CIVIL.Contravenţii-Înregistrare efectuată cu aparatul radar din care nu reiese numărul de înmatriculare al autoturismului.Prezumţia de nevinovăţie

Sentinţă civilă 1 din 25.02.2016


SENTINŢA CIVILĂ NR. 1386

Şedinţa publică de la 16 septembrie 2015

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 14.07.2015, petentul P. M. L. a solicitat în contradictoriu cu intimatul I. P. J. Buzău anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PBZX nr.0000198/12.07.2015 şi restituirea permisului de conducere. În mod subsidiar, petentul a solicitat înlocuirea sancţiunii aplicate cu avertisment.

În motivare petentul a arătat că în data de 12.07.2015 în timp ce se deplasa pe DN10, în dreptul localităţii Măgura a fost oprit de către un echipaj de poliţie care l-a sancţionat contravenţional deoarece a circulat în localitate cu viteza de 115 km/h.

Petentul a invocat că procesul verbal este nelegal întocmit întrucât agentul constatator nu a respectat prevederile art. 16 alin. (1) din OUG nr. 2/2001, referitoare la prezentarea împrejurărilor reale care pot servi la aprecierea gravităţii faptei, nefiind stabilite în mod clar împrejurările în urma cărora s-a aplicat sancţiunea contravenţională.

A precizat petentul că procesul verbal este lovit de nulitate absolută întrucât acesta este completat pe un formular general şi nu pe formularul special prevăzut în anexa 1D, fiind încălcate astfel dispoziţiile art. 181 din Regulamentul de aplicare al O.U.G 195/2002.

A mai arătat petentul că cel acuzat de săvârşirea faptei contravenţionale se bucură de prezumţia de nevinovăţie, sarcina administrării probelor revenind agentului constatator.

De asemenea, petentul a invocat nulitatea absolută a procesului verbal pe motiv că înregistrarea aparatului radar este îndoielnică, viteza de 115 km/h neputând fi cea reală. A mai precizat petentul că în procesul verbal trebuia să se specifice locul de amplasare al aparatului radar şi distanţa de la indicatorul privind intrarea în localitate.

Petentul a mai arătat că nu au fost respectate nici prevederile art. 19 din O.G 2/2001 referitoare la obligativitatea confirmării de către cel puţin un martor a situaţiei reţinute în cuprinsul procesului verbal.

În ceea ce priveşte măsura tehnico-administrativă a reţinerii permisului de conducere petentul a arătat că aceasta este ilegală, având în vedere că agentul constatator are atribuţii doar pentru a propune această măsură, şeful serviciului rutier fiind cel care dispune această măsură.

Cererea nu a fost motivată în drept.

În probaţiune petentul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi cu martorii R. L. şi F. E. Al.

Petentul a depus în copie certificată pentru conformitate procesul verbal de constatare a contravenţiei seria PBZX nr. 0000198/12.07.2015 (f.9).

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 20 de lei, potrivit art. 19 din OUG 80/2013.

La data de 18.08.2015 intimatul I. P.J.Buzău a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii. În motivare, intimatul a arătat că la data de 12.07.2015 petentul conducea autoturismul cu nr. de înmatriculare BZ-88-MAP în localitatea Măgura, judeţul Buzău,  cu viteza de 115 km/h, abatere ce a fost filmată cu ajutorul aparatului radar.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205-208 C. proc. civ.

Intimatul a solicitat judecarea cauzei în lispă.

În dovedirea cererii, intimatul a depus la dosar înregistrarea pe suport cd, buletin de verificare metrologică, atestat pentru agentul N. G. 

În baza art. 258 raportat la art. 255 C.proc.civ., pentru petent, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, iar, pentru intimat, proba cu înscrisuri şi mijlocul material de probă constând în înregistrarea video, apreciind că sunt admisibile şi că duc la soluţionarea cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Petentul P. M. L. a fost sancţionat prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PBZX nr.0000198, încheiat la data de 12.07.2015 de IPJ Buzău, prin care i s-a aplicat amenda în valoare de 945 lei şi măsura reţinerii permisului de conducere pentru săvârşrea contravenţiei prevăzute de art. 121 alin. 1 din HG nr.1391/2006. S-a reţinut că petentul a condus autoturismul cu numărul de înmatriculare BZ-88-MAP în localitatea Măgura cu 115 km/h.

În drept, conform art. 121 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 (H.G. nr. 1391/2006) “(1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum şi cea impusă prin mijloacele de semnalizare. (2) Nerespectarea regimului de viteză stabilit conform legii se constată de către poliţiştii rutieri, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic”.

Art. 102 alin. (3) lit.e) din O.U.G. nr. 195/2002 “(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul a următoarelor fapte: e) depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic”.

Aceste dispoziţii se completează cu dispoziţiile art. 49 din O.U.G. nr. 195/2002 – “(1) Limita maximă de viteză în localităţi este de 50 km/h”.

Instanţa constată că plângerea a fost formulată în termenul prevăzut de art. 31 alin.(1) din O.G. nr. 2/2001, astfel încât va trece la analiza legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal contestat, în conformitate cu art. 34 alin.(1) din O.G. nr.2/2001.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal de contravenţie, analizând modul de întocmire a procesului-verbal, instanţa constată că acesta respectă dispoziţiile imperative ale legii, nefiind incidentă niciuna dintre cauzele de nulitate absolută prevăzute de art. 17 din OG nr. 2/2001. Astfel, procesul-verbal de contravenţie seria PBZX nr.0000198/12.07.2015 conţine menţiunile privitoare la numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, fiind întocmit de către un agent constatator competent, numele şi prenumele contravenientului, descrierea faptei săvârşite, data comiterii acesteia şi semnătura agentului constatator.

În ceea ce priveşte aspectul de nelegalitate semnalat de către petent, respectiv faptul că agentul constatator nu a stabilit în mod clar împrejurările în urma cărora s-a aplicat sancţiunea contravenţională,  instanţa constată că acesta nu este întemeiat. Astfel, instanţa apreciază că fapta reţinută în sarcina petentului este suficient descrisă, cu indicarea tuturor împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii acesteia, astfel încât sub acest aspect procesul verbal este legal întocmit. De asemenea, descrierea faptei din procesul-verbal este completă şi corespunde art. 16 şi 17 din O.G. 2/2001 fiind indicate nr. şi tipul drumului pe care a circulat petentul, precum şi localitatea în interiorul căreia a fost surprins de agentul constatator, anume localitatea Măgura,  din jud Buzău.

În ceea ce priveşte susţinerea petentului privind încălcarea dispoziţiilor art. 19 din OG 2/2001, aceasta nu poate fi primită deoarece, potrivit acestui text de lege, confirmarea de către cel puţin un martor nu se referă la situaţia de fapt reţinută în cuprinsul procesului – verbal ci la împrejurările constând în încheierea procesului – verbal în lipsa contravenientului, când acesta nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze procesul – verbal. În cazul de faţă, procesul – verbal este semnat de către contravenient, care a luat cunoştinţă de cuprinsul acestuia, a primit o copie de pe actul de constatare, iar la rubrica menţiuni, contravenientul a precizat că doreşte să depună contestaţie.

Cât priveşte critica adusă procesului verbal în privinţa formei, este adevărat că potrivit dispoziţiilor art. 181 din HG nr. 1391/2006 în situaţia în care fapta a fost constatată cu un mijloc tehnic certificat sau un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic, poliţistul rutier încheie un proces verbal de constatare a contravenţiei, potrivit modelului prevăzut la anexa 1D, după prelucrarea înregistrărilor şi stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, dar această procedură se aplică în situaţia în care conducătorul de vehicul nu este oprit la momentul săvârşirii faptei, când datele sale personale sunt comunicate, în scris, sub semnătura proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului. Când însă conducătorul de vehicul este oprit în trafic pentru a i se aduce la cunoştinţă fapta, modelul procesului verbal ce se va întocmi este cel prevăzut în anexa nr. 1A, chiar dacă fapta a fost înregistrată cu mijloace tehnice, situaţie în care se vor respecta regulile de completare a acestui tip de proces verbal.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului – verbal cu referire la fapta reţinută în sarcina contravenientului, instanţa reţine că faţă de specificul contravenţiilor la regimul vitezei, dovada faptei se face exclusiv prin mijloace specifice, respectiv înregistrarea abaterii pe planşă foto sau pe bandă video.

Intimatul IPJ Buzău a comunicat instanţei suportul magnetic privind înregistrarea abaterii cuprinzând imaginile cu autoturismul pretins condus de către petent. În urma vizionării acestor imagini, instanţa reţine că înregistrarea nu pune în evidenţă numărul de înmatriculare al autovehiculului respectiv, aceasta nerespectând prevederile Ordinului nr. 153/2007 privind modificarea Normei de Metrologie Legală NML 021-05. În parag. 3.5.1. din normele menţionate se precizează că înregistrările efectuate trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: data şi ora la care a fost efectuată măsurarea; valoarea vitezei măsurate; faptul că a fost efectuată autotestarea, dacă aparatul poate să treacă în regim de măsurare fără să efectueze autotestarea; imaginea autovehiculului din care să poată fi pus în evidenţă numărul de înmatriculare al acestuia.

Din înregistrarea depusă la dosarul cauzei nu rezultă numărul de înmatriculare al autoturismului, prin urmare aceasta nu poate fi reţinută ca probă pentru stabilirea vinovăţiei petentului.

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului coroborate cu prevederile art. 20 din Constituţia României, precum şi hotărârea C.E.D.O în cauza Anghel c. României, conform căreia procedura de contestare a procesului-verbal de contravenţie poate fi asimilată unei proceduri penale, instanţa apreciază că şi în materie contravenţională orice persoană beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, până la stabilirea vinovăţiei sale printr-o hotărâre judecătorească.

Faţă de cele anterior menţionate, instanţa constată că agentul constatator nu a făcut dovada celor consemnate în procesul verbal, prezumţia de nevinovăţie de care se bucură petentul nefiind înlăturată.

Pentru toate aceste considerente, instanţa  urmează a  admite plângerea formulată de petent şi a dispune anularea procesului-verbal de contravenţie seria PBZX nr. 0000198/12.07.2015.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea privind pe petentul P. M. l. în contradictoriu cu intimatul I PJ BUZĂU.

Anulează procesul-verbal de contravenţie seria PBZX nr. 0000198/12.07.2015.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecatoria Pătârlagele, sub sancţiunea nulităţii.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.09.2015.