Minori şi familie - exequator(recunoasterea înscrisurilor si hotarârilor straine

Decizie 2173/C din 11.12.2015


Prin cererea înregistrată la Tribunalul Neamţ sub nr. ____ din data de 28.10.2015, reclamanta C.N. a solicitat recunoaşterea în România a hotărârii nr. 2 – 1278/12 pronunţată la data de 03.12.2012, de către Judecătoria Ialoveni, Republica Moldova.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul C.D.V. la data de 14.11.2011. Din aceasta căsătorie a rezultat un copil - minora C. A.-E., născută la data de …... Copilul a locuit în permanenţă cu reclamanta, are o vârstă fragedă, iar tatăl minorei nu şi-a manifestat dorinţa de a avea o legătură strânsă cu aceasta, situaţie în care, dată fiind lipsa obiectivă a relaţiilor de familie, a promovat la Judecătoria Ialoveni din Republica Moldova, o acţiune civilă de divorţ.

Prin sentinţa judecătorească de divorţ pronunţată de către Judecătoria Ialoveni din Republica Moldova, în dosarul nr. 2-1278/12 la data de 03.12.2012, s-a admis acţiunea de divorţ cu toate efectele legale respectiv:

1. S-a desfăcut căsătoria încheiata la 14.01.2011 între C. D.-V. şi C. N., de către Primăria Braşov, România sub nr…. din aceeaşi dată şi înregistrată în Registrul de stare civila Ialoveni sub nr. …- T la 15.02.2011.

2. S-a stabilit locul de domiciliu al copilului minor C. A.-E., născută la data de … cu mama sa C. N..

În timpul judecării divorţului în Moldova, a fost citat şi fostul său soţ, pârâtul C. D.-V., care însă nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat contestaţie în termenul legal prevăzut de lege, astfel că hotărârea menţionată a devenit irevocabilă, aspecte consemnate expres pe exemplarul original legalizat pe care reclamanta l-a depus la dosarul cauzei.

Petenta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 1094, 1102 Cod procedură civilă, art. 2601 Cod civil.

În dovedire, a anexat cererii următoarele înscrisuri: copie legalizată de pe sentinţa de divorţ, legalizată; copie certificată certificat de căsătorie; certificat de divorţ; copii certificate documente reclamantă; delegaţia avocaţială;

Acţiunea fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în sumă de 40 lei.

Analizând cererea petentei, în raport de înscrisurile anexate, instanţa reţine următoarele aspecte de fapt şi de drept:

Prin hotărârea a cărei recunoaştere se solicită, s-a declarat desfăcută căsătoria încheiată între C. D.-V. şi C. N., la …, în mun. Braşov, înregistrată sub nr. … din aceeaşi dată la Consiliului Local al mun. Braşov,  iar ulterior, înregistrată şi în Registrul de stare civila Ialoveni sub nr. …- T la 15.02.2011; prin aceeaşi hotărâre, s-a dispus ca domiciliul minorei C.A. – E., născută la …, să fie la mama acesteia, C.N..

În drept, Tribunalul a reţinut că, în cauză, procedurii de recunoaştere a hotărârilor îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 1093 şi urm. din Codul de procedură civilă.  Dispoziţiile art. 1093 şi urm. din Codul de procedură civilă se aplică statelor nemembre ale Uniunii Europene, dar constituire totodată dreptul comun în materie procedurală şi pentru statele membre, în sensul că pentru aceste din urmă, completează normele procedurale prevăzute în Regulamentele şi Convenţiile europene.

Analizând cererea petentei, raportată la dispoziţiile legale aplicabile, instanţa a constatat că, hotărârea a cărei recunoaştere se solicită se circumscrie noţiunii de hotărâre străină, astfel cum prevăd dispoziţiile art. 1093 Cod procedură civilă; că, hotărârea de divorţ este recunoscută de plin drept, întrucât se referă la statutul personal al petentei; că, hotărârea de divorţ nu este contrară ordinii publice de drept internaţional român, astfel cum prevăd disp. art. 1094 Cod procedură civilă; că sunt îndeplinite condiţiile recunoaşterii prevăzute de art. 1095 din acelaşi cod, în principal condiţia privind caracterul definitiv al hotărârii supusă recunoaşterii şi cea privind instanţa competentă să judece fondul procesului; de asemenea, în cauză a fost  îndeplinită condiţia citării pârâtului şi comunicării hotărârii, întrucât hotărârea a fost pronunţată în lipsa acestuia.

De asemenea, instanţa nu a identificat motive de refuz al recunoaşterii hotărârilor străine, dintre cele prevăzute de art. 1096 Cod procedură civilă, iar sub aspect procedural, în cauză se constată îndeplinite şi cerinţele prevăzute de art. 1098 şi 1099 Cod procedură civilă, privind competenţa Tribunalului Neamţ în soluţionarea cererii de recunoaştere, cerere care îndeplineşte condiţiile art. 1099 Cod procedură civilă, privitor la documentele ce trebuie ataşate în dovedire. De altfel, aceste ultime cerinţe, au fost analizate  în prealabil de către tribunal, odată cu învestirea instanţei de judecată cu soluţionarea prezentei cereri.

Faţă de aspectele de fapt şi de drept mai sus arătate, Tribunalul constată îndeplinite condiţiile recunoaşterii hotărârii prevăzute de legea aplicabilă şi în consecinţă, în tem. art. 1093 şi urm. din Codul de procedură civilă, va admite cererea de recunoaştere hotărâre străină formulată de reclamanta C. N., în contradictoriu cu pârâţii C.D.–V. şi cu Primarul municipiului Braşov, judeţul Braşov.

Va recunoaşte, de plin drept, Hotărârea pronunţată la data de 3 decembrie 2012 în cauza cu nr. 2-1278/12 de către Judecătoria Ialoveni, din oraşul Ialoveni – Republica Moldova, prin care s-a declarat desfăcută, prin divorţ, căsătoria încheiată între soţii C.D.– V. şi C. N., la data de 14 ianuarie 2011 în România, municipiul Braşov, judeţul Braşov, înregistrată sub nr. … ianuarie 2011. 

Tribunalul a respins, ca nefondată, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, din cadrul Consiliului Local al mun. Braşov, pentru motivul invocat, respectiv pentru faptul că procedura recunoaşterii hotărârii străine este o procedură necontencioasă; dimpotrivă, având în vedere dispoziţiile art. 1.102 Cod procedură civilă,  rezultă că, cel puţin pentru statele nemembre, regula este citarea părţilor în procedura recunoaşterii, excepţia fiind cea de necitare a pârâtului, când acesta a fost de acord cu admiterea acţiunii.

De altfel, în cauză a fost citat primarul mun. Braşov, în calitatea de instituţie cu atribuţii de îndeplinire a actelor de stare civilă, dar şi de ofiţer al stării civile, astfel cum este definit prin art. 3 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 119/1996, însă întâmpinarea a fost formulată de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, serviciu constituit în cadrul Consiliului local al mun. Braşov, care are de asemenea atribuţii de îndeplinire a actelor de stare civilă, însă care nu a fost citat în cauză.