Contrabandă

Sentinţă penală 54 din 26.03.2015


Analizând materialul probatoriu administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 07.05.2014, în jurul orei 10.00, inculpatul R. D. a fost depistat în mun. ., pe strada A. I., în faţa imobilului cu nr. 249, în timp ce deţinea şi oferea spre comercializare, cantitatea totală de 1079 de pachete de ţigarete, de diferite mărci, de provenienţă extracomunitară. Mărfurile identificate erau ambalate atât în saci din folie de culoare neagră, cât şi în genţi de voiaj din material textil.

După ce au fost inventariate ţigaretele găsite asupra inculpatului, s-a constatat că acestea aveau banderole fiscale din Ucraina şi Republica Moldova.

Inculpatul a declarat că în lipsa unor surse legale de venit se ocupă cu comercializarea ţigărilor de provenienţă extracomunitară în piaţa agroalimentară din mun. xxx

Despre cantitatea de mărfuri identificată asupra sa, inculpatul a declarat că, în perioada 28 aprilie-06 mai 2014 s-a deplasat zilnic în bazarul Suceava, de unde a achiziţionat, în mod repetat între 150 şi 200 de pachete de ţigări, pe care le-a transportat în mun. xxx, depozitându-le la domiciliul său, din str. Haltei, nr.xxx din mun. xxx

În perioada susmenţionată, inculpatul R. D. a achiziţionat, transportat şi deţinut în vederea comercializării cantitatea totală de 1079 de pachete de ţigarete de provenienţă extracomunitară. La data de 07.05.2014 inculpatul a transportat din nou cantitatea de ţigarete menţionată la o tarabă din faţa imobilului din str. xxx nrxxx din mun. xxx, cu intenţia de o comercializa.

Cantitatea de ţigarete identificate a fost predată la Camera de corpuri delicte a Poliţiei mun. xxx

Starea de fapt reţinută de instanţă a fost stabilită prin coroborarea probelor administrate în cauză.

Astfel, menţiunile din -proces verbal de sesizare din oficiu; proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşă foto ;dovadă de predare la camera de corpuri delicte ;constatare tehnico ştiinţifică dactiloscopică ;dresa nr.7315 din data de 23.05.2014, DJAOV xxx ;declaraţiile inculpatului R. D.; proces-verbal de investigaţii ;solicitare pentru încuviinţarea percheziţiei domiciliare ;proces verbal de percheziţie domiciliară, planşă foto, dovada de predare la camera de corpuri delicte ; fişa de cazier judiciar al inculpatului care se coroborează şi cu declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului (f. 53-54, 148-150) .

În drept

Faţă de întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că fapta inculpatului există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de acesta.

Astfel, fapta inculpatului R. D., care la data de 07.05.2014 orele 10:00 a fost depistat în mun xxx str. xxx în fata imobilului cu nr. xxx, în timp ce detinea si oferea spre comercializare cantitatea totală de 1079 pachete de ţigarete, diferite mărci, de provenientă extracomunitară, întruneste atât sub aspectul subiectiv cât si obiectiv elementele infracţiunii de „contrabandă” prev. de art. 270 alin.3 din Legea nr. 86/2006 modif si completată.

În ceea ce priveşte latura obiectivă a infracţiunii,  existenţa elementului material, este reprezentat printr-o multitudine de acţiuni, constând în colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.

Această infracţiune a fost introdusă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010. În expunerea de motive a ordonanţei de urgenţă s-a arătat că s-a dorit reglementarea unor noi infracţiuni şi contravenţii, precum şi redefinirea sistemului sancţionator al anumitor acţiuni sau inacţiuni, respectiv:– înlocuirea răspunderii contravenţionale pentru anumite fapte prevăzute de Codul de procedură fiscală cu răspunderea penală, prin instituirea unor noi infracţiuni în Codul fiscal;– reglementarea competenţei constatării faptelor ce pot constitui infracţiuni în condiţiile art. 296 ind.1din Codul fiscal la nivelul organelor de urmărire penală şi al organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;– reglementarea unor noi infracţiuni în Codul vamal.

Prin aceeaşi Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 a fost incriminată infracţiunea prevăzută de art. 270 alin. (3) din Codul vamal ca infracţiune asimilată infracţiunii de contrabandă.

Referitor la latura subiectivă a infracţiunii, instanţa reţine că  această infracţiune poate fi comisă cu vinovăţie sub forma intenţiei directe, calificată prin îndeplinirea condiţiei ca făptuitorul să cunoască  că bunurile provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia,  în speţa de fată  inculpatul a săvârşit fapta cu intentie  directă acesta cunoscând faptul că bunurile provin din contrabandă prevăzând rezultatul faptei sale, şi anume sustragerea de la plata taxelor datorate statului. 

În faza procesuală a judecăţii inculpatul a solicitat aplicarea dispoziţiilor art. 375  C.p.p.

Astfel, raportat la calea procesuală aleasă de inculpat, instanţa va ţine cont de noile limite ale infracţiunii, care vor fi reduse cu o treime conf. 396 al. 10 C.p.p., limitele de pedeapsă pentru infracţiunea reţinută ce vor fi avute în vedere fiind între 1 an şi 4 luni şi 4 ani şi 8 luni.

Faţă de cele de mai sus, în baza art.. 375 C.p.p. instanţa îl va condamna pe inculpatul R. D. la o pedeapsă orientată spre minimul special al pedepsei închisorii, respectiv 1 an si 6 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de „contrabandă” prev. de art.270 alin.3 din Legea nr. 86/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 54/2010), cuantum suficient în opinia instanţei pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare, ţinând cont şi de faptul că inculpatul nu se află la prima abatere la legea penală aşa cum se poate lesne observa din cazierul aflat la dosar ce contrazice susţinerile apărătorului ales al inculpatului.

Pedeapsa cu închisoarea care va fi aplicată inculpatului va fi orientată în concret spre minimul limitei speciale prevăzute de lege cu aplicarea art. 396 alin. 10  Cod procedură penală iar executarea pedepsei va fi suspendată în baza art. 91 Cod penal pe durata unui termen de încercare, fiind necesară şi suficientă pentru reeducarea condamnatului şi crearea unei atitudini corecte faţă de normele juridice care reglementează modalitatea de comercializare a produselor accizabile.

În baza art. 67 alin. 2 C. pen. va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 1 (unu) an, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe  şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. va interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe  şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Constatând îndeplinite condiţiile art. 91 C. pen. va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul xxx, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în localitatea de domiciliu, respectiv în cadrul Primăriei Municipiului xxx sau la Centrul de tip familial „…xxx…” pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

De asemenea instanţa va constata încetată de drept măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpat prin Ordonanţa nr. 764/P/2014 şi modificată prin Ordonanţa nr. 764/P/2014 din 26.08.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria xxx.

În baza dispoziţiilor art. 112 lit. a C. pen. va dispune confiscarea cantităţii de 1079 pachete de ţigarete diferite mărci de provenienţă extracomunitară ridicate de la inculpat şi predate la Poliţia Municipiului xxx conform dovezii seria H nr. 0131057 din data de 07.05.2014.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei instanţa reţine că  potrivit art. 1357 al.1 C. civil în vigoare la data comiterii faptelor „Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare”.

Din textul anterior menţionat, se desprind elementele răspunderii civile delictuale şi anume: fapta ilicită comisă cu vinovăţie, existenţa unui prejudiciu cauzat prin aceasta şi legătura de cauzalitate dintre prejudiciu şi acţiunea ilicită.

În conformitate cu dispoziţiile art. 206 ind. 3 al.12. Cod fiscal „import de produse accizabile înseamnă intrarea pe teritoriul Comunităţii de produse accizabile, cu excepţia cazului în care produsele, la intrarea lor pe teritoriul Comunităţii, sunt plasate sub un regim sau sub o procedură vamală suspensivă, precum şi ieşirea lor dintr-un regim ori o procedură vamală suspensivă”.

Conform disp art. art. 2065din Codul fiscal „Produsele accizabile sunt supuse accizelor la momentul:

a) producerii acestora, inclusiv, acolo unde este cazul, la momentul extracţiei acestora, pe teritoriul Comunităţii;

b) importului acestora pe teritoriul Comunităţii.

În acest sens este şi Hotărârea Curții (Camera a treia) din 29 aprilie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Østre Landsret — Danemarca) — Dansk Transport og Logistik/Skatteministeriet în care se dispune:

„Împrejurările în care mărfurile care sunt reținute, în momentul introducerii pe teritoriul vamal comunitar, de autoritățile vamale și fiscale locale în zona în care se află primul birou vamal situat la frontiera externă a Comunității și care sunt distruse simultan sau ulterior de autoritățile menționate, mărfurile rămânând în permanență în posesia acestora, intră în cadrul noțiunii de mărfuri „puse sub sechestru și confiscate simultan sau ulterior” care figurează la articolul 233 primul paragraf litera (d) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 955/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 1999, astfel încât datoria vamală se stinge în temeiul acestei dispoziţii

Mărfurile care sunt puse sub sechestru după ce au fost introduse ilegal pe acest teritoriu, și anume din momentul în care au ieşit din zona în care se află primul birou vamal situat în interiorul teritoriului respectiv, şi care sunt distruse simultan sau ulterior de autorităţile menţionate fără a fi ieşit vreun moment din posesia acestora nu sunt considerate într-un regim de „suspendare a accizelor”, în sensul dispoziţiilor coroborate ale articolului 5 alineatul (2) primul paragraf și ale articolului 6 alineatul (1) litera (c) din directiva menţionată, precum și ale articolului 84 alineatul (1) litera (a) și ale articolului 98 din Regulamentul nr. 2913/92, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 955/99, şi ale articolului 867a din Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a codului vamal comunitar, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1662/1999 al Comisiei din 28 iulie 1999, astfel încât faptul generator al accizei pentru aceste mărfuri se produce și, prin urmare, acciza devine exigibilă ”

Având în vedere dispoziţiile susmenţionate prin introducerea în ţară de bunuri accizabile, la momentul în care aceste bunuri au fost introduse se naşte faptul generator al obligaţiei de plată a accizelor aferente acestor bunuri şi implicit prin introducerea ilegală  se produce prejudiciul la bugetul de stat fapt pentru care în baza art. 14 şi art.346 Cod proc. penală şi art. 1357 raportat la art. 1370 Cod civil instanţa va obliga inculpatul la plata către Directia regională pentru Accize si Operatiuni vamale Iasi , a sumei de 9912 lei  reprezentând  valoarea în vamă a tigaretelor confiscate  la care se adaugă taxele vamale si fiscale aferente , din totalul de 11912 lei (suma de 2000 lei fiind achitată potrivit chitanţei din data de 06.06.2014 aflată la dosarul de urmărire penală) la care se vor adăuga accesoriile aferente care se calculează de la data săvârşirii faptei până la data achitării integrale a debitului, inclusiv.

În ceea ce priveşte cererea părţii civile de a dispune luarea a măsurilor asiguratorii faţă de inculpat, instanţa o va respinge ca nemotivată, având în vedere faptul că nu s-au indicat bunurile asupra cărora se solicită instituirea acestor măsuri şi nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 397 raportat la art. 249-254 C. proc. pen.

În baza art. 274 alin. (1) C.p.p va obliga pe inculpat la plata sumei de 1400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru aceste motive,

 Hotărâre

În baza art. 396 alin. (1), (2) Cod procedură penală, stabileşte faţă de inculpatul R.D. fiul lui xxx si xxx născut la data de xxx domiciliat în xxx str. xxx nr. xxx, jud. xxxx, o pedeapsă de 1 (unu) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, faptă prev. şi ped. de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006  cu aplicarea art. 396 al. 10 Cod procedură penală

În baza art. 67 alin. 2 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o durată de 1 (unu) an, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe  şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe  şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 (trei) ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul xxx la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în localitatea de domiciliu, respectiv în cadrul Primăriei Municipiului xxx sau la Centrul de tip familial xxx, pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

Constată încetată de drept măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpat prin Ordonanţa nr. 764/P/2014 şi modificată prin Ordonanţa nr. 764/P/2014 din 26.08.2014 a Parchetului de pe lângă Judecătoria xxx

În baza dispoziţiilor art. 112 lit. a C. pen. dispune confiscarea cantităţii de 1079 pachete de ţigarete diferite mărci de provenienţă extracomunitară ridicate de la inculpat şi predate la Poliţia Municipiului xx conform dovezii seria H nr. 0131057 din data de 07.05.2014.

În baza dispoziţiilor art. 397 alin. 1 C. proc. Pen. admite, în parte acţiunea civilă şi dispune obligarea inculpatului la plata către Directia regională pentru Accize si Operatiuni vamale Iasi, a sumei de 9912 lei  reprezentând  valoarea în vamă a tigaretelor confiscate  la care se adaugă taxele vamale si fiscale aferente , din totalul de 11912 lei (suma de 2000 lei fiind achitată potrivit chitanţei din data de 06.06.2014 aflată la dosarul de urmărire penală) la care se vor adăuga accesoriile aferente care se calculează de la data săvârşirii faptei până la data achitării integrale a debitului, inclusiv.

Respinge ca nefondată cererea Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi de luarea a măsurilor asiguratorii faţă de inculpat.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de 1400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 200 lei onorariul avocat oficiu la urmărirea penală şi suma de 200 lei onorariu avocat oficiu faza de judecată vor fi avansate din fondurile Ministerului de Justiţie.