Suspendare executare act administrativ

Sentinţă civilă 967 din 04.11.2015


Dosar nr. XXX/86/2015  - Fond 

Suspendare executare act administrativ

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV  ŞI FISCAL

Şedinţa  publică din data  de xx.xx.xxxx

Instanţa  compusă din:

Preşedinte  -

Grefier  - 

SENTINŢA NR. XXX

Pe rol soluţionarea cererii formulate de reclamanţii G. E., B. T. M., C. D., G. C., P. A. G., S. G. şi G. V., în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al Municipiului Suceava şi H. L., precum şi a cererii de intervenţie în interesul pârâtului Consiliul Local al Municipiului Suceava formulată de către intervenienţii A. A., B. N., C. L., C. S. C., D. O., E. L., M. V., O. R. G., P. D., R. M. D., S. V., T. C. şi U. D., dosarul având ca obiect suspendare executare act administrativ.

La apelul nominal realizat în şedinţă publică, se prezintă reclamantul G. V. asistat de avocat D. V., pârâtul H. L. asistat de avocat A. O., consilier juridic I. P. pentru pârâtul Consiliul Local al Municipiului Suceava şi avocat G. M. în substituirea avocatului S. R. pentru intervenientul D. O., care lipseşte, lipsind şi ceilalţi reclamanţi şi intervenienţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

  S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care instanţa constată că s-a depus la dosar cererea de intervenţie semnată de P. D..

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, în afară de înscrisurile depuse la dosar pe care le încuviinţează, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor prezente pe excepţiile invocate -  lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor, fără reclamantul G. V., şi lipsa de interes a reclamanţilor şi intervenienţilor, precum şi pe fondul cauzei.

  Avocat D. V. arată, referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor, cu excepţia lui G. V., că aceştia nu au făcut dovada unui interes propriu în formularea acţiunii. În ce priveşte cererea de intervenţie formulată de intervenienţi  în sprijinul pârâţilor Consiliul Local şi H. L., arată că aceste cereri de intervenţie sunt inadmisibile pentru lipsa de interes a intervenienţilor, care conform art. 61 din Cod procedură Civilă nu justifică un interes propriu şi nu doar interesul celui în favoarea căruia intervine.

Asupra fondului solicită admiterea cererii şi a se dispune suspendarea executării celor două hotărâri ale Consiliului Local X şi X din xx.xx.xxxx, până la soluţionarea pe fond a cererii de anulare a acestor hotărâri în dosarul XXXX/86/2015 a Tribunalului Suceava. În speţă, consideră că a făcut dovada întrunirii celor două cerinţe prev. de art. 14 al. 1 din Legea contenciosului administrativ, respectiv caz bine justificat şi prevenirea unei pagube iminente, pentru că condiţia prealabilă a sesizării autorităţii publice care a emis cele două acte a făcut-o cu cererea depusă la xx.xx.xxxx la Consiliul Local al mun. Suceava, care a fost respinsă.

Consideră că din probatoriul administrat în cauză există suficiente indicii aparente de răsturnare a prezumţiei de legalitate a acestor două hotărâri, motivat de faptul că prin Dispoziţia Primarului nr. XX/xx.xx.xxxx a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local pentru xx.xx.xxxx, fiind incluse pe ordinea de zi pe lângă proiecte de hotărâri şi proiectul de hotărâre privind schimbarea din funcţie a viceprimarului V. G. şi alegerea unui nou viceprimar, deşi nu se justifica faţă de problematica acestor două hotărâri să fie incluse într-o şedinţă extraordinară, şi s-a apelat la această modalitate şi în interesul eludării legii, având în vedere că pentru proiecte de hotărâri supuse  adunării extraordinare  nu se respectă procedura expunerii de motive a rapoartelor de specialitate care trebuie să însoţească aceste proiecte de hotărâri. Un alt motiv care nu ar fi întrunit condiţiile de legalitate a celor două hotărâri este faptul că la cele două proiecte de hotărâri a participat la vot inclusiv H.. A mai arătat că,  în speţă au fost încălcate prev. art. 46 din Legea administraţiei publice locale, art. 63 al. 3 din Regulamentul Cadru de Organizare şi Funcţionare a Consiliilor Locale aprobat prin Ordonanţa de Guvern nr. 35/2003, art. 77 din Statutul aleşilor locali - Legea 393/2004. Interesul patrimonial al pârâtului H. L. este evident, având în vedere că indemnizaţia pe care o primeşte ca viceprimar este mai mare ca cea de consilier, la care se adaugă statutul de viceprimar. De asemenea, pârâtul H. justifica un interes personal; proiectul de hotărâri privind alegerea unui viceprimar a fost iniţiat chiar de pârâtul  H. împreună cu viceprimarul D., interesul lui este evident, fiind încălcate articolele la care a făcut referire şi care sunt sancţionate cu nulitatea absolută, conform art. 46 al.2, nulitate care poate fi constatată doar de instanţa de contencios administrativ la cererea persoanei interesate.

A doua condiţie cerută de art. 14 este prevenirea unei pagube iminente, consideră că a făcut dovada acestei pagube iminente aşa cum este definită de art. 2 din Legea contenciosului administrativ, în sensul că pe fondul nerespectării legii, pentru motivele expuse, se justifică şi paguba iminentă, nefiind admisibil să se exercite această funcţie de viceprimar prin încălcarea legii. Depune concluzii scrise, şi taxa onorariu avocat, solicitând cheltuieli de judecată.

Consilier-juridic I. P. pentru pârâtul Consiliul Local al municipiului Suceava solicită admiterea  excepţiei lipsei calităţii procesuale active a celor şase reclamanţi, mai puţin a lui G. V., considerând că sunt incidente prevederile art. 3, 14 din Legea contenciosului administrativ şi art. 36 din Codul de procedură civilă, şi că reclamanţii nu fac dovada unui drept vătămat, nu fac dovada unui interes pe care să-l justifice în cauză.  Lasă la aprecierea instanţei excepţia lipsei de interes.

Cu privire la fondul cauzei, consideră că nu sunt întrunite în mod cumulativ cele două condiţii impuse de legiuitor privind art. 14. Referitor la cazul bine justificat reclamanţii au invocat o neconvocare în mod legal a consiliului local într-o şedinţă extraordinară, ori s-a arătat că această convocare s-a făcut în temeiul art. 39 al. 3, s-a convocat o şedinţă extraordinară şi nu o şedinţă de îndată, pe de o parte, iar pe de altă parte potrivit art. 57 al. 4, schimbarea viceprimarului se face prin hotărârea consiliului local, legiuitorul nefăcând distincţie între cele două şedinţe ordinare sau extraordinare. Doar în cazul şedinţei convocate „de îndată” legiuitorul a înţeles să specifice în această situaţie caracterul problemelor sau forţa majoră este necesar pentru a fi convocată de îndată consiliul local. Convocarea s-a făcut în termenul legal de 3 zile în şedinţa pentru xx.xx.xxxx.

Al doilea motiv invocat de către reclamanţi privind cazul bine justificat prezintă lipsa raportului de specialitate. Fiind vorba de o şedinţă extraordinară, potrivit art. 44 al. ultim din Legea 215 nu era necesar existenţa unui raport de specialitate. De asemenea, s-a invocat lipsa expunerii de motive, şi se observă din documentaţia depusă există o expunere de motive; în privinţa schimbării sau revocării din funcţie este o voinţă a majorităţii politice a autorităţii deliberative, astfel încât nu este necesar şi o motivare conferită în fapt, practic doar în cazul în cazul sancţiunii disciplinare este necesară doar o expunere în fapt. Al treilea motiv invocat este existenţa unui conflict de interese sau un interes  patrimonial în cauză; consideră că nici acest motiv nu este dat. Apreciază că acest conflict de interese sau interes patrimonial ar exista doar în exercitarea mandatului nu şi la momentul alegerii viceprimarului; pe această procedură de alegere a viceprimarului s-a mers de fiecare dată la alegerea viceprimarului, inclusiv a d-nului G. V..

Referitor la a doua condiţie necesară pentru suspendarea actului administrativ, respectiv existenţa unei pagube iminente, consideră că nici această condiţie nu este îndeplinită; s-a invocat interesul public, adică a nefuncţionării serviciului public a municipiului Suceava, ceea ce este un interes public; potrivit art. 8 indice 1 din Legea contenciosului administrativ, cel ce primează este interesul personal, şi în subsidiar interesul public. Pe de altă parte, consideră că reclamantul G. V. nu face dovada unei pagubei iminente, nefiind motivată în cuprinsul cererii de chemare în judecată în îndeplinirea acestei condiţii. Pentru toate aceste motive solicită respingerea ca nefondată a cererii. Depune la dosar concluzii scrise.

Avocat A. O. pentru pârâtul H. L. arată că, în ce priveşte excepţia lipsei de interes a intervenienţilor accesorii în favoarea pârâţilor Consiliul Local al municipiului Suceava şi H. L., lasă la aprecierea instanţei soluţionarea acesteia. De asemenea, în ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor, mai puţin a reclamantul G. V., lasă la aprecierea instanţei această excepţie, dat fiind faptul că prin întâmpinarea formulată a invocat lipsa de interes a reclamanţilor în formularea prezentei cereri. În ce priveşte excepţia invocată de pârâtul H. L. solicită admiterea acesteia şi a se constata că reclamanţii nu au un interes în formularea prezentei cereri de suspendare Hotărârilor nr. X şi X din xx.xx.xxxx. Ca principale motive,  au invocat disp. art. 8 al. 1 din Legea 554/2004 şi s-au raportat la motivarea cererii de suspendare a celor două hotărâri ale consiliului local, motivare din cuprinsul căreia relevă faptul că se invocă un interes public, respectiv perturbarea activităţii Primăriei, şi nu un interes personal al reclamanţilor, ori interesul public trebuie să fie subsidiar interesului personal, şi un asemenea interes nu a fost justificat prin cererea de chemare în judecată.

În ceea ce priveşte fondul cauzei solicită admiterea cererii de intervenţie accesorie formulată în interesul  Consiliului Local Suceava şi al pârâtului  H. L. şi respingerea cererii de suspendare a hotărârilor X  şi X din xx.xx.xxxx, ca nefondată, fără cheltuieli de judecată. Referitor la cazul bine justificat motivele pentru care se apreciază că această condiţie nu este îndeplinită au fost dezvoltate prin întâmpinare; dat fiind şi faptul că s-au pus concluzii orale în faţa instanţei de Consiliul Local al Municipiului Suceava sub aceste aspecte, consideră că motivele invocate de către reclamant sunt neîntemeiate, condiţia nefiind îndeplinită.

În ce priveşte condiţia prevenirii unei pagube iminente, solicită a se avea în vedere faptul că, reclamanţii nu au adus nici un minim de probă în susţinerea cererii de suspendare, respectiv în susţinerea existenţei unei pagube iminente, respectiv a unei perturbări a activităţii Primăriei mun. Suceava. În acest sens, s-au depus doar o serie de articole de presă din cuprinsul cărora nu se pot desprinde concluzii că activitatea Primăriei mun. Suceava a fost perturbată odată cu luarea celor două hotărâri de consiliu local. Dimpotrivă activitatea Primăriei mun. Suceava a cunoscut o creştere, a fost o activitate intensă sub aspectul aparatului administrativ al acestei instituţii. De asemenea s-a mai invocat faptul că reclamantul G. V. ar fi avut o serie de atribuţii importante în cadrul Primăriei mun. Suceava, dar a depus la dosar Dispoziţia XXX/XXXX din cuprinsul căreia rezultă că toate aceste atribuţii, plus alte atribuţii, au fost preluate de către actualul viceprimar ales prin Hotărârea nr. X din xx.xx.xxxx. O altă chestiune o reprezintă dispoziţiile Legii 215/2001 privind alegerea viceprimarului şi respectiv, componenţa politică a acestei situaţii de fapt creată. Este vorba de o schimbare a majorităţii politice din cadrul consiliului local în rândul consilierilor locali, această componenţă politică ducând la schimbarea majorităţii şi la luarea celor două Hotărâri de Consiliu Local nr. X şi X din xx.xx.xxxx. Solicită a se avea în vedere că 14 consilieri locali din 23 au votat sub aspectul schimbării vechiului viceprimar G. V. şi înlocuirea cu actualul viceprimar H. L..

Avocat G. M., în substituirea avocatului S. R. pentru intervenientul D. O., solicită respingerea excepţiei invocată de reclamant în ce priveşte lipsa calităţii procesule pasive; arată că justifică interesul în acest dosar prin faptul au votat două hotărâri de consiliu local ale căror efecte juridice se doreşte să se producă. În ce priveşte excepţia invocată de către pârâtul Consiliul Local al Municipiului Suceava şi pârâtul H. L., pentru a nu exista o contrarietate de argumente, lasă la aprecierea instanţei soluţionarea acesteia.

Pe fondul cauzei solicită admiterea cererii de intervenţie şi respingerea cererii de suspendare a celor două hotărâri de consiliu local. Apreciază că nu sunt întrunite în totalitate condiţiile prevăzute de art. 14 din Legea contenciosului administrativ şi se referă în special la condiţia prevenirii unei pagube iminente, în sensul că din analiza cererii de chemare în judecată nu se identifică care este prejudiciul iminent şi personal al reclamantului care s-ar putea produce prin lipsa suspendării celor două hotărâri de consiliu local. Se invocă faptul că s-ar putea, prin schimbarea viceprimarului, să se intre într-o serie de blocaje în cazul lipsurilor din cadrul Primăriei, sau s-ar putea perturba serviciul de salubrizare care se afla în atribuţia reclamantului. În primul rând trebuie justificat un interes personal şi în subsidiar un interes public, aşa cum este prevăzut disp. art. 8 indice 1 al. 1 din Legea contenciosului administrativ. Mai subliniază faptul că, din conţinutul art. 14 referitor la condiţia prevenii pagubei rezultă că, paguba trebuie să fie iminentă. Ori, de la data depunerii cererii de chemare în judecată pentru suspendarea celor două hotărâri de consiliu local au trecut 10 luni şi nu s-a întâmplat nimic;  la data cererii de chemare în judecată nu a existat şi nu există un prejudiciu iminent care ar putea fi suportat de către reclamant. Nu solicită cheltuieli de judecată.

În replică,  avocat D. V. arată, referitor la faptul că au trecut 10 de la data la care s-a formulat acţiunea până se va pronunţa instanţa, că nu este culpa reclamanţilor. La termenul din iunie când trebuiau să se judece pe fond s-a formulat cererii de strămutare a prezentei cauze de către colegii care au luat cuvântul. În ce priveşte faptul că aceste două hotărâri reprezintă voinţa politică a consiliului local,  solicită a se observa că Ordonanţa Guvernului prin care s-a permis migrarea de la o formaţiune politică la alta a fost declarată neconstituţională de către Curtea Constituţională.

T R I B U N A L U L,

Deliberând asupra acţiunii de faţă, constată următoarele:

 Prin cererea înregistrată în data xx.xx.xxxx sub nr. XXX/86/2015 pe rolul Tribunalului Suceava, reclamanţii G. E., B. T. M., C. D., G. C., P. A. G., S. G. şi G. V. au solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al Municipiului Suceava şi H. L., au solicitat să se dispună suspendarea executării Hotărârilor  Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. X din xx.xx.xxxx prin care s-a dispus schimbarea reclamantului G. V. din funcţia de viceprimar al municipiului Suceava şi nr. X din xx.xx.xxxx prin care s-a dispus numirea în funcţia de vicepreşedinte a consilierului local H. L.,  până la  pronunţarea  instanţei de fond asupra cererii de anulare a celor două hotărâri de Consiliul Local, în temeiul dispoziţiilor art. 14 alin. 1 din Legea  nr. 554/2004.

În motivare, reclamanţii au arătat că prin Dispoziţia nr. XX/xx.xx.xxxx a Primarului Municipiului Suceava a fost convocată pentru data de xx.xx.xxxx, ora 15,00, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava, care a avut la punctele 2 şi 3  al ordinei de zi proiectele de hotărâri privind schimbarea din funcţia de viceprimar al municipiului Suceava a reclamantului G. V., iniţiat de un grup de 9 consilieri locali şi proiectul de hotărâre privind alegerea  viceprimarului municipiului Suceava, iniţiat de consilieri locali D. O. şi pârâtul H. L..

Aceste două proiecte de hotărâri au fost adoptate în şedinţa extraordinară a Consiliului Local care a avut loc la data de xx.xx.xxxx, aşa cum rezultă din procesul verbal al şedinţei din xx.xx.xxxx.

Că în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004 au formulat plângere prealabilă la Consiliul Local al municipiului Suceava, înregistrată Sub nr. 22/xx.xx.xxxx  prin care au solicitat  revocarea celor două hotărâri, pe care le consideră nelegale, după care au solicitat Tribunalului Suceava – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal anularea lor, acţiunea  formând obiectul dosarului nr. XXXX/86/2015.

Reclamanţii au considerat că sunt date cerinţele prevăzute de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, şi că există suficiente indicii aparente de răsturnare a prezumţiei de legalitate a celor două hotărâri adoptate de Consiliul Local al municipiului Suceava.

Astfel, au arătat că, includerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din xx.xx.xxxx a proiectelor de Hotărâre nr. X şi nr. X nu se  justifică prin nici o urgenţă în sensul legii, deoarece nu au caracter extraordinar, ci puteau fi dezbătute în cadrul şedinţei  ordinare a Consiliului Local.

Aceste aspecte reies şi din cuprinsul dispoziţiilor art. 68 alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, anexă la H.C.L. nr. 16/25.02.2010, care prevede că „proiectele propuse  de consilieri  trebuie să aibă la bază iniţiative personale  pentru rezolvarea  unor probleme ale comunităţii sau cereri expres adresate de către solicitanţi.”, practic, nu s-a urmărit altceva  decât convocarea unei şedinţe extraordinare de  Consiliu Local pentru dezbaterea unor probleme fără caracter extraordinar şi care urmăreau satisfacerea unor interese de ordin personal.

Totodată, reclamanţii au apreciat că în condiţiile în care problematica schimbării viceprimarului si numirea altuia nu constituie situaţii excepţionale care să fie necesar a fi discutate în cadrul unei şedinţe extraordinare a consiliului local, proiectele de hotărâri nr. 2/xx.xx.xxxx şi nr. 3/xx.xx.xxxx trebuiau să fie însoţite de raportul comisiei de specialitate a consiliului (conform dispoziţiilor art. 44 alin. 1 din Legea 215/2001),  respectiv de raportul Comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară a Consiliului local al Municipiului Suceava.

Că în cazul de faţă se poate observa că proiectele de hotărâri privind schimbarea viceprimarului G. V. şi alegerea pentru această funcţie a unei alte persoane, înregistrate sub nr. X/xx.xx.xxxx şi nr. X/xx.xx.xxxx nu au nici o expunere de motive în sensul dispoziţiilor art. 44 alin. 2 din O.G. 35/2002, iniţiatorii invocând doar temeiul legal pentru măsurile adoptate, iar motivele care au fundamentat cele două proiecte de hotărâri nu se regăsesc nici în partea expozitivă a hotărârilor contestate.

Astfel, în hotărârea nr. X/xx.xx.xxxx s-a consemnat că se are în vedere „expunerea de motive a consilierilor locali înregistrată sub nr. X/xx.xx.xxxx (inexistentă în fapt). Examinând aceste expuneri de motive este imposibil a se identifica considerentele care au fundamentat cele două proiecte de hotărâri, fiind lipsite de conţinut şi având rolul doar de a complini dispoziţiile procedurale ce stabilesc obligativitatea elaborării expunerii de motive.

Totodată, reclamanţii au subliniat şi faptul că proiectele de hotărâre, pe lângă faptul că nu sunt însoţite de referatul secretarului Municipiului, nu sunt însoţite nici de avizul comisiei de specialitate a consiliului local care ar fi trebuit să fie comunicat consilierilor împreună cu invitaţia pentru şedinţă, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 47 din Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale, întrucât problemele supuse dezbaterii nu constituie situaţii excepţionale care  să fie exceptate  de la această procedură.

Că dispoziţiile art. 44 alin. 1 din  Legea 215/2001 prevăd că proiectele de hotărâri  înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului.

În cazul  de faţă există doar un referat aferent proiectului de hotărâre prin care se propune schimbarea viceprimarului G. V., semnat de către primar şi secretarul municipiului Suceava, lipsind însă referatul aferent celuilalt proiect de hotărâre.

De asemenea, s-a arătat că în cazul de faţă nu au fost respectate nici normele de tehnică legislativă, obligatorii conform art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea 24/2000,  impuse de dispoziţiile art. 30 alin. 1 şi 2 din aceeaşi lege.

Că şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de xx.xx.xxxx a fost convocată cu nerespectarea termenului de 3 zile prevăzut de art. 39 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia locală republicată, respectiv la data de xx.xx.xxxx pentru data de xx.xx.xxxx, având în vedere că în calculele acestui termen nu intră ziua în care începe să curgă şi nici ziua în care s-a împlinit termenul.

Că Hotărârile nr.X şi X din xx.xx.xxxx ale Consiliului Local al municipiului Suceava au fost adoptate cu încălcarea art.46 din Legea nr. 215/2001 republicată, şi art. 63 alin. 3 din Regulamentul Cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor Locale, aprobat prin O.G. nr. 35/2002 şi art.77 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Reclamanţii au învederat că în speţă, din procesul verbal încheiat la data de xx.xx.xxxx în şedinţa extraordinară a Consiliului Local rezultă că după adoptarea primului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi au părăsit şedinţa un număr de 6 consilieri din totalul de 20 de consilieri prezenţi, rămânând în sală 14 consilieri locali, între care şi pârâtul H. L., iar Hotărârile nr.X şi X din xx.xx.xxxx au fost adoptate cu votul celor 14 consilieri rămaşi în sală, inclusiv a votului lui H. L..

Or, pârâtul H. L., în calitate de consilier local nu avea dreptul să participe la deliberare şi nici la adoptarea hotărârilor, întrucât acesta avea un interes personal şi patrimonial mai mult decât evident pentru schimbarea viceprimarului G. V., ştiind că el va fi cel ales în această funcţie - în condiţiile în care încă din luna august 2014 s-a încercat în mod repetat schimbarea din funcţie a viceprimarului G. V. şi alegerea consilierului L. H. în această funcţie.

Că interesul patrimonial al pârâtului H. L. în problema supusă dezbaterii este evident, avându-se în vedere indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de viceprimar (funcţie în care acesta a fost ales în urma revocării viceprimarului G. V.) care este mult mai mare decât cea de consilier, dar şi statutul de viceprimar, adică înlocuitorul de drept al primarului, care îi poate delega atribuţiile sale conform art.57 alin.2 din Legea nr.215/2001.

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 63 alin.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local şi art. 77 din Legea nr.393/2003 rezultă că, nu numai interesul de natură patrimonială îi obligă pe consilierii locali să nu ia parte la deliberarea şi adoptarea unei hotărâri, ci şi orice interes de ordin personal, chiar dacă nu ar fi de natură patrimonială.

În privinţa condiţiei pagubei iminente, reclamanţii au precizat că cele două hotărâri de Consiliu Local nr. X /xx.xx.xxxx şi nr. X/xx.xx.xxxx au ca efect imediat înlăturarea  viceprimarului G. V. şi preluarea acestei funcţii de către cel nou ales, H. L., iar acest lucru ar conduce în mod inevitabil la perturbarea în mod grav a funcţionării  Primăriei Suceava, existând riscul real şi iminent de a fi blocată activitatea acestei instituţii în cel mai scurt timp, deoarece în exercitarea atribuţiilor sale, G. V. este direct implicat în procedura de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră în municipiul Suceava, elaborând în acest sens Proiectul hotărârii pentru ţinerea licitaţiei publice în vederea atribuirii concesiunii acestui serviciu public, fiind mai mult decât evidentă paguba pe care ar putea să o sufere municipalitatea suceveană, în urma schimbării sale intempestive din funcţia de viceprimar.

În dovedire reclamanţii au depus la dosar înscrisuri.

Pârâtul Consiliul Local al municipiului Suceava a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor B. T. M., G. E., C. D., G. C., P. A. G., S. G., conform disp. art. 36 Cod proc. civ., şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 554/2004, deoarece calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii, iar măsura suspendării poate fi  solicitată doar de o persoană care face dovada existenţei unei vătămări produse asupra unui drept sau interes, vătămare cauzată prin punerea în aplicare a actului administrativ  de autoritate.

A arătat că interesul reprezintă o altă cerinţă pe care reclamantul trebuie să o îndeplinească pentru punerea în mişcare a procedurii judiciare, şi pe tot parcursul procesului, iar acesta trebuie să fie legitim, născut, actual şi nu în ultimul rând să fie personal şi direct.

Că exceptându-l pe G. V., ceilalţi reclamanţi semnatari ai acţiunii nu dovedesc o calitate procesuală activă într-o cerere de suspendare a efectelor actului administrativ de autoritate. Actele  administrative incriminate nu îi vizează în mod direct pe aceşti reclamanţi, ei nefiind subiecţi ai raportului juridic  litigios născut  prin adoptarea celor două acte care au un caracter individual.

Pe fond s-a considerat că nu sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

În privinţa  primei categorii de motive – împrejurări legate de starea de fapt şi de drept, de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ – pârâtul a susţinut că realitatea faptică contrazice o asemenea susţinere.

Astfel, un prim aspect considerat a fi o  încălcare a dispoziţiilor  legale incidente în materie o reprezintă convocarea consiliului  local în şedinţă extraordinară.

Ca excepţie de la procedura de convocare s-a prevăzut la art. 39 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 că  în  caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei oraşului  sau municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată.

Ori, în cazul de faţă Primarul municipiului Suceava prin emiterea Dispoziţiei nr. XX/xx.xx.xxxx a convocat şedinţa extraordinară a Consiliul Local al municipiului Suceava în data de xx.xx.xxxx ora 15. După cum se poate observa chiar din preambul Dispoziţiei nr. 37/2015 deliberativul local a fost convocat în temeiul art 39 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001, nefăcându-se trimitere la dispoziţiile alin. (4) ale aceluiaşi articol care reglementează forţa majora sau maxima urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor. Convocarea deliberativului local în şedinţă extraordinară nu este condiţionată de caracterul problemelor supuse dezbaterii.

Conform art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, dispoziţie legală care a stat la baza emiterii Hotărârii Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 2/xx.xx.xxxx prin care s-a dispus schimbarea d-lui G. V. din funcţia de viceprimar al municipiului Suceava: "Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie."

Prin urmare textul de lege nu distinge între tipul de şedinţă de consiliu local, ordinară sau extraordinară în care poată fi adoptată hotărârea de schimbare a viceprimarului, fiind aplicabil principiul ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.

Se mai invocă că nu există raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local. Art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale prevede o excepţie privind întocmirea acestor rapoarte în cazul şedinţelor extraordinare convocate în baza art. 39 alin. 2 din aceeaşi lege, cum este cazul de faţă.

Cu privire la cele invocate în legătură cu expunerea de motive, pârâtul a menţionat că aceasta există şi este motivată în drept, în fapt nefiind cazul deoarece legiuitorul face distincţie între cele două instituţii prin care este reglementată modalitatea de încetare a mandatului de viceprimar şi anume: revocarea (schimbarea din funcţie) si eliberarea din funcţie, neputându-se aplica ambele în aceeaşi situaţie. Este fără îndoială atributul consiliului local, ca autoritate a administraţiei publice locale, ales în urma unui vot politic, să aleagă si să revoce (schimbe din funcţie)  viceprimarul,  în condiţiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, de câte ori consideră oportun şi necesar, ca o consecinţă a voinţei majorităţii consilierilor în funcţie, pentru motive care nu ţin de aplicarea unei sancţiuni cum este situaţia în cauză.

Că schimbarea din funcţie a domnului Viceprimar G. V. prin H.C.L. nr. X/XXXX a fost o măsură legală, conform alin. 4 al ort 57 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, şi nu o sancţiune disciplinară, pentru a fi motivată conform alin.2 al art. 69 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Pârâtul a mai arătat că apărarea reclamanţilor că "nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fíe prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local," nu se susţine în această situaţie de alegere a viceprimarului, deoarece legiuitorul a prevăzut o procedură clară prin art. 11 şi 12 din O.G nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale. Procedura prevăzuta la art. 11 alin.4 lit. a) reglementează clar ca persoana propusă poate candida şi poate fi trecută pe buletinul de vot, care cuprinde numele tuturor candidaţilor. Potrivit art. 76 din Legea nr. 161/2003 primarii şi viceprimarii nu pot să încheie acte administrative care ar produce un folos material pentru sine sau membrii familiei, legiuitorul referindu-se la perioada exercitării mandatului, şi nu al alegerii. Dispoziţiile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cele ale art. 63 alin. (3) şi (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, invocate de către reclamanţi se referă la exercitarea mandatului de consilier local şi nu pot fi incidente la momentul alegerii consilierului ca viceprimar.

Că de la data înfiinţării Consiliului Local Suceava şi până în prezent toate persoanele care au fost propuse pentru funcţia de viceprimar şi-au exprimat dreptul de vot, votându-se pentru alegerea în această funcţie, inclusiv şi în cazul reclamantului G. V. care a votat la momentul la care a fost propus în funcţia de viceprimar si nu a invocat prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001. Prin urmare, conform principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans, d-1 G. V. nu îşi poate invoca propria culpă.

Pârâtul a considerat că invocarea faptului că nu au fost respectate condiţiile procedurale privind termenul de 3 zile pentru convocarea consilierilor locali este nefondată şi nu este de natură să atragă nelegalitatea convocării şedinţei. Termenul instituit este unul prevăzut în interesul consilierilor locali pentru ca aceştia să poată lua la cunoştinţă conţinutul proiectelor care urmează să fie dezbătute în şedinţa deliberativului. Având în vedere că hotărârile incriminate au fost adoptate în şedinţa extraordinară, iar convocarea consilierilor a fost făcută pe data de xx.xx.xxxx până în ora 15, pentru şedinţa din data de xx.xx.xxxx ora 15 (în această perioada sunt 72 ore, respectiv 3 zile), nu se poate face dovada încălcării caracterului public al şedinţei şi a necomunicării în timp util a proiectelor pentru a fi studiate si aprofundate.

Referitor la condiţia „prevenirii unei pagube iminente", astfel cum este definită de art. 2 lit. ş din Legea nr. 554/2004, pârâtul a arătat că „paguba iminentă" este cea previzibilă, care este sigură din punct de vedere al momentului producerii sale la timpul prezent sau imediat viitor. Ori, reclamanţii nu pun în discuţie decât o situaţie ipotetică de nefuncţionare a unor servicii publice ca urmare a înlocuirii domnului viceprimar G. V.. Prin urmare este evident că reclamanţii invocă în mod exclusiv un interes public.

Conform art. 8 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 554/2004, persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat pot formula capete de cerere prin care invocă apărarea unui interes legitim public numai în subsidiar, în măsura în care vătămarea interesului legitim public decurge logic din încălcarea dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat.

Or, în cauză reclamanţii nu invocă nici un interes privat, personal care să fie prejudiciat prin adoptarea celor două hotărâri de consiliu local.

După alegerea prin HCL nr. X/XXXX a lui L. H. în calitate de viceprimar al municipiului Suceava a fost emisă Dispoziţia nr. XXX/XXXX privind stabilirea unor competenţe al Viceprimarilor şi ale Secretarului municipiului Suceava şi delegarea unor atribuţii ce revin Primarului municipiului Suceava. Prin acest act administrativ de autoritate sau stabilit atribuţii de coordonare directă a compartimentelor şi serviciilor publice viceprimarului L. H. revenindu-i Direcţia Administraţia Pieţelor, Serviciul integrare europeană, strategii de dezvoltare, Compartimentul de turism, Serviciul de salubrizare, Serviciul autorizare activităţii comerciale şi organizare activităţi culturale. Prin Dispoziţia nr. XXX/XXXX a fost revocată Dispoziţia nr. XXXX/xx.xx.xxxx, invocată de către reclamanţi si care cuprindea atribuţiile de coordonare ale Viceprimarului G. V..

Pe de altă parte s-a considerat că reclamantul G. V. nu suferă un prejudiciu iminent şi imediat atâta timp cât potrivit art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali la încetarea mandatului de viceprimar, îşi păstrează calitatea de consilier local, dobândită în urma alegerilor locale.

Pârâtul a mai precizat că plângerea prealabilă prin care reclamanţii au solicitat revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. X şi X/XXXX a fost pusă pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local din data de xx.xx.xxxx. În urma votului exprimat, consilieri locali au respins plângerea prealabilă, însuşindu-şi concluziile Raportului de specialitate nr. XX/xx.xx.xxxx în sensul că nu sunt motive pentru revocarea celor două acte administrative de autoritate.

În susţinerea acestui punct de vedere s-au depus la dosar înscrisuri.

În cauză a formulat întâmpinare şi pârâtul H. L., prin care a invocat în principal, excepţia  lipsei de interes a reclamanţilor în formularea cererii de chemare în judecată, iar în subsidiar a solicitat  respingerea cererii de suspendare ca nefondată.

În ce priveşte excepţia invocată învederează pârâtul a învederat că, potrivit art. 8 alin.l ind. 1 din Legea nr. 554/2004,  reclamanţii nu invocă nici un interes privat personal, care să fíe prejudiciat prin adoptarea celor două hotărâri de consiliu local, că reclamanţii B. T. M., G. E., C. D., G. C., P. A., S. G. nici nu au cum să invoce un prejudiciu personal din moment ce aceştia nu sunt vizaţi de cele două hotărâri de consiliu local a căror suspendare se solicită, şi de altfel, nici reclamantul G. V. nu precizează care este prejudiciul personal cauzat prin cele două hotărâri de consiliu local contestate.

Mai mult, consilierii locali ce compun Consiliul Local al municipiului Suceava pot vota  oricând schimbarea sa din funcţia  de viceprimar  al municipiului Suceava şi alegerea în această funcţie a numitului  V. G..

În ce priveşte condiţia prevenirii unei pagube iminente, pârâtul a precizat că, faptul că la un moment dat, prin Dispoziţia nr. XXXX/xx.xx.xxxx privind stabilirea unor competenţe ale viceprimarilor şi ale secretarului municipiului, d-1 G. V., în calitate sa de viceprimar, a preluat o serie de atribuţii în legătură cu Serviciul Integrare Europeană şi Strategii de dezvoltare, Compartimentul de turism, Serviciul de salubrizare şi Serviciul de autorizare activităţi comerciale şi organizare activităţi culturale, nu înseamnă că aceste activităţii nu se mai desfăşoară în mod corespunzător, dacă reclamantul nu mai este în funcţia de viceprimar al Sucevei.

Astfel, de aproximativ 5 luni de zile de când funcţia de viceprimar a fost preluată de pârât nu a fost semnalată nicio disfuncţionalitate în ceea ce priveşte activităţile menţionate mai sus, acestea realizându-se în mod normal.

Că imediat după numirea în funcţie de viceprimar a sa a fost emisă Dispoziţia nr.XXXX/XXXX privind stabilirea unor competente al Viceprimarilor şi ale Secretarului municipiului Suceava si delegarea unor atribuţii ce revin Primarului municipiului Suceava, prin care a fost revocată Dispoziţia nr. XXXX/xx.xx.xxxx care îl privea pe G. V..

Prin noua dispoziţie pârâtul, în calitate de viceprimar, a dobândit atribuţii de coordonare pentru Direcţia Administrarea Pieţelor, Serviciul Integrare Europeană si Strategii de dezvoltare,  Compartimentul de turism, Serviciul de salubrizare si Compartimentul de gestionare câini fără stăpâni, si Serviciul de autorizare activităţi comerciale şi organizare activităţi culturale, primind astfel atribuţii în plus fată de fostul viceprimar reclamantul G. V., activitatea din instituţia primăriei nefiind în nici un caz afectată, ci dimpotrivă a avut o activitate intensă în realizarea sarcinilor trasate prin dispoziţia nr.XXXX/XXXX.

A mai arătat că, viceprimarii sunt rodul unei majorităţi, iar în speţă atât în cazul schimbării din funcţie a fostului viceprimar, cât si în cazul alegerii sale pe această funcţie, s-a avut în vedere votul consilierilor locali, consilieri aleşi de către locuitorii municipiului Suceava si implicit mandataţi de către aceştia să le reprezinte interesele pentru o perioadă de 4 ani de zile. Cu alte cuvinte, suspendarea hotărârilor în discuţie ar duce tocmai la crearea unui blocaj în administraţie, consilierii local ne mai agreând sprijinirea d-lui V. G. în funcţia de viceprimar si implicit sprijinirea posibilelor proiecte avansate de către acesta.

Faţă de cea de a doua condiţie, pârâtul a considerat că cele două hotărâri de consiliu local contestate au fost adoptate cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale în vigoare, astfel încât nu există dubii asupra legalităţii acestora.

Referitor la susţinerea potrivit căreia lipseşte caracterul excepţional al problemelor suspuse dezbaterii a arătat că aceasta este neîntemeiată, deoarece art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, dispoziţie legală care a stat la baza emiterii Hotărârii Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 2/xx.xx.xxxx prin care s-a dispus schimbarea d-lui G. V. din funcţia de viceprimar al municipiului Suceava, nu distinge între tipul de şedinţă de consiliu local, ordinară sau extraordinară în care poată fi adoptată hotărârea de schimbare a viceprimarului. În plus nu s-a dovedit producerea unei vătămări din acest motiv.

Faţă de motivul de nelegalitate constând în lipsa raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi a expunerii de motive, este de observat că în cazul şedinţelor extraordinare legiuitorul nu a impus existenţa acestor documente, acest aspect fiind prevăzut de art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001.

Cât priveşte motivul de nelegalitate referitor la adoptarea hotărârilor de către consilierul care avea un interes patrimonial, respectiv că pârâtul H. L. s-a votat pentru  alegerea în funcţia de viceprimar, şi acesta a fost apreciat ca neîntemeiat, deoarece de la data înfiinţării tuturor consiliilor locale din ţară, implicit şi a Consiliului local Suceava, şi până în prezent, toate persoanele care au fost propuse pentru funcţia de viceprimar şi-au exprimat dreptul de vot, votându-se pentru alegerea în această funcţie. Acest lucru s-a întâmplat si în cazul reclamantului G. V. care a votat la momentul la care a fost promis în funcţia de viceprimar si nu a invocat prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001.

A mai învederat că situaţia în care o persoană se votează pentru alegerea în funcţia de viceprimar nu se circumscrie ipotezei prezentate de art. 46 din Legea nr. 215/2001. În cazul de faţă, alegerea viceprimarului este o procedură de organizare a structurii primăriei şi a  consiliului local, astfel încât alegerea consilierilor locali pentru a face parte din comisiile de specialitate şi pentru a fi aleşi viceprimari permite persoanelor propuse să se voteze. De altfel, legea ar fi prevăzut o astfel de interdicţie în mod expres dacă ar fi fost cazul.

Or, O.G. nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale a prevăzut prin intermediul art. 11 şi 12 procedura de alegere a viceprimarului şi nu interzis persoanelor propuse pentru o astfel de funcţie să se voteze.

Fiind un organ colegial, deliberativ este evident că persoanele nominalizate pentru funcţia de viceprimar se pot vota, fiind absurd ca legea să interzică dreptul de a te vota într-o funcţie.

Art. 39 din Legea nr. 215/2001 prevede un număr impar de consilieri de la 9 la 31 în funcţie de numărul de locuitori ai unităţii administrativ teritoriale, tocmai pentru a se evita situaţiile în care numărul de voturi exprimat este egal în ceea ce priveşte voturile pentru şi împotrivă. Deci, în cauză, nu sunt aplicabile prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001.

În apărare s-au depus la dosar înscrisuri.

În cauză au formulat cerere de intervenţie în sprijinul pârâtului Consiliul Local al municipiului Suceava, intervenienţii  Avrămescu Adrian, B. N., C. L., C. S. C., D. O., E. L., M. V., O. R. G., P. D., R. M. D., S. V., T. C. şi U. D., prin care au solicitat respingerea cererii de suspendare a Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 2 şi 3/xx.xx.xxxx, ca fiind nefondată.

Intervenienţii au arătat că interesul pentru care intervin în prezentul dosar este justificat de faptul că, în calitate de consilieri locali au votat pentru adoptarea H.C.L. nr. X/xx.xx.xxxx şi nr. X/xx.xx.xxxx, astfel încât sunt interesaţi ca aceste două hotărâri, în favoarea cărora au votat să îşi producă efecte juridice, şi deosebit de aceasta sunt interesaţi ca pârâtul H. L. să îşi exercite funcţia de viceprimar al municipiului Suceava, din moment ce au votat pentru desemnarea sa în această funcţie.

Că interesul lor trebuie analizat în strânsă legătură cu interesul reclamanţilor, care au solicitat suspendarea celor două hotărâri de consiliu local din aceeaşi postură, de consilier local.

Cu privire la cererea de suspendare formulată de reclamanţi, intervenienţii au considerat că aceasta este nefondată, motivarea prezentată fiind în sensul apărărilor formulate de către pârâţi.

La cererea de intervenţie  a formulat  întâmpinare reclamantul G. V., prin care a solicitat respingerea cererii ca inadmisibilă, iar în subsidiar ca neîntemeiată.

În motivare s-a arătat că, din prevederile art. 61 alin. 1 şi 3 cod proc. civ. rezultă condiţiile pentru formularea cererii de intervenţie, care caracterizează oricare dintre formele acesteia şi anume: existenţa unui proces în curs de desfăşurare, iniţiativa introducerii în proces a terţului să aparţină acestuia, invocarea de către terţ a unui interes personal, indiferent dacă intervenţia este principală sau accesorie, când hotărârea s-ar putea pronunţa împotriva părţii în apărarea căreia intervine terţul i-ar prejudicia acestuia drepturile şi interesele.

Prin urmare, chiar şi în ipoteza cererii de intervenţie accesorie, terţul trebuie să justifice un interes personal, care constă în apărarea unui drept sau interes propriu, suplimentar dreptului părţii în folosul căruia; a intervenit, însă din apărările intervenienţilor rezultă că aceştia nu justifică un interes personal, interes care le-ar fi prejudiciat în cazul admiterii cererii de suspendare a celor două hotărâri, ci ei apără interesul celor doi pârâţi - Consiliul Local al municipiului Suceava şi H. L., de menţinere a celor două hotărâri de Consiliu Local, şi nu un drept sau interes al lor personal.

Examinând actele dosarului, şi având a se pronunţa mai întâi asupra excepţiilor invocate în cauză, conform art. 248 NCPC, instanţa reţine că, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. X din xx.xx.xxxx s-a dispus schimbarea reclamantului G. V. din funcţia de viceprimar al municipiului Suceava, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. X din xx.xx.xxxx s-a ales viceprimar al Municipiului Suceava pârâtul H. L..

Împotriva acestor hotărâri reclamanţii au formulat contestaţie în procedura administrativă prealabilă, în conformitate  cu  disp. art. 7  din Legea 554/2004, iar ulterior au depus şi contestaţie la instanţa de contencios administrativ, acţiunea  formând obiectul dosarului nr. XXXX/86/2015 al Tribunalului Suceava – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.

Separat, în  temeiul art. 14 alin. 1 din Legea 554/2004, reclamanţii au solicitat prin cererea prezentă suspendarea executării hotărârii până la  pronunţarea  instanţei pe  fondul cauzei.

Instanţa reţine că hotărârile emise de pârât fac parte din categoria actelor  administrative menţionate de art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea 554/2004, aşa încât în speţă sunt  aplicabile  dispoziţiile art. 14  din aceeaşi lege.

Potrivit art. 14 alin. 1 pct. 1 din Legea 554/2004  în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond.

Având a se pronunţa mai întâi asupra excepţiilor invocate în cauză, instanţa va respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi lipsei interesului în formularea acţiunii principale şi a cererii de intervenţie în interesul pârâtului Consiliul Local al Municipiului Suceava, apreciind că în speţă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 33 şi 36 NCPC, şi că participarea părţilor şi calitatea procesuală sunt justificate în cauză prin prisma calităţii de consilier local al reclamanţilor şi intervenienţilor, care au votat împotriva/pentru hotărârile supuse analizei, după cum au considerat că este în interesul comunităţii locale care i-a ales şi a formaţiunilor politice din care fac parte, şi care au astfel interes să-şi susţină modul în care au înţeles să-şi exercite mandatul de consilier local, acest aspect putând influenţa poziţia ulterioară a electoratului.

Asupra fondului, instanţa reţine, după cum s-a arătat, că din prevederile art. 14 din Legea 554/2004  rezultă condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru admisibilitatea unei astfel de cereri, şi anume: existenţa cazului bine justificat, prevenirea unei pagube iminente, precum şi  formularea unei astfel de cereri până la soluţionarea acţiunii pe fond.

Conform disp. art. 2 alin. 1 lit. t) din Legea 554/2004  „cazul  bine  justificat”  constă în împrejurarea legată de starea de  fapt şi de drept de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii  actului administrativ.

Sub acest aspect, analizând  existenţa  cazului  bine justificat, instanţa  apreciază că, faţă de prezumţia de legalitate şi veridicitate a actului administrativ,  aparent - întrucât cercetarea efectivă a dovezilor de nelegalitate invocate de parte se verifică la judecata fondului – nulităţile invocate nu sunt de natură să antreneze îndoieli serioase cu privire la legalitatea actului contestat.

Astfel, din analiza menţiunilor din actele contestate şi din documentaţia care a stat la baza emiterii lor, se observă că cele două hotărâri au fost luate în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Suceava din data de xx.xx.xxxx, urmare a convocării sale prin Dispoziţia nr. XX/xx.xx.xxxx a Primarului Municipiului Suceava, în temeiul art. 57 alin. 4 şi 3 din Legea nr. 215/2001, şi avându-se în vedere Expunerea de motive nr. X/xx.xx.xxxx şi Referatul Primarului şi Secretarului Mun. Suceava nr. 854/xx.xx.xxxx.

Reclamanţii susţin nelegalitatea hotărârilor cu referire la lipsa caracterului extraordinar, lipsa raportului comisiei de specialitate şi al compartimentului de resort, lipsa referatului Secretarului Municipiului Suceava, nerespectarea termenului de convocare a şedinţei, lipsa expunerii de motive, incompatibilitatea pârâtului de a vota la luarea acestor hotărâri.

În legătură cu nerespectarea termenului de 3 zile prevăzut de art. 39 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 pentru convocarea şedinţei extraordinare, se reţine că, în lipsa unor prevederi speciale, nerespectarea termenului nu este de natură să atragă nelegalitatea convocării, iar reclamanţii nu au însoţit acest argument de invocarea producerii vreunei vătămări efective, din Procesul-verbal al şedinţei din data de xx.xx.xxxx nerezultând că vreunul dintre consilieri – în interesul cărora a fost stabilit acest termen – ar fi avut probleme să voteze chestiunile în discuţie din necunoştinţă de cauză.

În privinţa lipsa caracterului extraordinar se observă că prevederile legale din art. 39 alin. 2 şi 57 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 215/2001, art. 11 din OG nr. 35/2002 – Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, art. 14 alin. 1, 18 alin. 2 şi 56 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare  a Consiliului Local al Municipiului Suceava – Anexă la HCL nr. 16/2010 nu interzic expres schimbarea viceprimarului în cadrul unei şedinţe extraordinare, iar analizarea caracterului iniţiativei conform art. 68 alin. 3 din regulamentul local  indicat de către reclamanţi poate fi analizat doar de către instanţa învestită cu soluţionarea fondului.

Faţă de aparenţa luării hotărârilor în şedinţă extraordinară, este incidentă situaţia de excepţie prevăzută de art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, conform căruia proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local pot fi dezbătute şi dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului.

După cum s-a arătat, hotărârile s-au bazat pe Expunerea de motive nr. X/xx.xx.xxxx şi Referatul Primarului şi Secretarului Mun. Suceava nr. XXX/xx.xx.xxxx, indicate în ambele hotărâri, de vreme ce a doua hotărâre derivă din prima şi este o consecinţă obligatorie a sa, fiind îndeplinite deci formal condiţiile prevăzute de art. 44 alin. 2 din OG nr. 35/2002 şi normele de tehnică legislativă, iar analizarea modalităţii mai mult sau mai puţin extinse în care au fost prezentate aceste înscrisuri şi a unor eventuale vătămări determinate de lipsa de precizie pot face analiza instanţei doar în cadru procesual al discutării fondului.

Referitor la incompatibilitatea pârâtului de a vota la luarea acestor hotărâri, nu se reţine încălcarea dispoziţiilor art. 46 din Legea nr. 215/2001, art. 63 alin. 3 din Regulamentul Consiliului Local Suceava sau ale art. 75 şi 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, neputându-se considera că pârâtul ar fi avut vreun interes personal sau patrimonial în momentul exercitării votului prin prisma aspectelor că ar fi fost iniţiator al propunerii de schimbare a viceprimarului şi ar fi fost propus ca nou viceprimar, poziţie din care ar fi beneficiat de un alt salariu şi o altă influenţă, deoarece aspectele considerate de către reclamanţi ca fiind beneficii ale noii funcţii sunt corelative asumării mai multor sarcini de către pârât, a implicării şi răspunderii sale mai mari decât în cazul unui simplu consilier local, fiind consecinţele fireşti ale funcţiei şi nu nişte beneficii suplimentare.

În plus, se observă că dispoziţiile art. 11 din OG nr. 35/2002 nu conţin vreo interdicţie a consilierului local de a se vota pentru funcţia de viceprimar, ba chiar fac referire la faptul că fiecare consilier local primeşte un buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor, în timp ce restul dispoziţiilor invocate de către reclamanţi vizează interesele ce ar exista doar în exercitarea mandatului, nu şi la momentul alegerii viceprimarului.

În ce priveşte paguba iminentă, care potrivit art. 2 alin. 1 lit. ş) din Legea 554/2004 constă în prejudiciul material viitor şi previzibil, sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau unui serviciu public,  instanţa  reţine că nici această condiţie nu este îndeplinită în cauză, deoarece nu s-a dovedit perturbarea activităţii Primăriei Suceava prin schimbarea consilierului local care a îndeplinit funcţia de viceprimar, deşi până la pronunţarea instanţei a trecut un timp însemnat, din înscrisurile aflate la dosar rezultând că a fost schimbată Dispoziţia privind stabilirea competenţelor fostului viceprimar, acestea fiind preluate şi îndeplinite de către noul viceprimar, iar reclamanţii nu au identificat în concret nici o disfuncţionalitate.

Faţă de considerentele  arătate, instanţa  apreciază că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile  de  admisibilitate a suspendării actului administrativ şi că măsurile de protecţie provizorie  solicitate de reclamanţi nu sunt justificate, aşa încât în temeiul art. 14 alin. 1 din Legea 554/2004 va respinge ca nefondată cererea de suspendare a executării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. X şi X din xx.xx.xxxx, urmând ca aceeaşi soluţie să o primească şi cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, în temeiul art. 453 NCPC.

Corelativ, cererea de intervenţie formulată în interesul pârâtului va fi admisă.

 PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale active şi lipsei interesului în formularea acţiunii principale şi a cererii de intervenţie în interesul pârâtului Consiliul Local al Municipiului Suceava.

Respinge ca nefondată cererea de suspendare a executării HCL Suceava nr. X/xx.xx.xxxx şi nr. X/xx.xx.xxxx, formulată de reclamanţii G. E. –CNP – XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţul Suceava, B. T. M. – CNP – XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA, C. D. – CNP XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA, G. C. – CNP  XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA, P. A. G. – CNP – XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA, S. G. – XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA, XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA, în contradictoriu cu pârâţii Consiliul Local al Municipiului Suceava, cu sediul în Mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 36, judeţul Suceava şi H. L., CNP – XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, judeţul Suceava.

Admite cererea de intervenţie formulată în interesul pârâtului Consiliul Local al Municipiului Suceava formulată de către intervenienţi în numele altei persoane fiind A. A., CNP XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, Judeţ SUCEAVA, B. N., CNP XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA, C. L., CNP XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA,  C. S. C., CNP XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA, şi  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA, E. L. , CNP XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA, M. V. , CNP XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA, O. – R. G., CNP XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA, P. D., CNP  - XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA, R. M. D. – CNP  - XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA, S. V. – CNP – XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA, T. C. - CNP – XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U, Judeţ SUCEAVA, U. D. -  CNP – XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, Judeţ SUCEAVA, D. O. – XXXXXXXXXXXXXXXXX,  Suceava, X, nr. Y, bl. Z, sc. T, ap. U.

Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx.

PREŞEDINTE,  GREFIER,