Partaj succesoral. Ieşire din indiviziune. Expertiză tehnică imobiliară. Expertiză tehnică în specialitatea geodezie şi cadastru.

Sentinţă civilă 615 din 18.09.2014


Cuprins pe materii: Drept civil. Drept procesual civil. Partaj succesoral. Ieşire din indiviziune. Expertiză tehnică imobiliară. Expertiză tehnică în specialitatea geodezie şi cadastru.

În concurs cu soţul supravieţuitor, descendenţii defunctului, indiferent de numărul lor, culeg împreună trei sferturi din moştenire,  conform disp. art. 975 alin. 3 C.civ.

Judecătoria Târgu Bujor, secţia civilă, sentinţa civilă nr. 615/18.09.2014

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei T B sub nr. 277/…./2013, reclamanta V  N A  în contradictoriu cu pârâţii N D, N V, N M, L E, T T, F E, C S a solicitat dezbaterea moştenirii rămasă de pe urma defunctului N Du, cu ultimul domiciliu în comuna B, sat R, judeţul G, stabilirea calităţii de moştenitori a părţilor şi cotele ce se cuvin din masa succesorală compusă din teren situat în sat R, com. B, jud. G în suprafață de 7 ha și 2300 mp conform titlului de proprietate 173…/99/11.03.1998 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor G, teren situat în sat R, com. B, jud. G, în suprafață de 5000 mp conform titlului de proprietate nr. 14…./09.04.2010 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor G, teren situat în sat R, com. B, jud. G, 4 ha și 3100 mp conform titlului de proprietate nr. 10..-57/27.03.2001 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor G și un imobil casă de locuit situat în sat R  com. B .

În motivarea în fapt a cererii a arătat că autorul N D a decedat la data de 27.10.19.. şi de pe urma acestuia au rămas ca moştenitori tatăl reclamantei N Ndecedat la data de 14.02.2012, N I decedat şi pârâţii L E, T T, F E şi C S.

De pe urma defunctului N N au rămas ca moştenitori V N A în calitate de descendentă.

De pe urma defunctului N I au rămas ca moştenitori pârâţii N D, N V şi N Mîn calitate de descendenţi.

De asemenea, de pe urma defunctului N D a rămas ca avere succesorală: teren situat în sat R, com. B, jud. G în suprafață de 7 ha și 2300 mp conform titlului de proprietate 173…/99/11.03.1998 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor G, teren situat în sat R, com. B, jud. G, în suprafață de 5000 mp conform titlului de proprietate nr. 145…/09.04.2010 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor G, teren situat în sat R, com. B, jud. G, 4 ha și 3100 mp conform titlului de proprietate nr. …./27.03.2001 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor G și un imobil casă de locuit situat în sat R com. B.

În drept invocă reclamanta prevederile art. 957, art. 963, art. 975 C.civil.

Acţiunea a fost legal timbrată cu taxă de timbru de 19 lei.

A depus la dosar, în copie certificată, următoarele înscrisuri: sesizare deschidere procedură succesorală N D , încheierea nr. …/22.10.2013 BNP P  B I , certificat naştere N A, certificat de căsătorie N A, certificat deces N D, certificat deces N N, titlu proprietate nr. 173….-99/11.03.1998, titlu proprietate nr. 145…./09.04.2010, încheiere nr. …/22.04.2013 BNP P  B  I, autorizaţie construcţie şi certificat urbanism nr. …/29.06.2000, încheiere nr. …/30.04.2013 BNP C  P, sesizare deschidere procedură succesorală N D. N, titlu proprietate nr. 10…-57/27.03.2001, contract vânzare cumpărare nr. …/15.05.1995, adeverinţă Primăria R nr. 2…/21.01.2013 , chitanţe privind plata de impozite . 

Pârâţii L E, T T, F E şi C S au formulat întâmpinare .

La data de 27.05.2014 a fost depus Raportul de expertiză tehnică imobiliară, iar la data de 05.06.2014 a fost depus Raportul de expertiză tehnică în specialitatea topografie, cadastru şi geodezie.

Analizând materialul probator existent la dosar, instanţa reţine următoarele:

La data de 17.04.2014, instanţa a pronunţat o încheiere interlocutorie prin care:

A admis în principiu acțiunea civilă având ca obiect partaj succesoral.

A constatat deschisă succesiunea defunctului N D, decedat la data de 27.10.1996, cu ultimul domiciliu în sat R, com. B, jud. G.

A constatat că moștenitori ai defunctului N D sunt L Eîn calitate de fiică cu o cotă de 4/24 din masa succesorală, T T în calitate de fiică cu o cotă de 4/24 din masa succesorală, F E în calitate de fiică cu o cotă de 4/24 din masa succesorală, C S în calitate de fiică cu o cotă de 4/24 din masa succesorală, N N decedat prin moștenitori V N A în calitate de fiică cu o cotă de 3/24 din masa succesorală și N M în calitate de soție supravețuitoare cu o cotă de 1/24 din masa succesorală, N I decedat prin moștenitori N D în calitate de fiu cu o cotă de 1/24 din masa succesorală, N V în calitate de fiu cu o cotă de 1/24 din masa succesorală, N M în calitate de fiică cu o cotă de 1/24 din masa succesorală și N I în calitate de soție supraviețuitoare cu o cotă de 1/24 din masa succesorală.

A constatat că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului N D este compusă din teren situat în sat R, com. B, jud. G în suprafață de 7 ha și 2300 mp conform titlului de proprietate 17…./99/11.03.1998 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor G, teren situat în sat R, com. B, jud. G, în suprafață de 5000 mp conform titlului de proprietate nr. 145…/09.04.2010 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor G, teren situat în sat R, com. B, jud. G, 4 ha și 3100 mp conform titlului de proprietate nr. 1029-…/27.03.2001 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor G și un imobil casă de locuit situat în sat R com. B.

A dispus ieșirea din indiviziune a părților.

În cauză, s-a efectuat un raport de expertiză tehnică imobiliară întocmit de expert tehnic M D şi un raport de expertiză tehnică topografică, întocmit de expert C N M .

Prin raportul de expertiză tehnică imobiliară întocmit de expert tehnic M D s-a reţinut că imobilul situat în loc. R este format din casa de locuit, anexe gospodăreşti şi teren în suprafaţă de 1.900 mp.

Astfel, casa de locuit şi anexele gospodăreşti sunt în valoare de 8.558 lei, iar terenul de 1.900 mp are o valoare de 23.900 lei, astfel încât valoarea totală a proprietăţii este de 32.458 lei.

Expertul a arătat că imobilul nu este comod partajabil în natură deoarece nu se pot forma loturi cu funcţionalităţi şi utilităţi sensibil egale.

Aceasta este şi opinia instanţei, astfel încât imobilul urmează a fi atribuit uneia dintre părţi, cu obligarea acesteia la plata sultelor corespunzătoare către celelalte părţi, întrucât o fărâmiţare a terenului potrivit cotelor fiecărei părţi ar duce la pierderea valorii acestuia.

Părţile nu au formulat obiecţiuni la raportul de expertiză imobiliară.

De asemenea, în cauză s-a întocmit şi un raport de expertiză tehnică topografică de expert C N M ., prin care s-au stabilit 8 loturi.

Instanţa constată deschisă succesiunea defunctului N D, decedat la data de 27.10.1996, cu ultimul domiciliu în sat R, com. B, jud. G.

Ca urmare a expertizei tehnice imobiliare întocmite de expert tehnic M D şi a raportului de expertiză tehnică topografică, precum şi faptul că pârâtul N D nu mai are alt imobil unde să locuiască, instanţa dispune ieşirea din indiviziune a părţilor asupra masei succesorale compusă din casă locuit în suprafață de 63,30 mp cu anexe gospodărești în suprafață construită de 33,60 mp și și teren intravilan loc. R în suprafață de 1900 mp teren situat în T43 P6 rămasă de pe urma defunctului N D şi, ca efect al partajului, atribuie în deplină proprietate şi paşnică folosinţă imobilele lui N D.

Va dispune încetarea stării de indiviziune a părţilor conform raportului de expertiză tehnică imobiliară întocmit de expert tehnic MD şi conform raportului de expertiză tehnică topografică refăcut, întocmit de expert C N M, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi ca efect al partajului:

Va atribui pârâtului N D imobilul casă locuit în suprafață de 63,30 mp cu anexe gospodărești în suprafață construită de 33,60 mp și și teren intravilan loc. R în suprafață de 1900 mp teren situat în T43 P6  imobil cu o valoare totală de 32.458 lei, conform raportului de expertiză tehnică imobiliară întocmit în cauză de expert tehnic M D.

Raportul de expertiză tehnică imobiliară întocmit în cauză de expert tehnic M D face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Instanţa obligă pe pârâtul N D să plătească reclamantei V N A cu titlu de sultă suma de 4.057,25 lei și pârâților cu titlu de sultă următoarele sume:  L C. E 5.409,66 lei, T T 5.409,66 lei, F E 5.409,66 lei, C S 5.409,66 lei, N V 1.352,42 lei, N M 1.352,42 lei, N I 1.352,42 lei, N M 1.352,42 lei.

Va atribui părţilor loturile din Raportul de expertiză tehnică topografică întocmit de expert C N M, compus din teren situat în sat R, com. B, jud. G în suprafață de 7 ha și 2300 mp conform titlului de proprietate 17…/99/11.03.1998 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor G., teren situat în sat R., com. B., jud. G., în suprafață de 5000 mp conform titlului de proprietate nr. 145…/09.04.2010 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor G., teren situat în sat R., com. B., jud. G., 4 ha și 3100 mp conform titlului de proprietate nr. 1029-57/27.03.2001 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor G. și un imobil casă de locuit situat în sat R. com. B.

Instanţa va obliga pe pârâţi la plata sumei de 3189 de lei, câte 455,6 lei fiecare, reprezentând cheltuieli de judecată.

Instanţa va dispune comunicarea prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă şi irevocabilă către DGFP – AFP G şi către OCPI G.