Dreptul muncii

Decizie 557 din 23.09.2015


La calculul indemnizaţiei pentru concediu de odihnă se are în vedere şi gradaţia de merit.

Decizia civilă nr. 557/23.09.2015 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa civilă nr. 526/2015 Tribunalul Galaţi a respins acţiunea de litigiu de muncă privind pe reclamanţii B.L. ş.a. prin reprezentant legal BB,  în contradictoriu cu  pârâta CC, ca nefondată.

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi – Secţia I civilă, reclamanţii B.L. prin reprezentant BB, în contradictoriu cu pârâta CC, au solicitat obligarea pârâtului la calcularea indemnizaţiei de concediu pentru perioada iulie, august 2011, 2012, 2013 cu luarea în considerare a gradaţiei de merit, precum şi plata diferenţei dintre indemnizaţia de concediu astfel stabilită şi indemnizaţia de concediu efectiv încasată, sumă actualizată în funcţie de rata inflaţiei la data plăţii efective, precum şi dobânda legală aferentă acestor drepturi salariale.

Motivându-şi în fapt acţiunea, reclamanţii au arătat că, în învăţământul preuniversitar, personalului didactic de predare i se acordă gradaţie de merit în urma unui concurs, iar gradaţia de merit are caracterul unui spor permanent, care trebuie avut în vedere la calculul indemnizaţiei de concediu.

Au mai precizat reclamanţii că în conformitate cu Ordinele emise de M.E.N. privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, respectivul spor se atribuie pentru o perioadă efectivă de 5 ani.

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 62/2011, Legea 1/2011, Ordinul MECTS nr. 5559/2011.

În susţinerea cererii formulate, reclamanţii au depus la dosar înscrisuri.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare şi nu a depus probe în apărare.

În temeiul disp. art. 258 C.pr.civ. instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările cauzei, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Potrivit adeverinţelor emise de către pârâtă, reclamanţii sunt angajaţi ai unităţii de învăţământ şi au beneficiat de gradaţie de merit acordată prin concurs.

Conform disp. art. 150 alin. 1 şi 2 din Codul muncii pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă. Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

În conformitate cu art. 10 alin. 3 din Ordinul nr. 5559 din  7 octombrie 201 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ în calculul indemnizaţiei concediului de odihnă acordat cadrelor didactice se iau în considerare şi drepturile salariale care se acordă cu caracter permanent.

În ceea ce priveşte natura juridică a gradaţiei de merit, instanţa a reţinut că aceasta nu face parte din categoria drepturilor salariale cu caracter permanent menţionate anterior, având în vedere că potrivit art. 264 din Legea nr. 1/2011, art. 1 din Ordinul MECI 6054/2009, art. 1 din Ordinul MECTS 5486/2009 şi art. 1 din Ordinul MECTS 6211/2012 gradaţia de merit se acordă pe o perioadă determinată de 5 ani.

Faţă de aspectele menţionate instanța a reţinut că la calculul indemnizaţiei aferente concediului de odihnă acordat cadrelor didactice reclamante nu se poate lua în considerare gradaţia de merit.

În consecinţă instanţa a respins ca nefondată acţiunea.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanţii B.L. ş.a. prin reprezentant B.B. criticând soluţia instanţei de fond ca netemeinică şi nelegală.

Gradaţia de merită se acordă personalului didactic ca un spor permanent al salariului de bază pentru o perioadă de 4 ani. În aceste condiţii el trebuie avut în vedere la calculul îndemnizaţiei pentru concediu de odihnă, conform art.10 din Ordinul MECTS nr. 5559/2011 privind aprobarea normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă a personalului didactic din învăţământ.

Apelanţii au invocat Legea nr. 1/2011, art. 264 care reglementează acordarea gradaţiei de merit şi care, totodată, menţionează că metodologia şi criteriile de acordare vor fi elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Pentru anul 2010-2011 Ministerul Educaţiei a elaborat criteriile şi metodologia de acordare a gradaţiei de merit, pentru anul 2011-2012 s-a emis Ordinul nr. 5486/2011, iar pentru 2013 Ordinul 6211/2012.

Din succesiunea acestor acte normative, consideră apelanţii, rezultă că sporul este permanent şi trebuie avut în vedere la calculul indemnizaţiei  pentru concediu de odihnă.

Examinând sentinţa apelată prin prisma celor invocate prin cererea de apel, Curtea reţine următoarele:

În cauză se solicită obligarea pârâtei la calculul indemnizației de concediu de odihnă pentru anii 2011, 2012, 2013 cu luarea în considerare a gradaţiei de merit, precum şi plata diferenţelor rezultate ca urmare a calculului corect al acestei îndemnizaţii.

Potrivit art.150 Codul Muncii „1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.

(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.”

Potrivit art. 264 din Legea nr. 1/2011 „(1) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elaborează metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură de învăţământ.”

Potrivit art. 2 Anexa 5 din Legea nr. 63/2011 gradaţia de merit face parte din salariul de baza, legea menţionând expres componentele salariului de bază. Astfel, „(1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege.

(2) Salariul de bază este format din:

A. salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege, în care este inclus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime în învăţământ;

B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;

C. indemnizaţia pentru învăţământ special;

D. gradaţia de merit, astfel cum este reglementată prin art. 92, 264 şi 311 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

E. indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru învăţători, educatoare, institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar.”

Văzând că gradaţia de merit face parte din salariul de bază, rezultă că în baza art. 150 Codul Muncii ea trebuie avută în vedere la calculul îndemnizaţiei pentru concediu de odihnă.

Faţă de aceste considerente, conform art. 480 Cod procedură civilă urmează a admite apelul declarat de reclamanţii B.L. ş.a. prin reprezentant legal B.B., împotriva sentinţei civile pronunţată de Tribunalul Galaţi.