Contestaţie la executare. Reducere cheltuieli executare

Sentinţă civilă 837 din 04.10.2017


 Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe sub nr. 2215/329/13.07.2017, contestatoarea SC E. P. SRL, cu sediul în T. M., judeţul T.,  în contradictoriu cu intimata SC P. M H. SRL, cu sediul în A.,judeţul T., a formulat contestaţie la executare împotriva actelor de executare pornite în dosarul de executare nr. 536/2017, aflat pe rolul BEJ A. N. V., la cererea creditorului SC P. H. SRL şi pe cale de consecinţă a solicitat să se dispună  reducerea cheltuielilor de executare de la suma de 412,78 lei la suma de 20 lei şi întoarcerea executării silite.

În motivare, a arătat contestatoarea, că la data de 26.06.2017, J. T. M., prin sentinţa nr. 1001 , a încuviinţat executarea silită a titlului executoriu constând în factura fiscală seria TM nr.962017017065/10.04.2017 emisă de SC P. H. SRL, pentru suma de 100,67 lei, factura fiscală fiind titlul executoriu, s-a format dosarul de executare nr. 563/2017, fiind înştiinţat de înfiinţarea popririi asupra sumelor de bani pe care le deţine la unităţile bancare pentru suma de 100,67 lei reprezentând creanţa datorată şi suma de 412,78 lei cheltuieli de executare.

A mai arătat că,  adresa de înfiinţare a popririi a fost instituită de procesul verbal de stabilire cheltuieli datat 05.07.2017,  încheiat de organul de executare care a făcut un calcul ce însumează mai mult decât triplul debitului şi că astfel executorul judecătoresc, fără nici un temei a stabilit cheltuieli care ar fi trebuit să se regăsească strict în onorariul stabilit, dar care nu putea să depăşească 10% din suma reprezentând valoarea creanţei ce face obiectul executării silite (art.39 alin. 1 din Legea 188/2000, republicată), aşadar, la creanţa de 100,67 lei, 10% maximul pretins putea să fie de 10,07 lei.

A mai arătat că , restul cheltuielilor cuprinse în încheiere, exceptând onorariul  care ar fi  trebuit să fie cuantificat aşa cum a fost precizat, nicidecum aşa cum a fost stabilit, trebuie înlăturate, întrucât prin decizia nr. 58 din 18.10.2012 a P. C. C., s-a dispus printre altele, eliminarea listei cu cheltuieli de executare silită, art. 3 din dispozitivul deciziei pentru că exced cadrul legal instituit de codul de procedură civilă, respectiv Legea nr.188/2000, republicată, Hotărârea Plenului este definitivă şi nefiind atacată, este obligatorie.

A arătat că, la stabilirea cheltuielilor de executare trebuiesc avute în vedere exclusiv disp. art. 39 din Legea 188/200 cu privire la executorii judecătoreşti şi cele ale Codului de procedură civilă, astfel că, art. 39 alin. 1 litera a) stabileşte, pentru creanţele în valoare de până la 50000 lei inclusiv, un onorariu maxim de 10% din suma ce reprezintă valoarea creanţei ce face obiectul executării silite, în speţă, valoarea creanţei fiind de 100,67 lei, rezultă un onorariu de 10,07 lei.

În drept, au fost invocate dispoziţiile  art. 705  Cod proc. civ.

A anexat cererii, în copie certificată următoarele înscrisuri: înştiinţarea privind începerea executării şi înfiinţarea popririi nr. 536 din data de 05.07.2017; factura fiscală seria TM nr.962017017065/10.04.2017 emisă de S.C. P. M. H. S.R.L., pentru suma de 100,67 lei; încheierea nr.1001 din 26.06.2017 a J. T. M.; încheierea din data de 05.07.2017 a BEJ A. N. V. pentru stabilirea cheltuielilor de executare.

Intimata nu a formulat întâmpinare în cauză.

Din oficiu, instanţa a solicitat Biroului Executorului Judecătoresc „A. N. V.  ”, să comunice actele dosarului de executare nr. 536/2017 , în copii certificate precum și relații referitoare la stabilirea cheltuielilor de executare însoțite de documente justificative.

Contestația este întemeiată în parte:

Analizând actele şi lucrările dosarului,  instanţa reţine că, la cererea creditoarei SC P. H. SRL  formulată la data de 15 iunie 2017 , Biroului Executorului Judecătoresc „A. N. V.  ”  a deschis dosarul de executare nr. 536/2017  pentru creanța de 100,67 lei, în baza titlului executoriu reprezentat de factura fiscală seria TM nr. 962017017065/10.04.2017.

Prin încheierea nr. 1001/26.06.2017 , J. T. M.  a admis cererea de încuviinţare a executării silite  a  titlului  executoriu, reprezentat de factura fiscală mai  sus menționată.

Prin încheierea din  5 iulie 2017, din dosarul de executare nr. .. , executorul judecătoresc a dispus stabilirea cheltuielilor de executare, în sarcina  contestatoarei  SC E. P. SRL  la suma totală de 412,78 lei.

Astfel,  potrivit acestei încheieri, onorariul executorului judecătoresc a fost stabilit la suma de 10,07 lei  la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în cuantum de 1,91 lei, taxa timbru 20 lei,  cheltuielile de executare la suma totală de 200 lei la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în cuantum de 38  lei, iar cheltuielile de transport 120 lei la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în cuantum de 22,8  lei.

Potrivit dispoziţiilor art. 670 alin.3 Cod proc. civ. sunt cheltuieli de executare:  1.taxele de timbru necesare declanşării executării silite;

2.onorariul executorului judecătoresc,stabilit  potrivit legii;

3.onorariul avocatului în faza de executare silită;

4. onorariul expertului, al traducătorului şi al interpretului;

 5.cheltuielile efectuate  cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită şi cu efectuarea altor acte de executare silită;

6.cheltuielile de transport;

7. alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfăşurării executării silite.

Aceste sume pot fi  cenzurate de instanţa de executare, pe calea contestaţiei la executare, formulată de partea interesată, aşa cum prevăd dispoziţiile art.670 alin.(4) teza a –II –a  Cod proc. civ.

Potrivit art.39 alin.(1) din  Legea  188/2000  , executorii judecătoreşti au dreptul,  pentru serviciile prestate, la onorarii minimale şi maximale, stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea  Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor  Judecătoreşti.

În cazul executării silite a creanţelor având ca obiect plata unei sume de bani, pentru creanţele în valoare până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând  valoarea creanţei ce face obiectul executării silite.

În speţă, creanţa pusă în executare  a fost de 100,67  lei , astfel că, potrivit dispoziţiilor legale expuse mai sus, onorariul executorului judecătoresc de 10,07 lei a fost stabilit la limita maximă, neexistând critici în acest sens..

Potrivit art.  6512  din  Hotărârea 19/ 2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor , executorii judecătoreşti au obligaţia legală, profesională şi morală de a calcula, stabili şi încasa onorariile de executare silită, precum şi orice alte cheltuieli de executare silită cuvenite, numai cu respectarea strictă a prevederilor art. 670 din Codul de procedură civilă, ale art. 39 din lege, ale art. 55 din regulament, ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, cu modificările ulterioare, sau a oricăror acte normative în vigoare, în concordanţă deplină cu nivelurile şi cuantumurile reglementate, şi numai în baza documentelor justificative prevăzute de lege, ce urmează a fi depuse de îndată şi păstrate cu stricteţe la dosarul de executare silită, în original sau dacă nu este posibil, în copie, după caz.

Cu privire la costul mediu pe document juridic astfel cum rezultă din relațiile furnizate de către executor, instanța constată că acesta nu este justificat în cauză, iar față de dispozițiile art. 6512  din  Hotărârea 19/ 2010 privind aprobarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor, și de  lipsa unor documente justificative, urmând a se reduce costul  la  2 lei pe document, având în vedere doar prețul achiziției și imprimării documentelor,  precum și costul energiei electrice, a întreținerii echipamentelor informatice și de imprimat ( costul imprimării sau fotocopierii fiind 1 leu pe pagină).

Astfel, pentru pregătirea și redactarea documentelor a fost perceput onorariul executorului judecătoresc, iar pentru arhivarea  documentelor s-au stabilit cheltuieli de executare  incluse în suma de 200 lei,  cheltuieli excesive în opinia instanței, care vor fi reduse la suma de 10 lei .

Cu privire la  taxa judiciară de timbru  aceasta este  stabilită de disp. art. 10 alin. 1 lit. a din OUG nr. 80/2013, urmând a fi menținută.

Pentru aceste considerente, instanţa apreciază că acţiunea este întemeiată, în parte, motiv pentru care, în temeiul art.720 alin.(1) Cod  proc. civ. va admite în parte, contestaţia la executare,  și va dispune reducerea cheltuielilor de executare, din dosarul de executare nr.., al Biroului Executorului Judecătoresc  „A. N. V.  ” , de la suma de 412,78 lei  la suma de 243,8 lei.