Recurs contencios administrativ. Anulare certificat de încadrare în grad de handicap

Decizie 126/CA din 21.01.2015


SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Materie: RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Anulare certificat de încadrare în grad de handicap

-Art. 58 din Legea nr. 263/ 2010

-Art. 43 din H.G. nr. 257/ 2011 

Prin Certificatul nr. xxxx/11.07.2013 emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare, reclamantul B.V. a fost încadrat în gradul de handicap grav, la rubrica „Data dobândirii handicapului” fiind menţionată data de 30.07.1973.

Împotriva acestui certificat, reclamantul a formulat contestaţie adresată Comisiei Superioare, prin care a solicitat înscrierea la rubrica „Data dobândirii handicapului” menţiunea „din copilărie”.

Solicitarea reclamantului este justificată de prevederile art. 43 din H.G. nr. 257/2011, potrivit cărora, pentru a beneficia de reducerile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 263/2010, este necesar a se face dovada că dobândirea handicapului este preexistentă dobândirii calităţii de asigurat.

Raportat la această dispoziţie legală, instanţa a reţinut că, pentru a-şi putea valorifica drepturile ce derivă din recunoaşterea încadrării în grad de handicap, reclamantul are nevoie de menţionarea în cuprinsul certificatului de încadrare în grad de handicap a unei date care să reflecte într-un mod cât mai fidel aspectele legate de apariţia stării sale de boală.

Atât Comisia de Evaluare, cât şi instanţa de fond, au luat în considerare ca dată a apariţiei stării de handicap a reclamantului cel mai vechi act medical deţinut de acesta, respectiv Fişa de consultaţii din 30.07.1973.

În cuprinsul acestui act se confirmă că reclamantul suferă de bolile care au dus la încadrarea sa în grad de handicap grav, ceea ce înseamnă că bolile fuseseră dobândite anterior întocmirii fişei medicale din data indicată.

Vechimea problemelor de sănătate ale reclamantului este confirmată atât de absolvirea de către acesta a cursurilor unui liceu special, cât şi de acte medicale în care se face menţiunea că cele două boli – sechele post poliomielită şi tetrapareză spastică – datează din copilărie. De asemenea, şi în cuprinsul Raportului de evaluare complexă (fila 76 dosar) se menţionează că boala este dobândită la naştere.

Faţă de această stare de fapt, raportat şi la actele medicale care confirmă dobândirea din copilărie a celor două boli care au determinat încadrarea recurentului în grad de handicap grav, Curtea a apreciat întemeiată solicitarea acestuia de modificare a certificatului de handicap în sensul înscrierii la rubrica „Data dobândirii handicapului” a menţiunii „din copilărie – preexistent dobândirii calităţii de asigurat”, neputând fi considerată ca fiind reală data care apare menţionată în prezent şi care nu atestă, de fapt, data dobândirii handicapului, ci data celui mai vechi act medical deţinut de reclamant.

Decizia nr. 126/CA/ 21. 01. 2015 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II - a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

Dosar 5467/83/CA/2013 - R

Prin Sentinţa nr. 1815/CA din 11.06.2014 Tribunalul Satu Mare a respins acţiunea în contencios administrativ înaintată de reclamantul B.V. în contradictoriu cu pârâtele Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, Consiliul Judeţean Satu Mare şi Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, având ca obiect anulare act administrativ, fără cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe, în termen şi scutit de plata taxelor de timbru, a  declarat recurs recurentul-reclamant B.V., solicitând în principal admiterea recursului, casarea cu trimitere a cauzei în vederea efectuării expertizei medico-legale, iar în subsidiar admiterea recursului, casarea în tot a sentinţei recurate, iar în urma rejudecării cauzei, admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurentul a arătat că sentinţa recurată este nelegală pentru următoarele motive:

Instanţa de fond a respins cererea în probaţiune formulată de reclamant privind efectuarea unei expertize medico-legale care să stabilească dacă bolile de care suferă acesta datează din copilărie, respectiv data dobândirii handicapului de care suferă. A apreciat că această expertiză medico-legală este o probă utilă şi pertinentă cauzei; mai mult, în scopul pronunţării unei hotărâri legale şi temeinice, această expertiză este absolut necesară pentru elucidarea problemei pusă în discuţie, motiv pentru care a solicitat casarea cu trimiterea a cauzei în vederea efectuării expertizei medico-legale.

În subsidiar, a apreciat că hotărârea atacată este netemeinică şi nelegală, iar motivele de recurs se circumscriu sferei de aplicare a art. 488 punct 8 Cod procedură civilă.

În mod greşit instanţa de fond a respins acţiunea reclamantului şi a reţinut că la rubrica "data dobândirii handicapului" trebuie menţionată o dată exactă şi nu o perioadă. Consideră că nu este necesar a se menţiona cu exactitate o dată anume, ci este suficient să apară menţiunea "din copilărie" întrucât esenţială pentru calcularea corectă a pensiei este specificarea că handicapul de care suferă reclamantul este anterior angajării acestuia; la calcularea pensiei se are în vedere doar perioada angajării, iar handicapul trebuie să fie anterior angajării.

Precizează recurentul că este încadrat în gradul de handicap grav, suferind de numeroase boli grave: sechele post poliomielită a membrelor inferioare, tetrapareză spastică, spondiloză cervicală, etc. Bolile datează din copilărie, a urmat cursurile unei şcoli speciale tocmai datorită handicapului său, respectiv în perioada 1965 - 1969 a urmat cursurile Liceului Agricol Special nr. 1 Bucureşti.

În Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. xxxx/11.07.2013, a cărui modificare o solicită, la rubrica DATA DOBÂNDIRII HANDICAPULUI este menţionată data de 30.07.1973. Or, această dată nu este corectă deoarece bolile de care suferă recurentul datează din copilărie.

Mai mult, la solicitarea din partea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de a depune la dosar un act medical din care să reiasă data dobândirii handicapului şi xerocopie de pe diploma de absolvire a şcolii speciale, a depus o adeverinţă medicală şi o scrisoare medicală în care se menţionează faptul că boala datează din copilărie, precum şi copia diplomei de bacalaureat eliberată de Liceul Agricol Special. Având în vedere că a depus actele solicitate, nu se justifică menţionarea în certificatul de handicap, de către Comisia de evaluare, a datei de 30.07.1973. Comisia de evaluare confundă data dobândirii handicapului cu data angajării recurentului. Data de 30.07.1973, consemnată în fişa de consultaţii nr. xxx întocmită de dr. A. l. corespunde angajării recurentului la „Unirea invalizilor” - loc de muncă unde a fost angajat tocmai datorită faptului că era invalid; dacă nu ar fi suferit de respectivele boli nu ar fi fost angajat la acel loc de muncă, unde se respecta un regim special pentru persoanele cu handicap. În acea fişă de consultaţii - nr. xxx - nici nu se menţionează faptul că bolile recurentului datează din 30.07.1973; acea fişă a fost întocmită în 30.07.1973, motiv pentru care comisia de evaluare confundă această dată cu data dobândirii handicapului.

În mod greşit instanţa de fond a apreciat că participarea sa la orele de educaţie fizică denotă faptul că handicapul său nu exista la acea vreme. Din actele depuse rezultă că a urmat cursurile unei şcoli speciale, iar la acea şcoală se impunea participarea la orele de educaţie fizică unde se efectuau exerciţii speciale pentru persoanele cu handicap; era chiar obligatorie participarea tuturor elevilor la orele de educaţie fizică, inclusiv a celor care sufereau de diferite handicapuri.

Pe baza acestui certificat de încadrare în grad de handicap, Casa Judeţeană de Pensii i-a respins cererea de recalculare a pensiei pe motiv că "data dobândirii handicapului din certificatul de încadrare în handicap nr. xxxx/11.07.2013 nu este preexistentă calităţii de asigurat".

Având în vedere că a depus acte medicale eliberate de medici competenţi a stabili data dobândirii handicapului (adeverinţă medicală şi scrisoare medicală eliberate de dr. B.L. - medic primar medicină generală; referat medical ambulator eliberat de dr. N.S.I. - medic primar balneofizioterapie şi recuperare medicală neurologie), acte medicale în care se menţionează faptul că "bolile datează din copilărie", apreciază că se poate stabili că data dobândirii handicapului este anterioară angajării recurentului.

Pentru considerentele expuse, a solicitat admiterea recursului şi, pe cale de consecinţă, admiterea acţiunii în sensul modificării datei dobândirii handicapului.

În drept a invocat prevederile art. 483 şi urm., art. 488 pct. 8 Cod de procedură civilă.

 Prin întâmpinare, intimata Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Consiliul Judeţean Satu Mare a solicitat respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei atacate.

În apărare arată că, făcând o apreciere corectă a probelor administrate şi aplicând corect legea, instanţa de fond, prin sentinţa atacată, a respins ca nefondată acţiunea în contencios administrativ înaintată de reclamantul B.V., constatând că actul administrativ atacat respectă dispoziţiile legale în speţă.

În motivarea hotărârii pronunţate în cauză, instanţa de fond a reţinut că, la rubrica "data dobândirii handicapului" trebuie să fie menţionată o dată exactă, şi nu o perioadă, aşa cum susţine recurentul-reclamant.

Acest aspect este prevăzut clar în dispoziţiile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Pe de altă parte, recurentului-reclamant i s-a solicitat, în scris, să depună un act medical din care să reiasă data dobândirii handicapului, astfel că la rubrica "data dobândirii handicapului" a fost stabilită data de 30.07.1973, avându-se în vedere cel mai vechi document prezentat de către reclamant, în speţă Fişa de consultaţii nr. xxx/30.07.1973 întocmită de către Dispensarul medical "Unirea" Satu Mare.

Totodată, se susţine că boala de care suferă reclamantul datează din copilărie, situaţie greu de verificat întrucât în arhivele unităţilor spitaliceşti nu mai există documente din acea perioadă.

De asemenea, arată că reclamantul prezintă un handicap fizic, suferind de tetrapareză spastică şi sechele post poliomielită, ori reclamantul depune la dosar o copie a Diplomei de bacalaureat, care atestă absolvirea cursurilor liceale în cadrul Liceului Agricol Special nr. 1, specialitatea contabilitate şi merceologie agricolă; la o analiză a situaţiei şcolare a celor 4 ani de studii, se poate observa faptul că acesta participa şi la orele de educaţie fizică, obţinând chiar medii de 9.33, 8.33, 9 şi, respectiv 9.66, aspect care conduce la convingerea că afecţiunea fizică care i-a produs handicapul nu exista la acea vreme.

Astfel, ţinând cont de inexistenţa unor dovezi, în speţă acte medicale, anterioare datei de 30.07.1973, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Satu Mare se află în imposibilitatea de a menţiona o dată anterioară acesteia ca fiind cea a dobândirii handicapului.

Prin urmare, consideră că cele două comisii au respectat întocmai reglementarea ministerială în domeniu, neexistând un temei legal pentru anularea celor două acte administrative contestate şi respectiv pentru modificarea Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. xxxx/11.07.2013, aşa cum solicită recurentul-reclamant.

Pentru aceste considerente, apreciază că sentinţa atacată este temeinică şi legală, motiv pentru care a solicitat respingerea recursului ca fiind nefondat.

In drept, a invocat prevederile Noului Cod de procedură civilă, prevederile  Ordinului nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu modificările şi completările ulterioare, H.G.R. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Intimata Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, legal citată, nu şi-a precizat poziţia faţă de prezentul recurs.

 Instanţa de recurs, analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate, a reţinut că este fondat, pentru următoarele considerente:

Prin Certificatul nr. xxxx/11.07.2013 emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare, reclamantul B.V. a fost încadrat în gradul de handicap grav, la rubrica „Data dobândirii handicapului” fiind menţionată data de 30.07.1973.

Împotriva acestui certificat, reclamantul a formulat contestaţie adresată Comisiei Superioare, prin care a solicitat înscrierea la rubrica „Data dobândirii handicapului” menţiunea „din copilărie”.

Solicitarea reclamantului este justificată de prevederile art. 43 din H.G. nr. 257/2011, potrivit cărora, pentru a beneficia de reducerile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 263/2010, este necesar a se face dovada că dobândirea handicapului este preexistentă dobândirii calităţii de asigurat.

Raportat la această dispoziţie legală, instanţa a reţinut că, pentru a-şi putea valorifica drepturile ce derivă din recunoaşterea încadrării în grad de handicap, reclamantul are nevoie de menţionarea în cuprinsul certificatului de încadrare în grad de handicap a unei date care să reflecte într-un mod cât mai fidel aspectele legate de apariţia stării sale de boală.

Atât Comisia de Evaluare, cât şi instanţa de fond, au luat în considerare ca dată a apariţiei stării de handicap a reclamantului cel mai vechi act medical deţinut de acesta, respectiv Fişa de consultaţii din 30.07.1973.

În cuprinsul acestui act se confirmă că reclamantul suferă de bolile care au dus la încadrarea sa în grad de handicap grav, ceea ce înseamnă că bolile fuseseră dobândite anterior întocmirii fişei medicale din data indicată.

Vechimea problemelor de sănătate ale reclamantului este confirmată atât de absolvirea de către acesta a cursurilor unui liceu special, cât şi de acte medicale în care se face menţiunea că cele două boli – sechele post poliomielită şi tetrapareză spastică – datează din copilărie. De asemenea, şi în cuprinsul Raportului de evaluare complexă (fila 76 dosar) se menţionează că boala este dobândită la naştere.

Faţă de această stare de fapt, raportat şi la actele medicale care confirmă dobândirea din copilărie a celor două boli care au determinat încadrarea recurentului în grad de handicap grav, Curtea a apreciat întemeiată solicitarea acestuia de modificare a certificatului de handicap în sensul înscrierii la rubrica „Data dobândirii handicapului” a menţiunii „din copilărie – preexistent dobândirii calităţii de asigurat”, neputând fi considerată ca fiind reală data care apare menţionată în prezent şi care nu atestă, de fapt, data dobândirii handicapului, ci data celui mai vechi act medical deţinut de reclamant.

Pentru aceste considerente, reţinând că instanţa de fond a dat o interpretare greşită în speţă a prevederilor art. 43 alin. 2 din H.G. nr. 257/20.03.2011, Curtea, în temeiul art. 488 pct. 8 din Noul Cod de procedură civilă, a admis recursul, a casat sentinţa şi rejudecând în fond cauza a admis acţiunea formulată de reclamantul B.V., conform dispozitivului prezentei decizii.

Fiind în culpă procesuală, în temeiul art. 453 din Noul Cod de procedură civilă, intimatele pârâte au fost obligate la plata sumei de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în favoarea reclamantului, reprezentând onorariu avocaţial, avansat la fond.