Contestaţie la executare. Necompetenţă materială

Sentinţă civilă 4 din 12.01.2009


Contestaţie la executare. Necompetenţă materială

Prin acţiunea înregistrată la 8.09.2008 la această instanţă petenta S.I. a formulat în contradictoriu cu pârâta B.M. contestaţie la executare prin care se solicită lămurirea înţelesului titlului executor, desfiinţarea formelor de executare promovată de intimată în cadrul dosarului de executare nr.99/2008 înregistrat la BEJ Bărbulescu Constantin şi suspendarea executării silite până la soluţionarea definitive şi irevocabile a prezentei cereri.

În motivarea contestaţiei reclamanta arată că obiectul dosarului de executare nr.99/2008 îl constituie dispozitivul sentinţei civile nr.526/6.10.2004 a Judecătoriei Bolintin Vale, definitivă prin Decizia civilă nr.51/16.04.2007 a Tribunalului Giurgiu şi irevocabilă prin Dec.civ. nr.2043/29.11.2007 a Curţii de Apel Bucureşti.

Conform acestor hotărâri petenta a fost obligată să-i lase intimatei în deplină proprietate şi posesie două suprafeţe de teren intravilan şi două terenuri extravilane.

Terenurile extravilane se află deja în posesia intimatei, astfel încât nu se mai justifică executarea.

Pe terenul în suprafaţă de 800 mp se află plantată o cultură de viţă de vie astfel încât arată petenta că nu poate lăsa acest teren intimatei fără a fi despăgubită. Celălalt teren de 940 mp face parte din totalul de 1880 mp teren intravilan, îngrădit de petentă, iar petenta nu ar avea acces la propria locuinţă.

 Mai arată petenta că a formulat o acţiune având drept obiect servitute.

În drept s-au invocat disp.art.399 şi urm. c.civ.. art.403 alin.1 c.pr.civ.

La dosar au fost depuse următoarele acte:adeverinţa nr.7885/03.09.2008 eliberat de Primăria Bolintin Vale, acte de stare civilă, comunicarea 99/21.08.2008 a Biroului executorului Judecătoresc Bărbulescu Constantin, somaţia 99/21.08.2008, Dec.civ. nr.51/16.04.2007 a tribunalului Giurgiu.

Instanţa analizând actele şi lucrările dosarului din perspectiva excepţiei necompetenţei materiale a Judecătoriei, constată următoarele:

Potrivit art.400 alin.2 c.p.c. contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută.

Sentinţa civilă nr-526/6.10.2004 a Judecătoriei Bolintin Vale a fost schimbată partial prin Dec.Civ.51/2007 a Tribunalului Giurgiu şi a rămas irevocabilă prin Dec.Civ.2043/29.11.2007 a Curţii de Apel Bucureşti.

Aşadar titlul executor care trebuie lămurit se referă la decizia Tribunalului Giurgiu, acesta fiind instanţa competentă în soluţionarea prezentei cauze.

Întrucât celelalte puncte din cerere au caracter accesoriu şi incidental în raport de primul capăt de cerere instanţa urmează să admită excepţia de necompetenţă materială şi să decline competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Giurgiu.