Contestaţie decizie de pensionare

Sentinţă civilă 663/2016 din 03.03.2016


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2016:010.000663

Cod operator  2443

Dosar nr.  /95/2015

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa Nr. 663/2016

Şedinţa publică de la 03 Martie 2016

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol fiind soluţionarea cererii de chemare judecată formulată de reclamantul E D, în contradictoriu cu pârâtele C C de C din Cadrul C N de P şi C. J. de P Gorj, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru pârâte consilier juridic S C, lipsă fiind reclamantul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care a învederat instanţei faptul că reclamantul a depus la dosar precizare la acţiune în sensul că înţelege să conteste şi hotărârea nr. 13794/11.01.2016 ataşând această hotărâre şi o cerere prin care a solicitat strigarea dosarului la priorităţi, precum şi extras de pe portalul Jud. Novaci,  după care, nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, tribunalul a constatat terminată cercetarea judecătorească şi a acordat părţii cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentanta pârâtei, consilier juridic S C, a solicitat respingerea contestaţiei pentru motivele inserate în întâmpinare.

La a doua strigare a cauzei, s-a prezentat avocat B. L, pentru reclamant care a solicitat admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată şi ulterior precizată cu luarea în considerare a perioadei de activitate 01.07.1981-01.04.2001 ca fiind activitate lucrată în condiţiile grupei I de muncă potrivit pct. 62, anexa nr.1 din Ordinul 50/1990, în procent 100% şi asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă conform Legii 263/2010. 

TRIBUNALUL

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Gorj, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale sub nr./95/2015, contestatoarea E D a chemat în judecată pârâtele C C de C. din cadrul C N de P şi C J de P G, solicitând:

- in principal, anularea deciziei nr.10579/05.02.2014 emisa de CJP G ca fiind netemeinică si nelegală, obligarea acesteia să emită o noua decizie de pensionare prin sa-i considere perioada de activitate 01.07.1981-01.04.2001 ca fiind activitate lucrata in condiţiile grupei I de muncă, potrivit pct.62, anexa nr. l din Ord.50/1990, în procent 100% si asimilata stagiului de cotizare in condiţii speciale de muncă potrivit Legii 263/2010, sa-i menţină perioada de 3 (trei) ani 4 (patru) luni si 26 (douăzeci si şase) zile recunoscuta prin Decizia nr.10579/05.02.2014 ca fiind perioada lucrata in condiţii speciale de muncă, sa-i admită cererea de înscriere la pensie conform Legii 263/2010 începând cu data de 28.11.2013 si sa-i plătească drepturile cuvenite începând cu data de 28.11.2013 pana la data de 02.10.2014 când i-a fost admisă cererea de pensionare la limita de vârsta .

- in subsidiar, a solicitat anularea deciziei nr.10579/05.02.2014 emisă de C. J.P Gorj ca fiind netemeinică şi nelegală, obligarea C J de P G să emită o noua decizie de pensionare prin sa-i considere perioada de activitate 01.07.1981-01.04.2001 ca fiind activitate lucrata in condiţiile grupei I de muncă potrivit pct. 62, anexa nr. l din Ord. 50/1990, procent 100%, sa-i menţină perioada de 3 (trei) ani 4 (patru) luni si 26 (douăzeci si şase) zile recunoscută prin decizia nr. 10579/05.02.2014 ca fiind perioadă lucrată in condiţii speciale de muncă, să-i admită cererea de înscriere la pensie conform Legii 263/2010 începând cu data de 28.11.2013 si sa-i plătească drepturile cuvenite începând cu data de 28.11.2013 pana la data de 02.10.2014 când i-a fost admisa cererea de pensionare la limita de vârsta, conform deciziei 186689/12.12.2014 rămasa definitiva.

 In motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că  la  data de 28.11.2013 a depus la C J. de P G cererea de înscriere la pensie cu actele necesare in vederea pensionarii la limita de vârsta, conform Legii 263/2010. C. J. de P G prin decizia nr. 10579/05.02.2014 i-a respins cererea de înscriere la pensie pentru limita de vârsta, pe motiv că motivând că  nu sunt îndeplinite prevederile art.52 din Legea 263/2010 in sensul ca vârsta la data înscrierii la pensie este mai mica decât vârsta standard de pensionare; nu a valorificată grupa de munca din perioada 30.06.1981-01.04.2001 deoarece meseria nu se regăseşte in Ord.50/1990. Anexa 1, pct.62.

Susţine reclamantul a menţionat că in mod greşit C J de P Gorj nu a ţinut cont de faptul ca SC „UZINA MECANICA SADU"SA-FILIALA A CN"ROMARM"SA este înregistrata in Legea 263/2010, anexa nr.3, poziţia 43 cu activităţile descrise in anexa nr.2, punctul nr. l, literele"c",''d","g","h"din Legea 263/2010 si ca aceste activităţi sunt similare cu activitatea încadrata in grupa I de munca, conform Ord.50/1990, pct.62, anexa nr. l, activitate pe care acesta a desfășurat-o in perioada 01.07.1981-01.04.2001 in procent de 100% (program normal de lucru), aşa cum rezulta din carnetul de munca; filele 20-21, poziţia 59 si din Adeverinţa 3852/29.07.2010.

De asemenea, a arătat că pârâta C J de P G prin emiterea Deciziei nr.10579/05.02.2014 nu a respectat dispoziţiile pct.3 din Ord.50/1990, in sensul ca,  : "Beneficiază de încadrarea in grupele I si II de munca, potrivit celor menţionate, fără limitarea numărului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere si reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de munca si activităţile prevăzute in anexele nr. l si 2"

În opinia reclamantului, pârâta C J. de P G in mod greşit a analizat restrictiv activităţile înregistrate in carnetul de munca la rubrica "Meseria sau funcţia si locul de munca cu condiţii deosebite" si absolutizând denumirea activităţilor inserate in anexa nr.l a Ordinului 50/1990 şi in mod greşit a decis sa nu ia considerare conţinutul Adeverinţei nr.3852/29.07.2010 si Adeverinţei nr.3824/29.07.2010 emise de angajator, precum si textul inserat in carnetul de munca la filele 20-21, poziţia 59, întrucât in analizarea dosarului de pensionare trebuia sa ia in considerare faptul ca activităţile precizate in carnetul de munca le-a desfăşurat in locurile de munca încadrate in pct.62, anexa nr.l, Ord.50/1990, așa cum angajatorul a confirmat prin Adeverinţei nr. 3852/29.07.2010 si prin textul inserat in carnetul de munca la filele 20-21, poziţia 59.

Aceasta înseamnă ca textul prevăzut la pct.62, anexa nr.l, Ordinul 50/1990 nu se poate interpreta in sens limitativ, restrictiv, deoarece principiul de baza al încadrării in grupele superioare de munca, respectiv grupa 1 si II de munca nu este regăsirea unei anumite activităţi pe lista, ci încadrarea activităţilor in grupele superioare de munca se face pe baza condiţiile de munca nefavorabile, existenta noxelor, a condiţiilor nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de infectare si in funcţie de uzura capacităţii de munca a persoanelor care lucrează in acest climat nefavorabil.

In acest sens si Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat prin Decizia nr.258/20.09.2004 ca Ordinului nr.50/1990 nu i se poate restrânge aplicarea numai la activităţile si funcţiile prevăzute in forma iniţiala in lipsa unei dispoziţii exprese.

Reclamantul a depus la dosar, în copie xerox următoarele înscrisuri:  carnetul de munca, decizia nr. 10579/05.02.2014 si anexa la decizia nr. 10579/05.02.2014, adeverinţa 3852/29.07.2010, adeverinţa 3874/29.07.2010, nota de constatare nr.832/18.02.2004, contestaţia adresată C. C de C din cadrul C N de P, plicul in care a primit decizia nr. 10579/05.02.2014 pentru a face dovada datei primirii deciziei.

Pârâtele C. C de C din Cadrul C N de P şi C. J. de P Gorj  au formulat întâmpinare, solicitând respingerea contestaţiei formulată de reclamant.

Au învederat pârâtele faptul că prin cererea nr. 41115/28.11.2013, reclamantul a solicitat înscrierea la pensie pentru limita de vârsta, motiv pentru care a fost emisă decizia nr. 10579/05.02.2014 prin care a fost respinsa aceasta cerere.

Nemulţumit de aceasta decizie, reclamantul a  contestat-o la C C de C deoarece nu a  fost  valorificată perioada 30.06.1981-01.04.2001 ca fiind lucrata in grupa I de munca.

Referitor la motivele contestaţiei,  s-a arătat ca in mod corect CJP nu a valorificat grupa I de munca pe perioada menţionată mai sus deoarece meseria de strungar nu se regăseşte la pct.62, anexa I din Ordinul 50/1990.

In conformitate cu alin 2 de la art.149 din Legea 263/2010 procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedura prealabila, obligatorie, fără caracter jurisdicțional, iar conform art. 151, alin 2 hotărârile C C de C pot fi atacate la instanţa de judecata in termen de 30 de zile de la comunicare.

Pe parcursul soluţionării cauzei, a fost înaintată Hotărârea nr. 13794/11.01.2016 emisă de C C de C din cadrul C N de P P, iar reclamantul şi-a precizat cererea, învederând instanţei faptul că înţelege să conteste această hotărâre, invocând aceleaşi motive ca şi în cazul deciziei nr. 10579/05.02.2014.

În vederea soluționării cauzei, Tribunalul a solicitat înscrisuri din dosarul de pensionare, copii conforme cu originalul de pe aceste înscrisuri fiind depuse la dosar de către reprezentanta pârâtei CJP Gorj.

Analizând actele și lucrările dosarului, probatoriul administrat  în cauză, instanța constată că acțiunea reclamantului este neîntemeiată, pentru următoarele considerente:

Prin cererea înregistrată sub nr. 41115/28.11.2013, reclamantul E D a solicitat înscrierea la pensie pentru limită de vârstă.

Prin decizia 10579/05.02.2014, C J de P Gorj a respins această cerere, cu motivarea că vârsta reclamantului la data formulării cererii de pensionare este mai mică decât vârsta standard de pensionare, astfel că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 52 din Legea nr. 263/2010.  S-a mai arătat în cuprinsul deciziei faptul că nu a fost valorificată grupa de muncă din perioada 30.06.1981-01.04.2001, deoarece meseria reclamantului nu se regăseşte în Ordinul 50/1990, anexa 1, punctul 62. Este vorba de meseria de strungar, potrivit adeverinţei nr. 3852/29.07.2010 emisă de SC Uzina Mecanică Sadu.

Reclamantul a  contestat această decizie la C C de C, întrucât nu a  fost  valorificată perioada 30.06.1981-01.04.2001 ca fiind lucrata in grupa I de munca. În opinia reclamantului, pârâta C J de P G in mod greşit a analizat restrictiv activităţile înregistrate in carnetul de munca la rubrica "Meseria sau funcţia si locul de munca cu condiţii deosebite" si absolutizând denumirea activităţilor inserate in anexa nr. l a Ordinului 50/1990 şi a decis sa nu ia considerare conţinutul adeverinţei nr.3852/29.07.2010 si adeverinţei nr.3824/29.07.2010 emise de angajator, precum si textul inserat in carnetul de munca la filele 20-21, poziţia 59, întrucât in analizarea dosarului de pensionare trebuia sa ia in considerare faptul ca activităţile precizate in carnetul de munca au fost desfăşurate în locurile de muncă încadrate in pct.62, anexa nr. l, Ord.50/1990, așa cum angajatorul a confirmat prin adeverinţei nr. 3852/29.07.2010 si prin textul inserat in carnetul de munca la filele 20-21, poziţia 59. Contestaţia sa a fost însă respinsă prin Hotărârea nr. 13794/11.01.2016 emisă de Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice.

Anterior pronunţării hotărârii nr. 13794/11.01.2016, reclamantul E D a promovat o cerere de chemare în judecată împotriva SC uzina Mecanică Sadu SA, Filiala CN ROMARM SA, solicitând instanţei să constate  că activitatea din perioada 01.07.1981-01.04.2001 s-a desfăşurat în condiţiile grupei I de muncă în procent de 100%, conform Ordinului nr. 50/1990, anexa nr. 1 punctul 62 şi că această activitate constituie stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă, cererea sa formând obiectul dosarului nr. /95/2013 al Tribunalului Gorj, Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.

Prin sentinţa nr. 1167/15 mai 2014 pronunţată în acest dosar, a fost admisă acţiunea reclamantului, s-a constatat că activitatea din perioada 01.07.1981-01.04.2001 s-a desfăşurat în condiţiile grupei I de muncă în procent de 100%, conform Ordinului nr. 50/1990, anexa nr. 1 punctul 62 şi că această activitate constituie stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă, potrivit anexei 2 punctul 1 lit. d din Legea nr. 263/2010; a fost obligat angajatorul să elibereze reclamantului o adeverinţă în acest sens, în conformitate cu Legea nr. 263/2010 şi Normele de aplicare ale acestei legi. Sentinţa este definitivă.

La data de 2 octombrie 2014, reclamantul a formulat o nouă cerere de pensionare, cerere ce a fost înregistrată sub nr. 87187/2.10.2014, odată cu cererea fiind depusă sentinţa nr. 1167/15.05.2014 pronunţată în dosarul nr. 8143/95/2013. Prin decizia nr. 186689/12.12.2014, Casa judeţeană de Pensii Gorj a admis cererea reclamantului şi a dispus ca plata drepturilor băneşti să se realizeze începând cu data de 2 octombrie 2014, când a fost formulată cea de-a doua cerere de pensionare.

 Reclamantul consideră însă că se impunea ca plata drepturilor băneşti să se realizeze de la data formulării primei cereri de pensionare.

Instanţa observă însă că la data formulării primei cereri de înscriere la pensie, 28 noiembrie 2013, reclamantul avea 53 de ani şi 6 luni, el fiind născut la data de 23.05.1960 .

Conform art. 52 din Legea nr. 263/2010, pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate

 În forma în vigoare la data formulării cererii de pensionare, art. 55 alin.  (1)  din lege prevedea că persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform celor două tabele. În cazul reclamantului, pentru cei 23 ani, o lună şi 25 de zile reclamantul beneficia de reducerea vârstei de pensionare cu 5 ani, conform primului tabel. Cum vârsta standard de pensionare era de 65 de ani, chiar şi cu reducerea vârstei de pensionare  de 5 ani, reclamantul, care avea 53 de ani şi 6 luni, nu îndeplinea condiţiile necesare pentru pensionare.

Este adevărat că prin Legea nr. 380/2013, articolul 55 din Legea nr. 263/2010 a fost modificat, iar acest lucru a permis ca reclamantul să beneficieze de reducerea vârstei de pensionare cu 11 ani şi 6 luni şi să fie admisă cererea de pensionare, însă Legea nr. 380/2013 a intrat în vigoare la data de 2 ianuarie 2014, fiind ulterioară cererii de pensionare formulată de reclamant.

De altfel, tocmai prin aplicarea acestei legi a fost posibilă admiterea cererii de pensionare a reclamantului.

Tribunalul constată că după intrarea în vigoare a Legii nr. 380/2013, reclamantul a formulat cererea de pensionare la data de 2 octombrie 2014, iar prin decizia nr. 186689/12.12.2014, Casa Judeţeană de Pensii Gorj a stabilit drepturile de pensionare începând cu această dată. Au fost astfel respectate dispoziţiile art. 104 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, conform cărora pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în condiţiile prevăzute de lege, şi se acordă de la data înregistrării cererii. În consecinţă, instanţa va respinge contestaţia formulată de reclamant ca neîntemeiată.

Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia formulată de reclamantul E D, identificat cu  CNP , cu domiciliul ales la cabinet avocat B L, cu sediul în  , str.  nr. , judeţul G, în contradictoriu cu pârâtele  C J de P G cu sediul in , str. , bl. nr. , judeţul  și C C de C din cadrul C N de P cu sediul in , strada , nr., Sector .

Cu drept  de  apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce  se va depune la  Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţa publică din 03.03.2016, la Tribunalul Gorj. 

Preşedinte,

Asistent  judiciar,

Asistent  judiciar,

Grefier,