Contestaţiei împotriva hotărârii adoptate în cadrul Adunării creditorilor

Sentinţă civilă 287/COM/2015 din 24.02.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL BIHOR

SECŢIA A II-A CIVILA

SENTINŢA NR. 287/F/2015

Camera de consiliu din data de 24.02.2015

Completul compus din:

Pe rol  fiind pentru azi pronunţarea asupra contestaţiei împotriva hotărârii adoptate în cadrul Adunării creditorilor  din data de 26.06.2014 formulată de creditoarea reclamantă SC .. cu sediul procesual ales la SCA .., cu sediul în B. şi SC S. SRL cu sediul în B. înregistrată la ORC B. în contradictoriu cu debitoarea SC M ., cu sediul în O., jud. Bihor, ., prin administrator judiciar P. IPURL , având ca obiect contestaţie. 

La apelul nominal făcut în cauză nu se prezintă nimeni.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează judecătorului sindic că dezbaterea cauzei a avut loc la data de 10.02.2015, când părţile prezente au pus concluzii care au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când s-a amânat pronunţarea cauzei pentru data de 17.02.2015 şi 24.02.2015, după care:

JUDECĂTORUL SINDIC

Deliberând:

Prin contestaţia înregistrată în data de 02.07.2014 (dosar nr.251/111/2012/a10), legal timbrată cu 200 lei conform chitanţei nr. ST 141111100014BH/11.11.2014 creditoarea .. a solicitat desfiinţarea hotărârii adoptate în cadrul şedinţei adunării creditorilor S.C. M IMP. EXP. SRL, şedinţă în cadrul căreia s-a votat planul de reorganizare propus de societatea debitoare.

Creditoarea invocă nelegalitatea hotărârii din 04.06.2014 al adunării creditorilor S.C. M IMP. EXP. SRL pentru cauza ilicită a hotărârii,  urmârindu-se creearea unui avantaj în recuperarea creanţei deţinută doar de anumiţi creditori, planul de reorganizare având la bază crearea unei situaţii neechitabile între creditorii chirografari.

Creditorul susţine că hotărârea adunării creditorilor din 26.06.2014 nu conferă un tratament echitabil şi corect acelor creditori care au votat împotriva planului de reorganizare propus de debitoare. În acest sens se arată că în categoria creanţelor create de administratorul judiciar, în baza prevederilor art.96 din Legea nr.85/2006 sunt incluse doar acele creanţe care reprezintă , cu excepţia R., un procent cât mai redus din totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv al debitoarei. Se susţine că criteriile avute în vedere de administratorul judiciar pentru stabilirea anumitor creditori indispensabili nu vizează maniera efectivă în care activitatea respectivilor creditori va contribui la reuşita planului de reorganizare propus.

În ceea ce priveşte categoria creditorilor chirografari se arată că din totalul creanţelor chirografare, un procent de 88% este deţinut de creditorul R., condiţie în care, ceilalţi creditori depind de modul în care această societate va vota pe parcursul derulării procedurii insolvenţei

Creditoarea invocă nelegalitatea hotărârii adunării creditorilor de aprobare a planului de reorganizare propus de debitoare cu votul decisiv al R. G SA în ce priveşte categoria creanţelor creditorilor indispensabili. Astfel, creditoarea îşi manifestă nemulţumirea de faptul neincluderii în categoria creditorilor indispensabili din moment ce era principalul furnizor de parchet laminat pentru debitoare, iar societatea debitoare şi-a exprimat disponibilitatea de a continua relaţiile comerciale cu societatea debitoare.

Ca motiv de nelegalitate, se invocă votarea planului de reorganizare doar de creditorul majoritar R. G SA, în condiţiile în care s-a format o nouă clasă de creditori – creditori chirografari indispensabili iar ceilalţi creditori indispensabili nu şi-au exprimat votul cu privire la planul de reorganizare şi nici implicit cu privire la continuarea colaborării cu societatea debitoare.

Creditorul contestator susţine că, prin votarea planului de reorganizare nu s-a urmărit redresarea economică a societăţii debitoare ci s-a urmărit ca în eventualitatea intrării în faliment şi în eventualitatea efectuării plăţilor să se asigure recuperarea într-un procent cât mai ridicat al acelor creanţe ce reprezintă un procent semnificativ din totalul creanţelor (creanţa deţinută de R. reprezintă un procent de peste 20% din totalul creanţelor ).

În drept sunt invocate dispoziţiile art.14 alin.7 şi urm. din Legea nr.85/2006, art.1235 – 1239 Cod civil.

Prin contestaţia înregistrată în data de 02.07.2014 (dosar nr.251/111/2012/a11), legal timbrată cu 200 lei conform op. Nr.766/21.08.2014 creditoarea SC S. SRL a solicitat desfiinţarea hotărârii adoptate în cadrul şedinţei adunării creditorilor S.C. M IMP. EXP. SRL, şedinţă în cadrul căreia s-a votat planul de reorganizare propus de societatea debitoare

Creditoarea susţine că planul de reorganizare aprobat îi prejudiciază, nefiind trecuţi în grupa creditorilor indispensabili. Creditoarea susţine că nu a fost respectat termenul de publicare şi convocare a adunării creditorilor, termen specificat de art.99 din Legea nr.85/2006 iar adunarea creditorilor a fost constituită în mod nelegal, au votat numai cei care sunt în categoriile privilegiate şi care au posibilitatea să-şi recupereze integral sau parţial creanţa.

În drept sunt invocate prevederile art.14, art.99, art.100, art.101 din Legea nr.85/2006.

Prin întâmpinările depuse (fila 7 dosar nr.251/111/2012/a11 şi fila 15 dosar nr.251/111/2012/a10), P. IPURL, în calitate de administratorul judiciar al debitoarei, a solicitat respingerea contestaţiilor întrucât hotărârile adunării generale a creditorilor se pot contesta doar pentru nelegalitate (cum ar fi nelegalitatea întrunirii cvorumului, a procedurii de citare sau nerespectarea procedurii de vot conform art.7, art.15 alin.1, art.15 alin.2 lit.b, sau nerespectarea prevederilor referitoare la votarea planului de reorganizare art.94 şi urm. din legea nr.85/2006) iar motivele invocate de contestatori se referă la motive de fond, legate de planul de reorganizare, de neincluderea în categoria creditorilor indispensabili, aspecte ce se pot pune în discuţie în cadrul dosarului 251/111/2012.

Se arată că anularea acestei hotărâri contestate, nu ar crea un beneficiu pentru creditorii chirografari, deoarece în cazul în care s-ar trece la procedura falimentului, nu se vor putea achita creanţele chirografare ale acestor societăţi, existând creditori cu creanţe privilegiate şi creditori bugetari.

Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine următoarele:

Prin Încheierea nr. 80  din data de 17.01.2012 pronunţată de Trib. B. în dosarul nr. 251/111/2012, a fost admisă cererea debitoarei  S.C. M IMP. EXP. SRL cu sediul  în O, , de deschidere a procedurii generale de insolvenţă

În temeiul art.34 din Legea privind procedura de insolvenţă, a fost numit administrator judiciar C I de Insolvenţă Z (în urma schimbării denumirii P. IPURL).

La data de 26.06.2014 a avut loc şedinţa Adunării Generale a Creditorilor debitorului S.C. M IMP. EXP. SRL, ordinea de zi a şedinţei fiind votarea planului de reorganizare, propus de debitor prin administrator special.

Judecătorul sindic constată că, în cadrul şedinţei menţionate, rezultatul votului asupra planului de reorganizare propus de debitor a fost următorul:

-categoria creanţelor garantate, art.100 alin.3 lit.a din Legea nr.85/2006, în procent de 100% din categorie, a votat pentru aprobarea planului de reorganizare;

-categoria creanţelor salariale, art.100 alin.3 lit.b din Legea nr.85/2006, în procent de 100% din categorie, a votat pentru aprobarea planului de reorganizare;

-categoria creanţelor bugetare, art.100 alin.3 lit.c din Legea nr.85/2006, în procent de 100% din categorie, a votat pentru aprobarea planului de reorganizare;

- categoria creanţelor creditorilor chirografari indispensabili, art.100 alin.3 lit.d din Legea nr.85/2006, creditorul R. Group SA care deţine 88, 34 %  din creanţele înscrise în această grupă, a votat pentru aprobarea planului de reorganizare;

- categoria creanţelor creditorilor chirografari, art.100 alin.3 lit.e din Legea nr.85/2006, creditorii SC S. SRL care deţine 6,45 % din creanţele înscrise în această grupă şi .. care deţine 16,76 % din creanţele înscrise în această grupă, au votat împotriva aprobării planului de reorganizare;

În aceste condiţii, reţinând că patru din cele cinci categorii de creditori ai debitoarei au votat pentru planul de reorganizare propus, administratorul judiciar

a apreciat că planul de reorganizare a fost aprobat, urmând a fi supus spre aprobare judecătorului sindic potrivit dispoziţiilor art.101 alin.1 din Legea nr.85/2006.

În drept, judecătorul sindic reţine că, conform art. 14 alin. (7) din Legea nr. 85/2006, hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării măsurii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor.

Conform dispoziţiilor legale menţionate, invocate de creditoarea contestatoare ca şi temei juridic al contestaţiei formulate la Hotărârea Adunării Creditorilor din 26.06.2014, rezultă că aceasta poate fi desfiinţată de judecătorul sindic doar pentru motive de nelegalitate.

Temeiurile pentru care judecătorul sindic poate desfiinţa o hotărâre a adunării creditorilor sunt doar cele legate de încălcarea procedurii obligatorii de convocare a adunării creditorilor, reglementată de art. 13, 14 şi 15 din lege, deci motive de nelegalitate.

Judecătorul sindic reţine că din cuprinsul contestaţiei formulate de creditoarea .. nu rezultă motive de nelegalitate a hotărârii adunării creditorilor, care să intre sub incidenţa prevederilor art. 13 - 15 din Legea nr. 85/2006, motivele invocate de contestatoare vizând exclusiv neincluderea în categoria creditorilor chirografari indispensabili, respectiv neasigurarea unui tratament corect şi echitabil faţă de creditorului chirografar indispensabil R. Group SA.

Art. 96 alin.1 din Legea nr.85/2006 prevede că pentru administrarea eficientă a procedurii – evident este vorba de procedura de reorganizare - planul poate desemna o categorie separată de creanţe, compusă numai din acele creanţe chirografare care, în sensul art. 49 alin.1, aparţin furnizorilor fără de care activitatea debitorului nu se poate desfăşura şi care nu pot să fie înlocuiţi.

Evident, un furnizor fără de care activitatea debitoarei nu se poate desfăşura şi care nu poate fi înlocuit (cel la care de referă art. 96 alin.1 din lege) poate fi cu uşurinţă regăsit printre furnizorii faţă de care debitoarea are calitatea de consumator captiv - în sensul prevăzut de art. 3 alin.1 pct. 29 şi art. 38 - însă cele două noţiuni nu se suprapun. Acesta deoarece prevăzând posibilitatea desemnării unei categorii speciale de creditori – cea fără de care activitatea debitoarei nu se poate desfăşura şi care nu pot fi înlocuiţi - legiuitorul nu s-a limitat să facă o simplă trimitere la categoria prevăzută de art. 3 alin.1 pct. 32 din lege, ci a prevăzut dreptul celui care propune planul să desemneze această categorie.

Rezultă că încadrarea creditorilor în categoria furnizorilor prevăzuţi de art. 96 alin.1 se analizează în concret în funcţie de circumstanţele concrete ale fiecărui debitor şi de planul de reorganizare propus, rezultând că nu tipul de contract sau natura serviciului atrage calitatea de furnizor indispensabil, ci acele premise şi circumstanţele particulare care au generat pentru debitoarea necesitatea încheierii unui anumit contract de furnizare, condiţiile specifice ale acestui contract fiind cele care îi conferă acestuia calitatea de furnizor indispensabil pentru activitatea debitoarei, care nu poate să fie înlocuit fără fie afectată desfăşurarea eficientă a procedurii. Celui care propune planul, în cazul de faţă debitoarei, îi revine sarcina să releve şi să demonstreze faptul că aceasta este o condiţie pentru administrarea eficientă a procedurii.

În cazul de faţă, justificarea debitoarei pentru constituirea acestei categorii de creanţe – creditori chirografari indispensabili – este menţionat în planul reorganizare la cap.3 şi 4, în analiză comparativă reorganizare – faliment, care se bazează pe raportul de evaluare a patrimoniului debitoarei, rezultând implicit şi din celelalte prevederi ale planului de reorganizare referitoare la planul de afaceri ce trebuie urmat pentru a se putea duce la îndeplinire acesta şi pentru a se putea realiza bugetul de venituri şi cheltuieli şi fluxul de numerar care permite achitarea creanţelor conform graficului de plăţi. Astfel, după cum arată societatea debitoare, o pondere de peste  50 % din activitatea comercială o reprezintă relaţia de afaceri cu creditoarea R. G SA şi o pondere importantă o au creditorii A. SA şi O. România. Ceilalţi creditori indispensabili sunt sau producători sau importatori ai produselor comercializate de debitoare.

Debitoarea nu a considerat că se impune cuprinderea contestatorilor creditori în categoria creditorilor chirografari indispensabili, justificările, considerate temeinice de judecătorul sindic, fiind în sensul că aceşti creditori  sunt furnizori fără de care activitatea debitorului se poate desfăşura în continuare şi se poate realiza pe durata derulării planului de reorganizare, bugetul de venituri şi cheltuieli care permite achitarea creanţelor conform graficului de plăţi.

Pentru aceste considerente, reţinând că contestaţia formulată de creditoarea contestatoare .. nu vizează motive de nelegalitate a hotărârii adunării generale a creditorilor adoptată la data de 26.06.2014, ci aspecte de nelegalitate privind planul de reorganizare propus de debitor, judecătorul sindic, în temeiul art. 14 alin. (7) coroborat cu art. 11 din Legea nr. 85/2006 urmează a respinge contestaţia formulată de creditoarea contestatoare .., ca neîntemeiată.

În ceea ce priveşte motivele de invocat de creditoarea SC S. SRL;

Judecătorul sindic reţine că şi în această situaţie, ca şi în cazul creditorului ..,  motivele invocate privind neincluderea în categoria creditorilor chirografari indispensabili au fost justificate pe deplin de societatea debitoare, iar în ceea ce priveşte motivele privind nerespectarea termenului de publicare şi convocare a adunării creditorilor, neconstituirea în mod legal a adunării creditorilor, necomunicarea planului de reorganizare, judecătorul sindic stabileşte următoarele:

Planul de reorganizare al societăţii debitoare a fost înregistrat la Tribunalul Bihor în data de 04.06.2014,  afişat în data de 06.06.2014, iar în data de 12.06.2014 a fost publicat în BPI nr.11210/12.06.2014 anunţul privind depunerea planului de reorganizare şi convocarea adunării creditorilor pentru data de 26.06.2014 ora 14.00 spre a fi analizat şi votat planul de reorganizare.

Contestatoarea SC S. SRL conform menţiunilor din procesul verbal al şedinţei adunării creditorilor nr.199/26.06.2014, şi-a exprimat votul valabil, în scris, împotriva aprobării planului de reorganizare. Instanţa constată că societatea creditoare contestatoare SC S. SRL, nu fi făcut dovada vreunei vătămări, odată ce, a primit convocatorul în timp util, nu şi¬-a exprimat nici o nemulţumire cu privire la organizarea şi derularea şedinţei, nu a suferit vreun prejudiciu în condiţiile în care, şi¬ a exprimat votul prin punctul de vedere depus. Totodată, în condiţiile în care creanţa creditoarei a fost inclusă în grupa creditorilor chirografari, cu un total de 6,45 % din creanţele înscrise în această grupă, planul fiind acceptat de patru categorii de creditori din cele cinci categorii, această societate nu a justificat un interes temeinic şi legitim în anularea hotărârii adunării creditorilor din data de 26.06.2014.

Pentru aceste considerente, va respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de creditoarea SC S. SRL.

Fiind respinse contestaţiile, în baza art.274 alin.1 C.proced.civ va obliga creditorii contestatori la plata sumelor de câte 1.240 lei cheltuieli de judecată, fiecare, câtre administratorul judiciar P. IPURL, conform facturilor şi chitanţelor depuse la dosarul cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca nefondate contestaţiile formulate împotriva Hotărârii adunării creditorilor din data de 26.06.2014, contestaţii formulate de creditorii SC S. SRL cu sediul în B. înregistrată la ORC B şi .. cu sediul procesual ales în B. în contradictoriu cu P. IPURL  cu sediu în Oradea, str…..în calitate de administratorul judiciar al debitoarei S.C. M IMP. EXP. SRL cu sediul în O., cu creditorii SC R, cu sediul în O.,  SC M SRL, cu sediul în, com. A, P M O, cu sediul în O, D G A F P B , cu sediul în O, jud. B, SC K F SRL, cu sediul în F, str. C, nr. 505, jud. I, CUI:, SC D SRL, cu sediul în O., jud. B, SC F. RO SRL, cu sediul în C, SC S SRL, cu sediul ale în B, SC A SRL, cu sediul în B, SC A. SRL, cu sediul în sat V, com. V, jud., SC R SRL, cu sediul în F, str. C, nr. 1 jud. V, , SC A, cu sediul în P, SC D, SC S, SC S, SC R, SC A, SC U, SC N, SC R, SC C, SC P, SC C, SC A, SC Q, SC M SRL, cu sediul în S, SC R, SC B, SC M, SC C,  SC I, SC S, SC B, SC M, SC C, SC P, SC A, C T,  SC R, SC Z T,  SC N T, , SC D, SC E, SC D, SC S…. ,

În baza art.274 alin.1 C.proced.civ. obligă creditoarea SC S. SRL la plata către administratorul judiciar P. IPURL, a sumei de 1.240 lei cheltuieli de judecată.

În baza art.274 alin.1 C.proced.civ. obligă creditoarea .. la plata către administratorul judiciar P. IPURL, a sumei de 1.240 lei cheltuieli de judecată.

Definitivă. Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la data de 24.02.2015.

JUDECĂTOR SINDIC GREFIER