Pensie pentru limită de vârstă pentru persoane cu handicap. Condiţii acordare.

Decizie 787 din 24.09.2015


Pensie pentru limită de vârstă pentru persoane cu handicap. Condiţii acordare.

Legea nr. 263/2010: art.58

Potrivit acestui text de lege, coroborat  cu  art.43 din Normele Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr.257/2011, condiţia deschiderii dreptului la pensiei de vârstă în baza handicapului este realizarea unui stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat.

Secţia I Civilă şi pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale - Decizia civilă nr.787/24 septembrie  2015.

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Sibiu sub dosar nr…/85/2015, reclamanta H.G., a chemat-o în judecată pe pârâta  C.J.P.  S., solicitând: să fie obligată pârâta să emită decizie prin care să-i fie acordate drepturile respectiv pensie pentru limită de vârstă pentru persoane cu handicap în baza certificatului de handicap nr…/26.07.2007 începând cu 01.02.2012.

În motivarea acţiunii sale, reclamanta a arătat că în baza certificatului de handicap nr…/2007, C.J.P. S. i-a emis decizia de pensionare nr.../27.04.2007  privind  acordarea  pensiei pentru limită de vârstă cuvenită persoanelor cu handicap accentuat.

A beneficiat de această pensie până când prin decizia  nr…/2012 a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap s-a dispus anularea certificatului de încadrare în grad de handicap nr…/2005 iar prin decizia nr…/27.04.2012  s-a  dispus  încetarea  acordării  pensiei  limita de vârstă cuvenită persoanelor cu handicap începând cu 01.02.2012.

Reclamanta a contestat decizia nr…/2012 de anulare a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap iar prin sentinţa civilă nr…/CA/2013 a Tribunalului Sibiu a anulat această decizie şi a menţinut certificatul de încadrare în grad de handicap în mod irevocabil.

Deşi s-a adresat pârâtei pentru repunerea în drepturi aceasta a refuzat. Reclamanta a arătat că acest refuz este nelegal deoarece handicapul a fost dobândit în anul 1962 deci a fost preexistent calităţii de asigurat astfel că este îndreptăţită la pensie cu reducerea vârstei standard de 10 ani,  conform  art.58 din Legii nr.263/2010.

În drept s-au invocat prev.  Legii nr.263/2010,  Legii nr.448/2006.

Pârâta C.J.P.  S. a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii, motivând că nu sunt întrunite prev. art. 58 din Legea nr. 263/2010, în sensul că handicapul nu a fost preexistent calităţii de asigurat, astfel acesta a fost dobândit în 1986 iar reclamanta a dobândit calitatea de asigurat în 01.07.1971.

Tribunalul  Sibiu - Secţia I civilă, prin sentinţa civilă nr…/08.06.2015 pronunţată în cauză a respins acţiunea, reţinând, în esenţă, cu referire la probele dosarului şi dispoziţiile art. 58 din  Legea nr. 263/2010 că reclamanta s-a angajat în 01.07.1971 iar data dobândirii handicapului a fost în 1986 deci, nu a fost preexistent calităţii de asigurat, acest fapt fiind statuat irevocabil prin sentinţa civilă nr…/CA/2013 a Tribunalului Sibiu.

Împotriva acestei hotărâri a declarat, apel, în termenul legal, reclamanta H.G. solicitând admiterea apelului, modificarea în tot a sentinţei atacate în sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată.

În expunerea de motive, apelanta reclamantă critică soluţia instanţei de fond ca fiind dată cu aplicarea greşită a legii, a probelor existente la dosar, susţinând că debutul bolii de care suferă respectiv astm  bronşic  a  avut loc în anul 1962, aspect reţinut şi în expertiza medico legală efectuată, pe care o depune în probaţiune ataşat apelului de faţă.

Apreciază că motivarea soluţiei primei instanţe doar pe unele elementele din expertiza medico-legală care a fost efectuată în alt dosar şi în baza căreia s-a dispus menţinerea certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap nr…/26.07.2007 este una greşită, instanţa neţinând seama de cele consemnate în chiar certificatul menţionat, respectiv actul administrativ care îi atestă debutul precoce al handicapului din anul 1962.

În continuare, apelanta reia susţinerile din acţiunea introductivă şi arată că dacă sistarea plăţii pensiei în data de 01.02.2012 a avut o justificare, respectiv lipsa la acel moment a unui certificat de handicap valid, refuzul de a dispune reluarea achitării pensiei urmare a cererii adresate în acest sens CJP  S.  la data de  23.12.2014, în baza sentinţei civile nr…/CA/23.09.2013 pronunţată de Tribunalul Sibiu, rămasă definitivă, nu mai are nici un fundament legal, ci doar o rea credinţă din partea pârâtei.

Precizează că certificatul de handicap  nr…/26.07.2007 a cărui legalitate a fost verificată de Tribunalul Sibiu şi Curtea de Apel Alba Iulia, atestă faptul că este o persoană cu handicap în grad accentuat dobândit în anul 1962, preexistent calităţii de asigurat-fapt care o îndreptăţeşte să beneficieze de pensie, în condiţiile art.58 din Legea nr. 263/2010, coroborat cu art.43 din Normele de aplicare a Legii nr.263/2010 şi anume de a beneficia de o reducere a vârstei standard cu 10 ani.

Susţine apelanta că atâta vreme cât valabilitatea certificatului de handicap nu este pusă la îndoială, acesta fiind nerevizuibil şi cu valabilitate permanentă, pârâta nu este în drept să îi refuze plata pensiei cuvenite, mai ales că în baza aceluiaşi certificat i-au fost acordate drepturi băneşti cuvenite până în februarie 2012.

În drept invocă: art.566 şi urm. NCPC, Legea nr.448/2006, H.G. nr. 268/2007 şi  Legea nr.263/2010.

În probaţiune depune: copie raport de expertiză medico-legală efectuată în dosar nr…/57/2012.

CURTEA, verificând, potrivit art.479 din Noul Cod de procedură civilă, în limitele cererii de apel, stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă, reţine următoarele:

Apelul este nefondat.

Apelanta contestatoare a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă în condiţii de handicap conform deciziei nr…/2007 începând cu 01.10.2007  urmare a valorificării certificatului de încadrare în grad de handicap nr. …/26.07.2007 .

Acest certificat a fost anulat prin decizia din data de nr…/2012 a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Prin urmare, odată cu anularea certificatului de încadrare în grad de handicap, în mod corect intimata a procedat la încetarea plăţii pensiei, începând cu data de 01.02.2012 (decizia nr…/27.04.2012) în baza prevederilor art.113 alin.1 lit.b)  din  Legea nr.263/2010, coroborat cu art.43 alin.(4) din H.G.  nr.257/2011 potrivită cărora: „în sistemul public de pensii, plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze: (…) b) pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;

În ceea ce priveşte reluarea plăţii pensiei, urmare a hotărârii judecătoreşti prin care s-a anulat decizia nr…/2012  a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi s-a menţinut certificatul de încadrare în grad de handicap nr…/2007 (sentinţa nr…/CA/2013 a Tribunalului Sibiu irevocabilă prin decizia nr…/2014 a Curţii de Apel Alba Iulia), în mod corect prima instanţă a analizat cererea prin prisma art.58 din Legea nr. 263/2010, conform căruia ” persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare(…).

Potrivit acestui text de lege, coroborat cu art.43 din Normele Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr.257/2011, condiţia deschiderii dreptului la pensiei de vârstă în baza handicapului este realizarea unui stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat.

Or, în cauză, aşa cum reiese din carnetul de muncă, data angajării reclamantei este  01.07.1971, iar data dobândirii handicapului a fost probată ca fiind anul 1986 (anul debitului bolii) aşa cum se reţine expres în hotărârea judecătorească susmenţionată.

Faţă de cele statuate definit printr-o hotărâre judecătorească nu poate fi primită susţinerea apelantei vizând o altă dată a ivirii handicapului, cu trimitere de altfel la probele administrate în dosarul nr…/57/2012*, avute, astfel, în vedere de instanţa de contencios administrativ, aşa cum reiese din considerentele sentinţei civile nr…/CA/23.09.2013 pronunţată de Tribunalul Sibiu, confirmată în calea de atac, prin decizia nr…/18.06.2014 a Curtea de Apel Alba Iulia.

Faţă de cele ce preced, Curtea, în baza art.480 alin.(1) din Noul cod de procedură civilă a respins ca nefondat apelul promovat de reclamantă.