Nelegală citare la deschiderea procedurii. Anulat sentința și trimis spre rejudecare pentru citare.

Decizie 240 din 21.05.2015


Nelegală citare  la deschiderea  procedurii. Anulat sentința  și trimis  spre rejudecare  pentru  citare.

Curtea constată că dovada comunicării sentinţei în cauză a fost restituită la dosar, fără ca procedura de comunicare să fie îndeplinită. Curtea constată că la dosar nu există dovada comunicării sentinţei potrivit art. 163 Cod procedură civilă.

Ori, potrivit 7 alin.3/1 din  Legea nr.85/2006, în vigoare la data înregistrării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei la tribunal, „prima citare şi comunicarea actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se introduce o acţiune, în temeiul dispoziţiilor prezentei legi, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, se vor realiza, conform Codului de procedură civilă, şi prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Odată cu încuviinţarea citării prin publicitate, instanţa va numi un curator dintre avocaţii baroului, potrivit art. 58, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului.

Cum în cauză nu există dovada citării prin publicitate a debitorului la uşa instanţei, pe portalul instanţei de judecată competente şi la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat şi a numirii curatorului special în condiţiile art. 58 Cod procedură civilă, judecarea cererii s-a făcut fără citarea legală a debitoarei, ca atare cu nerespectarea dispoziţiilor legale.

Potrivit art. 175 Cod procedură civilă,  Curtea constată că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru incidenţa nulităţii condiţionate de producerea unei vătămări. Astfel nu au fost respectate dispoziţiile art. 163 şi art. 167 Cod procedură civilă privind procedura de citare, există o vătămare determinată de nerespectarea dispoziţiilor legale ale actului de procedură, respectiv intrarea societăţii în stare de insolvenţă cu toate consecinţele ulterioare, fără ca societatea debitoare să îşi poate contesta starea invocată de către creditoare, iar această vătămare nu poate fi înlăturată fără desfiinţarea actului de procedură, respectiv a sentinţei de deschidere a procedurii,  nr. 244/F/2014 a Tribunalului Hunedoara din dosar nr. 7288/97/2013.

Secția  a II-a  civilă -  Decizia nr. 240/21  mai 2015

Prin sentinţa 244/F/2014 s-a admis  cererea  formulată de creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice T. –Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice H., s-a dispus  deschiderea procedurii generale a insolvenţei prevăzută de Legea nr.85/2006  împotriva debitoarei SC M.L T.E.C. SRL şi s-a ridicat debitoarei dreptul de a-şi administra bunurile şi conduce activitatea.

Pentru  a dispune în acest sens judecătorul sindic a reţinut că prin cererea înregistrată la data de 24.10.2013 sub nr.7288/97/2013 creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice H.- Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice H. a solicitat deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC  M.L T. E.C. SRL.

În motivarea cererii sale a arătat că debitoarea are o creanţă certă, lichidă  şi exigibilă de 72.022 lei, reprezentând obligaţii fiscale datorate bugetului de stat consolidat.

 Debitoarea nu a formulat contestaţie, potrivit art.33 al.6 din Legea privind procedura insolvenţei.

Din cuprinsul titlurilor executorii anexate cererii din dosar reiese că într-adevăr debitoarea datorează suma de 72.022 ei, reprezentând obligaţii fiscale datorate bugetului de stat consolidat.

Faţă de cele arătate mai sus, s-a constatat că debitorul se află în încetare de plăţi, stare de fapt dovedită cu titlurile executorii depuse la dosar.

Prin sentinţa nr. 700/F/2014 s-a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei SC  M.L T.E.C.  SRL, constatându-se îndeplinite condiţiile  prev. de art. 107 lit.d  din Legea insolvenţei.

Împotriva acestor sentinţe a formulat apel  M.A.  în calitate de administrator al debitoarei cât şi în nume propriu solicitând repunerea în termenul de apel, admiterea apelului, anularea sentinţelor atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleaşi instanţe.

Cu privire la cererea de repunere în termen, apelanta arată că procedura de citare nu a fost realizată niciodată în mod legal cu societatea debitoare şi nici cu administratorul acesteia, doar la data de 10.112014 debitoarea luând cunoştinţă pentru prima dată de proces.

Relativ  la fondul cauzei, apelanta precizează că debitul invocat în cuantum de 69221 lei nu este real, acesta nerezultând din actele contabile ale societăţii, creanţa invocată nu este lichidă, certă, lichidă şi exigibilă iar din înscrisurile emanând de la creditoare rezultă că la data de 06.03.2012 datoria societăţii era în sumă de 40785 lei. De asemenea, arată că din această sumă a fost achitată în două tranşe suma de 14462 lei, astfel că după data de 12.03.2012 datoria era în cuantum de 26323 lei.

Apelanta apreciază că nici în situaţia în care s-ar adăuga debitului principal, dobânzile şi penalităţile aferente, nu se atinge limita prag de 45000 lei.

Prin întâmpinare, lichidatorul judiciar al debitoarei, Cabinet Individual de Insolvenţă T.A.M. a solicitat respingerea apelului formulat şi menţinerea sentinţelor atacate ca temeinice şi legale.

Din examinarea apelului prin prisma motivelor de apel invocate, Curtea constată următoarele:

Prin sentinţa nr.244/F/2014 s-a admis  cererea  formulată de creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice T. –Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice H., s-a dispus  deschiderea procedurii generale a insolvenţei prevăzută de Legea nr.85/2006 împotriva debitoarei SC M.L. T.E.C.  SRL şi s-a ridicat debitoarei dreptul de a-şi administra bunurile şi conduce activitatea.

 Cu privire la apelul declarat de apelanta M.A. în nume propriu, Curtea constată că această nu are calitate procesuală activă să declare calea de atac.

Potrivit art. 458 Cod procedură civilă, „căile de atac pot fi exercitate numai de părţile aflate în proces care justifică un interes, în afară de cazul în care, potrivit legii, acest drept îl au şi alte organe sau persoane”.

Astfel, la fond au figurat ca părţi creditorul Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice T. –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice H. şi debitorul SC M.L. T.E.C. SRL. Apelanta M.A. nu a figurat în nume propriu, ca parte la prima instanţă.

Potrivit art.71 din Legea nr.85/2006, apelanta  M.A. poate avea doar calitatea de reprezentant al societăţii debitoare în virtutea calităţii sale de administrator al societăţii.

Aşa, fiind, cum apelanta  M.A., nu a figurat ca parte la prima instanţă şi  nu a justificat temeiul legal în baza căruia ar putea declara în nume propriu calea de atac,  în baza art. 458 Cod procedură civilă,  va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a apelantei M.A. în nume propriu şi va respinge apelul acesteia împotriva sentinţelor nr. 244/F/2014 şi 700/F/2014 ale Tribunalului Hunedoara din dosar nr. 7288/97/2013.

Cu privire la cererea de repunere în termenul de declarare a căii de atac împotriva sentinţei nr. 244/F/2014 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr. 7288/97/2013, Curtea constată că dovada comunicării sentinţei în cauză a fost restituită la dosar, fără ca procedura de comunicare să fie îndeplinită. Curtea constată că la dosar nu există dovada comunicării sentinţei potrivit art. 163 Cod procedură civilă.

Ori, potrivit 7 alin.3/1 din  Legea nr.85/2006, în vigoare la data înregistrării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei la tribunal, „prima citare şi comunicarea actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se introduce o acţiune, în temeiul dispoziţiilor prezentei legi, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, se vor realiza, conform Codului de procedură civilă, şi prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Ca atare, procedura de comunicare a sentinţei de deschidere a procedurii nu este suficientă să fie îndeplinită doar prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă, ci şi potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

Mai mult potrivit art. 468 Cod procedură civilă, „termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel”. Cum legea insolvenţei nu prevede un alt termen special de apel, se aplică termenul general de apel de 30 de zile de la comunicare.

În ipoteza în care termenul de exercitare a căii de atac curge de la momentul comunicării sentinţei, iar comunicarea nu a fost legal efectuată, partea nu are interesul formulări cererii de repunere în termen, întrucât termenul nu a început să curgă, dată fiind nelegala comunicare a hotărârii judecătoreşti.

Ca atare, calea de atac exercitată de SC M.L. T.E.C. SRL prin  M.A. în numele societăţii debitoare, va fi considerată în termen, iar cererea de repunere în termen va fi respinsă ca fiind lipsită de interes.

Cu privire la apelul declarat împotriva sentinţei nr.244/F/2014,  Curtea constată că s-a fixat primul termen de judecată la data de 14 ianuarie 2014, când s-a dispus prin citativ, citarea debitoarei doar la uşa instanţei.

 Debitoarea deşi a fost citată şi la sediu, înştiinţarea a fost restituită la dosar fără respectarea, de către agentul procedural, a dispoziţiilor art. 163 Cod procedură civilă.

La termenul din 14 ianuarie 2014, deşi nu a fost legal îndeplinită procedura de citare  cu debitoarea,  s-a dispus din nou citarea, fără să se indice de către judecător vreo modalitate de citare şi locul citării. S-a acordat termen  la 11 martie 2014.

Pentru termenul de judecată de la data de 11 martie 2014, deşi, din nou a fost restituită la dosar, dovada de îndeplinire a procedurii de citare cu debitoarea, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 163 Cod procedură civilă, s-a considerat procedura de citare legal îndeplinită şi s-a trecut la judecarea cererii creditoarei.

Curtea constată că procedura de citare nu a fost legal îndeplinită cu debitoarea. Astfel, dacă s-ar fi constatat de către judecător că procedura de citare de la sediul social s-a întors cu menţiunea „ destinata mutat” ar fi trebuit să facă aplicarea art. 167 Cod procedură civilă, respectiv citarea prin publicitate, când reclamantul învederează, motivat, că, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a reuşit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanţa va putea încuviinţa citarea acestuia prin publicitate.

Citarea prin publicitate se face afişându-se citaţia la uşa instanţei, pe portalul instanţei de judecată competente şi la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanţa va dispune şi publicarea citaţiei în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire. Odată cu încuviinţarea citării prin publicitate, instanţa va numi un curator dintre avocaţii baroului, potrivit art. 58, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului.

Cum în cauză nu există dovada citării prin publicitate a debitorului la uşa instanţei, pe portalul instanţei de judecată competente şi la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat şi a numirii curatorului special în condiţiile art. 58 Cod procedură civilă, judecarea cererii s-a făcut fără citarea legală a debitoarei, ca atare cu nerespectarea dispoziţiilor legale.

Nerespectarea dispoziţiilor legale privind procedura de citare, duce la nulitatea virtuala a actului de procedură  ulterior îndeplinit respectiv sentinţa de deschidere a procedurii,  nr.244/F/2014 a Tribunalului Hunedoara din dosar nr. 7288/97/2013.

Potrivit art. 175 Cod procedură civilă,  Curtea constată că sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru incidenţa nulităţii condiţionate de producerea unei vătămări. Astfel nu au fost respectate dispoziţiile art. 163 şi art. 167 Cod procedură civilă privind procedura de citare, există o vătămare determinată de nerespectarea dispoziţiilor legale ale actului de procedură, respectiv intrarea societăţii în stare de insolvenţă cu toate consecinţele ulterioare, fără ca societatea debitoare să îşi poate contesta starea invocată de către creditoare, iar această vătămare nu poate fi înlăturată fără desfiinţarea actului de procedură, respectiv a sentinţei de deschidere a procedurii,  nr. 244/F/2014 a Tribunalului Hunedoara din dosar nr. 7288/97/2013.

Ca atare, în baza art. 175 alin 1 Cod procedură civilă, va constata nulitatea sentinţei  de  deschidere  a procedurii,  nr.244/F/2014 a judecătorului sindic din dosar nr. 7288/97/2013, cu sancţiunea anulării acesteia, iar în baza art.480 alin 3 teza a II-a Cod procedură civilă, la cererea expresă a debitoarei, va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Hunedoara.

Cu privire la  motivele de fond ale cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, acestea vor fi analizate de către judecătorul sindic cu ocazia rejudecării cererii.

Cu privire la apelul declarat împotriva sentinţei nr.700/F/2014 a Tribunalului Hunedoara din dosar nr. 7288/97/2013 prin care  s-a dispus începerea procedurii falimentului debitoarei SC  M.L. T.E.C.  SRL,  Curtea constată că potrivit art.179 alin 3 Cod procedură civilă, desfiinţarea unui act de procedură atrage şi desfiinţarea actelor de procedură ulterioare, dacă acestea nu pot avea o existenţă de sine stătătoare.

Ca atare, nulitatea sentinţei de deschidere a procedurii, atrage şi nulitatea actelor de procedură ulterioare, respectiv a sentinţei de deschidere a procedurii falimentului, dat fiind că societatea nu poate fi simultan in stare de funcţionare şi în faliment.

Acesta este motivul pentru care  în baza art. 480 alin 3 teza a II-a  Cod procedură civilă raportat la 179 alin. 3 Cod procedură civilă, va admite şi apelul declarat de M.A. în numele SC M.L. T.E.C. SRL împotriva sentinţei nr.700/F/14.07.2014 pronunţată în dosarul nr. 7288/97/2013 al Tribunalului Hunedoara pe care o va anula şi dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Hunedoara.