Contestaţie la executare

Hotărâre 5483/2015 din 23.06.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PITEŞTI

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă Nr. 5483/2015

Şedinţa publică din data de 23 Iunie 2015

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: E F

Grefier: S N

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe contestatorul O N A şi pe intimatele A J F P A, D.G.R.F.P. P, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 09.06.2015, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Constată că prin contestaţia  înregistrată pe rolul Judecătorie Piteşti la data de  30.07.2014 sub nr. 18611/280/2014 contestatorul O N AD, în contradictoriu cu intimatele A J F P A, a solicitat instanţe ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea somaţiei nr. 3/30/1/2014/33010023918602, a titlului executoriu nr. 33010020260670, ambele emise de A J F P A la data de 30.06.2014, în dosarul de executare nr. 1691210034981/3/30/1/2014/33010023918602, anularea actelor de executare ulterioare, precum şi obligarea intimatei să radieze din evidenţa AJFP Argeş sumele nedatorate şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea contestaţiei, contestatorul a arătat că data de 08.07.2014, intimata i-a comunicat Somaţia si Titlul executoriu anterior menţionate, prin care era somat să le achite, în termen de 15 zile, suma de 357 lei, pretinsele debite reprezentând impozite si contribuţii de asigurări de sănătate.

Apreciază că executarea silită astfel începută este nelegală, întrucât  sumele menţionate în Somaţie şi în Titlul executoriu nu sunt datorate.

 Sumele menţionate in titlul executoriu ca impozite ( 179 lei si 43 lei) si contribuţii

CASS ( 55iei, 2lei, 63lei, 15tei), stabilite prin Di PA nr.3301195577488/28.02.2014 si PIPA

nr.3301204478455/31.05.2014 nu mai aveau la baza un titlu de creanţa, întrucât au fost

recalculate prin DIPA nr.330120^8583/24J&2fîl4Jitlu de creanţa care a înlocuit titlurile de

creanţa anterioare ( menţionate de către intimata in Titlul executoriu ca fiind titlurile de creanţa în  temeiul cărora as datora sumele pentru care a inceput executarea silita).

In aceste condiţii, emiterea unui titlu executoriu si a somaţiei pentru nişte debite care nu mai exista, prin revocarea titlului de creanţa care ie-a stabilit,, este o măsura nelegala impunându-se desfiinţarea titlului executoriu si a somaţiei emise in astfel de condiţii;

 Referitor la DIPA nr.3301207028583/24.06,2014, titlu de creanţa care a înlocuit titlurile de creanţa anterioare, menţionează ca acesta a stabilit (in locui sumelor anterioare) suma de 266 lei, scadenta la 25.06.2014, cu titlul de impozit, care a fost achitata cu chitanţa seria TS nr. 39397.17/03.07.2014  si suma de 90,lei contribuţie  CAS achitata cu chitanţa seria TS10, nr. 39397/16/03.07.2014, chiar in ziua comunicării deciziei.

Susţine că, a achitat suma de 356 iei potrivit deciziei de impunere nr. 3301207028583/24.06.2014, fiind la zi cu plăţile.

Sumele datorate pentru perioada anterioara, 180 lei cu titlu de impozit trim 2014 scadent ia 25.03.2014, a fost plătite cu chitanţa seria TS10 nr.1313337/07.04.2014 (181 lei,, din care 1 leu majorare), iar contribuţie CAS trim I 2014 a fost plătită cu chitanţa seria TS10, nr.1313338/07.04.2014 (63 Iei), potrivit documentelor de plată doveditoare, pe care am înscris  destinaţia respectivelor plaţi. Probabil pentru CAS, intimata nu au respectat destinaţia aleasa de către contribuabil pentru sumele plătite, deşi era expres înscrisa pe documentele de piaţa, încălcând disp. art 115, 114, 169 alin. 2 ind 1) "Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul sumelor realizate prin plată sau compensare, stingerea se face potrivit prevederilor art. 114 şi 115", din OG nr. 92/2003 .Cu sumele plătite pentru datoriile curente pentru anul 2014 intimata a stins probabil datorii fictive rezultând din titluri executorii anulate prin hotărâri judecătoreşti sau prin revocarea acestora de către emitent. Mai mult,  titlul de creanţa DCACC nr. 330140533942/31.03.03.2014, pentru suma de 55 lei si 2 lei nu i-a fost comunicata astfel ca nu îi este opozabila si nu poate produce efecte juridice In aceste condiţii emiterea titlului executoriu si a somaţiei s-a făcut în mod nelegal, pentru debite inexistente. Din cuprinsul Titlului executoriu, în care sunt menţionate mai multe sume, nu se poate stabili  cu certitudine cum au fost calculate, pentru ce perioadă, la ce bază de calcul şi ce reprezintă aceste sume.

La data de 24.10.2014 contestatorul a formulat completare la contestaţia la executare, arătând că înţelege  sa solicit anularea Somaţiei nr. 3/30/1/2014/33010024405444 si a Titlului executoriu nr. 33010020739609, ambele emise in dosarul de executare nr.1691210034981/3/30/1/2014/33010024405444 din 30.09.2014.

În motivare contestatorul a arătat că la data de 10.10.2014, intimata i-a comunicat prin posta somaţia st titlul executoriu anterior menţionate, prin care sunt somat sa achit suma de 152 lei, reprezentând accesorii la CAS.

În cuprinsul Titlului executoriu sunt enumerate mai multe documente si decizii (DEC.ACC.Doc....) prin care s-ar fi evidenţiat sumele de plată, documente care ar fi titlurile de creanţă pe baza cărora a fost emis titlul executoriu.

Susţine că, documente şi decizii menţionate în titlul executoriu (titlurile de creanţă ) nu i-au fost niciodată comunicate, încălcându-se disp. art. 44 din O.G. nr.92/2003, consecinţa fiind ca ele nu pot produce efecte si nu îi sunt opozabile (art.45 din OG nr.93/2003).

Considera ca au fost încălcate disp. art. 110 din OG nr.92/2003 întrucât nu există aceste titluri de creanţă prin care să se stabilească şi să se individualizeze creanţele fiscale pretinse, iar dacă ar exista ia intimată, în lipsa comunicării individuale, se consideră că acestea nu există.

Prin stabilirea unor sume în mod arbitrar, fără comunicarea titlurilor de creanţă prin care au fost stabilite, sunt lipsit de posibilitatea de a verifica şi contesta aceste acte administrative fiscale, iar prin trecerea la executarea silită îmi este încălcat dreptul de proprietate, garantat prin lege, accesul ia justiţie (în procedura specială de contestare a actului administrativ fiscal) şi dreptul la apărare.

In aceste condiţii, chiar titlul executoriu a fost emis cu încălcarea art. 141, alin. 1 ind 1 din O.G. nr. 92/2003, urmând a fi anulat. { Cu excepţia cazului în care prin lege se prevede că un înscris constituie titlu executoriu, niciun titlu executoriu nu se poate emite în absenţa unui titlu de creanţă în baza căruia se stabilesc, în condiţiile legii, creanţe fiscale principale sau accesorii.)

In acelaşi timp, intimata nu poate face dovada unei creanţe certe, lichide si exigibile, stabilite in condiţii legale, care sa o îndreptăţească sa treacă la executarea silita, urmând a fi anulata si somaţia emisa in executarea titlului executoriu anulat.

Distinct in privinţa sumelor pretinse arată si ca acestea nu sunt datorate, întrucât nu pot fi calculate accesorii la un debit care nu exista.

Chiar si daca ar exista un debit principal, accesoriile sunt percepute numai după  expirare, termenului legal de plata al  debitului principal (art. 120 si urm. din OG nr.92/2003), dar termenl nu curge in lipsa comunicării titlului de creanţa care stabileşte debitul principal.

In cauza însa,  nu exista si nu au fost comunicate titluri care sa stabilească debite principale la care sa se adauge accesorii ca urmare a neachitării  la scadenta.

In lipsa acestor titluri de creanţa nu se poate cunoaşte nici cuantumul debitului principal la care au fost calculate accesorii, nici cum a fost stabilit, daca este real si corect.

Ulterior contestatorul a depus o nouă cerere completatoare prin care a solicitat anularea adresei de înfiinţare a popririi nr. 1760094/17.12.2014, a somaţiei nr. 33010031215324/2014, a titlului executoriu nr. 33010021134101/29.12.2014.

În  drept, contestaţia a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 712 alin.3, teza 2 din C.proc.civ. art, 172 si urm. din OG nr.92/2003.

La data de 23.03.2015 D.G.R.F.P. P a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea  completării la contestaţia la executare iniţial formulată de contestator  împotriva actelor de executare menţionate ca nefondate.

A invocat intimata excepţia lipsei calităţii procesuale pasive , a Administraţiei Judeţene a F P A având în vedere prevederile legale menţionate infra Di G R a F P P s-a subrogat în drepturile şi obligaţii! fostei D G a F P A, iar, potrivit art. 13 din H.G nr. 520/24.07.2013 privind organizarea şi funcţionarea A N de A F (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înfiinţează ît subordinea Agenţiei direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, institup publice cu personalitate juridică.(3) în cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice funcţionează, ca structuri fără personalitate juridică:

a)direcţii regionale vamale;

b)administraţii judeţene ale finanţelor publice;

c)servicii fiscale municipale şi orăşeneşti, precum şi birouri fiscale comunale;

d)birouri vamale de interior şi de frontieră."

Potrivit art. 11 alin. 3 din O.U.G. nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată, Agenţia si direcţiile generale regionale ale finanţelor publice se subrogă în toate drepturile si obligaţiile Autorităţii Naţionale a Vămilor si ale direcţiilor generale ale finanţelor publice, după caz, si dobândesc calitatea procesuală a acestora, începând cu data intrării,. vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută fa art. 13 alin. (11 De la aceeaşi dată, în litigiile în care direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene au fost mandatate să asigure reprezentarea structurilor ierarhic superioare, calitatea de reprezentant al acestora se transmite către direcţia generală regională a finanţelor publice care a preluat activitatea direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene respective."

Luând în considerare precizările făcute solicita respingerea acţiunii  ca fiind îndreptată împotriva unei structuri fără personalitate juridică care nu poate avea calitatea de intimat în cadrul unui proces civil.

Singura instituţie care poate avea calitatea de intimat este Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, instituţie publică cu personalitate juridică.

A invocat totodată, excepţia netimbrării acţiunii.

Arata intimata că debitul urmărit reprezintă sume pe care contestatorul le datorează şi figurează înscris în evidenţele fiscale, fiind înscrise în Titlul executoriu nr. 33010020739609 din data de 30.09.2014, emis pentru suma totală de 152 lei, constituite din:

-Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente/liberale pentru tranşa din data de 25.06.2014 în sumă de 12 lei evidenţiată în Decizia de impunere nr. 330120702858/17.06.2014 privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pe anul 2014;

-Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente/liberale pentru tranşa din data de 25.09.2014 în sumă de 12 lei evidenţiată în Decizia de impunere nr. 330120702858/17.06.2014 privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pe anul 2014;

-Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente/liberale pentru tranşa din data de 25.09.2014 pentru suma de 63 lei, evidenţiată în Decizia de impunere nr. 330119557748/28.02.2014 privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pe anul 2014;

-Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente/liberale pentru tranşa din data de 25.09.2014 pentru suma de 15 lei, evidenţiată în Decizia de impunere nr. 330120447845/31.05.2014 privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pe anul 2014;

-Accesorii la Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente/liberale în sumă de 50 lei, evidenţiate în Decizia nr. 330141274655 din data de 05.09.2014 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, emisă în temeiul art. 88 lit. c şi art. 119 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului general consolidat.

La data de 26.05.2014 contestatorul a depus Declaraţia rectificativa privind veniturile realizate din România pe anul 2013, înregistrată la instituţia fiscală sub nr. 164627 din data de 26.05.2014 în baza căreia a fost emisă Decizia de impunere nr. 3301204478455/05.06.2014 privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pe anul 2014, fapt ce a condus la recalcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, rezultând suma anuală de 297 lei faţă de 252 lei din Decizia anterioară, fiindu-i comunicată contestatorului prin confirmarea poştală de primire nr. AA20396589267/10.06.2014, fiind primită sub semnătură si confirmată la data de 13.06.2014.

La  data de 29.05.2014 contestatorul a depus Declaraţia rectificativa privind veniturile realizate, din România pe anul 2013, înregistrată la instituţia fiscală sub nr. 166999 din data de 29.05.2014 în baza căreia a fost emisă Decizia de impunere nr. 3301207028583/24.06.2014 privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pe anul 2014, fapt ce a condus la recalcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, rezultând suma anuală de 333 lei faţă de 297 lei din Decizia anterioară, fiindu-i comunicată contestatorului prin confirmarea poştală de  primire  nr.  AA20401266472/27.06.2014,  fiind  primită sub semnătură si confirmată la data de 01.07.2014.

În data de 28.02.2014 s-a emis din oficiu Decizia de impunere nr. 3301195577488/28.02.2014 privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii asigurări sociale pe anul 2014, reprezentând venituri estimate la nivelul ani 2013, rezultând suma anuală de 252 lei contribuţia socială de sănătate fiindu-i comunicată contestatorului prin confirmarea poştală de primire AA20368977650/17.03.2014, fiind primită sub semnătură si confirmată data de 21.03.2014.

Deci, contrar celor afirmate de contestator că nu i-au fost comunica documentele menţionate în Titlul executoriu nr. 33010020739609 emis la dat de 30.09.2014 arată că i-au fost comunicate deciziile menţionate fiind primite sub semnătură la datele menţionate mai sus de contestator.

În completarea nr. 2 la contestaţia la executare contestatorul solicită ş anularea Titlului executoriu nr. 33010021134101/29.12.2014 şi a somaţiei nr. 33010031215324/29.12.2014 invocând, de asemenea, faptul că în titlul executoriu mai sus menţionat apar înscrise mai multe documente care, arată contestatorul, fie că nu i-au fost niciodată comunicate, fie nu există, fie au fost revocate /modificate de către emitentă, astfel că nu pot constitui temei al emiterii titlului executoriu, iar sumele menţionate nu pot fi recuperate prin executare silită.

Astfel,  debitul urmărit reprezintă sume pe care contestatorul le datorează şi figurează înscris în evidenţele fiscale, fiind înscrise în Titlul executoriu nr. 33010021134101 din data de 29.12.2014, emis pentru suma totală de 114 lei, constituite din:

-Accesorii la Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente/liberale în sumă de 14 lei, evidenţiate în Decizia nr. 330142991345 din data de 20.10.2014 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, emisă în temeiul art. 88 lit. c şi art. 119 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului general consolidat, fiindu-i comunicată contestatorului prin confirmarea poştală de primire nr. 5128/07.11.2014, fiind primită sub semnătură si confirmată la data de 07.11.2014:

-Accesorii la Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente/liberale în sumă de 10 lei, evidenţiate în Decizia nr. 330142991359 din data de 20.10.2014 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, emisă în temeiul art. 88 lit. c şi art. 119 din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului general consolidat, fiindu-i comunicată contestatorului prin confirmarea poştală de primire nr. 5128/07.11.2014, fiind primită sub semnătură si confirmată la data de 07.11.2014.

În data de 26.05.2014 contestatorul a depus Declaraţia rectificativa

privind veniturile realizate din România pe anul 2013, înregistrată la instituţia

fiscală sub nr. 164627 din data de 26.05.2014 în baza căreia a fost emisă

Decizia de impunere nr. 3301204478455/05:06.2014 privind plăţile anticipate

cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum

şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pe anul

2014, fapt ce a condus la recalcularea contributiei de asigurări sociale de

sănătate, rezultând suma anuală de 297 lei faţă de' 252 lei din Decizia

anterioară, pentru diferenţa de 15 lei, fiindu-i comunicată contestatorului prin

confirmarea poştală de primire nr. AA2O396589267/10.O6.2O14, fiind primită

sub semnătură si confirmată la data de 13.06.2014.

În data de 28.02.2014 s-a emis din oficiu Decizia

de impunere nr. 330119Ş577488/28.02.2014 privind plăţile anticipate cu titlu

de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi

privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pe anul

2014, reprezentând venituri estimate la nivelul anului 2013, rezultând suma

anuală de 252 lei contribuţia socială de sănătate, fiindu-i comunicată

contestatorului prin confirmarea poştală de primire nr.

AA20368977650/17.03.2014, fiind primită sub semnătură şi confirmată la

data de 21.03.2014.

De asemenea, în data de 29.05.2014 contestatorul a depus Declaraţia rectificativa privind veniturile realizate din România pe anul 2013, înregistrată la instituţia fiscală sub nr. 166999 din data de 29.05.2014 în baza căreia a fost emisă Decizia de impunere nr. 3301207028583/24.06.2014 privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pe anul 2014, fapt ce a condus la recalcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, rezultând suma anuală de 333 lei faţă de 297 iei din Decizia anterioară, pentru diferenţa de 12 lei, fiindu-i comunicată contestatorului prin confirmarea poştală de primire nr. AA20401266472/27.06.2014, fiind primită sub semnătură si confirmată la data de 01.07.2014.

Precizează  că i-au fost comunicate contestatorului toate deciziile menţionate, fiind primite sub semnătură la datele menţionate mai sus.

Sumele înscrise în titlurile executorii emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş sunt certe, lichide şi neexigibile, fiind apte să producă efecte juridice, fapt pentru care au fost pus în executare:

Executarea silită în cazul de faţă a început ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de plată a contestatorului Ia termen şi având în vedere competenţele organului fiscal ce îi revin în baza O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Organele de executare au procedat la începerea executării silite prin transmiterea somaţiilor, conform competenţelor ce le revin.

Potrivit art. 145-Somaţia

Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu.

Somaţia cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 43 alin. (2), următoarele: numărul dosarului de executare; suma pentru care se începe executarea silită; termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu, precum şi indicarea consecinţelor nerespectării acesteia.".

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Din probatoriul  administrat instanţa  reţine următoarele:

În cauza s-au emis decizia de impunere nr. 3301195577488/28.02.2014 şi decizia de impunere nr. 3301204478455/31.05.2014 pentru  sume reprezentând  impozite şi CAS.

Sumele menţionate în aceste decizii de impunere au fost recalculate prin decizia de impunere nr. 3301207028583/24.06.2014.

În vederea realizării creanţei din aceasta ultimă decizie s-a declanşat executarea silită, respectiv s-a emis somaţia nr. /30/1/2014/33010023918602/30.06.2014 şi titlul executoriu nr. 33010020260670/30.06.2014.

Suma menţionata în  somaţie şi titlu executoriu  este  de 357 lei.

Aceste sume au fost achitate la data de 03.07.2014.

În titlul executoriu s-au menţionat mai multe decizii de impunere .

Intimata  a emis somaţia nr.  somaţia nr. 3/30/1/2014/33010024405444/2014 şi titlul  executoriu nr. 33010020739609/2014.

În actele de executare s-au menţionat decizii de impunere.

S –a emis de asemenea adresa de înfiinţare  a proprii pentru  suma de 105 lei .

Intimata  a emis somaţia nr. 33010031215324/2014 şi titlul executoriu nr. 33010021134101/29.12.2014.

De asemenea, în somaţie şi titlu executoriu s-au menţionat acte administrative.

Din înscrisurile depuse la dosar nu rezulta comunicarea tuturor actelor administrative menţionate în titlurile executorii către contestator.

De asemenea, la dosar s-a depus dovada efectuării unor plăţi.

Din adresa nr. 145718/2015 emisă de intimată rezultă că au fost reglate plăţile efectuate de contestator , rămânând  de achitat suma de 2752 lei, executarea fiind suspendata până  la soluţionarea dosarului de fond.

Din adresa nr. 131724/2015 rezultă că s-a achitat integral impozitul aferent anului 2014, contestatorul neînregistrând obligaţii fiscale restante.

Situaţia expusă se probează cu înscrisurile depuse la dosar.

În raport de dispoziţiile art. 13 din HG.nr 520/2013 şi de dispoziţiile art. 11 alin 3 din O.U.G. nr. 74/2013 instanţa  reţine că intimata A J A F P A, nu are calitate procesuală pasivă, contestaţia urmând a  fi respinsă în contradictoriu cu aceasta.

Verificând data formulării contestaţiei la executare iniţiala, data formulării fiecărei cereri completatoare în raport de data comunicării actelor de executare, instanţa  reţine că au fost formulate contestaţia iniţială ca şi cererile completatoare în termen de 15 zile considerente pentru  care va fi respinsă excepţia tardivităţii.

Potrivit disp. art. 44 din OG. Nr 92/2003:

,,(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. În situaţia contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care şi-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaţia numirii unui curator fiscal, în condiţiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică prin remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.

(5) Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevăzute la art. 35, afişarea se face, concomitent, la sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii a autorităţii publice locale, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judeţean sau a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

(6) În cazul actelor administrative fiscale emise de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice*).

(7) În cazul actelor administrative fiscale emise de organele fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice. Pentru organul fiscal al unei autorităţi a administraţiei publice locale, consiliul local stabileşte, prin hotărâre, în funcţie de capacitatea tehnică disponibilă, mijloacele electronice de transmitere la distanţă ce urmează a fi utilizate de către respectivul organ fiscal.

la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice”.

Potrivit disp. art. 45 din OG. Nr 92/2003:

,,(1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.

(2) Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este opozabil contribuabilului şi nu produce niciun efect juridic”.

Potrivit disp. art. 10 din OG. Nr 92/2003:

,,(1) În sensul prezentului titlu, colectarea constă în exercitarea acţiunilor care au ca scop stingerea creanţelor fiscale.

(2) Colectarea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă sau al unui titlu executoriu, după caz.

(3) Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite, potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:

a) decizia de impunere;

b) declaraţia fiscală;

c) decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii;

d) declaraţia vamală;

e) decizia prin care se stabilesc şi se individualizează datoria vamală, impozitele, taxele şi alte sume care se datorează în vamă, potrivit legii, inclusiv accesoriile;

f) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, întocmit de organul prevăzut de lege, pentru obligaţiile privind plata amenzilor contravenţionale;

g) decizia de atragere a răspunderii solidare emisă potrivit art. 28;

h) ordonanţa procurorului, încheierea sau dispozitivul hotărârii instanţei judecătoreşti ori un extras certificat întocmit în baza acestor acte, în cazul creanţelor fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanţa judecătorească;

i) decizia emisă de Comitetul de Supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc privind taxa aferentă acordării licenţelor şi a autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare.

Titlul executoriu şi condiţiile pentru începerea executării silite

(1) Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

(1^1) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare prevăzut la alin. (1) se înscriu toate creanţele fiscale neachitate la scadenţă, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condiţiile legii. Cu excepţia cazului în care prin lege se prevede că un înscris constituie titlu executoriu, niciun titlu executoriu nu se poate emite în absenţa unui titlu de creanţă în baza căruia se stabilesc, în condiţiile legii, creanţe fiscale principale sau accesorii”.

Conform  disp. art. 120^1* din OG. Nr 92/2003:

,,(1) Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Dispoziţiile art. 120 alin. (2) - (6) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(2) Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.

(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.

*) A se vedea şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 (#M43), articol reprodus şi în pct. 7 din nota CIN de la sfârşitul textului actualizat”.

Deci, potrivit dispoziţiilor  anterior menţionate  deciziile de impunere devin titluri executorii la data expirării termenului de plată  înscris în conţinutul acestora, în condiţiile în care debitorul nu-şi executa obligaţia stabilita în sarcina sa.

Termenul curge de la data comunicării.

La dosar nu s-a depus dovada comunicării tuturor actelor administrative menţionate în titlurile executorii.

În dovezile anexate nu se cosemnează numărul  deciziilor de impunere, respectiv a actelor  administrative comunicate  pentru  a se stabili cu certitudine faptul că s-a realizat comunicarea legală a actelor administrative, având în vedere faptul că s-a invocat acest aspect de către contestator.

Faţă de aceasta situaţie instanţa  reţine că deciziile de impunere în baza cărora s-a declanşat executarea silita nu au devenit titluri executorii.

De asemenea, instanţa  reţine că la dosar s-a depus dovada efectuării mai multor plaţi de către contestator, astfel încât creanţele invocate de intimată şi menţionate în actele de executare nu sunt certe, lichide.

Pentru  considerentele expuse, în baza dispoziţiilor. art. 172 din OG. nr. 92/2003 instanţa  va admite contestaţia la executare formulată în contradictoriu cu intimata D.G.R.F.P. PLOIESTI şi va anula somaţia nr. 3/30/1/2014/33010023918602/30.06.2014, titlul executoriu nr. 33010020260670/30.06.2014, somaţia nr. 3/30/1/2014/33010024405444/2014, titlul  executoriu nr. 33010020739609/2014, adresa de înfiinţare a popririi nr. 1760094/17.12.2014, somaţia nr. 33010031215324/2014, titlul executoriu nr. 33010021134101/29.12.2014.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul O N A, domiciliat în mun., str. P, bl. , sc., ap. , jud. A în contradictoriu cu A J F P A, cu sediul în mun., B-dul  R, nr., jud. A, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Respinge excepţia tardivităţii.

Admite contestaţia la executare completată formulată de contestatorul O N A, domiciliat în mun. P, str. P, bl. , sc., ap. , jud. A în contradictoriu cu intimata D.G.R.F.P. P, cu sediul ales în mun. Piteşti, - la A J F P, B-dul R, nr. , jud. A.

Anulează somaţia nr. 3/30/1/2014/33010023918602/30.06.2014, titlul executoriu nr. 33010020260670/30.06.2014, somaţia nr. 3/30/1/2014/33010024405444/2014, titlul  executoriu nr. 33010020739609/2014, adresa de înfiinţare a popririi nr. 1760094/17.12.2014, somaţia nr. 33010031215324/2014, titlul executoriu nr. 33010021134101/29.12.2014.

Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Iunie 2015

Preşedinte,

E F

Grefier,

S N

Red. EF

Tehn. L.B. 25 Iunie 2015

5 ex.