Recurs împotriva sentinţei pronunţate de tribunal în acţiunea având ca obiect anularea unei hotărâri a consiliului local prin care s-a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, hotărâre emisă în temeiul Legii nr. 393/2004

Decizie 850/R din 11.09.2015


Recurs împotriva sentinţei pronunţate de tribunal în acţiunea având ca obiect anularea unei hotărâri a consiliului local prin care s-a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier local, hotărâre emisă în temeiul Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali. Inadmisibilitate.

Deliberând asupra cauzei de faţă constată:

Prin sentinţa civilă nr. 335/CA/09.03.2015 pronunţată de Tribunalul Braşov – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a fost admisă cererea formulată de către reclamantul P.B.C. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului S. şi s-a dispus anularea H.C.L. nr. 48/17.04.2014 emisă de acesta, fiind respinse restul pretenţiilor. Totodată, pârâtul a fost obligat la plata sumei de 3.450 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţei a declarat recurs, la data de 07.05.2015, pârâtul Consiliul Local al Municipiului S., solicitând admiterea lui şi respingerea cererii de acordare a cheltuielilor de judecată, motivat de faptul că nu s-a opus pretenţiilor reclamantului, astfel că nu sunt incidente dispoziţiile art. 454 Cod procedură civilă.

Cererea de recurs a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 100 lei conform art. 24 din O.U.G. nr. 80/2013.

În drept a fost invocată aplicarea art. 488 Cod procedură civilă, art. 10 şi 20 din Legea nr. 554/2004, art. 454 Cod procedură civilă.

Intimatul reclamant nu a formulat întâmpinare, în condiţiile art. XV alin. 3 coroborat cu art. XVII alin. 3 din Legea nr. 2/2013.

Părţile nu au mai solicitat administrarea altor probe noi în recurs.

Examinând excepţia inadmisibilităţii cererii de recurs, invocată din oficiu, excepţie de procedură care primează în soluţionare, în condiţiile art. 248 Cod procedură civilă, instanţa constată că aceasta este întemeiată.

Astfel, H.C.L. nr. 48/17.04.2014 emisă de pârâtul Consiliul Local al Municipiului S. este un act administrativ individual adoptat în aplicarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali prin care s-a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al reclamantului P.B.C..

Prin sentinţa civilă nr. 335/CA/09.03.2015 pronunţată de Tribunalul Braşov – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, astfel cum a fost îndreptată de instanţă prin încheierea din data de 15.04.2015, a fost admisă cererea formulată de către reclamantul P.B.C.  având ca obiect anularea H.C.L. nr. 48/17.04.2014 emisă de pârâtul Consiliul Local al Municipiului S..

În drept, prin art. 9 alin. 1-3 din Legea nr. 393/2004 sunt reglementate cazurile de încetare a calităţii de consilier local şi procedura prin care se constată această situaţie, iar conform alin. 4 din acelaşi articol „în cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c) - e) şi h^1), hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă”.

Faţă de aceste dispoziţii procedurale, rezultă că hotărârea tribunalului care are ca obiect verificarea legalităţii actelor administrative emise de consiliul local în aplicarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali este definitivă.

În aceste condiţii, văzând şi dispoziţiile art. 457 Cod procedură civilă care consacră principiul legalităţii căilor de atac, Curtea constată că excepţia inadmisibilităţii recursului, invocată din oficiu, este fondată  şi urmează a fi admisă, cu consecinţa respingerii căii de atac exercitate de pârât ca inadmisibilă.

Faţă de dispoziţiile art. 451 Cod procedură civilă instanţa va obliga recurenta la plata către intimatul P.B.C. a cheltuielilor de judecată efectuate de aceasta în cauză, cu titlu de onorariu avocat, conform dovezilor depuse la dosar, apreciind cuantumul acestora ca fiind rezonabil prin raportare la munca efectiv depusă şi complexitatea litigiului.