Investirea cu formulă executorie a filei cec refuzată la plată, întrucât emitentul se află în interdicție bancară

Sentinţă civilă 7441 din 15.04.2011


Constată că, prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de x, sub nr. x, petenta SC x SRL a solicitat învestirea cu formulă executorie a filei cec seria x cu nr. 0x, emisă la data de x, de către debitoarea SC x. SRL, pentru suma de 71.019,20 lei.

În susţinere au fost ataşate, în copie şi original, înscrisurile justificative.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În calitate de titlu executoriu petenta invocă fila cec seria x, emisă la data de x, de către debitoarea SC x. SRL, pentru suma de 71.019,20 lei, CEC refuzat la plată la data de x cu motivarea „Refuz total. Client aflat în interdicţie bancară. Filă cec anulată”, astfel cum apare în justificarea refuzului de plată şi pe faţa verso a filei cec.

Instanţa apreciază că, în raport de dispoziţiile Legii nr. 59/1934 şi ale Regulamentului nr. 1/2011 al BNR modificat şi republicat, fila CEC nu întruneşte cerinţele legale pentru a produce consecinţele juridice caracteristice titlurilor de valoare şi, pe cale de consecinţă, şi a titlurilor executorii, neputând fi investită cu formulă executorie.

Astfel, conform disp. art. 27 din Regulamentul nr. 1/2001 al BNR privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, interdicţia bancară, notificată de persoanele declarante la CIP, asigură prevenirea producerii unor noi incidente de plăţi şi sancţionarea titularilor de cont care le generează în circuitul bancar, iar conform disp. art. 28 din acelaşi regulament, în cazul refuzului la plată al unui cec ca rumare a producerii unui incident de plată major, asupra contului unui client, banca va lua în aceeaşi zi bancară măsura notificării titularului de cont al interdicţiei de a emite cecuri pe timp de un an începând cu data înregistrării la CIP a incidentului de plată major şi obligaţia de a restitui băncii (băncilor) al cărei (căror) client este formularele de cec aflate în posesia sa şi/ sau a mandatarilor săi.

Pe justificarea refuzului apare menţiunea „ Client aflat în interdicţie bancară. Filă cec anulată”, menţiune ce atrage concluzia că fila CEC a fost emisă după ce banca a procedat la înscrierea debitorului în CIP, acesta nemaiavând dreptul să emită astfel de cec-uri, creditorul având la rândul său posibilitatea să verifice solvabilitatea şi bonitatea cocontractantului său.

Astfel, CEC-ul, ca titlu formal, produce consecinţe legale dacă la data emiterii sale întruneşte cel puţin cerinţele formale pentru a fi considerat CEC. Or, fila CEC din cauză că era deja anulată la data emiterii, astfel că nu întruneşte cerinţele legale necesare pentru a putea fi considerată CEC.

Pe de altă parte, fiind emisă de un trăgător aflat în interdicţie bancară este emisă împotriva dispoziţiilor legale, astfel că, din interpretarea prevederilor art. 1 şi 53 din Legea 59/1934 rap. la art. 2 lit. c şi 28 din Regulamentul nr. 1/ 2001 al BNR, rezultă că aceasta nu poate fi învestită cu formulă executorie conform dispoziţiilor Codului de Procedură Civilă, urmând ca cererea petentei să fie respinsă.