Constatare nulitate absoluta contract cauza ilicita obiect

Sentinţă civilă .. din 17.09.2020


Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile având ca obiect pretenții formulată de reclamantul B… F…, CNP … cu domiciliul în …, în contradictoriu cu pârâta P… (fostă B…C…F…, CNP … cu domiciliul în … .

Despre mersul dezbaterilor s-a consemnat în încheierea de amânare a pronunţării din data de 10 septembrie 2019, care este parte integrantă din prezenta, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea pentru astăzi când a pronunţat prezenta încheiere.

I N S T A N Ţ A:

Deliberând asupra cauzei civile de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 07.06.2019, sub nr. …/740/2019, reclamantul B… F… a chemat în judecată pe pârâta P… C… E…, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună obligarea acesteia la plata sumei de 500 lei pe zi de întârziere până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. …/11.04.2017 a Judecătoriei Alexandria, definitivă prin decizia civilă nr. …/09.11.2018 a Tribunalului Teleorman.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că prin sentinţa civilă indicată s-a pronunţat desfacerea căsătoriei dintre părţi, s-a dispus exercitarea în comun a autorităţii părinteşti cu privire la fiica lor, mama fiind obligată să permită reclamantului să păstreze legături personale cu copilul. Totodată, a menţionat că în urma demersurilor repetate efectuate în vederea menţinerii legăturii personale cu minorul, realizate prin intermediul executorului judecătoresc, pârâta nu şi-a executat obligaţia.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 906 C.pr.civ.

La data de 09.07.2019 pârâta P… C… F…  a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În motivare, a arătat că nu se opune  relației  minorei cu tatăl său, a depus toate eforturile pentru ca aceasta să reia relația cu tatăl său.

La termenul de judecată din 10.09.2019 au fost încuviinţate şi administrate probele cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

La solicitarea instanței, BEJ … a depus dosarul execuțional nr. …/2018(f. 73-116), iar DGASPEC Teleorman a depus raportul de consiliere psihologică a minorei (f.117- 120).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin Sentinţa Civilă nr. … pronunţată de Judecătoria Alexandria în dosarul nr. …/740/2016, defintivă prin Decizia Tribunalului Teleorman nr. … din 09.11.2017 (f. 17, 24), printre altele, pârâta a fost obligată să permită reclamantului să păstreze legături personale cu minora B… M… Ş… după un anumit program stabilit.

Prin încheierea civilă nr. … din 06.02.2018 pronunţată de Judecătoria Alexamdria în dosarul nr. …/740/2018 (f.34) a fost încuviinţată executarea silită împotriva pârâtei a Sentinţei Civile nr. … pronunţată de Judecătoria Alexandria în dosarul nr. …/740/2016.

În dosarul de executare silită nr. 3/2018 NEJ … s-a emis somaţia (f.36) şi s-au stabilit cheltuieli de executare (f.38), însă prin procesul-verbal încheiat la data de 02.03.2018 (f.39) executorul judecătoresc a constatat că nu se poate aduce la îndeplinire în mod direct obligaţia stabilită în titlul executoriu întrucât minora a arătat că nu doreşete să meargă la tatăl său refuzând să motiveze de ce, atitudinea sa fiind foarte reticentă. Aceeaşi situaţie a fost consemnată şi în procesul verbal de constatare din data de 05.04.2018.

Prin sentinţa civilă nr. …/10.05.2018 pronunţată de Judecătoria Alexandria în dosarul nr. …/740/2018 (f.43), în temeiul art. 913 C.pr.civ., instanţa a dispus ca minora B… M… Ş… să urmeze un program de consiliere psihologică pe o durată de 3 luni în ceea ce priveşte modalitatea de relaţionare cu tatăl său. În urma acestui program, prin raportul de consiliere psihologică (f.46), s-a concluzionat că acest demers nu şi-a atins obiectivul.

Ulterior, s-a emis din nou somaţie (f.77) pentru data de 05.04.2019, însă din procesul-verbal de constatare (f.75) rezultă că debitoarea nu s-a prezentat

În drept, potrivit art. 913 C.pr.civ., dacă executorul constată că însuşi minorul refuză în mod categoric să îl părăsească pe debitor sau manifestă aversiune faţă de creditor, va întocmi un proces-verbal în care va consemna constatările sale şi pe care îl va comunica părţilor şi reprezentantului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. Reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului va sesiza instanţa competentă de la locul unde se află minorul, pentru ca aceasta să dispună, în funcţie de vârsta copilului, un program de consiliere psihologică, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 3 luni. Cererea se soluţionează de urgenţă în camera de consiliu, prin încheiere nesupusă niciunei căi de atac, pronunţată cu citarea părinţilor şi, după caz, a persoanei la care se află copilul. Dispoziţiile legale privind ascultarea copilului rămân aplicabile.La finalizarea programului de consiliere, psihologul numit de instanţă va întocmi un raport pe care îl va comunica instanţei, executorului judecătoresc şi direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. După primirea raportului psihologului, executorul va relua procedura executării silite, potrivit art. 911. Dacă şi în cursul acestei proceduri executarea nu va putea fi realizată din cauza refuzului minorului, creditorul poate sesiza instanţa competentă de la locul unde se află minorul în vederea aplicării unei penalităţi, dispoziţiile art. 906 alin. (2) şi (4) - (6) fiind aplicabile în mod corespunzător.

 Conform art. 906 alin. 2 C.pr.civ. , când obligaţia nu este evaluabilă în bani, instanţa sesizată de creditor îl poate obliga pe debitor, prin încheiere definitivă dată cu citarea părţilor, să plătească în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii  procesuale active a reclamantului, invocată de pârâtă, instanţa consideră că este neîntemeiată, întrucât art. 913 alin. 5 C.pr.civ. prevede clar şi expres că creditorul poate sesiza instanţa în vederea aplicării de penalităţi potrivit art. 906 C.pr.civ. Dispoziţiile art. 913 alin. 5 C.pr.civ. au caracter special şi deorgatoriu de la dispoziţiile art. 910 alin. 3 C.pr. civ., acestea din urmă nefiind aşadar aplicabile.

În aceste condiţii, întrucât există identitate dintre reclamant şi subiectul activ al raportului juridic litigios, astfel cum acesta a fost dedus judecăţii, instanţa consideră că sunt îndeplinite condiţiile art. 36 C.pr.civ, motiv pentru care în temeiul art. 248 C.pr.civ., instanţa va respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii  procesuale active a reclamantului, invocată de pârâtă.

Cu privire la fond, aplicând dispoziţiile legale menţionate mai sus la situaţia de fapt reţinută, instanţa apreciază că acţiunea reclamantului poate fi primită numai în măsura în care se dovedeşte că obligaţia stabilită în sarcina pârâtei nu a fost executată din culpa acesteia şi că este exclusă orice situaţie în care, în ciuda eforturilor depuse de către mamă, minora refuză categoric legătura personală cu tatăl său.

Într-adevăr, conform art. 478 şi 488 C.civ. ambii părţi au obligaţia de a coopera şi a depune toate diligenţele pentru creşterea şi dezvoltarea armonioasă a minorului, iar acest lucru include în mod inerent şi asigurarea unei relaţii personale a minorei cu tatăl său.

Din raportul de consiliere/evaluare psihologică nr. 18668/29.08.2019 (f.118) a cărui întocmire a fost dispusă de către instanţă, rezultă că „refuzul minorei de a merge la tatăl său la domiciliul acestuia este nu doar influenţat, ci determinat de poziţia mamei”.

În aceste condiţii, instanţa va înlătura apărările pârâtei din întâmpinare potrivit cărora a depus toate diligenţele pentru ca minora să păstreze o relaţie normală cu tatăl său şi, de asemenea, va înlătura şi concluziile protocolului de intervenţie clinică (f.64) ca fiind irelevante întrucât acestea se referă la constatări şi observaţii generale şi nu au nicio legătură cu relaţia dintre tată şi minoră precum şi cu maniera în care mama influenţează sau nu această relaţie.

Întrucât s-a stabilit că pârâta nu şi-a executat obligaţia de a depune toate diligenţele pentru a permite reclamantului să aibă legături personale cu minora şi, mai mult decât atât, s-a dovedit că pârâta a împedicat aceste legături personale prin influenţarea minorei, în temeiul 906 alin. 2 C.pr.civ., instanţa va admite cererea şi va obliga pârâta să plătească în favoarea reclamantului suma de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere cu titlu de penalitate până la executarea obligaţiei privind legăturile personale ale minorei cu reclamantul stabilite prin Sentinţa Civilă defintivă nr. … din 11.04.2017 pronunţată de Judecătoria Alexandria în dosarul nr. …/740/2016.

La stabilirea cuantumului penalităţilor, instanţa a avut în vedere perioada foarte mare timp -  de mai mult de 2 ani de când reclamantul nu a putut avea legături personale cu minora, iar acest cuantum este necesar pentru a constrânge în mod real şi disuasiv pe pârâtă să renunţe la atitudinea contrară interesului superior al copilului de a avea legături personale cu tatăl său.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE  :

Respinge ca neîntemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale active, invocată de pârâtă.

Admite acţiunea formulată de reclamantul B… F…, CNP … cu domiciliul …, în contradictoriu cu pârâta P…(fostă B…) C… F…,CNP … cu domiciliul în … .

Obligă pârâta să plătească în favoarea reclamantului suma de 500 lei pentru fiecare zi de întârziere cu titlu de penalitate până la executarea obligaţiei privind legăturile personale ale minorei cu reclamantul stabilite prin Sentinţa Civilă defintivă nr. … din 11.04.2017 pronunţată de Judecătoria Alexandria în dosarul nr. …/740/2016.

Defintivă.

Pronunţată azi 17.09.2019 şi pusă la dispoziţie prin grefa instanţei.