Revizuire contopire pedepse

Decizie 405 din 05.05.2015


TRIBUNALUL BOTOŞANI

SECŢIA PENALĂ

Decizia penală nr.XXX Dosar nr.XXXX/193/2014

Şedinţa publică din data de xx.xx.xxxx

Complet constituit din:

Preşedinte –

Grefier –

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani a fost reprezentat de

Procuror –

Pe rol se află soluţionarea contestaţiilor formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani şi condamnatul B. M. împotriva sentinţei penale nr. XXXX din xx.xx.xxxx, pronunţată în dosarul nr. XXXX/193/2014 al Judecătoriei Botoşani.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns contestatorul B. M., aflat în stare de deţinere, asistat de avocat ales P. A., în baza împuternicirii avocaţiale pe care o depune la dosar în şedinţă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Nemaifiind cereri prealabile de formulat sau excepţii de invocat, instanţa acordă cuvântul în dezbateri asupra contestaţiei formulate.

Reprezentantul Ministerului Public arată că prin sentinţa penală pronunţată de prima instanţă s-a respins cererea de contopire a pedepselor şi învederează faptul că sentinţele la care s-a făcut referire sunt pronunţate pentru infracţiuni concurente, astfel că solicită admiterea contestaţiei, repunerea în individualitatea lor a pedepselor aplicate prin cele 3 sentinţe, menţinerea revocării liberării condiţionate şi pronunţarea unei soluţii legale şi temeinice, pentru motivele expuse pe larg în scris.

Avocatul contestatorului solicită admiterea contestaţiei şi desfiinţarea sentinţei penale pronunţată de Judecătoria Botoşani ca nelegală, apreciind că în mod greşit s-a respins cererea de contopire formulată. Învederează că faptele pentru care a fost condamnat petentul prin sentinţa penală nr. XXX/2013 a Judecătoriei Oradea sunt concurente cu cele pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. XXX/2012 a Judecătoriei Paşcani şi sentinţa penală nr. XXX/2009 a Judecătoriei Iaşi. Solicită repunerea în individualitatea lor a faptelor concurente, emiterea unui nou mandat şi deducerea din pedeapsa de 5 ani a perioadei executate începând cu data de xx.xx.xxxx şi până la data liberării condiţionate, precum şi de la xx.xx.xxxx şi până la zi.

Contestatorul B. M., având personal cuvântul, solicită admiterea cererii.

T R I B U N A L U L

Asupra contestaţiei de faţă:

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. XXXX din xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani, s-a respins ca nefondată, cererea de contopire a pedepselor formulată de petentul B. M., CNP XXXXXXXXXXXXX, fiul lui I. şi E., ns. la xx.xx.xxxx, în prezent deţinut în Penitenciarul Botoşani.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Botoşani la data de xx.xx.xxxx, petentul B. M. a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin mai multe sentinţe penale.

Pentru justa soluţionare a cauzei, instanţa a solicitat ataşarea la dosar a fişei condamnatului de la Penitenciarul Botoşani şi a sentinţelor penale prin care acesta a fost condamnat.

Cercetând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut că petentul a fost condamnat prin Sentinţa penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 alin. 2 din O.U.G. 195/2002. În temeiul art. 61 Cod penal 1969 s-a revocat beneficiul liberării condiţionate (acordat prin Sentinţa penală XXXX/2011 a Judecătoriei Focşani) din executarea pedepsei de 4 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani, contopindu-se restul de executat, 375 zile, aplicându-se pedeapsa rezultantă de 375 zile închisoare.

Ulterior, prin Sentinţa penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani şi 4 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 215 alin. 1, 2, 3 Cod penal 1969, la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 291 Cod penal 1969, pedepsele fiind contopite între ele, dar şi cu restul de 400 zile închisoare rămas de executat din pedeapsa aplicată prin Sentinţa penală XXXX/2005 a Judecătoriei Iaşi, precum şi cu pedeapsa de 430 zile aplicată prin Sentinţa penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani, stabilindu-se pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare, deducându-se perioada executată de la xx.xx.xxxx la zi.

În consecinţă, faţă de cele arătate mai sus, instanţa a constatat că se impune respingerea cererii, faptele pentru care a fost condamnat petentul fiind deja contopite prin Sentinţa penală XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea, definitivă prin nerecurare la xx.xx.xxxx.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au formulat contestaţie Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani şi condamnatul B. M..

În motivarea contestaţiei, petentul a arătat că se află în executarea unei pedepse de 5 ani închisoare şi infracţiunile pentru care a fost condamnat au fost săvârşite în concurs, astfel că solicită contopirea acestora şi deducerea perioadei deja executate.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani apreciază că sentinţa penală atacată este nelegală, întrucât instanţa de judecată în mod greşit a respins ca nefondată cererea de contopire a pedepselor formulată.

În motivare, în esenţă, se arată că faptele pentru care petentul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea, sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani şi sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani sunt concurente. Totodată, se învederează faptul că prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea nu au fost supuse contopirii pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani, astfel încât, în mod greşit instanţa de judecată a respins cererea de contopire ca nefondată.

Se mai menţionează că faptele pentru care petentul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani au fost săvârşite în interiorul restului de 375 de zile închisoare rămase neexecutate din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani. Prin prisma celor arătate, cererea de contopire a pedepselor este pe deplin fondată, astfel că solicită admiterea contestaţiei, casarea hotărârii atacate, cu reţinerea cauzei spre rejudecare de către instanţa de control judiciar, urmând a admite cererea de contopire a pedepselor formulată de petent şi a proceda la contopirea pedepselor.

Analizând contestaţia formulată, prin prisma motivelor invocate, Tribunalul va reţine că aceasta este întemeiată.

Astfel, din situaţia juridică înaintată de Penitenciarul Botoşani, existentă la dosarul de fond, rezultă că petentul B. M. se află în executarea unei pedepse de 5 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea, în baza căreia a fost emis mandatul nr.XXXX/xx.xx.xxxx, executarea pedepsei începând la data de xx.xx.xxxx.

De asemenea, în situaţia juridică este menţionată şi o pedeapsă de 375 zile închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani, pedeapsă ce a fost executată deja, în perioada xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx.

Din dispoziţia instanţei de judecată, la dosarul cauzei au fost ataşate următoarele sentinţe penale:

1. Sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea, prin care numitul B. M. a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.215 alin. 1, 2, 3, cu aplic. disp. art.37 lit. a Cod penal 1969.

În temeiul disp. art.61 Cod penal 1969, s-a dispus revocarea beneficiului liberării condiţionate cu privire la restul de 400 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.XXXX/2005 a Judecătoriei Iaşi, şi contopirea acestui rest cu pedeapsa de 4 ani şi 4 luni închisoare mai sus menţionată, stabilindu-se pedeapsa cea mai grea, de 4 ani şi 4 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute 4 ani şi 8 luni închisoare.

Prin aceeaşi sentinţă penală, s-a dispus condamnarea numitului B. M. la pedeapsa de 8 luni închisoare, pentru infracţiunea prev. şi ped. de art.291 Cod penal 1969, cu aplic. disp. art.37 lit.a din acelaşi cod.

Şi cu privire la această faptă s-a dispus revocarea beneficiului liberării condiţionate cu privire la restul de 400 zile închisoare mai sus menţionat, acesta fiind contopit cu pedeapsa de 8 luni închisoare; s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 400 zile închisoare, la care s-a adăugat un spor de 30 de zile, urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă de 430 zile închisoare.

În temeiul disp. art.36 alin. 1, 3, 4 lit. b Cod penal 1969, s-a procedat la contopirea pedepselor de 4 ani şi 8 luni închisoare şi de 430 zile închisoare, aplicându-se pedeapsa cea mai grea, de 4 ani şi 8 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor de 4 luni închisoare, B. M. având de executat în final pedeapsa principală rezultantă de 5 ani închisoare, cu aplicarea disp. art.71, 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969.

Instanţa a constatat că B. M. se află în executarea pedepsei de 375 zile închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/2012 a Judecătoriei Paşcani.

În temeiul disp. art.36 alin.3 Cod penal 1969, instanţa a dedus din pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare perioada executată de inculpat de la xx.xx.xxxx până la zi, dispunând anularea mandatului de executare nr. XXX/2012,emis în baza sentinţei penale nr. XXX/2012a Judecătoriei Paşcani, cu emiterea unui nou mandat de executare.

Faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea au fost săvârşite la data de xx.xx.xxxx.

2. Sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani, prin care numitul B. M. a fost condamnat la următoarele pedepse:

- 3 ani închisoare, pentru infracţiunea prev. şi ped. de art. 192 alin.2, cu aplic. disp. art.37 lit.b Cod penal 1969;

- 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru infracţiunea prev. şi ped. de art.XXX alin. l, 209 alin. l lit. a, g, i, cu aplic. disp. art.41 alin.2, 37 lit. b Cod penal 1969.

În temeiul disp. art.34 lit. b Cod penal 1969, instanţa i-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 6 luni închisoare.

Instanţa a făcut aplicarea disp. art. 71, 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969.

Instanţa a dedus din pedeapsa aplicată reţinerea şi arestarea preventivă de la 31.01.2009 până la zi, menţinând arestarea preventivă a inculpatului.

Faptele pentru care numitul B. M. a fost condamnat prin această sentinţă penală au fost săvârşite la data de xx.xx.xxxx.

Sentinţa penală sus-menţionată a rămas definitivă prin decizia penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Curţii de Apel Iaşi, împotriva numitului B. M. fiind emis mandatul de executare nr. XXX/xx.xx.xxxx.

Sus-numitul a fost liberat condiţionat din executarea pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare prin sentinţa penală nr. XXXX/07.07.2011 a Judecătoriei Focşani.

3. Sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani, prin care numitul B. M. a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.86 alin.2 din OUG nr. 195/2002, cu aplic. disp. art.37 lit. a Cod penal 1969, faptă săvârşită Ia data de xx.xx.xxxx. În temeiul disp. art.61 Cod penal 1969, s-a dispus revocarea beneficiului liberării condiţionate cu privire la restul de 375 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. XXXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Focşani, rest care a fost contopit cu pedeapsa de 6 luni închisoare mai sus menţionată, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 375 zile închisoare, cu aplicarea disp. art.71, 64 lit. a teza a II-a, lit. b Cod penal 1969.

Sentinţa penală sus-menţionată a rămas definitivă la data de xx.xx.xxxx, fiind emis mandatul de executare nr. XXX/xx.xx.xxxx.

Instanţa de fond investită cu cererea de contopire a pedepselor a respins-o ca nefondată.

În motivarea hotărârii, s-a arătat că prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea, s-ar fi dispus contopirea pedepselor aplicate pentru noile fapte cu restul de 400 zile închisoare rămas neexecutat din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr.XXXX/2005 a Judecătoriei Iaşi, precum şi cu pedeapsa de 430 zile închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani, stabilindu-se pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare, cu deducerea perioadei executate de la xx.xx.xxxx la zi.

Pe cale de consecinţă, instanţa a apreciat că se impune respingerea cererii, întrucât pedepsele aplicate petentului au fost deja contopite prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea.

Sentinţa penală pronunţată în cauză este nelegală, întrucât în mod greşit instanţa de judecată a respins, ca nefondată, cererea de contopire a pedepselor formulată de B. M..

Astfel, din analiza celor trei sentinţe penale ataşate la dosarul cauzei, rezultă că faptele pentru care petentul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea au fost săvârşite la data de xx.xx.xxxx şi sunt concurente nu doar cu faptele pentru care petentul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani, ci şi cu faptele pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani.

De observat că prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea nu au fost supuse contopirii pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani, astfel încât, în mod greşit instanţa de judecată investită cu soluţionarea prezentei cereri de contopire a pedepselor a respins-o ca nefondată.

Totodată, faptele pentru care petentul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani au fost săvârşite în interiorul restului de 375 zile închisoare rămase neexecutate din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani.

Prin prisma celor mai sus arătate, prezenta cerere de contopire a pedepselor este pe deplin fondată, astfel că tribunalul, în temeiul art.425 ind.1 C. proc. pen, va admite contestaţiile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani şi de condamnatul B. M., va desfiinţa în totalitate sentinţa atacată, şi în rejudecare:

Va repune în individualitatea lor pedepsele aplicate şi contopite prin: sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea, sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani şi sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani, înlăturând sporurile aplicate.

Va menţine dispoziţiile de revocare a beneficiului liberării condiţionate cu privire la restul de 400 zile de închisoare rămase neexecutate din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. XXXX/2005 a Judecătoriei Iaşi şi cu privire la restul de 375 zile închisoare rămase neexecutate din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani.

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. 2 Cod penal 1969, va contopi pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani cu restul de 375 zile închisoare rămase neexecutate din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani, şi va aplica pedeapsa cea mai grea, de 375 zile închisoare.

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. 2 Cod penal 1969, va contopi pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea cu restul de 400 zile închisoare rămase neexecutate din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. XXXX/2005 a Judecătoriei Iaşi şi va aplica pedeapsa cea mai grea, de 4 ani şi 8 luni închisoare, sporită la 5 ani închisoare.

În temeiul dispoziţiilor art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1969, va contopi pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani (de 3 ani şi, respectiv, 3 ani şi 6 luni închisoare) şi pedeapsa rezultată din contopirea pedepsei aplicate prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea cu restul de 400 zile închisoare rămase neexecutate din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. XXXX/2005 a Judecătoriei Iaşi, respectiv cu pedeapsa de 5 ani închisoare şi va aplica pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, sporită la 5 ani şi 6 luni închisoare.

În temeiul dispoziţiilor art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1969, va contopi pedepsele rezultante de 375 zile închisoare şi, respectiv, de 5 ani şi 6 luni închisoare şi va aplica pedeapsa cea mai grea, de 5 ani şi 6 luni închisoare, la care se va adăuga un spor de 6 luni închisoare, dispunând ca contestatorul-condamnat să execute pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare.

Va deduce perioadele executate, începând cu data de xx.xx.xxxx şi până la data liberării condiţionate, precum şi de la xx.xx.xxxx la xx.xx.xxxx.

Va anula mandatul de executare nr. XXXX/xx.xx.xxxx, emis în baza sentinţei penale nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea şi va dispune emiterea unui nou mandat.

Văzând şi dispoziţiile art. 275 alin. 3 Cod procedură penală,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

D E C I D E:

Admite contestaţiile formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani şi de condamnatul B. M., fiul lui I. şi E., născut la data de xx.xx.xxxx, CNP-XXXXXXXXXXXXX, împotriva sentinţei penale nr.XXXX din xx.xx.xxxx a Judecătoriei Botoşani.

Desfiinţează în totalitate sentinţa contestată, şi, în rejudecare:

Repune în individualitatea lor pedepsele aplicate şi contopite prin: sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea, sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani şi sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani, înlăturând sporurile aplicate.

Menţine dispoziţiile de revocare a beneficiului liberării condiţionate cu privire la restul de 400 zile de închisoare rămase neexecutate din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. XXXX/2005 a Judecătoriei Iaşi şi cu privire la restul de 375 zile închisoare rămase neexecutate din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani.

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. 2 Cod penal 1969, contopeşte pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani cu restul de 375 zile închisoare rămase neexecutate din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani, aplicând pedeapsa cea mai grea, de 375 zile închisoare.

În temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. 2 Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea cu restul de 400 zile închisoare rămase neexecutate din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. XXXX/2005 a Judecătoriei Iaşi şi aplică pedeapsa cea mai grea, de 4 ani şi 8 luni închisoare, sporită la 5 ani închisoare.

În temeiul dispoziţiilor art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Paşcani (de 3 ani şi, respectiv, 3 ani şi 6 luni închisoare) şi pedeapsa rezultată din contopirea pedepsei aplicate prin sentinţa penală nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea cu restul de 400 zile închisoare rămase neexecutate din pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. XXXX/2005 a Judecătoriei Iaşi, respectiv cu pedeapsa de 5 ani închisoare şi aplică pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, sporită la 5 ani şi 6 luni închisoare.

În temeiul dispoziţiilor art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1969, contopeşte pedepsele rezultante de 375 zile închisoare şi, respectiv, de 5 ani şi 6 luni închisoare şi aplică pedeapsa cea mai grea, de 5 ani şi 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 6 luni închisoare, dispunând ca contestatorul-condamnat să execute pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare.

Deduce perioadele executate, începând cu data de xx.xx.xxxx şi până la data liberării condiţionate, precum şi de la xx.xx.xxxx la xx.xx.xxxx.

Anulează mandatul de executare nr. XXXX/xx.xx.xxxx, emis în baza sentinţei penale nr. XXX/xx.xx.xxxx a Judecătoriei Oradea şi dispune emiterea unui nou mandat.

Cheltuielile judiciare din contestaţie rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, xx.xx.xxxx.

Preşedinte,Grefier,