Litigiu privind functionarii publici

Sentinţă civilă **** din 14.11.2017


Dosar nr. ……

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentinta  civila nr. ….

Şedinţa publică din data de …..

Tribunalul constituit din:

Preşedinte -  ****

Grefier - ****

Pe rol, judecarea cauzei privind acţiunea formulată de reclamantii  …..  prin reprezentant  ….. în contradictoriu cu  pârâtul ….. având ca obiect – litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns reclamanta, prin apărător cu împuternicire avocațială la dosar, lipsă fiind pârâta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează că dosarul se află la primul termen de judecată, după care,

Verificând competența din oficiu, în temeiul art 129 și 131 Cod procedură civilă,  tribunalul constată că are competenţa generală, materială şi teritorială să soluţioneze cauza.

Totodată, potrivit art. 238 Cod de procedură civilă, instanţa apreciază că litigiul poate fi cercetat și soluționat într-un termen optim şi rezonabil de maxim două luni, în măsura în care nu se va întârzia  cu probatoriul administrat în cauză.

De asemenea, se constată că reclamantul solicită judecarea și în lipsă și că la fila …. din dosar pârâtul  …. invocă excepția nulității cererii pe motiv că reclamanții fac referire la un text de lege care este abrogat în prezent. Tribunalul apreciază că aceasta este o apărare urmând a se pronunța o data cu fondul cu privire la această excepție.

Tribunalul reține cauza spre solutionare.

TRIBUNALUL

Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a II-a CAF,  la data de …. reclamantii ….. în contradictoriu cu  pârâtul …..  au solicitat sa  se dispuna obligarea la plata sumei compensatorii tranzitorii reprezentand spor de 25%  cuvenit agentilor de politie cu studii superioare incepand cu 9.04.2015 actualizata cu indicele de inflatie si cu dobanda legala calculate la sumele restante , cu plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca au calitatea de functionari publici c statut special- politisti , fiind absolventi cu studii superioare si au dreptul la sporul de 25 % ce face parte din suma compensatorie.Au formulat plangere prealabila, insa paratul considera ca nu sunt indeplinite exigentele legii, desi, anterior datei de 31.12.2009 alti angajati cu acelasi statut au beneficiat si beneficiaza de acest spor de 25 %, introdusa ca si suma compensatory, nu ca si procent.

Invoca dispoz. art 6 din Conevntia Europeana a Drepturilor Omului, L. 3/1994 de ratificare a Conventiei  si pentru identiatte de ratiune un dept care a avut aceeasi reglementare juridical, sporul de doctorat, prevazut pana in 2010, devenit suma compensatorie tranzitorie dupa 2010 si Decizia nr. 21/2016 a ICCJ asupra sporului de doctorat , algoritm aplicabil spetei.

Mai invoca si OUG83/2014, Decizia nr. 23/2016 .

Se invoca dispoz. l. 554/2004, Directiva 2000/JIC/78, L. 284/2010 CPC.

Solicita judecarea cauzei si in lipsa.

Se ataseaza extrase de practica judiciara, tabel cu semnaurile reclamantilor,  dovada plangerii prealabile- adresa nr. …., , imputerncire de reprezentare., adeverinte,  diplome de licenta.

Prin intampinarea depusa la dosar de catre paratul ….  s-a invocate exeptia nulitatii cererii pe motivul gresitei indicari a temeiului de drept, caci L. 330/2009 este un act normativ abrogat.Pe fondul cauzeii se solicita sa se respina cererea ca neintemeiata,  avand in vedere ca legea 330/209 si legea 284/2010 nu mai prevad acest spor, coeficientii de ierarhizare pe baza carora  se stabilesc salariile de baza, soldele functiilor de baza .Astfel, plata sumei compensatorii tranzitorii reprezentand sportulde 25% cuvenit agentilor cu studii superioare introdus in legislatia specifica politistilor prin L. 129/2004 privind aprobarea OG8/2004 pentru modificarea si completarea OG38/2003, prevazut la Anexa 1 la OG 83/2003 pct. 5 din Nota, text de lege abrogate expres incepand cu data de 1.01.2010 prin l. 330/2009, L284/2010 care a abrogat si inlocuit L. 330/2009 nu mai prevad acest spor, comparative cu alte sporuri, fiind evidentiata intentia legiuitorului de eliminare a acestui spor. Prevederile invocate se refera la drepturile salariale anterior legii 330/2009 nu si la cele recunoscute ulterior, legea neretroactivand.

Conf. art. 28 alin 1 lit. a din L. 360/2002 in vigoare din 22.07.2016, politistul are dreptul la …salariul lunar, compus din salariul de baza, indemnizatii, sporuri, premii si prime , ale caror cuantumuri se stabilesc de lege.Salariul de baza cuprinde salariul corespunzator functiei indeplinite, gradul professional detinut, gradatiile , sporurile pentru misiune permanenta si , dupa caz, indemnizatia de conducere si salariul de merit.

Sporul solicitat a fost introdus in legislatia specifica politistilor prin articol unic la legea 129/2004 privind aprobarea OG8/2004 pentru modificarea si completarea OG38/2003, prevazut la Anexa 1 la OG 83/2003 pct. 5 din Nota, in sensul ca , agentii de politie, absolventi ai institutiilor d einvatamant superior, cu diploma de licenta, beneficiaza de un spor de 25% din salariul functiei de baza, daca isi desfasoara activitatea in domenii corespunzatoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si nternelor.Art. 12 alin. 1 din L. 330/2009 stabileste ca, ,,coeficientii de ierarhizare pe baza carora se stabilesc salariile de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile si late drepturi specific fiecarui domeniu de activitate sunt prevazuti in anexele nr. IV, IV/1A, IV/1B,IV/1C IV/2, IV/3A, IV/3B, IV/4, IV/5 si IV/6.

Conform art. 22 din legea cadru 330/2009, ,,sporurile , majorarile prrecum si indemnizatiile de conducere care potrivit prezentei legi sunt includes in salariul de baza, in solda functiei de baza sau in indemnizatia lunara de incadrare, dupa caz, sunt prevazute in notele din cuprinsul anexelor laprezenta lelge”.Anexa IV la legea cadru 330//2009 –Reglementari specific personalului incadrat in institutiile publice de aparare , ordie publica si siguranta nationala si anexele la aceasta  nu mai prevad sporul solicitat de reclamanti.Aceasta lege cadru 330/2009 au fost abrogate la 1.01.2011 prin art. 39 lit. w din legea cadru nr. 284/2010.

Potrivit art. 11 alin. 1 din legea cadru 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platitdin fonduri publice, in vigoare din data de 30.06.2016 stabileste ca, ,, (1) Clasele de salarizare și coeficienții de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile și alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaționale de funcții bugetare, precum și pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii sunt prevăzuți în anexele nr. I-VIII “; iar art. 12  din aceeasi lege prevede ca : 

,, Salariul brut, solda lunară brută cuprind salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, sporurile, indemnizațiile, compensațiile, precum și celelalte elemente ale sistemului de salarizare, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar”. Tot in acelasi act normativ  la art. 20 alin. 1 se aminteste ca, (1) Sporurile, indemnizațiile, primele și compensațiile specifice domeniului de activitate ce se acordă personalului bugetar sunt prevăzute în anexele nr. I-VIII.

Procedura  de contestare a modului de stabilire a drepturilor saalriale inclusiv in c eriveste sporurile acordate este revazuta  de art. 30 din lege, astfel:

,,1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor de credite.

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile lucrătoare.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării contestației în scris.”

Asadar, relamantii au cunoscut preevderilelegale, dar nu au contestat modul destabilire a dreturilor saalriale,potrivit legii.

In drept se invoca dispoz. L. 360/2002, ,L. 330/2009, L. 284/2010.

Se solicita judecarea cauzei si in lipsa potrivit art. 223 din NCPC.

In cauza s-a administrat partilor probba cu inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul retine urmatoarele:

Precum rezulta din cuprisul cererii, reclamantii sunt nemultumiti  de modul in care parata a inteles  sa aplice legea, fara a se acorda sumele de 25% reprezentand sume compensatorii tranzitorii cuvenit agentilor de politie cu studii superioare incepand cu 9.04.2015 .

In acest sens, acestia au formulat o plangere prealabila sub nr. ….. la institutia parata solicitand plata sumei compensatorii tranzitorii reprezentand spor in cuantum de 25% cuvenit agentilor de politie cu studii superioare incepand cu 9.04.2015, iar prin adresa nr. …. s-a acordat un raspuns negativ.

In probatoriul cauzei, acestia au depus dovezi privind studiile superioare efectuate (diplome de licenta, extrase).

Considera instanta ca problema de drept supusa judecatii priveste interpretarea si aplicarea normelor legale in vigoare la momentul formularii cererii, respectiv a plangerii prealabile.

Astfel, reflectand asupra  cadrului normative aplicabil, se remarca faptul ca in domeniul salarizarii functionarilor publici cu statut special , in speta statutul politistului, situatie aplicabila reclamantilor, legislatia in domeniu a suferit modificari in decursul timpului.

Potrivit dispoz. art. 28 alin 1 lit. a din L. 360/2002 in vigoare din 22.07.2016, politistul are dreptul la …salariul lunar, compus din salariul de baza, indemnizatii, sporuri, premii si prime, ale caror cuantumuri se stabilesc de lege.Salariul de baza cuprinde salariul corespunzator functiei indeplinite, gradul professional detinut, gradatiile , sporurile pentru misiune permanenta si , dupa caz, indemnizatia de conducere si salariul de merit.

Acest spor a fost introdus in legislatia specifica politistilor prin articol unic la legea 129/2004 privind aprobarea OG8/2004 pentru modificarea si completarea OG38/2003, prevazut la Anexa 1 la OG 83/2003 pct. 5 din Nota, in sensul ca , agentii de politie, absolventi ai institutiilor de invatamant superior, cu diploma de licenta, beneficiaza de un spor de 25% din salariul functiei de baza, daca isi desfasoara activitatea in domenii corespunzatoare studiilor absolvite, stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 12 alin. 1 din L. 330/2009 stabileste  astfel: ,,coeficientii de ierarhizare pe baza carora se stabilesc salariile de baza, soldele functiilor de baza si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile si alte drepturi specific fiecarui domeniu de activitate sunt prevazuti in anexele nr. IV, IV/1A, IV/1B, IV/1C IV/2, IV/3A, IV/3B, IV/4, IV/5 si IV/6.”

Instanta retine ca reclamantii nu se pot prevala de necunoasterea legii asupra drepturilor solicitate deoarecce ,,nimeni nu poate invoca necunoasterea legii “.

Din cuprinsul art. 22 din legea cadru 330/2009,  ,,sporurile , majorarile precum si indemnizatiile de conducere care potrivit prezentei legi sunt includes in salariul de baza, in solda functiei de baza sau in indemnizatia lunara de incadrare, dupa caz, sunt prevazute in notele din cuprinsul anexelor la prezenta lege”.

Se observa ca Anexa IV la legea cadru 330//2009 –Reglementari specific personalului incadrat in institutiile publice de aparare , ordine publica si siguranta nationala si anexele la aceasta  nu mai prevad sporul solicitat de reclamanti.

Apreciaza instanta ca prevederile  legii- cadru 330/2009 au fost abrogate la 1.01.2011 prin art. 39 lit. w din noua lege- cadru nr. 284/2010 a salarizarii unice.

Ulterior, legiuitorul a mai adus modificari prin dispoz. art. 11 alin. 1 din legea cadru 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, intrata in vigoare la data de 30.06.2016 astfel:

,, (1) Clasele de salarizare și coeficienții de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile și alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaționale de funcții  bugetare, precum și pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii sunt prevăzuți în anexele nr. I-VIII “.

In acest sens si  art. 12  din aceeasi lege  are in vedere ca,  ,, Salariul brut, solda lunară brută cuprind salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, sporurile, indemnizațiile, compensațiile, precum și celelalte elemente ale sistemului de salarizare, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar”. Tot in acelasi act normativ  la art. 20 alin. 1 se aminteste ca, (1) Sporurile, indemnizațiile, primele și compensațiile specifice domeniului de activitate ce se acordă personalului bugetar sunt prevăzute în anexele nr. I-VIII”.

La dosar  reclamantii nu au depus dovezi ca la acel moment au contestat sporul in cauza solicitat si , in consecinta li s-a acordat , iar ulterior, la 1.04.2015 acesta nu li s-a mai acordat.

Se mai remarca faptul ca procedura  de contestare a modului de stabilire a drepturilor salariale inclusiv in ce priveste sporurile acordate era  prevazuta  de art. 30 din lege, insa reclamantii nu au uzat de aceasta cale.Astfel art. 3 stabileste :

,,1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor de credite.

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile lucrătoare.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării contestației în scris.”

Fata de cele sus analizate, instanta va respinge pe fond actiunea, ca neintemeiata.

In ce priveste exceptia nulitatii cererii invocate de parata, prin intampinare - pe motivul gresitei indicari a temeiului de drept, caci L. 330/2009 este un act normativ abrogat- instanta o va respinge , ca neintemeiata, deoarece reglementarea institutiei nulitatii cererii este prevazuta in Noul cod de procedura civila la dispoz. art. 196-197 , ori, motivul invocate(temeiul eronat al normei de drept )  nu face parte din cele prevazute expres de legiuitor.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

 Respinge exceptia nulitatii cererii, ca neintemeiata.

 Respinge, ca neintemeiata, actiunea formulată de  …….în contradictoriu cu  pârâtul …….

 Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

 Calea de atac se va depune la sediul Tribunalului Bucuresti.

 Pronuntata in sedinta publica azi, 14.11.2017

Preşedinte,

Grefier,

Thred. Jud. L.G.

Prin decizia civilă nr. ….. pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal a fost respins recursul declarat  împotriva sentinţei civile nr. ……. pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat.