Apel. Cerere de încuviinţare a executării provizorii a Sentinţei atacate, formulată pentru prima dată în faţa instanţei de apel. Inadmisibilitate.

Hotărâre încheiere din 17.09.2015


PROCEDURA INSOLVENŢEI

Apel. Cerere de încuviinţare a executării provizorii a Sentinţei atacate, formulată pentru prima dată în faţa instanţei de apel. Inadmisibilitate.

- art. 449 alin. 3 şi 4 Cod de procedură civilă

Curtea de Apel Oradea, Secţia a II-a civilă

Încheierea din 17.09.2015

Dosar nr. 4801/111/2014 - A

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 24.08.2015 petenta UAB "B. L." a solicitat încuviinţarea executării provizorii a Sentinţei nr.259/03.04.2015, pronunţată de Tribunalul B.

În motivarea cererii, petenta a arătat că temeinicia vădită a dreptului său este dovedită de aspectele reţinute în hotărârea primei instanţe, respectiv la data de 27.06.2014, P. & P. T. SRL a încărcat de la expeditorul F. C. E., loc de încărcare W., Olanda, marfa constând în 20211,37 kg brânză M., pentru a o transporta la destinatarul O. E., loc de descărcare T., Letonia, conform menţiunilor din scrisoarea de transport internaţional CMR nr.NL xxxxxxxx/27.06.2014, ansamblul rutier utilizat de pârâtă pentru efectuarea transportului, fiind înmatriculat sub nr. YY XX YYY/YY XX YYY.

A susţinut că intimata nu a contestat semnarea scrisorii CMR, nici încărcarea şi preluarea mărfii, dar a afirmat că nu a cunoscut destinatarul mărfii şi că a predat marfa către alt transportator, G.L.A. T.

Din analiza probelor administrate, respectiv Scrisoarea CMR aferentă transportului, rezultă cu claritate că afirmaţiile intimatei nu sunt adevărate, respectiv Scrisoarea CMR ştampilată de pârâtă indică foarte clar numele destinatarului; ştampila indicată de intimată ca fiind a destinatarului este o ştampilă a unor autorităţi aeroportuare, G. di A./S. di S. V./E F. T., care nu au nici o legătură cu transportul respectiv.

Faţă de aceste elemente de fapt, instanţa de fond a reţinut în mod corect că marfa nu a fost predată destinatarului şi, prin raportare la prevederile Convenţiei CMR a constatat incidenţa răspunderii transportatorului pentru pierderea mărfii.

În ceea ce priveşte caracterul vădit prejudiciabil al neluării măsurii de executare provizorie, petenta a menţionat că, ca urmare a nepredării mărfurilor la destinaţie, destinatarul O. E. a ţinut-o, în calitate de intermediară în transport, responsabilă pentru pierderea suferită.

Mai mult, în temeiul Hotărârii Tribunalului Districtual V., pronunţată la data de 08.08.2014, în cazul civil nr.x-xxxxx-xxx/2014, a fost obligată la plata integrală a prejudiciului suferit de destinatar, până la această dată achitând integral acest prejudiciu.

În acest fel, a apreciat că încuviinţarea executării provizorii i-ar permite să diminueze pierderile suferite ca urmare a duratei procedurilor judiciare derulate în faţa instanţelor române.

În drept, a invocat prevederile art.449 din Noul Cod de procedură civilă.

În şedinţa publică din data de 17.09.2015, instanţa din oficiu a invocat excepţia inadmisibilităţii  cererii de încuviinţare a executării provizorii a sentinţei civile nr. 259/C/2015 a Tribunalului B.  formulată de intimata UAB B. L., raportat la prevederile art. 449 alin. 3 şi 4 Cod procedură civilă.

Examinând excepţia invocată  din oficiu s-a constatat că aceasta este fondată pentru următoarele considerente:

Potrivit prevederilor art. 449 alin. 3 şi 4 Cod procedură civilă „Cererea de executare provizorie se va putea face în scris, precum şi verbal în instanţă până la închiderea dezbaterilor.”, „Dacă cererea a fost respinsă de prima instanţă , ea poate fi făcută din nou în apel.”

Din aceste reglementări rezultă că partea interesată trebuie să solicite acordarea ei înaintea primei instanţe, cel mai târziu până la închiderea dezbaterilor în fond şi nu s-ar putea cere încuviinţarea executării provizorii pentru prima dată în apel, o atare cerere formulată pentru prima dată în apel fiind inadmisibilă.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că U.A.B. B. L. nu a formulat nici verbal şi nici în scris, în faţa primei instanţe, o cerere de încuviinţare a executării provizorii a sentinţei ce urma a fi pronunţată în cauză, astfel că instanţa a constatat că cererea acesteia, formulată pentru prima dată în apel, este inadmisibilă pentru considerentele expuse mai sus.

Având în vedere cele arătate mai sus, instanţa a respins ca inadmisibilă cererea de încuviinţare a executării provizorii a sentinţei civile nr.259/C/03.04.2015 pronunţată de Tribunalul B., formulată de U.A.B. B. L., fără cheltuieli de judecată, nefiind solicitate.