.G.M.).

De asemenea, inculpaţii S.I.M., S.R. şi S.I.,  vor fi obligaţi în solidar, să plătească  părţii civile S.I., suma de  1400 lei, cu titlu de despăgubiri civile.

In conformitate cu prev. art. 272 şi urm., Cod procedură. penală, inculpaţii vor fi obligaţi să plătească statului, câte 1.000 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare.

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

In temeiul art. 3 din Legea nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de  procedură penală, constată incidente dispoziţiile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, referitoare la aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei, respectiv, Codul penal – 1969.

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice şi-n consecinţă:

1. Condamnă pe  inculpatul  S.M. CNP xxx, fiul lui  xxx şi xxx, nascut la data de xxx în Municipiul xxx, judeţul xxx, cu domiciliul în  satul  xxx, comuna xxx, judeţul xxx, fără antecedente penale, fără ocupaţie, studii gimnaziale, căsătorit, 2 copii minori, cetăţenie română, stagiu militar satisfăcut,  pentru săvârşirea infracţiunii de “ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii şi ordinii publice”, faptă prevăzută şi  pedepsită de art. 321 alin.1 Cod penal,  cu  aplicarea art. 74 lit. ,,a , c” art. 76 lit d Cod penal, precum şi a art. 396 alin 10 din Codul de procedură penală,  la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de ,,încăierare”, prevăzută şi pedepsită de art. 322 alin.2 Cod penal (cu trimitere la art.  182 alin 1 Cod penal), cu aplicarea  art.74 lit. ,,a,c” Cod penal şi a art. 76 lit. ,,d” Cod penal şi a art şi a art 396 alin 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 8( opt) luni  închisoare.

In temeiul art. 33 lit. “a”, 34 lit. “b” Cod penal, inculpatul va executa  pedeapsa cea mai grea, respectiv  de  8(opt) luni închisoare.

2. Condamnă pe  inculpatul  S.F. CNP xx, fiul lui  xx şi xx, nascut la data de xx în Municipiul xx, judeţul xx, cu domiciliul în  satul  xx, comuna x x, judeţul xx, fără antecedente penale, fără ocupaţie, studii gimnaziale, căsătorit, 3 copii minori, cetăţenie română, stagiu militar satisfăcut,  pentru săvârşirea infracţiunii de “ ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii şi ordinii publice”, faptă prevăzută şi  pedepsită de art. 321 alin.1 Cod penal,  cu  aplicarea art. 74 lit. ,,a,c” art. 76 lit d Cod penal, precum şi a art. 396 alin 10 din Codul de procedură penală,  la pedeapsa de 4(patru) luni închisoare.

Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de ,,încăierare”, prevăzută şi pedepsită de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea  art. 74 lit. ,, a,c” Cod penal şi a art. 76 lit. ,,d” Cod penal  şi a art 396 alin 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de 15 zile închisoare.

In temeiul art. 33 lit. “a”, 34 lit. “b” Cod penal, inculpatul va executa  pedeapsa cea mai grea, respectiv  de  4(patru) luni închisoare.

3. Condamnă pe  inculpatul  S.I.  CNP xxx, fiul lui xxx şi xx, nascut la data de xx în  localitatea xx, judeţul xx, cu domiciliul în  satul  xx, comuna xxx, judeţul xxx, fără antecedente penale, fără ocupaţie, studii - , căsătorit, 1 copil minor, cetăţenie română, fără obligaţii militare, pentru săvârşirea infracţiunii de “ ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii şi ordinii publice”, faptă prevăzută şi  pedepsită de art. 321 alin.1 Cod penal,  cu  aplicarea art74 lit. ,,a,c”, art. 76 lit.d Cod penal, precum şi a art. 396 alin 10 din Codul de procedură penală,  la pedeapsa de 4(patru) luni închisoare.

Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de ,,încăierare”, prevăzută şi pedepsită de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea  art. 74 lit. ,, a,c” Cod penal şi a art. 76 lit. ,,d” Cod penal  şi a art 396 alin 10 Cod procedură penală,  la pedeapsa de  15 zile închisoare

In temeiul art. 33 lit. “a”, 34 lit. “b” Cod penal, inculpatul va executa  pedeapsa cea mai grea, respectiv  de  4 (patru) luni închisoare.

4. Condamnă pe  inculpatul  S.R.  CNP xxx, fiul lui  xxx şi xxx, nascut la data de xxx în Municipiul xx, judeţul xx, cu domiciliul în  satul  xx, comuna xxx, judeţul xxx, fără antecedente penale, fără ocupaţie, studii gimnaziale, necăsătorit, 3 copii minori, cetăţenie română,  fără obligaţii militare, pentru săvârşirea infracţiunii de “ ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii şi ordinii publice”, faptă prevăzută şi  pedepsită de art. 321 alin.1 Cod penal,  cu  aplicarea art. 74 lit. ,,a,c”, art. 76 lit d Cod penal, precum şi a art. 396 alin 10 din Codul de procedură penală,  la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de ,,încăierare”, prevăzută şi pedepsită de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea  art. 74 lit. ,, a,c” Cod penal şi a art. 76 lit. ,,d” Cod penal  şi a art 396 alin 10 Cod procedură penală, la pedeapsa de  15 zile închisoare.

In temeiul art. 33 lit. “a”, 34 lit. “b” Cod penal, inculpatul va executa  pedeapsa cea mai grea, respectiv  de  4(patru) luni închisoare.

5. Condamnă pe  inculpatul  S.M.  CNP xxx, fiul lui  xxx şi xxx, nascut la data de xxx în Municipiul xxx, judeţul xxx, cu domiciliul în  satul  xxx, comuna xxx, judeţul xxx, fără antecedente penale, fără ocupaţie, studii gimnaziale, căsătorit, 1 copil minor, cetăţenie română,  fără obligaţii militare, pentru săvârşirea infracţiunii de “ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii şi ordinii publice”, faptă prevăzută şi  pedepsită de art. 321 alin.1 Cod penal,  cu  aplicarea art. 74 lit. ,,a, c”, art. 76 lit d Cod penal, precum şi a art. 396 alin 10 din Codul de procedură penală,  la pedeapsa de  4(patru) luni închisoare.

Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de ,,încăierare”, prevăzută şi pedepsită de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea  art. 74 lit. ,,a,c” Cod penal şi a art. 76 lit. ,,d” Cod penal  şi a art 396 alin 10 Cod procedură penală,  la pedeapsa de  15 zile închisoare.

In temeiul art. 33 lit. “a”, 34 lit. “b” Cod penal, inculpatul va executa  pedeapsa cea mai grea, respectiv  de  4 (patru) luni închisoare.

6. Condamnă pe  inculpatul S.M. CNP xxx, fiul lui  xxx şi xxx, nascut la data de xxx în comuna xxx, judeţul xxx, cu domiciliul în  satul  xxx, comuna xxx, judeţul xxx, fără antecedente penale, fără ocupaţie, studii gimnaziale, căsătorit, 1 copil minor, cetăţenie română,  fără obligaţii militare, pentru săvârşirea infracţiunii de “ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii şi ordinii publice”, faptă prevăzută şi  pedepsită de art. 321 alin.1 Cod penal,  cu  aplicarea art. 74 lit. ,,a,c”, art. 76 lit d Cod penal, la pedeapsa de  3(trei) luni închisoare.

Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de ,,încăierare”, prevăzută şi pedepsită de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea  art. 74 lit. ,, a,c” Cod penal şi a art. 76 lit. ,,d” Cod penal, la pedeapsa de 15 zile închisoare.

In temeiul art. 33 lit. “a”, 34 lit. “b” Cod penal, inculpatul va executa  pedeapsa cea mai grea, respectiv  de 3 (trei) luni închisoare.

7. Condamnă pe  inculpatul  S.I.  CNP xxx, fiul lui  xx şi xx, nascut la data de xxx în Minicipiul xxx, judeţul xxx, cu domiciliul în  satul  xx, comuna xxx, judeţul xx, fără antecedente penale, fără ocupaţie, studii – învăţământ primar, căsătorit, 1 copil minor, cetăţenie română, stagiul militar satisfăcut,  pentru săvârşirea infracţiunii de “ ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii şi ordinii publice”, faptă prevăzută şi  pedepsită de art. 321 alin.1 Cod penal,  cu  aplicarea art. 74 lit. ,,a,c”, art. 76 lit e Cod penal, la pedeapsa de 3(trei) luni închisoare.

Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de ,,încăierare”, prevăzută şi pedepsită de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea  art. 74 lit. ,, a,c” Cod penal şi a art. 76 lit. ,,d” Cod penal, la pedeapsa de 15 zile închisoare.

In temeiul art. 33 lit. “a”, 34 lit. “b” Cod penal, inculpatul va executa  pedeapsa cea mai grea, respectiv  de  3(trei) luni închisoare.

8. Condamnă pe  inculpatul  S.G.  CNP xxx, fiul lui  xxx şi xxx, nascut la data de xxx în Municipiul xxxx, judeţul xxx, cu domiciliul în  satul  xx, comuna xx, judeţul xxx, fără antecedente penale, fără ocupaţie, studii – învăţământ primar,văduv, cetăţenie română, stagiul militar satisfăcut,  pentru săvârşirea infracţiunii de “ ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii şi ordinii publice”, faptă prevăzută şi  pedepsită de art. 321 alin.1 Cod penal,  cu  aplicarea art. 74 lit. ,,a,c”, art. 76 lit d Cod penal, la pedeapsa de  3(trei) luni închisoare.

Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de ,,încăierare”, prevăzută şi pedepsită de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea  art. 74 lit. ,, a,c” Cod penal şi a art. 76 lit. ,,d” Cod penal, la pedeapsa de 15 zile  închisoare.

In temeiul art. 33 lit. “a”, 34 lit. “b” Cod penal, inculpatul va executa  pedeapsa cea mai grea, respectiv  de  3(trei) luni închisoare.

9. Condamnă pe  inculpatul  S. N.  CNP xxx, fiul lui  xxx şi xxx, nascut la data de xxx în  Municipiul xxx, judeţul xxx, cu domiciliul în  satul  xxx, comuna xxx, judeţul xxx, fără antecedente penale, fără ocupaţie, studii liceale,profesionale sau complimentare, căsătorit, 2 copii minori, cetăţenie română, stagiul militar satisfăcut,  pentru săvârşirea infracţiunii de “ ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea liniştii şi ordinii publice”, faptă prevăzută şi  pedepsită de art. 321 alin.1 Cod penal, cu  aplicarea art. 74 lit. ,,a, c”, art. 76 lit d Cod penal, la pedeapsa de 3(trei) luni închisoare.

Condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de ,,încăierare”, prevăzută şi pedepsită de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea  art. 74 lit. ,, a,c” Cod penal şi a art. 76 lit. ,,d” Cod penal, la pedeapsa de 15 zile închisoare.

In temeiul art. 33 lit. “a”, 34 lit. “b” Cod penal, inculpatul va executa  pedeapsa cea mai grea, respectiv  de  3 (trei) luni închisoare.

Face aplicare art. 71 alin. 2 Cod penal în ceea ce priveşte executarea drepturilor civile prev. de art. 64 lit. „a” teza a II a şi lit. „b” Cod penal, pentru toţi inculpaţii şi cu privire la pedeapsa închisorii aplicată fiecăruia .

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării  fiecărei pedepse, pe durata termenului de încercare prev. de art. 82 Cod penal şi atrage atenţia inculpaţilor asupra prev. art. 83 şi urm. Cod penal.

Face aplicarea art. 71  al. 5 Cod penal, privind suspendarea executării pedepselor accesorii, pentru toţi inculpaţii cu privire la pedeapsa închisorii aplicată fiecăruia în parte.

Obligă pe inculpatul  S.I.M. CNP xxx  să plătească părţii civile S.G.M. CNP xxxx suma de 8000 lei, cu  titlu de despăgubiri  civile.

Obligă pe inculpatul  S.I.M. CNP xxx, în solidar cu inculpaţii S.R. şi S. I., să plătească în solidar părţii civile  S. I. , suma de 1400 lei, cu titlu de despăgubiri civile.

 Obligă pe inculpatul S.I.M. CNP xxxx, să plătească părţii civile Spitalul  judeţean de urgenţe  xxxx, cu sediul în Municipiul xxxx, xxxxx, judeţul xxx,  suma de 1674,60 lei, cu  titlu de despăgubiri  civile (parte vătămată S.M. CNP 1750502330808).

În temeiul art. 272 şi urm.,  Cod procedură penală, obligă inculpaţii să plătească statului,  câte  1000 lei,  fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la  comunicare.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria xxx, prin Serviciul Arhivă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 11 iunie  2015.

Domenii speta