Validare poprire

Decizie 69A din 03.02.2015


Nu sunt îndeplinite condiţiile cerute pentru validarea popririi, în condiţiile în care sumele pentru care se solicită validarea reprezintă credite nerambursabile ori finanţări primite de la instituţii sau organizaţii naţionale si internaţionale pentru derularea unor programe sau proiecte.

Decizia nr. 69A/03.02.2015 - Secţia a II a Civilă,  de Contencios Administrativ şi Fiscal

Prin cererea înregistrata la  Judecătoria Reşiţa sub nr. 1994/290/2014, creditoarea S.C. Stream Group SRL,  în contradictoriu cu debitoarea S.C.  Complex Lac Chevereş S.R.L., terţ poprit Banca Comercială Intensa Sanpaolo România SA - Sucursala Timişoara, a solicitat instanţei validarea  popririi asupra tuturor disponibilităţilor băneşti pe care debitorul  le deţine la Banca Intesa Sanpaolo- Sucursala Timişoara,  inclusiv cu privire la sumele exceptate de la executare prin poprire conform art. 780 alin. 5 lit. b Cod proc. civ. pana la concurenta sumei de 540.776, 40 lei, reprezentând debit neachitat conform contractului de consultanta încheiat la data de 24.09.2010.

Judecătoria Reşiţa, prin sentinţa civila nr.1187/09.07.2014 a respins excepţia inadmisibilităţii cererii invocată de terţul poprit BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA SA. – SUCURSALA TIMIŞOARA; a respins cererea formulată de creditoarea S.C. STREAM GROUP S.R.L., în contradictoriu cu debitoarea S.C. COMPLEX LAC CHEVEREŞ S.R.L.,  şi terţul poprit BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA SA –SUCURSALA TIMISOARA.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că cererea de validare a popririi este admisibilă, prin prisma dispoziţiilor art. 789 Cod proc. civ., potrivit cărora” daca terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv in cazul in care in loc sa consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, in termen de cel mult o luna de la data când terţul poprit trebuia sa consemneze sau sa plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare in vederea validării”.

Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că titlul executoriu în reprezintă Sentinţa civilă nr. 663 / 09.09.2013 pronunţată de Tribunalul Timiş în Dosarul nr. 7490/30/2013, rămasă definitivă, prin care a fost admisă cererea formulată de creditoarea S.C. Stream Group S.R.L. în contradictoriu cu debitoarea S.C. Complex Lac Chevereş S.R.L. si a fost obligată debitoarea ca în termen de 60 de zile de la comunicarea sentinţei sa plătească creditoarei suma de 540/776, 40 lei, echivalentul in lei al sumei de 100000 euro +TVA, penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi, începând cu data de 28.04.2044 si pana la plata efectiva a debitului, conform contractului de consultanta din data de 24.09.2010.

Prin Adresa de înfiinţare a popririi  înregistrată la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA –Sucursala Timişoara,  BEJ Paşca Narcis Gabriel  a înfiinţat poprirea pe contul debitoarei S.C. Complex Lac Chevereş S.R.L., pentru suma de  1.127.632,3 lei.

Prin Adresa nr. 76666/14.03.2014, terţul poprit  Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA –Sucursala Timişoara a comunicat  BEJ Paşca Narcis Gabriel ca a procedat, conform adresei de înfiinţare a popririi din data de 14.03.2014, la blocarea conturilor debitoarei  la dispoziţia creditoarei pana la concurenta sumei de 1.127.632,3 lei .

Analizând contestaţia la executare instanţa a constatat că este neîntemeiată, deoarece conform art. 789 alin. 1 Cod proc. civ. „ Dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care are, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de  o luna de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi”.

Astfel, pentru a se putea dispune validarea popririi trebuie să se dovedească faptul că terţul poprit nu a îndeplinit obligaţia respectivă cu rea-credinţă.

Instanţa a reţinut că la data de 28.03.2011, între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Direcţia  Generala de Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP, în calitate de autoritate contractantă şi  debitoarea S.C. Complex Lac Chevereş S.R.L. in calitate de beneficiar, s-a încheiat contractul  cadru de finanţare nerambursabilă din Programul Operaţional pentru pescuit 2007-2013 nr. 92/28.03.2011.

Din extrasul de cont emis de terţul poprit  Banca Comercială Intensa Sanpaolo România SA –Sucursala Timişoara, depus la dosar  la filele 130-131, se constata ca în data de 22.04.2014, în baza contractului de finanţare  nerambursabilă menţionat mai sus, debitoarea S.C. Complex Lac Chevereş S.R.L. a încasat de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale suma de 2.304.977, 18 lei si respectiv, suma de 768.325,73 lei, reprezentând finanţare nerambursabilă FEP – Fondul European pentru Pescuit.

Potrivit dispoziţiilor art. 780 alin. 5 lit. b din Codul de procedura civila, nu sunt supuse executării silite sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanţări primite de la instituţii sau organizaţii naţionale şi internaţionale pentru derularea unor programe sau proiecte.

Având în vedere prevederile legale citate, instanţa de fond a constatat că sumele virate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în contul debitoarei deschis la terţul poprit Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA –Sucursala Timişoara, cu titlu de finanţare nerambursabilă se încadrează în ipoteza exceptării de la poprire stabilită de art.780 alin. 5 lit. b Cod proc. civ. şi  nu pot face obiectul executării silite prin poprire.

Prin urmare, în cauză nu se poate reţine culpa terţului poprit  Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA – Sucursala Timişoara în neefectuarea popririi pe contul debitoarei, această instituţie făcând aplicarea dispoziţiilor legale care exclud de la urmărire sumele reprezentând credite nerambursabile.

În raport de cele reţinute mai sus, instanţa a constatat că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 789  Cod .proc. civ. pentru a se dispune validarea popririi şi în consecinţă,  a respins cererea formulată de creditoare ca neîntemeiată.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel creditoarea, respins prin  Decizia nr. 69A/03.02.2015 - Secţia a II a Civilă,  de Contencios Administrativ şi Fiscal a Tribunalului Caraş-Severin.

A reţinut tribunalul că problema juridică ridicată în fapt în această cauză este natura sumelor cu care a fost alimentat contul şi dacă aceste sume puteau fi executate silit. În mod corect a reţinut prima instanţă şi a arătat şi banca terţ poprit că Ministerul Agrigulturii şi Dezvoltării Rurale a creditat contul societăţii debitoare Complex Lac Cheveres S.R.L. în data de 06.05.2014 reprezentând finanţări nerambursabile pentru implementarea proiectului "Înfiinţarea ferma piscicola In localitatea Cheveresu Mare".

Din extrasul de cont curent al clientului Băncii, rezulta faptul că de la data înfiinţării popririi, 14.03.2014 şi până la data de  11.04.2014, data înregistrării la instanţă a cererii de validare, societatea debitoare nu a înregistrat nici o operaţiune de încasare a vreunei sume, care să genereze o eventuală obligaţie a terţului poprit de redirecţionare a vreunei sume către executorul judecătoresc. Prima încasare a fost înregistrată în data de 22.04.2014, reprezentând finanţare FEP- Fondul European pentru Pescuit, fiind incidente astfel prevederile art.780 alin.5 lit.b C.p.c, conform căruia nu sunt supuse executării silite prin poprire sume reprezentând credite nerambursabile ori finanţări primite de la instituţii sau organizaţii naţionale si Internaţional pentru derularea unor programe sau proiecte.

Sumele cu care a fost alimentat contul reprezintă finanţare nerambursabilă şi nu pot fi alocate decât cheltuielilor din proiect, conform cu acesta. În alte cuvinte, fac parte din excepţiile prevazute la art. 780 alin. 5 lit. b din Codul de procedura civila adică sume reprezentând credite nerambursabile şi nu puteau fi alocate executarii de drept comun, banca procedând în mod corect. Desigur că creditoarea apelantă poate executa silit conturile intimatei dar nu din sumele cu destinaţie specială.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus enunţate, văzând şi dispoziţiile art. 480 Noul Cod de procedură, Tribunalul va a respins apelul formulat de apelantul S.C. Stream Group S.R.L.

Domenii speta