Litigiu de asigurări sociale având ca obiect acţiune în pretenţii.

Decizie 3438 din 01.10.2015


Litigiu de asigurări sociale având ca obiect acţiune în pretenţii. Netemeinicia solicitării de acordare a ajutorului cu ocazia trecerii în rezerva sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept de pensie. Apel respins.

- Legea nr. 284/2010, art. 20 pct. 1 Anexa VII

Prin decizia nr. 16/2015 pronunţată de Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 525 din 15.07.2015, s-a reţinut următoarele: “Din interpretarea normelor legale enunţate rezultă că voinţa legiuitorului nu a fost aceea de eliminare a beneficiilor acordate unor categorii socioprofesionale, respectiv de încetare a existenţei dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizaţii, ci doar de suspendare a exerciţiului acestui drept.

Raţiunea acestei interpretări este impusă şi de succesiunea în timp a actelor normative prin care legiuitorul a dispus, cu caracter temporar, măsura neaplicării dispoziţiilor legale privind ajutoarele/indemnizaţiile în anii 2011-2015.”

Faţă de considerentele deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curtea constată că exerciţiul dreptului la acordarea ajutorului prevăzut de art. 20 din anexa nr. VII la Legea nr. 284/2010 este suspendat. Suspendarea încetează la data de 01.01.2016, în condiţiile în care nu se dispune, prin act normativ, menţinerea suspendării.

Aşadar, întrucât dreptul solicitat nu este actual, în prezent nu este posibilă obligarea intimatei pârâte la acordarea ajutorului egal cu  20 de solde, recunoaşterea dreptului putând fi solicitată după încetarea suspendării.

(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A VII-A CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALĂ, DECIZIA NR. 3438 DIN 1 OCTOMBRIE 2015)

Prin acţiunea înregistrată la data de 16.05.2014 pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VIII-a Conflicte de Munca şi Asigurări Sociale, reclamantul P.E. a chemat în judecată pârâtul M.AP.N. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată pârâta la plata ajutorului egal cu 20 de solde ale funcţiei de bază în conformitate cu prevederile art. 20 pct. 1 din Legea nr. 284/2010.

Prin sentinţa civilă nr. 1570 din 23 februarie 2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, a fost respinsă ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamant.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că, prin Decretul prezidenţial nr. 719/20.09.2011 reclamantului P.E. i s-a acordat gradul de general de brigadă cu o stea şi a fost trecut în rezervă cu noul grad.

Reclamantul a solicitat Direcţiei Financiar - Contabile din Cadrul Ministerului Apărării Naţionale acordarea ajutorului egal cu 20 de solde ale funcţiei de bază în conformitate cu art. 20 pct. 1 din Legea nr. 284/2010, însă acest drept i-a fost refuzat prin Adresa nr. P.-45/23.04.2014.

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. 1 Anexa VII la legea 284/2010, la trecerea în rezerva sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept de pensie, personalul militar, polițiști, funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, pentru activitatea depusă, in funcție de vechimea efectivă ca militar, polițist, funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare si personal civil in instituțiile publice de apărare, ordie publica si siguranța naționala, beneficiază de un ajutor stabilit in raport cu solda funcției de baza, respectiv salariul funcției de baza avut/avuta in luna schimbării poziției in activitate.”

Având în vedere trecerea în rezervă a reclamantului în anul 2011, sunt aplicabile dispoziţiile art. 13 alin. 1 din L. 285/2010 privind salarizarea pe anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, potrivit cu care  ,,in anul 2011, dispozițiile legale privind acordarea ajutoarelor sau după caz indemnizațiilor la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva nu se aplica”.

La data de 3 iulie 2010, a intrat in vigoare Legea nr. 118/2010.

În conformitate cu dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, nu se mai acordă ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere ori la trecerea în rezervă”.

Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 874/28 iunie 2010, care vizează motivarea admiterii excepţiei de neconstituţionalitate pentru art. 9 din Legea nr. 118/2010, Curtea a reţinut că legea criticată a fost adoptată prin procedura angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului în şedinţa comună din data de 7 iunie 2010.

 Chiar dacă legea a fost adoptată prin această procedură ea este şi va rămâne un act al Parlamentului, atât în sens formal, cât şi material. Prin urmare, potrivit art. 147 alin. 2 din Constituţie, Curtea a constatat că este de competenţa exclusivă a Parlamentului, reexaminarea dispoziţiilor constatate ca fiind neconstituţionale pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale, iar reexaminarea se va realiza tot în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului.

În Parlament, aceste dispoziţii au fost eliminate din lege, astfel încât se poate constata că dispoziţiile art. 9, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, nu se mai acordă ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere ori la trecerea în rezervă, nu a constituit obiectul admiterii excepţiei de neconstituţionalitate.

După data de 31 decembrie 2010, prin Legea nr. 285/2010, se menţine că această măsură, în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. 1, ea fiind prelungită pentru anii ulteriori, prin art. 13 alin. 1 din Legea nr. 285/2010, art. 9 din Legea nr. 283/2011, art. 9 din OUG nr. 80/2010, art. 2 din OUG nr. 84/2012, art. 10 alin. 1 din OUG nr. 103/2013.

Tribunalul a reținut că restrângerea pentru o perioadă determinată a beneficiului acordării soldelor la trecerea în rezervă a fost prevăzută de lege și nu reprezintă o ingerință ce ar fi avut ca efect privarea reclamatului de bunul său în sensul celei de a doua fraze a primului paragraf al art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția europeană a drepturilor omului și libertăților fundamentale, ci doar o restrângere temporară a beneficiului acordării acestui drept. În acest sens s-a pronunțat Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin Decizia de inadmisibilitate pronunțată la data de 6.12.2011 în cauzele Felicia Mihăieș împotriva României (cerere nr. 44232/11) și Adrian Gavril Senteș împotriva României (cererea 44605/11), statuând că nu a existat o încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție sub aspectul reducerii salariilor cu 25%, ca urmare a aplicării Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că privarea de un bun poate fi făcută pentru realizarea unor interese generale de ordin economico/social, ceea ce este de natură să confere statelor semnatare o anumită marjă de apreciere, iar restrângerea dreptului este contrară Convenției numai dacă este discriminatorie și insuficient motivată (Cauza Beyeler împotriva Italiei).

Or, Tribunalul a apreciat, în lumina celor constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului că, restrângerea drepturilor solicitate de reclamant a fost prevăzută de lege, a fost aplicată în mod nediscriminatoriu tuturor militarilor trecuţi în rezervă, iar măsurile dispuse sunt obiective, rezonabile și proporționale cu amploarea și impactul consecințelor crizei economice, fiind justificată de restabilirea echilibrului bugetar.

În concluzie, beneficiul acordării acestor drepturi, a intervenit ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 118/2010, astfel încât cererea privind plata celor 20 de solde la trecerea în rezervă a fost neîntemeiată, fiind respinsă ca atare.

Împotriva acestei hotărâri, a declarat apel în termen legal şi motivat, reclamantul, criticând soluţia pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin motivele de apel formulate, întemeiate în drept pe dispoziţiile art.466 şi urm. din Codul de procedură civilă, apelantul solicită admiterea apelului, astfel cum a fost formulat.

Se arată în fapt că, a solicitat la instanţa de fond obligarea M.Ap.N. la plata ajutorului dat de legea nr. 284/2010, in schimb, Tribunalul Bucureşti a respins cererea ca neîntemeiata.

Conform Decretului nr. 719/20.09.2011 i s-a acordat gradul de General de Brigada cu o stea si a fost trecut in rezerva. Conform dispoziţiilor art. 20 pct. 1 din Legea nr. 284/28.12.2010 parata era obligata sa-i acorde un ajutor egal cu 20 de solde ale funcţiei de baza/salarii.

Cunoaşte faptul că dispoziţiile legale au fost suspendate prin efectul altor acte normative insa in prezent persista obligaţia de a i se plăti ajutorul prevăzut de art. 20 pct. 1 din Legea nr. 284/28.12.2010.

Solicită valorificarea pe cale judecătorească a dreptului.

Examinând sentinţa atacată în temeiul dispoziţiilor art. 479 alin. (1) teza I C. pr. civ., potrivit cărora „instanţa de apel va verifica, în limita cererii de apel, stabilirea situației de fapt şi aplicarea legii de către prima instanţă”, Curtea reţine următoarele:

Astfel cum a reţinut şi prima instanţă, prin Decretul prezidenţial nr. 719/20.09.2011 reclamantului P.E. i s-a acordat gradul de general de brigadă cu o stea şi a fost trecut în rezervă cu noul grad.

Reclamantul a solicitat Direcţiei Financiar - Contabile din Cadrul Ministerului Apărării Naţionale acordarea ajutorului egal cu 20 de solde ale funcţiei de bază în conformitate cu art. 20 pct. 1 din legea nr. 284/2010, însă acest drept i-a fost refuzat prin Adresa nr. P.-45/23.04.2014.

Dreptul la acordarea ajutorului la ieşirea la pensie, începând cu anul 2011, se cuvine în baza art. 20 din anexa nr. VII la Legea nr. 284/2010, însă executarea acestui drept a fost suspendată de legiuitor în perioada 2011-2015.

Potrivit art. 20 din anexa nr. VII la Legea nr. 284/2010 (1) La trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pentru activitatea depusă, în funcţie de vechimea efectivă ca militar, poliţist, funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personal civil în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, beneficiază de un ajutor stabilit în raport cu solda funcţiei de bază, respectiv salariul funcţiei de bază avută/avut în luna schimbării poziţiei de activitate, astfel:

Vechime efectivă:

- până la 5 ani - un ajutor egal cu 3 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- între 5 - 10 ani - un ajutor egal cu 6 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- între 10 - 15 ani - un ajutor egal cu 8 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- între 15 - 20 ani - un ajutor egal cu 10 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- între 20 - 25 ani - un ajutor egal cu 12 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- între 25 - 30 ani - un ajutor egal cu 15 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază;

- peste 30 ani - un ajutor egal cu 20 solde ale funcţiei de bază/salarii ale funcţiei de bază.

Redăm mai jos actele normative prin care s-a dispus suspendarea exerciţiului dreptului a cărui recunoaştere se solicită:

-pentru anul 2011: art. 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, conform cărora:  "Art. 13. - (1) În anul 201 dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică.

-pentru anul 2012: art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010 (art. 9 din O.U.G. nr. 80/2010 a fost introdus prin Legea nr. 283/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011) : "Art. 9. - În anul 2012 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă."

-pentru anul 2013: art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012): "Art. 2. - Prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, şi ale art. 1 alin. (4) şi (5), art. 2, 3, art. 4 alin. (1) şi (2), art. 6, 7, 9, 11, art. 12 alin. (2) şi art. 13 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013."

-pentru anul 2014: art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013): "Art. 10. - (1) În anul 2014 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.

-pentru anul 2015: art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014): "Art. 9. - (1) În anul 2015, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică.

Prin decizia nr. 16/2015 pronunţată de Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 525 din 15.07.2015, s-a reţinut următoarele: “Din interpretarea normelor legale enunţate rezultă că voinţa legiuitorului nu a fost aceea de eliminare a beneficiilor acordate unor categorii socioprofesionale, respectiv de încetare a existenţei dreptului la acordarea de ajutoare/indemnizaţii, ci doar de suspendare a exerciţiului acestui drept.

Raţiunea acestei interpretări este impusă şi de succesiunea în timp a actelor normative prin care legiuitorul a dispus, cu caracter temporar, măsura neaplicării dispoziţiilor legale privind ajutoarele/indemnizaţiile în anii 2011-2015.”

Faţă de considerentele deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curtea constată că exerciţiul dreptului la acordarea ajutorului prevăzut de art. 20 din anexa nr. VII la Legea nr. 284/2010 este suspendat. Suspendarea încetează la data de 01.01.2016, în condiţiile în care nu se dispune, prin act normativ, menţinerea suspendării.

Aşadar, întrucât dreptul solicitat nu este actual, în prezent nu este posibilă obligarea intimatei pârâte la acordarea ajutorului egal cu  20 de solde, recunoaşterea dreptului putând fi solicitată după încetarea suspendării.

Pentru aceste considerente, constatând că soluţia primei instanţe este legală, faţă de dispoziţiile art. 480 alin.1 Cod procedură civilă, va respinge ca nefondat apelul.