Succesiuni

Hotărâre 2778 din 12.11.2015


Acesta este document finalizat

Dosar nr. 3030/189/2015

R O M A N I A

JUDECATORIA X

JUDB

Sentinta civila Nr. 2778/2015

Sedinta publica de la 12 Noiembrie 2015

Instanta constituitadin:

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. Xdin 23.06.2014, reclamantul X X a chemat in judecata pe paratii X X X X, X X si X X, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

- sa se dezbata succesiunile ramase in urma defunctilor X X, decedata la data de 9.11.1987, cu ultimul domiciliu in satul X, com. X, jud. X si X X, decedat la data de 4.03.1999, cu ultimul domiciliu in satul X, com. X, jud. X, in sensul de a se constata ca reclamantul este singurul mostenitor legal acceptant al succesiunii ramase in urma defunctului X X, precum si ca X X a fost unicul mostenitor acceptant al succesiunii ramase in urma defunctei X X.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca el si paratii X X X X, X X si X X sunt fiii defunctilor X X si X X. Masa succesorala ramasa in urma defunctilor se compune din: suprafata de 1 ha teren arabil, situata in extravilanul satului X, com. X, jud. X, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/23.07.1993 (titular X N. X); constructii edificate pe raza satului X, com. X, jud. X, constand in casa de locuit cu o suprafata de 77 m.p., grajduri, cu o suprafata de 28 m.p., patule cu o suprafata de 8 mp., hambar pentru cereale cu o suprafata de 13 m.p.. Reclamantul a sustinut ca el este singurul succesibil care a acceptat succesiunea defunctului X X, in timp ce paratii nu au facut acte de acceptare a succesiunii defunctului. Reclamantul a mai aratat ca terenurile se afla in posesia lui, sunt administrate de el din anul 1999, an in care reclamantul a tencuit fatada exterioara, prispele, a construit o magazie deasupra beciului, a cultivat terenul pana in 2005-2006, cand el s-a imbolnavit.

In drept, reclamantul a invocat prevederile art. 700 din Codul civil din 1864.

Paratul X X a formulat intampinare (fila 43, vol. I dosar nr. X/2014) prin care a aratat ca este de acord cu cererea reclamantului de dezbatere a succesiunilor succesive ramase in urma defunctilor X X si X X. Paratul a sustinut ca reclamantul nu este unicul mostenitor al defunctului X X, deoarece, dupa decesul tatalui partilor, din suprafata de 9.000 m.p. teren din pct. „Fata satului” el, paratul, a lucrat suprafata de 3.000 m.p., pana in urma cu 2 ani, cand s-a imbolnavit, iar reclamantul a lucrat diferenta de teren. In conditiile in care a cultivat o parte din teren si si-a insusit produsele agricole, paratul a sustinut ca si el este mostenitor al defunctului X X.

La datele de 30.09.2014 si de 9.10.2014, reclamantul X X a completat actiunea introductiva (filele 51-53 si 62-64 dosar nr. X/2014), prin care a solicitat introducerea in cauza a paratei unitatea administrativ-teritoriala comuna X, jud. X si, in contradictoriu si cu aceasta parata, sa se constate dobandirea dreptului de proprietate, prin efectul uzucapiunii de 30 de ani, asupra suprafetei de 1.000 m.p. teren situata in intravilanul satului X, com. X, jud. X si asupra constructiilor amplasate pe acest teren, constand in casa de locuit cu 2 camere si chiler, cu o suprafata de 77 m.p., un grajd cu o suprafata de 28 m.p., patule, cu o suprafata de 8 mp. si un hambar cu o suprafata de 13 m.p., vecinatatile imobilului fiind: X.

In motivarea cererii completatoare, reclamantul a aratat ca pe suprafata de 1.000 m.p. teren situata in intravilanul satului X, com. X, jud. X parintii partilor au construit o casa de locuit si anexe gospodaresti, exercitand asupra terenului o posesie continua, netulburata, neechivoca, publica si sub nume de proprietar inca din anul 1938. Reclamantul a mai aratat ca, dupa decesul tatalui sau, el a exercitat posesia asupra imobilului si a efectuat lucrari de conservare si renovare pe cheltuiala sa, a reclamantului, cu acordul paratilor, astfel: a tencuit exteriorul si interiorul intregii case, a varuit-o in anul 2002; a refacut prispele, cu ciment si caramida;a refacut acoperisul, invelindu-l cu tabla in anul 2007.

In drept, reclamantul a invocat prevederile art. 1859-1860, art. 1890 din Codul civil din 1864.

La termenul de judecata din 23.10.2014, paratul X X a formulat cerere reconventionala (filele 85-86 dosar nr. X/2014), prin care a solicitat ca, in contradictoriu cu reclamantul X X si cu paratii X X X X, X X, X X, Comisia com. X, jud. X pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Judeteana X pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, prin sentinta ce se va pronunta, sa se dispuna:

- constituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1.000 m.p. teren, situata in satul X, com. X, jud. X, avand vecinatatile: X;

- completarea titlului de proprietate nr. X/23.07.1993, emis titularului X X (X), prin inscrierea in acest titlu a suprafetei de 1.000 m.p. teren, avand vecinatatile: X.

In motivarea cererii reconventionale, paratul a aratat ca, pe suprafata de 1.000 m.p. teren, situata in satul X, com. X, parintii partilor au construit o casa de locuit si au posedat in mod continuu aceasta suprafata de teren. In conditiile Legii nr. 18/1991, tatal partilor a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul pe care l-a avut anterior cooperativizarii, insa in cerere a omis sa mentioneze si terenul din intravilan.

In drept, paratul-reclamant si-a intemeiat cererea reconventionala pe prevederile art. 36 alin.4 din Legea nr.18/1991, republicata, art. 8 din Decretul-Lege nr. 42/1990.

La cererea reconventionala, reclamantul X X a formulat intampinare, prin care a aratat ca cererea reconventionala nu indeplineste cerintele prev. de art. 209 din Codul de procedura civila, deoarece prin cererea reconventionala paratul X X nu are o pretentie proprie in legatura cu cererea completatoare formulata de reclamant. Ci prin cererea reconventionala, X X contesta modalitatea prin care reclamantul a inteles sa dobandeasca dreptul de proprietate asupra suprafetei de 1.000 m.p. teren din intravilanul satului X. Reclamantul a sustinut ca el nu putea formula cerere de reconstituire a dreptului de proprietate in temeiul Legii nr.18/1991 deoarece, potrivit art. 9 alin.3 din aceasta lege, a intervenit sanctiunea decaderii.

Urmare a formularii cererii completatoare si a cererii reconventionale, au fost citati in cauza si paratii unitatea administrativ-teritoriala comuna X, jud. X, prin primarul comunei X, Comisia com. X, jud. X pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Judeteana X pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Reclamantul a timbrat actiunea cu 2.268 lei, taxa judiciara de timbru (chitantele de la filele 5, 34, 73, vol. I dosar nr. X/2014).

In dovedirea actiunii completate, reclamantul a depus la dosar, in copie, acte de stare civila; titlul de proprietate nr. X/23.07.1993; Incheierile nr. X/16.05.2014 si nr. X/16.05.2014, emise de Societatea profesionala notariala X X X si X X din X; adeverintele nr. X21.05.2014 si nr. X/21.05.2014, emise de Primaria com. X, jud. X; chitante de plata a impozitelor si taxelor din anii 2009, 2010, 2011, emise de Primaria com. X; adeverintele nr. X/11.08.2014 si nr. X21.05.2014, emise de Primaria com. X; certificatul nr. X/26.08.2014, emis de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara X si a folosit proba cu interogatoriu, proba cu martori, proba cu expertize tehnice judiciare in constructii si topografica.

Paratul-reclamant X X a folosit in proces proba cu interogatoriu si proba cu martori.

Prin inscrisurile depuse la filele 239, 241, 243, vol. I dosar nr. X/2014, paratii X X, X X si X Ioan au aratat ca sunt de acord cu actiunea reclamantului, deoarece numai reclamantul a avut grija de casa parinteasca dupa decesul parintilor lor.

Prin incheierea pronuntata la data de 19.06.2015 in dosarul nr. X/2014, in temeiul art. 134 alin.4 Cod.proc.civ. Judecatoria X a disjuns cererea pentru constatarea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1.000 m.p. teren intravilan, prin uzucapiune, formulata de reclamantul X X, de celelalte capete de cerere. In urma disjungerii, cererea pentru constatarea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1.000 m.p. teren intravilan, prin uzucapiune, formulata de reclamantul X X, face obiectul dosarului civ. nr. X/2014 al Judecatoriei X, iar cererile pentru dezbaterea succesiunii defunctilor X X si X X si pentru constatarea dreptului de proprietate asupra constructiilor edificate de defuncti in satul X, formulate de reclamantul X X, precum si cererea reconventionala pentru constituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1.000 m.p. teren, situata in satul X, com. X, si pentru completarea titlului de proprietate nr. X/23.07.1993, emis titularului X X (X), formulata de paratul X X au fost inregistrate distinct si fac obiectul dosarului civil nr. 3030/189/2015 al Judecatoriei X.

Pentru solutionarea cererilor ce fac obiectul dosarului civil nr. X a fost atasat, cu titlu de proba, dosarul civil nr. X/2014 al Judecatoriei X.

Cu privire la cererile pentru dezbaterea succesiunii defunctilor X X si X X si pentru constatarea dreptului de proprietate asupra constructiilor edificate de defuncti in satul X, formulate de reclamantul X X, precum si cu privire la cererea reconventionala pentru constituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1.000 m.p. teren, situata in satul X, com. X, si pentru completarea titlului de proprietate nr. X/23.07.1993, emis titularului X X (X), formulata de paratul X X, ce fac obiectul dosarului civil nr. X/2015 al Judecatoriei X, din analiza probelor administrate se retin urmatoarele:

X X (X X/X X) si X X s-au casatorit la data de 21.02.1937 si din casatorie au rezultat, ca fii, X X, X X X X, X X si X X.

In perioada casatoriei, X X si X X au locuit in satul X, com. X, jud. X, intr-o casa de locuit pe care ei au construit-o impreuna. Casa de locuit a fost construita fara autorizatie de construire si este amplasata pe o suprafata de teren pentru care nu aveau acte de proprietate si pentru care nici nu s-a emis titlu de proprietate in conditiile legilor fondului funciar. Martorii X X si X X, audiati in cauza la propunerea reclamantului, au declarat ca X X si X X au construit casa de locuit pe terenul pe care ei l-au primit de la parintii lor.

Prin incheierea pronuntata la data de 17.09.2015 in dosarul civil nr. X/2014, Judecatoria X a admis cererea in constatarea dreptului de proprietate imobiliara prin uzucapiunea de 30 de ani, formulata de reclamantul X X, in contradictoriu cu paratii:unitatea administrativ-teritoriala comuna X, jud. X, prin primarul comunei X; X X X X, X X, X X, si s-a constatat ca sunt indeplinite conditiile pentru ca defunctii X X (fara CNP, decedata la data de 9.11.1987, cu ultimul domiciliu in satul X, com. X, jud. X) si X X (CNP- X), decedat la data de 3.03.1999, cu ultimul domiciliu in satul X, com. X, jud. X) sa dobandeasca in proprietate, prin uzucapiunea de 30 de ani, suprafata de 1.318 m.p. teren din intravilanul satului X, din care: 551 m.p. teren, parcela 1 CC (curti-constructii); 613 m.p. teren, parcela 2 A (arabil); 154 m.p. teren, parcela 3 V (vie), avand vecinatatile:Xsi delimitata prin pct. 1-2-3-4-5-1 din anexa nr.2, pag.1 la raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X X X, ce face parte din incheierea mentionata.

Incheierea pronuntata la data de 17.09.2015 in dosarul civil nr. X/2014 al Judecatoriei X a ramas definitiva prin neapelare.

Potrivit adeverintei nr. X/21.05.2010, emisa de Primaria com. X, jud. X, X X, in calitate de cap de familie, figureaza in registrul agricol, volumul 2, pozitia 37,cu suprafata de 1 ha teren arabil extravilan; o casa de locuit, cu o suprafata construita de 77 m.p., din chirpici, data in folosinta in anul 1938, grajduri, cu o suprafata de 28 m.p., patule, cu o suprafata de 8 m.p., magazii, hambare pentru cereale cu o suprafata de 13 m.p.

X X a decedat la data de 9.11.1987, cu ultimul domiciliu in satul X, com. X, jud. X- cea despre a carei succesiune este vorba.

Din Incheierea nr. X/16.05.2014, emisa de Societatea profesionala notariala X X X si X X din X, privind verificarile efectuate in evidentele succesorale ale camerei Notarilor Publici Iasi si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, rezulta ca in cauza succesorala privind pe defuncta X X, nu s-au gasit inregistrate testamente, acte privind optiunile succesorale si nu s-a dezbatut procedura succesorala.

Articolul 91 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, prevede ca „Mostenirile deschise inainte de intrarea in vigoare a Codului civil sunt supuse legii in vigoare la data deschiderii mostenirii”.

Succesiunea ramasa in urma defunctei X X s-a deschis la data de 9.11.1987, data la care aceasta a decedat, astfel ca succesiunea ramasa in urma defunctei va fi analizata in temeiul prevederilor Codului civil din 1864.

Ca urmare, potrivit art. 1 lit. a din Legea nr. 319/1944 si art. 669 din vechiul Cod civil (din 1864), se va stabili ca mostenitorul defunctei X X este X X, in calitate de sot supravietuitor al defunctei, cu cota de 1/1.

In conditiile Legii nr.18/1991, prin cererea inregistrata la Primaria com. X, jud. X cu nr. 642/15.03.1991, X N. X a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata de 3,67 ha teren arabil cu care el s-a inscris la C.A.P., precum si suprafata de 0,18 ha vie din pct. „Fata satului” (fila 181, vol. I dosar).

Prin titlul de proprietate nr. X/23.07.1993 s-a reconstituit titularului X N. X (X X) dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha teren arabil, situata in extravilanul satului X, com. X, jud. X, din care:

- 9.000 m.p. teren arabil in tarlaua 70, parcela 1124/8, din pct. „Fata satului”;

- 1.000 m.p. teren arabil in tarlaua 68, parcela 1025 A/7, din pct. „Gradina”.

Din adeverinta nr. X21.05.2014, emisa de Primaria com. X, rezulta ca X N. X, titular inscris in titlul de proprietate nr. X/23.07.1993, este una si aceeasi persoana cu X X.

X X (CNP- X) a decedat la data de 3.03.1999, cu ultimul domiciliu in com. X, jud. X- cel despre a carui succesiune este vorba.

Din Incheierea nr. X/16.05.2014, emisa de Societatea profesionala notariala X X X si X X din X, privind verificarile efectuate in evidentele succesorale ale camerei Notarilor Publici Iasi si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, rezulta ca in cauza succesorala privind pe defunctul X X, nu s-au gasit inregistrate testamente, acte privind optiunile succesorale si nu s-a dezbatut procedura succesorala.

Prin raspunsurile date la interogatoriul propus de reclamant (filele 117-118, dosar nr. X/2014), paratul X X a aratat ca din primavara si pana in iarna, in casa din satul X, construita de defunctii X X si X X, locuieste reclamantul; lucrarile pe care reclamantul pretinde ca le-ar fi efectuat la casa succesorala au fost efectuate de catre defunctii X X si X X, si nu de catre reclamant; in perioada 2005-2006 terenul din extravilan a fost cultivat atat de catre reclamant, cat si de catre el, paratul X X; in perioada 2001-2006, el, paratul X X, a cultivat suprafata de 3.000 m.p. teren din totalul suprafetei de 9.000 m.p. teren extravilan din pct. „Fata satului; paratul a precizat ca, dupa decesul tatalui sau, el nu a mai fost in satul X si nu cunoaste daca s-au facut lucrari la casa parinteasca.

Prin raspunsurile date la interogatoriul propus de paratul-reclamant X X (filele 119-120 dosar nr. X/2014), reclamantul X X a aratat ca suprafata de 9.000 m.p. teren din pct. „Fata satului” a fost impartita de catre tatal lor, astfel: 3.000 m.p. a fost data reclamantului; 3.000 m.p. a fost data paratului-reclamant; 3.000 m.p. a fost data paratului X X; pe suprafata de 3.000 m.p. teren ce i-a fost data astfel, reclamantul si paratul-reclamant au plantat si cultivat vie. Reclamantul a mai aratat ca terenul pe care parintii lor au edificat casa de locuit a fost primit de la bunicul lor patern.

Prin declaratia data in instanta, martorul X X, propus de reclamant, a aratat ca dupa decesul lui X X, reclamantul a fost cel care s-a ingrijit mai mult de casa construita de X X si X X. Astfel, reclamantul a efectuat la casa in cauza urmatoarele lucrari: a tencuit casa la exterior, a acoperit partial casa cu tabla, a invelit beciul, a facut peretii beciului din placi izolatoare. Aceste lucrari au fost efectuate de reclamant in anul 2013 si la aceste lucrari a participat si el, martorul. Anterior decesului lui X X, reclamantul si paratul X X au plantat vie pe terenul din extravilan. Ulterior, paratul X X nu a mai cultivat via, aceasta ramanand parloaga. Martorul a declarat ca nu cunoaste daca, dupa decesul lui X X, paratul X X a mai cultivat sau nu terenul ramas prin decesul tatalui sau. Potrivit declaratiei aceluiasi martor, paratii X X X X si X X nu au luat nicio suprafata de teren din terenul ramas de la parintii lor.

Prin declaratia data in instanta, martora X X, propusa de reclamant, a aratat ca reclamantul este cel care locuieste in casa ramasa dupa decesul parintilor lui si tot reclamantul cultiva terenul ramas dupa decesul lui X X. Reclamantul a facut lucrari la casa parintilor lui, in sensul ca a acoperit casa cu tabla, a intretinut gardul, cu cultivat gradina din curtea casei. Martora a mai declarat ca pe ceilalti frati ai reclamantului nu i-a vazut sa fi cultivat terenul ramas in urma lui X X. Dupa decesul parintilor lor, reclamantul si fratii lui au facut o pomenire, insa dupa acea pomenire martora nu i-a mai vazut pe parati la casa parintilor lor. Paratul X X a plantat vie, insa martora nu cunoaste daca paratul a mai cultivat via pe care el o plantase.

Prin declaratia data in instanta, martorul X X, propus de paratul X X, a aratat ca, dupa decesul tatalui lor, reclamantul si paratul X X au cultivat impreuna terenul din extravilan, pe care l-au plantat cu vie si pe care au cultivat-o 10 ani.

Conform adeverintei nr. X21.05.2014, emisa de Primaria com. X, reclamantul X X a platit impozitul pentru casa, pentru terenul agricol intravilan si pentru terenul agricol extravilan din perioada 2005-2013, pentru bunurile detinute de tatal sau, defunctul X X.

Cu chitantele emise de Primaria com. X, aflate, in copie, la filele 25, 27, 28, 29, reclamantul X X, in calitate de mostenitor al defunctului X X, a platit impozitele pentru cladiri, teren intravilan si teren extravilan, in anii 1999, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014.

Fata de probele administrate, se apreciaza ca mostenitorii defunctului X X sunt reclamantul X X si paratul X X, in calitate de fii ai defunctului, fiecare cu cota de cate ? din masa succesorala.

Aceasta concluzie se impune deoarece faptul de a locui si de a efectua lucrari la casa parinteasca, de a plati impozite si taxe pentru aceasta casa, de a cultiva terenul ramas in urma defunctului, constituie acte de acceptare tacita de catre reclamant, a succesiunii defunctului X X. La fel, si in cazul paratului X X, faptul ca acesta a cultivat o parte din terenul ramas in urma defunctului, constituie acte de acceptare tacita a succesiunii. Totodata, reclamantul nu a dovedit cu probe certe ca paratul X X ar fi renuntat la succesiunea ramasa in urma decesului tatalui partilor.

Cu privire la paratii X X X X si X X, din probele administrate nu a rezultat ca acestia ar fi acceptat expres sau prin acte tacite, in cadrul termenului de 6 luni de exercitare a dreptului de optiune succesorala, prev. de art.700 din Codul civil (1864), succesiunea ramasa in urma decesului tatalui lor.

Ca urmare, se va retine ca mostenitorii legali ai defunctului X X sunt reclamantul X X si paratul X X, cu cota de cate ?, fiecare, din masa succesorala, straini de succesiune, prin neacceptare in cadrul termenului legal de optiune succesorala, fiind paratii X X X X si X X, in calitate de fii ai defunctului.

Potrivit certificatului nr. X/26.08.2014, emis de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara X, in urma verificarilor evidentei electronice de publicitate imobiliara X, privind pe defunctul X X, inscris in titlul de proprietate nr. X/23.07.1993, arezultat ca nu au fost gasite sarcini nici carti funciare deschise.

Imobilul in cauza (constructii si teren aferent) nu este inscris in cartea funciara.

Pentru solutionarea cauzei, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare topografice.

Astfel, prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X X X, depus la filele 207-218, vol. I, au fost identificate suprafata de 1 ha teren situata in extravilanul satului X, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/23.07.1993 (titular X N. X/X X), precum si suprafata de teren din intravilanul satului X, pe care sunt amplasate constructiile edificate de catre defunctii X X si X X.

Cu privire la suprafata de teren din extravilanul satului X, prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica s-a constatat ca in extravilan nu exista repere (borne, tarusi etc.) care sa delimiteze suprafetele de teren in litigiu de parcelele invecinate si nu exista planuri parcelare avizate de O.C.P.I.. In conformitate cu prevederile art. 261din Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat cu Ordinul nr. 634/2006 al presedintelui Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pana la intocmirea in format analogic si digital a planurilor parcelare si avizarea acestora de catre institutiile responsabile, schitele terenurilor care sunt amplasate in extravilanul unitatilor administrativ-teritoriale, cu limitele (indicate la punerea in posesie) nematerializate in teren prin garduri sau borne de delimitare, sunt schite intocmite fara localizare certa din cauza lipsei planului parcelar. Din acest motiv exista posibilitatea ca, la intocmirea planului parcelar digital, parcela sa fie repozitionata, cu modificarea dimensiunilor liniare si/sau a geometriei acesteia.

Potrivit raportului de expertiza topografica, valoarea suprafetei de 1 ha teren din extravilanul satului X, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/23.07.1993 (titular X N. X/X X), este de 3.000 lei. Aceasta suprafata de 1 ha teren, din extravilanul satului X, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/23.07.1993 (titular X N. X/X X) este compusa din: suprafata de 9.000 m.p. teren arabil si vie, din tarlaua 70, parcela 1124/8, din pct. „Fata Satului”, delimitata prin pct. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1 din anexa nr.1, pag.1 la raportul de expertiza; suprafata de 1.000 m.p. teren arabil, din tarlaua 68, parcela 1025/7, din pct. „Gradina”delimitata prin pct. 1-2-3-4-1din anexa nr.1, pag.2 la raportul de expertiza. Pe suprafata de 1 ha teren din extravilanul satului X, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/23.07.1993, nu sunt amplasate constructii. Pentru suprafata de 1 ha teren extravilan nu a fost intocmita documentatie cadastrala si nu a fost inscrisa in cartea funciara.

Cu privire la suprafata de teren din intravilanul satului X, pe care sunt amplasate constructiile edificate de catre defunctii X X si X X, prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica s-a constatat ca terenul pe care sunt amplasate aceste constructii este in suprafata de 1.318 m.p. din care: 551 m.p. teren, parcela 1 CC curti-constructii; 613 m.p. teren, parcela 2 A arabil; 154 m.p. teren, parcela 3 V vie. Aceasta suprafata de 1.318 m.p. teren intravilan a fost delimitata prin pct. 1-2-3-4-5-1 din anexa nr.2, pag.1 la raportul de expertiza. Valoarea aceleiasi suprafete de 1.318 m.p. teren intravilan este de 5.931 lei. Pe suprafata de 1.318 mp. teren intravilan sunt amplasate urmatoarele constructii: casa de locuit C1, anexa C2, anexa C3.Vecinatatile actuale ale imobilului compus din suprafata de 1.318 m.p. teren si din constructiile amplasate pe acest teren sunt: X. Imobilul din intravilanul satului X este ingradit cu gard din scandura si/sau plasa de sarma. Pentru acest imobil nu a fost intocmita documentatie cadastrala si nu a fost inscris in cartea funciara. Conform expertizei topografice, in urma documentarii efectuate la sediul Primariei com. X a rezultat faptul ca suprafata de 1.318 m.p. teren din intravilanul satului X nu este inscrisa in niciun titlu de proprietate.

Prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica si prin suplimentul la acest raport, depus la dosarul instantei la data de 23.02.2015 (fila 13, vol. II dosar nr. X/2014)au fost facute propuneri de lotizare, in trei variante, a suprafetei de 1 ha teren din extravilanul satului X, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/23.07.1993 (titular X N. X/X X). Cu privire la imobilul (constructii si 1.318 m.p. teren intravilan), prin expertiza topografica s-a apreciat ca acest imobil nu poate fi partajat, dat fiind amplasamentul acestuia, forma si dimensiunile terenului, constructiile si amplasarea lor in spatiu.

Din copia registrului agricol din anul 1956, ce constituie anexa nr. 3 la raportul de expertiza tehnica judiciara topografica, rezulta ca defuncta X X a avut in proprietate o suprafata de 10 ari teren situata in vatra satului (fila 220, vol. I dosar).

Raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X X X a fost avizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara X, prin procesul-verbal de receptie nr. 37/13.02.2015, lucrarea fiind declarata „Admisa” (fila 12, vol. II dosar).

Prin raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii, intocmit de expertul X X, depus la dosarul instantei la data de 29.01.2015, filele 223-229, vol. I dosar nr. X/2014,au fost identificate casa de locuit si anexele gospodaresti situate in intravilanul satului X, com. X, jud. X, ramase in urma defunctilor X X si X X, stabilindu-se ca acest imobil are ca vecinatati: X. Imobilul este compus din suprafata de 1.318 m.p. teren, pe care sunt amplasate o casa de locuit si anexe gospodaresti. Casa de locuit este compusa din 2 camere, bucatarie, un antreu, un chiler. Casa de locuit are o vechime de peste 75 de ani, are regim inaltime parter, este construita din valatuci, are pardoseala din lut, este acoperita cu tabla pe laturile de est, sud si vest si cu carton pe latura de nord. Chilerul are o vechime de 50 de ani, are peretii din lut si este acoperit cu carton. Anexele gospodaresti constau intr-o bucatarie de vara, o magazie-grajd, o costereata si sunt intr-un stadiu avansat de degradare, nu prezinta siguranta in exploatare, iar materialele componente nu pot fi valorificate, fiind uzate. Prin raportul de expertiza in constructii s-a constatat ca, in anul 2014, reclamantul X X a construit o magazie (magazia „a”) cu peretii din resturi de panouri termoizolante, acoperis din tabla zincata cutata.Cu intrare din magazia „a” se afla un beci care are 3 pereti din pamant si un perete placat cu despicatura din lemn orizontala fixata cu spalieri de beton si stalpi din lemn montati vertical, iar vechimea beciului este de 40 de ani.

Conform raportului de expertiza tehnica judiciara in constructii, valoarea actuala a casei de locuit si a anexelor gospodaresti este de 10.397 lei (in aceasta valoare nu a fost inclusa valoarea magaziei „a” construita de reclamant), iar valoarea suprafetei de 1.318 m.p. teren ce compune imobilul este de 5.971 lei.

Privitor la cererea prin care reclamantul X X a solicitat, in contradictoriu cu paratii X X X X, X X si X X si unitatea administrativ-teritoriala comuna X, jud. X, sa se constate ca defunctii X X si X X sunt proprietarii casei de locuit si ai anexelor gospodaresti amplasate pe suprafata de 1.318 m.p. teren din intravilanul satului X, sunt aplicabile prevederile art. 35 din Codul de procedura civila (Legea nr. 134/2010), potrivit carora „Cel care are interes poate sa ceara constatarea existentei sau inexistentei unui drept. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului pe orice alta cale prevazuta de lege”.

In cauza de fata, reclamantul are interes pentru a formula o cerere in constatarea dreptului de proprietate a parintilor sai defuncti asupra casei de locuit si anexelor pe care ei le-au construit in timpul vietii lor, iar singura cale pentru aceasta este cererea in constatare.

Conform art. 577 din noul Cod civil (Legea nr. 287/2009):

„(1) Constructiile, plantatiile si orice alte lucrari efectuate asupra unui imobil, denumite in continuare lucrari, revin proprietarului acelui imobil daca prin lege sau act juridic nu se prevede altfel.

(2) Dreptul de proprietate asupra lucrarii se naste in favoarea proprietarului imobilului din momentul inceperii lucrarii, pe masura realizarii ei, daca prin lege sau act juridic nu se prevede altfel”.

Totodata, art. 579 din Codul civil (Legea nr. 287/2009), instituie prezumtia conform careia:

„(1) Orice lucrare este prezumata a fi facuta de proprietarul imobilului, cu cheltuiala sa si ca este a lui, pana la proba contrara.

(2) Proba contrara se poate face cand s-a constituit un drept de superficie, cand proprietarul imobilului nu si-a intabulat dreptul de proprietate asupra lucrarii noi sau in alte cazuri prevazute de lege”.

Conform art. 5 alin.2 din Legeanr. 71/ 2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil „Dispozitiile Codului civil sunt aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acestuia, derivate din starea si capacitatea persoanelor, din casatorie, filiatie, adoptie si obligatia legala de intretinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, si din raporturile de vecinatate, daca aceste situatii juridice subzista dupa intrarea in vigoare a Codului civil”.

In temeiul textelor de lege sus enuntate, se prezuma ca, in calitatea lor de proprietari ai suprafetei de 1.318 m.p. teren, defunctii X X si X X sunt si proprietarii casei de locuit si ai anexelor gospodaresti amplasate pe aceasta suprafata de teren.

Fata de probele administrate, cu precadere din declaratiile martorilor si din concluziile celor doua rapoarte de expertiza tehnica judiciara, rezulta ca cererea prin care reclamantul X X a solicitat sa se constate ca defunctii X X si X X sunt proprietarii casei de locuit si ai anexelor gospodaresti amplasate pe suprafata de 1.318 m.p. teren din intravilanul satului X este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, se va constata ca defunctii X X si X X, soti, sunt proprietari, in cote de cate ?, fiecare, asupra urmatoarelor constructii amplasate pe suprafata de 1.318 m.p. teren din intravilanul satului X, com. X, jud. X, avand vecinatatile:X: o casa de locuit, compusa din 2 camere, bucatarie, un antreu, un chiler, construita din valatuci, acoperita partial cu tabla, partial cu carton; anexe gospodaresti ce constau intr-o bucatarie de vara, o magazie-grajd, o costereata, un beci cu 3 pereti din pamant si un perete placat cu despicatura din lemn orizontala fixata cu spalieri de beton si stalpi din lemn montati vertical, constructii delimitate prin schitele-anexe (plansele nr.1 si nr.2) la raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii intocmit de expertul X X, ce fac parte din prezenta sentinta.

Privitor la cererea reconventionala, prin care paratul-reclamant X X a solicitat ca, in contradictoriu cu reclamantul X X si cu paratii X X X X, X X, X X, Comisia com. X, jud. X pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Judeteana X pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, sa se constituie dreptul de proprietate asupra suprafetei de 1.000 m.p. teren, situata in satul X, com. X, jud. X, avand vecinatatile: X si sa se completeze titlul de proprietate nr. X/23.07.1993, emis titularului X X (X), prin inscrierea in acest titlu a suprafetei de 1.000 m.p. teren, mentionate, din probele administrate, cu precadere din documentatia comunicata instantei de catre Comisia com. X de fond funciar, a rezultat ca nici defunctul X X, nici succesibilii acestuia nu au formulat vreo cerere prin care sa fi solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 1.318 m.p. teren din intravilanul satului X, pe care sunt amplasate casa de locuit si anexele gospodaresti construite de defunctii X X si X X, asa cum cer dispozitiile art. 8 alin.3 din Legea nr.18/1991.

Dimpotriva, paratul-reclamant a solicitat pentru prima data reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 1.000 m.p. teren (1.318 m.p.) satul X, com. X, jud. X prin cerere adresata direct instantei.

In lipsa unei cereri care sa fi fost adresata initial Comisiei locale de fond funciar, instanta nu poate reconstitui, direct, dreptul de proprietate pentru terenuri.

Pentru considerentele de mai sus, cererea reconventionala, prin care paratul-reclamant X X a solicitat sa se constituie dreptul de proprietate asupra suprafetei de 1.000 m.p. teren, situata in satul X, com. X, jud. X, va fi respinsa ca neintemeiata.

Fata de probele administrate, se va retine ca masa succesorala ramasa in urma defunctei X X se compune din:

- cota de ? din imobilul alcatuit din casa de locuit cu 2 camere, bucatarie, un antreu, un chiler, construita din valatuci, acoperita partial cu tabla, partial cu carton; anexe gospodaresti (o bucatarie de vara, o magazie-grajd, o costereata, un beci) si din suprafata de 1.318 m.p. teren, imobil situat in intravilanul satului X, com. X, jud. X, avand vecinatatile: X, imobil delimitat prin pct. 1-2-3-4-5-1 din anexa nr.2, pag.1 la raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X X X si prin anexele (plansele nr. 1 si nr.2) la raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii intocmit de expertul X X, diferenta de cota de ? din imobil fiind proprietatea sotului supravietuitor, X X.

Masa succesorala ramasa in urma defunctului X X se compune din:

- cota de 5/8 din imobilul alcatuit din casa de locuit cu 2 camere, bucatarie, un antreu, un chiler, construita din valatuci, acoperita partial cu tabla, partial cu carton; anexe gospodaresti (o bucatarie de vara, o magazie-grajd, o costereata, un beci) si din suprafata de 1.318 m.p. teren, imobil situat in intravilanul satului X, com. X, jud. X, avand vecinatatile: X, imobil delimitat prin pct. 1-2-3-4-5-1 din anexa nr.2, pag.1 la raportul de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X X X si prin anexele (plansele nr. 1 si nr.2) la raportul de expertiza tehnica judiciara in constructii intocmit de expertul X X;

- intreaga suprafata de 1 ha teren arabil, situata in extravilanul satului X, com. X, jud. X, din care: 9.000 m.p. teren arabil in tarlaua 70, parcela 1124/8, din pct. „Fata satului”; 1.000 m.p. teren arabil in tarlaua 68, parcela 1025 A/7, din pct. „Gradina”, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/23.07.1993 (titular X N. X/X X).

Rezulta ca masa succesorala asupra careia reclamantul X X si paratul X X sunt in indiviziune se compune din:

- imobilul alcatuit din casa de locuit cu 2 camere, bucatarie, un antreu, un chiler, construita din valatuci, acoperita partial cu tabla, partial cu carton; anexe gospodaresti (o bucatarie de vara, o magazie-grajd, o costereata, un beci) si din suprafata de 1.318 m.p. teren, imobil situat in intravilanul satului X, com. X, jud. X, avand vecinatatile: X, in valoare totala de 16.368 lei, valoare stabilita pe baza raportului de expertiza tehnica judiciara in constructii, intocmit de expertul X X (10.397 lei + 5.971 lei = 16.368 lei);

- suprafata de 1 ha teren arabil, situata in extravilanul satului X, com. X, jud. X, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/23.07.1993 (titular X N. X/X X), in valoare de 3.000 lei, valoare stabilita pe baza raportului de expertiza tehnica judiciara topografica intocmit de expertul X X X.

Valoarea totala a masei succesorale este de 19.368 lei; exprimate valoric, cotele de cate ? ale reclamantului X X si ale paratului X X sunt de cate 9.684 lei.

Pentru considerentele aratate, cererea pentru dezbaterea succesiunilor ramase in urma defunctilor X X si X X formulate de reclamantul X X este intemeiata, este urmand sa fie admisa, in sensul celor de mai sus.

Prin actiunea dedusa judecatii, reclamantul nu a solicitat iesirea partilor din indiviziune.

Se va lua act ca reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Prin cererea depusa la dosarul instantei la data de 12.11.2015, reclamantul X X a solicitat sa i se restituie suma pe care el a platit-o cu titlu de taxa judiciara de timbru peste cuantumul legal. Cu privire la aceasta cerere, se retine ca reclamantul X X aplatit suma totala de 2.268 lei, cu titlu de taxa judiciara de timbru, achitata cu chitantele VSBD nr. X (x, emise de Primaria X - Serviciul de Impozite si Taxe.

Din totalul taxei judiciare de timbru de 2.268 lei, pe baza evaluarii imobilelor efectuata prin cele doua rapoarte de expertiza judiciare intocmite in cauza, se constata ca reclamantul a platit in plus suma de 376 lei, cu titlu de taxa judiciara de timbru.

Potrivit art. 45 alin.1 lit. b din OUG nr. 80/2013, sumele achitate in plus cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie cand s-a platit mai mult decat cuantumul legal.

In temeiul prevederilor legale sus mentionate, se va admite cererea prin care reclamantul a solicitat sa i se restituie suma pe care el a platit-o cu titlu de taxa judiciara de timbru peste cuantumul legal si se va dispune ca Primaria X - Serviciul de Impozite si Taxe sa restituie reclamantului suma de 376 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru platita peste cuantumul legal, cu chitantele VSBD nr. X x, emise de Primaria X - Serviciul de Impozite si Taxe.

9