Pretentii

Sentinţă civilă 1/2015 din 28.01.2015


Dosar nr.

R O M Â N I A

SENTINTA CIVILA  Nr.

Şedinţa publică de la

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei comerciale avand ca obiect – pretentii formulata de reclamant SC C SRL cu sediul in comuna F sat G jud.D  in contradictoriu cu parata SC I SRL cu sediul in R str.I.C  , nr. , jud.B .

Dezbaterile cauzei au avut loc în şedinţa publică din când s-au pus concluzii în fond ce s-au consemnat în încheierea din acea zi şi care fac parte integrantă din prezenta, însă instanţa având nevoie de timp în vederea reexaminării actelor şi lucrărilor dosarului, a amânat pronunţarea la data de astăzi când în urma deliberării se pronunţă următoarea  sentinta civila

JUDECATA:

Asupra actiunii comerciale de fata.

 Reclamanta SC S  C  SRL cu sediul in com F , sat G  , jud D  , a chemat in judecata pe parata SC I P  SRL , cu sediul in R  S , str I. C. P  , nr , solicitand ca prin sentinta ce se va da sa se dispuna obligarea paratei la plata sumei de 67369,50 lei reprezentand prêt servicii facturate precum si la dobanda legala aferenta debitului in cuantum de 10368,5 lei si la cheltuieli de judecata .

 In motivarea de fapt  , reclamanta arata ca in perioada 2007-2008 intre parti au existat relatii comerciale in baza carora reclamanta a prestat servicii in favoarea paratei , servicii care insa nu au fost achitate in totalitate de catre parata .

  Mai arata reclamanta ca , desi a incercat solutionarea litigiului pe calea amiabila , masura a ramas fara rezultat , motiv pentru care a promovat prezenta actiune.

In drept , reclamanta si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art 969 si urm. Cod civil .

In dovedirea actiunii reclamanta a depus la dosar in copii Xerox contractul de furnizare si montaj incheiat intre parti , facturile emise si neachitate in totalitate de catre parata , calculul dobanzii legale si incercarea de conciliere .

La data de parata a invocat printr-o cerere scrisa depusa la dosar exceptia prematuritatii introducerii actiunii pe considerentul ca in cauza nu s-au respectat dispozitiile art 720 indice 1 cod procedura penala .

  Aceasta exceptie a fost pusa in discutia partilor de catre instanta si , prin incheierea din data de instanta a respins exceptia prematuriatii introducerii actiunii , avand in vedere inscrisurile depuse la dosar de catre reclamanta din care rezulta ca s-a incercat concilierea directa cu parata fiind respectate astfel dispozitiile art 720 indice cod procedura penala.

  In termen legal parata a formulat intampinare prin care a aratat ca actinea reclamantei este intemeiata in parte , apreciind ca o parte din lucrarile contractate au fost executate de catre parata iar o parte din materialele facturate de catre reclamanta nu exista in devizele de lucru , nu sunt prevazute a fi incorporate in constructie sin u au fost puse in opera .

 In solutionarea actiunii s-au administrat probe cu inscrisuri si expertiza tehnica , lucrare ce a fost efectuata de catre expert AM

  Examinand probele administrate in cauza , instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt :

  La data de intre parti s-a incheiat un contract de furnizare si montaj , avand ca obiect executarea si montarea cu materiale proprii de catre reclamanta in calitate de prestator arhitectura la pensiunea turistica “T  M ” cota 1000 in localitatea M  jud D  , al carei proprietar este o societate comerciala care nu este parte in proces . Contractul a fost incheiat cu parata in calitate de antreprenor iar lucrarile au fost executate in perioada 2007-2008 .

Executia lucrarilor a fost complexa , iar facturarea acestora s-a efectuat esalonat , valoarea totala a contractului fiind de 379232,38 lei fara TVA .

  Prin intampinarea depusa la dosar , parata contesta valoarea debitului solicitat de reclamanta pe de o parte pentru faptul ca parata ar fi executat cu mana de lucru proprie o parte din lucrarile contractate , iar pe de alta parte pentru faptul ca unele din materialele facturate nu exista in devizele de lucru si nu au fost incorporate in constructie .

Desi recunoaste ca actiunea reclamantei este intemeiata in parte , aprararile paratei sunt generice , nu arata concret pentru fiecare factura achitata partial motivul refuzului de plata si care este suma de bani pe care o mai datoreaza reclamantei .

S-a solicitat efectuarea unei expertize de catre un expert care sa stabileasca valoarea debitului pe care parata il mai are de platit reclamantei .

Expertiza in cauza a fost efectuata de catre expertul AM , care a concluzionat ca din valoarea contractului incheiat in tre parti , societatea parata mai datoreaza reclamantei suma de 33200,16 lei .

 Pentru a ajunge la aceasta concluzie , expertul a luat in calcul si alte facturi emise de reclamanta si care nu constituie obiectul actiunii de fata , iar cu privire la cele 5 facturi ce formeaza obiectul pretentiilor reclamantei , expertul a precizat urmatoarele : pentru 3 dintre facturi se arata ca materialele facturate nu sunt cuprinse in devizul-oferta iar pentru celelalte 2 nu se mai fac astfel de mentiuni , dar au fost consemnate de catre expert ca fiind neachitate in totalitate in conditiile in care reclamanta a solicitat doar plata lor partiala ( fact. Nr /2007  si fact  /2008 )

Apreciind ca aceste concluzii ale expertului nu se coroboreaza cu celelalte probe administrate in cauza , instanta nu va omologa sub aspectul valoric raportul de expertiza efectuat in cauza .

Sustinerea paratei , potrivit cu care unele materiale mentionate pe facturile emise de reclamanta nu sunt prevazute in deviz , este dovedita de probele de la dosar pentru fact  /2007 si fact  /2008 insa , ceea ce parata nu a putut dovedi este faptul ca aceste materiale nu ar fi fost incorporate in constructie . Acest fapt putea fi dovedit prin efectuarea lucrarilor de receptie pe faze de executie , ceea ce nu s-a realizat contrar dispozitiilor art 17 din legea 10/1995 cu modificarile ulterioare privind calitatea in constructii.

 Potrivit textului de lege mentionat mai sus , receptia lucrarii constituie certificarea realizarii acesteia si receptia se efectueaza de catre investitorul – proprietar in prezenta proiectantului si al executantului lucrarii .

Sub acest aspect contractul incheiat intre parti cuprinde o singura clauza care se refera la o receptie finala a lucrarilor (cap III art 3.2) si cum la data intocmirii raportului de expertiza , pensiunea in cauza era receptionata si functiona de mai mult timp , aceasta inseamna finalizarea executiei lucrarilor contractate , iar parata trebuie sa isi respecte obligatia de plata a lucrarilor contractate si executate .

 Fata de considerentele de mai sus in temeiul art 43-46 cod comercial , instanta va admite actiunea si va obliga parata la plata sumei de 67369,50 lei reprezentand diferenta prêt prestari servicii neachitate si dobanda legala calculata de la data scadentei fiecarei facturi ce compune debitul principal pana la data introducerii actiunii in valoare de 10368,5 lei .

  In baza art 274 cod procedura civila , va oblige parata la plata sumei de 2958 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru a actiunii catre reclamanta .

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

 Admite actiunea comerciala formulata de reclamanta SC S  C  SRL , cu sediul in com F  , sat G  , jud D  , in contradictoriu cu parata SC I P  SRL , cu sediul in R S, str I. C  nr  , jud B

 Obliga parata la plata sumei de 67.369,50 lei reprezentand diferenta pret prestari servicii neachitate si dobanda legala calculata de la data scadentei fiecarei facturi ce compune debitul principal pana la data introducerii actiunii in valoare de 10368,5 lei .

Obliga parata la plata sumei de 2958 lei cheltuieli de judecata , reprezentand taxa judiciara de timbru a actiunii catre reclamanta .

  Sentinta executorie.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare .

  Pronuntata in sedinta publica astazi 

Presedinte Grefier