Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 691/2016 din 08.03.2016


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2016:010.000691

Cod operator 2442/2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 691/2016

Şedinţa publică de la 08 Martie 2016

Pe rol fiind judecarea cererii formulată de reclamanta SV în contradictoriu cu pârâta SCEO SA, având ca obiect acţiune în constatare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta SV asistată de avocat DA şi consilier juridic Popescu Mugurel pentru pârâta SCEO SA.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă.

S-a depus la dosarul cauzei de către apărătorul reclamantei precizare cu privire la partea pe care înţelege să o cheme în judecată, respectiv SCEO SA.

Instanţa a pus în discuţia părţilor prezente excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâtă prin întâmpinare.

Avocat DA pentru reclamantă a lăsat soluţia la aprecierea instanţei.

Consilier juridic PM pentru pârâtă a solicitat admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat, conform motivelor invocate prin întâmpinare.

Instanţa a reţinut cauza în vederea soluţionării excepţiei autorităţii de lucru judecat.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, reclamanta SV a chemat în judecată pârâta CET SA solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate că a desfăşurat activitate în condiţiile grupei a II a de muncă, conform Ordinului nr. 50/1990, respectiv în condiţii deosebite conform Legii nr. 19/2000, obligarea pârâtei să-i acorde grupa a II a de muncă conform art. 3 din Ordinul 50/1990, anexa 2 poziţia 116 precum şi acordarea de condiţii deosebite conform Legii nr. 19/2000 şi art. 3.31 din CCM la nivel de unitate, obligarea pârâtei să opereze menţiunile corespunzătoare sentinţei în carnetul de muncă şi emiterea unei adeverinţe cu menţiunile cuprinse în dispozitivul hotărârii judecătoreşti.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că a lucrat pentru pârâta Întreprinderea ET în funcţia de operator cazane categoria A1/B începând cu data de 16.10.1980, la data de 16.03.1982 şi-a schimbat meseria lucrând ca şi operator tratarea apei termologice, iar din data de 01.07.1988 ca operator chimist, perioadă din care numi un an şi şase luni (16.10.1980-16.03.1982) i-a fost recunoscută şi operată în carnetul de muncă menţiunea privind aplicarea punctului 23 din anexa 2 la Ordinul nr. 50/1990.

Că, începând cu data de 01.05.1991 a lucrat ca operator laborantă până la 01.12.1998 în cadrul aceleiaşi unităţi care între timp îşi schimbase denumirea în S.E.E. Turceni.

S-a invocat de către reclamantă că din toată această perioadă lucrată numai perioada cuprinsă între 16.10.1980-16.03.1982 este recunoscută ca fiind lucrată în grupa a II a de muncă conform anexei 2 la Ordinul 50/1990.

Reclamanta a invocat că activitate desfăşurată în cadrul secţiei chimice a Întreprinderii ET, devenită CEO se încadrează în locurile de muncă prevăzute de legiuitor ca prezentând factor de risc, de accidente şi îmbolnăvire profesională, cu activităţile cerute de meserii/funcţii nominalizate pentru încadrarea în grupa a II  a de muncă, respectiv în condiţii deosebite de muncă.

Că în anexa 4 pct. 4 din Regulamentul SC Termoelectrica SA este prevăzută lista locurilor de muncă cu condiţii deosebite, respectiv personalul de exploatare, întreţinere şi reparaţii care lucrează în instalaţii de tratare chimică a apei în laboratoare de cercetări şi analiză chimice în instalaţii de epurare chimică şi biologică a apei reziduale, instalaţiile de electroliză a apei, a agentului termic şi producerea hidrogenului.

În dovedirea cererii s-a depus la dosarul cauzei în copie cartea de identitate, carnetul de muncă şi practică judiciară.

Pârâta SCEO SA a formulat întâmpinare invocând pe cale de excepţie autoritatea de lucru judecat şi prescripţia dreptului material la acţiune, iar pe fondul cauzei respingerea cererii ca neîntemeiată.

Cu privire la excepţia autorităţii de lucru judecat pârâta a arătat că prin sentinţa nr. 3780/31.08.2012 pronunţată de Tribunalul Gorj – Secţia Conflicte de Muncă în dosar .../.../  a fost respinsă cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SV ş.a., în contradictoriu cu pârâta, cerere ce a avut aceleaşi obiect şi aceleaşi părţi, sentinţă rămasă irevocabilă prin decizia nr. 1230/14.02.2013 pronunţată de Curtea de Apel Craiova.

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune s-a invocat de către pârâtă că pretenţiile reclamantei vizează perioadele 1981-2001, 2000-2002, sens în care termenul de trei ani este cu mult depăşit, iar momentul începerii curgerii termenului de prescripţie se raportează la momentul predării carnetului de muncă către reclamantă, dar şi la faptul că reclamanta a cunoscut dreptul său chiar la momentul promovării acţiunii precedente soluţionată irevocabil prin respingerea cererii de chemare în judecată.

Pe fondul cauzei pârâta a solicitat respingerea cererii formulată de reclamantă ca neîntemeiată.

S-a susţinut în esenţă că potrivit anexei 2 la Ordinul nr. 50/1990, secţia chimică în care reclamanta şi-a desfăşurat activitatea nu se încadrează în grupa a II a de muncă, reclamanta desfăşurând o activitate de tratare chimică a apei conform funcţiei deţinute şi nu a desfăşurat o activitate de epurarea a apelor reziduale, industriale sau menajere.

Că, pentru activitatea desfăşurată la secţia chimică, reclamanta nu beneficiază de grupa a II a de muncă având în vedere avizul nefavorabil comunicat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin adresa nr. 43G/1134/27.05.1998 prin care se comunică că art.122, ulterior devenit prin renumerotare art.116 se referă la ,,activitatea de epurare a apelor reziduale industriale sau menajere (alta decât cea prevăzută la grupa I)” şi nu la activitatea de tratare chimică a apei în cadrul filialelor de producere a energiei electrice şi termice drept pentru care această activitate se încadrează în grupa a III a de muncă.

S-a arătat de către pârâtă că reclamanta nu beneficiază nici de condiţii deosebite de muncă, cu motivarea că prin avizul ITM Gorj nr. 3450/06.12.2002 s-a prelungit aprobarea încadrării în condiţii deosebite a locurilor de muncă din fişa de evaluare valabilă până la data de 06.03.2003, dar nu şi pentru secţia chimică.

În concret, s-a invocat de către pârâtă că secţia chimică tratare apă unde a lucrat reclamanta pe perioada în litigiu nu a fost nominalizat pentru încadrarea în condiţii deosebite.

În drept au fost invocate prevederile art. 205 Cod procedură civilă şi dispoziţiile Codului muncii.

În dovedire s-a solicitat ataşarea dosarului nr. .../.../ al Tribunalului Gorj.

În apărare s-a depus la dosarul cauzei sentinţa nr. 3780/31.08.2012 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. .../.../.

Pe parcursul cercetării judecătoreşti instanţa a dispus ataşarea dosarului nr. .../.../ al Tribunalului Gorj.

Având în vedere că prin cererea formulată reclamanta a chemat în judecată în calitate de pârâtă CET SA, s-a pus în vedere acesteia să precizeze pârâtul cu care înţelege să se judece.

La data de 08.03.2016 reclamanta a depus la dosarul cauzei precizare cu privire la partea pe care înţelege să o cheme în judecată, respectiv pârâta SCEO SA.

Examinând cererea dedusă judecăţii în raport de actele şi lucrările dosarului, de obiectul acţiunii şi dispoziţiile legale invocate, Tribunalul în raport de dispoziţiile art. 248 Cod procedură civilă, se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos în total sau în parte cercetarea în fond a pricinii.

Cu privire la excepţia autorităţii de lucru judecat, excepţie invocată de pârâtă prin întâmpinare, instanţa va admite excepţia cu următoarea motivare:

 Excepţia autorităţii de lucru judecat este reglementată de prevederile art.430-432 din Cod de procedură civilă, fiind  o  excepţie de fond, peremptorie şi absolută,  ce poate fi invocată de instanţă sau de către părţi, în orice stare a procesului (art.432 din noul Cod de procedură civilă).

În conformitate cu dispoziţiile art.430 Cod de procedură civilă:

,,(1) Hotărârea judecătorească ce soluţionează, în tot sau în parte, fondul procesului sau statuează asupra unei excepţii procesuale ori asupra oricărui alt incident are, de la pronunţare, autoritate de lucru judecat cu privire la chestiunea tranşată.

 (2) Autoritatea de lucru judecat priveşte dispozitivul, precum şi considerentele pe care acesta se sprijină, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă.

Dispoziţiile  art.431  alin.1 din noul Cod de procedură civilă  prevăd că „Nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeaşi cauză, acelaşi obiect şi de aceeaşi parte, înaintea mai multor instanţe competente sau chiar înainte; aceleiaşi instanţe, prin cereri distincte".

Aşadar, pentru a exista  autoritate de lucru judecat este necesară  existenţa unor litigii cu privire la care să existe identitate de părţi, obiect si cauză. 

Prin sentinţa nr.3780/31.08.2012 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr..../.../, rămasă irevocabilă  prin decizia  nr.1230/14.02.2013 a Curţii de Apel  Craiova, a fost respinsă acţiune civilă formulată de reclamanţii SV, ş.a., împotriva pârâtei SC CEO SA.

Obiectul  cererii de chemare în judecată din dosarul nr..../.../, a  fost obligarea pârâtei să acorde grupa a II a de muncă conform art. 3 din Ordinul 50/1990, anexa 2 poziţia 116 precum şi acordarea de condiţii deosebite conform Legii nr. 19/2000 şi art. 3.31 din CCM la nivel de unitate, obligarea pârâtei să opereze menţiunile corespunzătoare sentinţei în carnetele de muncă şi obligarea la emiterea unei adeverinţe cu menţiunile cuprinse în dispozitivul hotărârii judecătoreşti.

În cererea de chemare în judecată din acel dosar, pretenţiile reclamantei SV privind acordarea grupei a II a de muncă au privit perioada 16.03.1982-01.12.1998.

În speţă se regăseşte tripla identitate de părţi, obiect şi cauză în raport de litigiul ce a făcut obiectul dosarului nr..../.../.

Cu privire la identitatea de părţi se constată că reclamanta SV şi pârâta SCEO S.A., părţi în prezenta cauză, au fost părţi şi în litigiul ce a făcut obiectul dosarului  nr..../.../.

În dosarul .../.../ reclamant SV a introdus acţiune împotriva SC CET SA(actualmente SCEO SA înfiinţată prin efectul HG nr. 1024/2011 în sensul fuziunii prin contopire a SC CE Rovinari, SC CE Turceni, SC CE Craiova şi S.N.L.O. Tg Jiu )

Şi condiţia privind identitatea de obiect este îndeplinită.

Obiectul cererii de chemare în judecată este reprezentat de pretenţia concretă dedusă judecăţii, respectiv folosul urmărit de către reclamant prin introducerea acţiunii si dreptul subiectiv la care se refera obiectul material pretins.

În primul litigiu reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la acordarea grupei a II  a de muncă pentru perioada 16.03.1982-01.12.1998 conform art. 3 din Ordinul nr. 50/1990 anexa 2 poziţia 116 precum şi acordarea de condiţii deosebite conform Legii nr. 19/2000 şi art. 3.31 din CCM la nivel de unitate, obligarea pârâtei să-i opereze menţiunile corespunzătoare sentinţei ce se va pronunţa în carnetele de muncă şi obligarea la emiterea unei adeverinţe cu menţiunile cuprinse în dispozitivul hotărârii judecătoreşti.

În prezenta cauză, reclamanta solicită obligarea pârâtei să-i acorde grupa a II a de muncă pentru aceeaşi perioadă, să-i opereze menţiunile corespunzătoare sentinţei ce se va pronunţa în carnetul de muncă şi să-i emită o adeverinţă cu menţiunile cuprinse în dispozitivul hotărârii judecătoreşti. 

Prin sentinţa nr.3780/31.08.2012 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr..../.../, rămasă irevocabilă  prin decizia nr.1230/14.02.2013 a Curţii de Apel  Craiova, în urma verificării jurisdicţionale s-a respins acţiunea formulată de reclamanta SV, ş.a., în contradictoriu cu SC CEO SA.

Între cele două cauze, respectiv prezenta cauză înregistrată în dosarul …. şi cauza care a făcut obiectul dosarului .../.../ al Tribunalului Gorj, există triplă identitate cerută de prevederile art. 430 Cod procedură civilă.

Astfel, principiul puterii lucrului judecat împiedică nu numai judecarea din nou a unui proces terminat, având acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi purtat între aceleaşi părţi, ci şi contrazicerile dintre două hotărâri judecătoreşti, în sensul că drepturile recunoscute unei părţi printr-o hotărâre judecătorească definitivă să nu fie contrazisă printr-o altă hotărâre posterioară pronunţată într-un alt proces.

Pentru aceste considerente se va admite excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâta SCEO SA  şi se va respinge cererea formulată  de reclamantă pentru autoritate de lucru judecat.

Faţă de modalitatea de soluţionare a excepţiei autorităţii de lucru judecat, instanţa constată că nu se mai impune analizarea celei de a doua excepţii invocate de pârâtă, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâta SCEO SA.

Respinge cererea formulată de reclamanta SV, CNP …., domiciliată în ……, în contradictoriu cu pârâta SCEO SA, cu sediul în ….., pentru autoritate de lucru judecat.

Cu apel în termen de 10 de zile de la comunicarea cererii, ce se depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din 08.03.2016, la Tribunalul Gorj.