Asigurari sociale

Sentinţă civilă 1302 din 13.11.2014


DOSAR NR. XXXX/40/2014 ASIGURĂRI SOCIALE

R O M A N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI – SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA NR. XXXX

Şedinţa publică din xx.xx.xxxx

Preşedinte –

Asistenţi -

Judiciari -

Grefier  -

La ordine judecarea litigiului de asigurări sociale dintre reclamanta P. F. din Botoşani, strada X nr. Y,  sc. Z, ap. T  şi  pârâtele  Casa Judeţeană de Pensii Botoşani şi  Casa Naţională de Pensii -  Comisia Centrală de Contestaţii  Bucureşti, strada Latină nr. 8, sector 2. 

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru reclamanta şi martorul propus de aceasta, respectiv  A. A.,  lipsind reprezentantul  pârâtei.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată că procedura de citare este legal îndeplinită.  Totodată, se evidenţiază părţile, obiectul  pricinii  şi că dosarul  se află la  al doilea termen de judecată.

Martora  A. A.  se legitimează cu CI seria XT nr. XXXXXX/XXXX.

După identificarea sa conform art. 318 şi depunerea jurământului conform art. 319 alin. 1 din NCPC, instanţa  a trecut la ascultarea  şi consemnarea susţinerilor  sale care sau fost  trecute în procesul – verbal ataşat aparte la dosar.

Reclamanta precizează că este nemulţumită de  decizia de respingere a cererii  de recalculare  a pensiei  emisă de CJP întrucât nu i s-a luat în calcul perioada  lucrată ca fiind în  grupa  superioară de muncă, decizie  pe care înţelege să o conteste.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul asupra fondului pricinii. 

Reclamanta solicită admiterea acţiunii  aşa cum a fost precizată.

T R I B U N A L U L

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe  la  xx.xx.xxxx aşa cum a fost  precizată ulterior (f. 40 şi 105) şi calificată de instanţă, reclamanta  P. F.  a chemat în judecată pe pârâtele  Casa Judeţeană de Pensii Botoşani şi  Casa Naţională de Pensii -  Comisia Centrală de Contestaţii  Bucureşti,  solicitând  anularea Deciziei  XXXXXX/xx.xx.xxxx.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că deşi a depus la dosarul de pensionare adeverinţa  XXX/X/xx.xx.xxxx emisă de SC.  X SRL  Botoşani din care rezultă că activitatea desfăşurată  în perioada 21.10.1978 – 1.07.1985 se încadrează în grupa a II a de muncă, cu toate  acestea  adeverinţa respectivă nu a fost valorificată  de către Casa Judeţeană de Pensii  Botoşani, invocându-se de fapt  nişte erori materiale  din adeverinţă  care ar fi putut să i se aducă la cunoştinţă înainte de emiterea deciziei.

În acest context, reclamanta a solicitat  deţinătorului de arhivă  o nouă adeverinţă (XXX/X/xx.xx.xxxx) care i s-a eliberat contra cost, însă Casa Judeţeană de Pensii a  refuzat  să o mai primească.

Ca urmare,  reclamanta  a formulat contestaţie care a fost trimisă  Comisiei  Centrale de Contestaţii  însă  aceasta nu a  emis încă hotărârea sa.

În dovedirea acestor susţineri, reclamanta a depus înscrisuri.

Prin  întâmpinare pârâta  Casa Judeţeană de Pensii a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive  arătând că nu a avut calitatea  de angajator  al reclamantei şi nici de deţinător  al arhivei fostului angajator.

În plus, Casa Judeţeană de Pensii  nu s-ar putea  substitui conducerii unităţii în ceea ce priveşte  nominalizarea persoanelor care au  lucrat în grupa a II a de muncă şi a stabilirii  timpului respectiv  de lucru.

Pe fondul cauzei, s-a arătat că reclamanta a depus cererea pentru recalcularea pensiei şi adeverinţa XXX/X/xx.xx.xxxx emisă de  SC. X SRL însă  această unitate  este doar deţinătoarea  arhivei şi din adresa XXX/xx.xx.xxxx rezultă că  nu este în posesia nominalizării persoanelor  care se încadrau în grupele  superioare de muncă.

Or, CNPP prin adresa X/XXX/XXX/XX.XX.XXXX (prin care au fost analizate  documentele deţinute de  SC. X SRL) s-a pronunţat în sensul că prin „lista meseriilor şi funcţiilor în care se lucrează în condiţii de muncă care  dau dreptul la încadrarea în grupa a II a de muncă în vedere  pensionării” şi prin „Tabelul cu personalul încadrat în grupa I şi II de muncă  pe meserii şi funcţii” emise de SC. Y SA Botoşani,  au fost nominalizate  doar categoriile  profesionale,  aceste documente neputând  fi considerate acte administrative de nominalizare a persoanelor.

În privinţa excepţia  lipsei calităţii procesuale pasive  a CJP Botoşani, instanţa  va avea în vedere că în raport  cu precizările şi  completarea la acţiune,  aceasta din urmă a fost calificată ca fiind o contestaţie la Decizia  din xx.xx.xxxx de respingere a cererii de recalculare a pensiei, context în care excepţia va fi admisă întrucât Casa Judeţeană de Pensii  este emitentul deciziei respective.

Pe fondul contestaţiei, instanţa va avea în vedere în primul rând, că fostul angajator al reclamantei, SC. Y SA, nu mai este în fiinţă, fiind  lichidat şi radiat din Registrul Comerţului, iar arhiva  acestuia a fost preluată  iniţial de CJP  de la lichidator (f. 96),  iar în prezent se află  în păstrarea  SC. X SRL.

Această din urmă  societate a eliberat la cererea reclamantei, adeverinţa XXX/X/xx.xx.xxxx (f. 3) prin care a  atestat faptul că  reclamanta a  îndeplinit funcţia de ţesătoare şi a fost încadrată în grupa a II a de muncă „conform  nominalizării  efectuate prin Decizia XXXX/xx.xx.xxxx şi  Decizia XXX/xx.xx.xxxx a CA”.

Totodată,  s-a  indicat  expres temeiul juridic al acestei încadrări, respectiv „Ordinul 50/1990 republicat la 31.08.1994 art. 3 anexa 2 pct. 165 coroborat cu Scrisoarea 5783/ 18.07.1991 şi 81176/1992 a MMPS”.

Aşadar,  această adeverinţă îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de anexa 14 la Normele de aplicare a Legii 263/2010 adoptate prin HG 257/2011.

Casa Judeţeană de Pensii  a respins  însă cererea de recalculare motivând  în cuprinsul  deciziei respective  de respingere, că această adeverinţă „nu a fost luată în considerare deoarece Decizia 1838/ 31.08.1994 (scrisă la nominalizare) este privitoare la locuri de muncă  şi categorii profesionale  care se încadrează în grupa de muncă şi nu  cuprinde nominalizarea persoanelor încadrate în grupe  superioare de muncă în sensul art. 6 din Ordinul 50/1990”.

Împotriva  deciziei  de respingere  a recalculării,  reclamanta a formulat contestaţie care a fost înaintată la  Comisia Centrală de Contestaţii însă nu a fost rezolvată  în termenul prevăzut  de lege, motiv  pentru care reclamanta  are deschisă  calea contestării în instanţă, după  cum a statuat Î.C.C.J prin Decizia 956/2012 pronunţată în recursul în interesul legii.

Instanţa constată, în primul rând,  faptul că în cuprinsul adeverinţei  păstrătorul arhivei a menţionat nu numai  Decizia XXXX/xx.xx.xxxx ca document de „nominalizare” ci, şi Decizia XXX/xx.xx.xxxx a Consiliului  de Administraţie al unităţii. Or,  această din urmă  decizie nu a fost contestată de către  Casa Judeţeană de Pensii.

În al doilea rând,  este de observat că „nominalizarea persoanelor” la care face referire pct. 6 din Ordinul 50/1990, ca cerinţă a încadrării în grupa superioară de muncă, se poate  realiza  nu numai  direct (prin indicarea expresă  a numelor  salariaţilor respectivi) ci, şi  indirect prin referirea la categoria  profesională din care fac parte.

Iar  această modalitate  se impunea în speţă, fiind  firească  mai ales în situaţia  în care se prevedea acordarea grupei de muncă pentru întreaga  categorie profesională a celor care lucrează în secţia  ţesătorie fără nici o  distincţie  sau  excepţie tocmai  în  considerarea locului de muncă a acestora.

De altfel, conform  punctului 3 alin. 1 din Ordinul 50/1990: „Beneficiază de încadrarea în grupele I şi II de munca, potrivit celor menţionate, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de munca şi activităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.”

Aşadar, în genere, condiţiile deosebite şi speciale de muncă sunt raportate, tocmai, la locurile de muncă şi funcţiile  ce sunt îndeplinite (anexele 1 şi 2 la Ordinul 50/1990 locurile de muncă şi meseriile) şi nu individual, la fiecare salariat în parte.

Iar  această interpretare rezultă fără echivoc şi din probatoriul care a fost administrat în cauză, rezultând  din toate cele  trei carnete de muncă ale colegilor  de serviciu  ai reclamantei cât şi din depoziţia  martorei audiate, că toţi  ţesătorii  cât şi  întreg personalul care a lucrat în secţia de  ţesătorie au beneficiat de grupa a II a de muncă, fără excepţie, datorită condiţiilor  deosebit de grele de lucru la  războiul de ţesut (zgomot foarte puternic, scamele propagate în atmosferă, lucrul numai  în picioare, atenţia  deosebit de sporită, etc).

În concluzie, în mod eronat  Casa Judeţeană de Pensii  a înlăturat adeverinţa XXX/X/xx.xx.xxxx  nevalorificând-o, aşa  încât  în temeiul art. 149 şi următoarele din Legea 263/2010, instanţa va admite contestaţia anulând decizia emisă la xx.xx.xxxx şi dispunând recalcularea pensiei  prin  luarea în  considerare a grupei a II a de muncă astfel cum rezultă din  decizia respectivă.

Aşadar, tribunalul reţine că  indicarea în cuprinsul adeverinţei a celor două decizii  ca şi documente de nominalizare  a  reclamantei în grupa a II  era legală, temeinică şi  suficientă pentru a atesta situaţia de fapt şi beneficiul  dreptului subiectiv  respectiv.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Casa Judeţeană de pensii Botoşani.

Admite contestaţia formulată de reclamanta P. F.,  din Botoşani, strada X nr. Y, sc. Y, ap. T  în contradictoriu cu pârâtele Casa Judeţeană de Pensii Botoşani, cu sediul în Calea Naţională nr. 85  şi Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice Bucureşti, cu sediul în strada Latină nr. 8, sector 2.

Anulează Decizia nr. RXXXXXX/xx.xx.xxxx emisă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Botoşani.

Obligă pârâta Casa Judeţeană de Pensii Botoşani să emită pentru reclamantă decizie de recalculare a pensiei anticipate parţiale cu luarea în calcul a perioadei 21.10.1978-1.07.1985 ca fiind lucrată în grupa II de muncă, în procent de 100%, potrivit Adeverinţei nr. XXX/X/xx.xx.xxxx emisă de S.C.X S.R.L.Botoşani, drepturile de pensie astfel recalculate urmând a fi plătite reclamantei începând cu data de 1.04.2014.

Executorie de drept.

Prezenta hotărâre poate fi atacată numai cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea şi motivele de apel urmând a fi depuse sub sancţiunea nulităţii la Tribunalul Botoşani.

Pronunţată în şedinţa publică din xx.xx.xxxx. 

PREŞEDINTE, ASISTENŢI  JUDICIARI, GREFIER,