Obiecţiuni raport final depuse tardiv. Sancţiune decădere

Decizie 244 din 27.10.2015


Comunicarea şi afişarea documentelor finale are ca scop conferirea posibilităţii debitorului şi creditorilor de a studia aceste acte.

Legiuitorul a reglementat obligaţia judecătorului sindic de a convoca adunarea creditorilor în cadrul căreia se vor discuta obiecţiunile pe care creditorii, urmare a studierii documentelor finale,  au posibilitatea să le formuleze cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată prin convocare.

Termenul de cel puţin 5 zile  înainte de data stabilită prin convocarea pentru adunarea creditorilor este un termen de decădere, astfel încât neexercitarea dreptului de a formula obiecţiuni în termen are ca efect pierderea dreptului însuşi.

Prin sentinţa nr. 424 din data de 17.06.2015, Tribunalul Gorj – Secţia a II-a Civilă a respins ca inadmisibilă contestaţia la raportul final formulată de contestatorii  CS; GP ; DG în cadrul procedurii falimentului privind pe debitoarea SCCSRL,  în contradictoriu cu lichidatorul judiciar SSPRL Tg.Jiu, Comitetul creditorilor AJFPG – preşedinte, CLTg.Jiu, SFC.

Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic a reţinut următoarele:

Prin sentinţa nr. 1718 din 12 nov. 2008  s-a dispus  încetarea reorganizării judiciare  şi trecerea debitoarei la procedura falimentului, fiind numit lichidator judiciar SSPRL Tg.Jiu

În baza atribuţiilor prevăzute de art. 25 din L 85/2006, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea deschiderii procedurii, la publicarea în BPI a sentinţei, la inventarierea şi sigilarea bunurilor din averea debitoarei, evaluarea lor, întocmirea regulamentului de vânzare a bunurilor şi stabilirea preţurilor de începere a licitaţiilor şi aprobarea lor în adunarea creditorilor.

De asemenea  a procedat la măsuri de recuperare a creanţelor.

În vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei, lichidatorul judiciar a procedat la efectuarea publicităţii corespunzătoare în ziare de largă circulaţie locală şi naţională, posturi de televiziune, pe pagina de internet, la sediul lichidatorului judiciar, afişare banner.

Stadiul procedurii a fost expus în rapoartele de activitate întocmite de lichidatorul judiciar şi depuse la dosarul cauzei, bunurile fiind vândute individual şi pe loturi .

Referitor la dosarul de executare silită 191/E/2011 privind pe CCD, din executare se încasează lunar prin poprire suma de 798,21 lei, iar debitul actual este în sumă de 180.844,83 lei. Având în vedere că acest debitor nu deţine bunuri, iar prin poprire debitul de încasat ar dura cca. 19 ani, lichidatorul judiciar a propus în ultimul raport de activitate ca sumele rezultate din executare silită să fie cesionate CL Tg.Jiu în contul creanţelor rezultate din cursul procedurii.

Întrucât alte bunuri nu mai sunt de valorificat, lichidatorul judiciar a procedat la întocmirea raportului final şi a situaţiei financiare finale a SCCSA, apreciind că este nepermisă continuarea procedurii având în vedere principiul celerităţii procedurilor de insolvenţă.

S-a constatat că masa credală este în sumă de 10.516.955,60 lei.

Sumele rezultate din valorificarea bunurilor şi încasarea creanţelor au fost depuse în contul special de faliment al debitoarei deschis la BCRSA –SG şi după scăderea cheltuielilor de procedură au fost distribuite către creditori, aşa cum rezultă din rapoartele asupra fondurilor din lichidare şi a planurilor de distribuţie depuse la dosarul cauzei pe parcursul desfăşurării întregii proceduri.

La data întocmirii raportului final în contul unic al lichidării exista un disponibil bănesc de 22.932,65 lei  din care pentru  plata cheltuielilor de procedură s-a utilizat sumă de 42 lei - comisioane bancare, iar diferenţa de 22.890,65 lei a fost distribuită  după aprobarea raportului final, CL Tg.Jiu în contul creanţelor rezultate din cursul procedurii.

S-a reţinut că lichidatorul judiciar din analiza documentelor puse la dispoziţie nu a constatat elemente de antrenare a răspunderii materiale prev. de art. 138 al. din L. 85/2006.

Raportul final şi situaţia financiară finală au fost publicate în BPI şi discutate  în adunarea creditorilor din 4 mai 2015  care însă nu a aprobat raportul, creditorul AJFPG solicitând completarea lor sub aspectul respectării prevederilor art. 138 din L. 85/2006, creditorul AAAS având de asemenea  obiecţiuni, votând negativ, iar CLTg.Jiu de asemenea a votat negativ şi a solicitat completarea raportului deoarece  debitoarea figurează în evidenţe cu o clădire şi două mijloace de transport, solicitând clarificarea situaţiei juridice a clădirii în condiţiile în care a fost vândut către SCSNCSRL, iar cele două mijloace auto nu pot fi scăzute din evidenţele fiscale având în vedere prev. art. 122 din H.G. 44/2004

Drept urmare, lichidatorul judiciar a depus la dosarul cauzei la 20 mai 2015 o completare la raportul final  prin care se arată că  în raportul iniţial s-a menţionat că nu existe elemente de atragere a răspunderii materiale a membrilor de conducere, dar că, creditorul majoritar (76,48%) AJFPG avea posibilitatea să formuleze o astfel de cerere în nume propriu dacă deţinea date despre persoana responsabilă de starea de insolvenţă a debitoarei .

Raportul final a fost aprobat de judecătorul – sindic prin încheierea nr. 385 din 3 iunie 2015, fiind îndeplinite disp. art. 129 din L. 85/2006, în sensul că a fost notificat, publicat şi aprobat de adunarea creditorilor .

Analizând contestaţia formulată de contestatorii CS, GP, DG, judecătorul sindic a reţinut următoarele aspecte.

Potrivit dispoziţiilor art.129 din Legea nr.85/2006, „(1) După ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecătorului-sindic un raport final însoţit de situaţiile financiare finale; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor şi debitorului şi vor fi afişate la uşa tribunalului. Judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 30 de zile de la afişarea raportului final. Creditorii pot formula obiecţii la raportul final cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării. (2) La data şedinţei, judecătorul-sindic va soluţiona, prin încheiere, toate obiecţiunile la raportul final, îl va aproba sau va dispune, dacă este cazul, modificarea corespunzătoare a acestuia.”

Contestatorii sunt creditori ai debitoarei din categoria salariaţi.

Aceştia aveau posibilitatea, potrivit legii să facă obiecţiuni în termenul legal la raportul final.

Legea nu prevede calea de atac a contestaţiei împotriva raportului final, aceasta fiind deci inadmisibilă.

Chiar în ipoteza în care ar fi calificate drept obiecţiuni la raportul final nemulţumirile din contestaţia de faţă, acestea nu au fost formulate în termenul prevăzut de lege, respectiv cu 5 zile înainte de data convocării şedinţei adunării creditorilor, care s-a desfăşurat la data de 4 mai 2015.

Chiar şi pe fondul cauzei, judecătorul-sindic a constatat că, creanţele celor trei contestatori, care au fost înscrise la masa credală, nu au fost achitate întrucât, conform rapoartelor depuse la dosarul procedurii, distribuiri de sume nu s-au mai realizat după data de 15.12.2011, respectiv 22.05.2012, iar fondurile obţinute din vânzări au fost utilizate pentru plata cheltuielilor ce privesc taxele, timbrele sau orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, adică a cheltuielilor de procedură, care au prioritate faţă de creanţele salariaţilor.

Dovada efectuării acestor plăţi se află depusă la fila 26-27 a dosarului.

De menţionat este faptul că, potrivit dispoziţiilor legii, aceste cheltuieli de procedură, ca de altfel şi cheltuielile curente ale debitoarei nu sunt înscrise în tabelele de creanţe, astfel încât cei trei salariaţi, văzând tabelul definitiv consolidat al creanţelor, unde apar ca fiind primii înscrişi, au considerat că au fost nedreptăţiţi, în realitate, situaţia fiind cu totul alta.

Este adevărat că au mai fost realizate plăţi către alţi foşti salariaţi în cursul procedurii, însă creanţele celor trei contestatori au fost incluse de judecătorul sindic la masa credală în urma contestaţiilor formulate de aceştia la tabelul definitiv al creanţelor, la datele de 23.11.2011, respectiv 25.04.2012, dar după aceste date nu s-au mai făcut distribuiri de sume către creditori.

În aceste condiţii, judecătorul sindic a apreciat contestaţia ca inadmisibilă.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs contestatorii CS,  GP,  DG, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Recurenţii au criticat sentinţa, arătând că în mod greşit s-a respins contestaţia la raportul final în contextul în care nu a fost convocată adunarea creditorilor,  deşi conform art. 129 din legea insolvenţei  pentru închiderea procedurii şi întocmirea raportului final trebuia să aibă loc o astfel de convocare în termen de 30 de zile pentru a se putea formula obiecţiuni.

În opinia recurenţilor lichidatorul judiciar a repartizat greşit, cu încălcarea ordinii de prioritate stabilite de lege,  sume de bani care se impunea a fi distribuite către ei în calitate de salariaţi ale căror drepturi au fost recunoscute prin hotărâri judecătoreşti irevocabile.

La data de 17.09.2015 lichidatorul judiciar SSPRL a depus întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat.

În cuprinsul întâmpinării intimatul lichidator judiciar a arătat că Legea nr. 85/2006 nu prevede calea contestaţiei la raportul final, iar obiecţiunile la raportul final se depun cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării adunării.

Tot în întâmpinare intimatul – lichidator a precizat că data adunării creditorilor publicată în BPI nr. 7372/23.04.2015, a fost 04.05.2015, iar contestaţia recurenţilor creditori a fost depusă la 13.05.2015.

Analizând recursul prin prisma motivelor de recurs şi a dispoziţiilor aplicabile în cauză, Curtea a reţinut că acesta este nefondat pentru următoarele motive, care le vor substitui pe cele ale instanţei de fond.

Potrivit art. 129 din Legea nr. 85/2006 după ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecătorului-sindic un raport final însoţit de situaţiile financiare finale; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor şi debitorului şi vor fi afişate la uşa tribunalului. Judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 30 de zile de la afişarea raportului final. Creditorii pot formula obiecţii la raportul final cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării.

Ca urmare, legiuitorul a stabilit că raportul final împreună cu situaţiile financiare finale se depun la judecătorul sindic, se afişează la uşa tribunalului, iar copii ale acestora se comunică debitorului şi creditorilor.

Comunicarea şi afişarea documentelor finale are ca scop conferirea posibilităţii debitorului şi creditorilor de a studia aceste acte.

Totodată legiuitorul a reglementat obligaţia judecătorului sindic de a convoca adunarea creditorilor în cadrul căreia se vor discuta obiecţiunile pe care creditorii, urmare a studierii documentelor finale,  au posibilitatea să le formuleze cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată prin convocare.

Termenul de cel puţin 5 zile  înainte de data stabilită prin convocarea pentru adunarea creditorilor este un termen de decădere, astfel încât neexercitarea dreptului de a formula obiecţiuni în termen are ca efect pierderea dreptului însuşi.

În speţă, în cadrul procedurii insolvenţei privind pe debitorul SCCSRL, documentele finale şi data adunării creditorilor, anume 04.05.2015, au fost publicate în BPI nr. 7372/23.04.2015,  creditorii debitorului având posibilitatea formulării de obiecţiuni la raportul final cu cel puţin 5 zile înainte de data de 04.05.2015 tocmai ca în şedinţa adunării creditorilor  aceste obiecţiuni să poată fi discutate.

„Contestaţia” creditorilor CS, GP, DG, care în temeiul art. 84 Cod procedură civilă 1865 a fost considerată obiecţiuni, deşi poartă denumirea greşită de contestaţie, a fost depusă ulterior adunării generale a creditorilor din 04.05.2015, la data de 13.05.2015.

În condiţiile în care nu s-a respectat termenul prevăzut de art. 129 în sensul depunerii obiecţiunilor cu cel puţin 5 zile înainte de adunarea creditorilor, Curtea a constatat că obiecţiunile au fost depuse tardiv, creditorii CS, GP, DG pierzând dreptul de a formula obiecţiuni.

În consecinţă, soluţia judecătorului sindic de respingere a obiecţiunilor la raportul final este corectă.

Dată fiind soluţia de respingere a obiecţiunilor în contextul în care a operat decăderea ca sancţiune ce duce la pierderea dreptului însuşi, iar creditorii nu mai au deschisă calea obiecţiunilor, motivele de recurs invocate de recurenţii creditori privind fondul nu se mai impun a fi analizate.