Închiderea procedurii falimentului. - art. 126 din Legea nr. 85/2006. Respingerea cererii de autorizare a executării silite în temeiul art. 126 din Legea nr. 85/2006.

Decizie 305/Ap din 03.06.2014


Prin sentința civilă nr. 82/S/2014 pronunțată de Tribunalul Covasna în dosar nr. 1244/119/2013 s-a dispus închiderea procedurii falimentului debitorului I.G. P.F.. S-a luat act că debitoarea I.G. P.F. a fost radiată din registrul comerţului. S-a luat act că lichidatorul judiciar R.  I.P.U.R.L. nu a solicitat plata onorariului. A fost respinsă cererea formulată de creditoarea  A.J.F.P. C. privind autorizarea executării silite în baza art. 126 din Legea nr. 85/2006 împotriva numitului I.G..

A reținut judecătorul sindic că, potrivit adresei nr. 15889/16 octombrie 2013 emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul C. reiese că firma I.G. P.F. a fost radiată din registrul comerţului la data de 16 septembrie 2010.

Având în vedere această împrejurare, judecătorul – sindic a constatat că procedura prevăzută de Legea nr. 85/2006 nu mai poate continua în prezenta cauză, motiv pentru care  a dispus închiderea acestei proceduri; a lua act că firma I.G.P.F. a fost radiată din registrul comerţului; de asemenea, a constatat că lichidatorul judiciar nu a solicitat plata onorariului.

În ceea ce priveşte cererea de autorizare a executării silite în baza art. 126 din Legea nr. 85/2006 şi având în vedere întreaga economie a dispoziţiilor din Legea nr. 85/2006, judecătorul – sindic reţine că o astfel de cerere poate fi introdusă şi soluţionată doar în condiţiile în care procedura falimentului se află în curs de desfăşurare; ori, în condiţiile arătate mai sus, a constatat că această procedură nu mai poate continua, de vreme ce firma a fost radiată din registrul comerţului.

Aşa fiind, în lumina considerentelor arătate, judecătorul – sindic a respins cererea de autorizare a executării silite în baza art. 126 din Legea nr. 85/2006 formulată de creditoarea  A.J.F.P.  C..

Împotriva acestei soluții a declarat apel creditoarea A.J.F.P. C., aducându-i critici pentru nelegalitate și netemeinicie, solicitând admiterea apelului cu consecința admiterii cererii de  autorizare a executării silite a bunurilor din averea debitorului I.G..

În expunerea motivelor de apel se arată că cererea de autorizare formulată în condițiile art. 126 din Legea nr. 85/2006 a fost formulată la 25.11.2013, data depunerii la Tribunalul Covasna a adresei nr. 20015/22.11.2013.

Se continuă în sensul că, recuperarea creanței A.J.F.P.  C. în sumă de 58964 lei nu a fost posibilă prin valorificarea bunurilor din averea debitorului I.G., astfel că, cererea întemeiată pe prevederile art. 126 din Legea nr. 85/2006 coroborată cu art. 20 din O.G.  nr. 44/2008.

În drept, art. 466 Noul Cod de procedură civilă.

Apelul este nefondat.

Persoana fizică I.G. a fost sancționat cu radierea din Registrul comerțului pentru neexecutarea dreptului de opțiune, în una din formele prevăzute de O.U.G. nr. 44/2008 în data de 16.09.2010.

Debitorul a fost autorizat și înscris în registrul comerțului în 2006, deci sub imperiul Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a asociațiilor familiale care desfășoară activitate economică în mod independent.

Astfel, nu-i sunt aplicabile dispozițiile art. 26 din O.U.G. nr. 44/2008, întrucât I.G. nu și-a îndeplinit obligația de transformare într-o formă de funcționare conform noii legi, potrivit art. 39 din O.U.G. nr. 44/2008, cererea de față a creditoarei neputând să fie primită.

Aceasta nu echivalează însă cu stingerea dreptului de creanță al creditoarei și nici nu se dispune asupra aptitudinii creditoarei  a-și urmări creanța în condițiile dreptului comun. Aceasta întrucât exercițiul art. 126 din Legea nr. 85/2006 presupune ca debitorul să poată fi supus acestei proceduri colective de realizare a creanțelor, respectiv să păstreze calitatea de comerciant, pe care însă, I.G. nu o mai avea la 10.04.2013, momentul înregistrării pe rolul Tribunalului Covasna a cererii (încheierea fiind operată la 16.09.2010).

Pentru aceste rațiuni de fapt și de drept, Curtea conform art. 480 Noul Cod de procedură civilă va respinge prezentul apel păstrând ca temeinică și legală sentința apelată.

Domenii speta