Drept civil - pretenţii

Sentinţă civilă 2510 din 19.09.2013


SENTINŢA CIVILĂ NR. 2510/19.09.2013

DREPT CIVIL - PRETENŢII

Prin cererea introdusă la această instanţă  la data de 13.02.2013 şi înregistrată sub nr.________, reclamanta ___________, cu sediul în  ____________a chemat în judecată pe pârâtele ________, cu sediul în ___________ şi ______ , cu sediul în __________, solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa, să fie obligate să-i achite, în solidar,suma de 3905,01 lei , reprezentând c/val. despăgubiri,dar şi dobânda legală,aferentă  acestora,începând  cu data convocării la conciliere  şi până la achitarea integrală a debitului ,precum şi la plata  cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că  la data de 12.05.2011  asiguratul său __________,  în timp ce  conducea autoturismul marca Honda Accord cu nr. de înmatriculare _________, pe str. Prel. Dobrogei din mun. Călăraşi , a lovit cu roţile de pe stânga o gură de canalizare înălţată la aprox. 10 cm  faţă de carosabil, producând astfel daune autoturismului .

A mai precizat că autoturismul era asigurat CASCO la ea, cu poliţa seria ______, în temeiul căreia i-a achitat despăgubiri pentru repararea avariilor, în cuantum de 3905,01 lei , în dosarul de daună nr. ___________ .

A mai învederat că pârâtele,în calitate de administratori al drumului, respectiv al reţelei de canalizare, se fac vinovate de poziţionarea defectuoasă a capacului de canalizare,ce a determinat daune la autovehiculul mai sus menţionat,întrucât,conf. disp. art. 33 al. 1 din OUG 195/2002, obligaţia instalării în zonă a indicatorului „ drum cu denivelări” revine administratorului drumului.

A mai precizat că, conform art. 22 din Leg. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările, asigurătorul este subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei, astfel că a convocat pârâtele  la conciliere,însă acestea nu şi-au îndeplinit obligaţia  de plată  a despăgubirilor achitate de ea.

A solicitat obligarea pârâtelor la plata c/val. despăgubirilor,dar şi a dobânzii legale, aferentă lor,începând cu data de 7.11.2012 şi până la achitarea integrală a debitului.

În dovedirea cererii sale, reclamanta a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri, depunând în acest sens la dosarul cauzei  convocarea la conciliere şi o serie de acte  din dosarul de daună ( filele 11-25 ) .

În drept a invocat prev. art. 22 din leg. 136/1995 , art. 998 şi urm. C civ, OG 9/2000.

Cererea a fost legal timbrată.

Pârâta ____________, în termen legal, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată.

A precizat că nu are calitate procesuală pasivă  în cauză , această calitate  revenindu-i doar pârâta ______, având în vedere că evenimentul rutier s-a produs pe str. Prel. Dobrogei, iar acel sector de drum nu a fost predat niciodată în administrarea sa. A mai învederat  că  pe sectorul de drum pe care s-a produs incidentul, ce a generat  plata despăgubirilor din prezenta cauză, era în derulare o investiţie al cărei beneficiar era __________, având ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii reţelei de canalizare în zona industrială N din mun. Călăraşi.A mai adăugat că lucrarea a fost efectuată de _________,urmând ca după finalizare să fie predată în administrare către ea,ceea ce nu s-a întâmplat până în prezent.

A solicitat admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive , întrucât nu sunt întrunite cu privire la ea elementele constitutive ale răspunderii civile delictuale, conform art. 998 şi 999 C civ. ,respectiv  vinovăţia sub forma culpei, fapta ilicită , precum şi legătura de cauzalitate . 

În drept a invocat prev. art. 5 al.6 din OUG 195/2002 R , art.115 C.p.c.

În dovedire a depus la dosar  acte, aflate la filele 34-40.

Pârâtul __________, în termen legal, a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată.

A invocat şi excepţia lipsei calităţii  sale procesuale pasive, faţă de faptul că din acţiunea reclamantei ,reiese că avarierea autovehiculului s-a produs ca urmare a impactului acestuia ,cu o gură de canalizare înălţată la aprox. 10 cm faţă de carosabil,ori potrivit  Hotărârii Consiliului  Local al mun. Călăraşi nr. 222/2004,pârâta ____________ , preia activitatea de furnizare a apei potabile şi canalizare, astfel că obligaţia de a fixa, schimba şi întreţine capacele de canalizare îi revine ei.

Pe fondul cauzei a precizat că în speţă nu sunt întrunite  elementele  constitutive ale răspunderii civile delictuale în ceea ce o priveşte, respectiv vinovăţia sub forma culpei, fapta ilicită şi legătura de cauzalitate între prejudiciu şi producerea accidentului ,întrucât în conf. cu disp. art. 96 din H.G. nr. 1391/2006 participanţii la trafic sunt obligaţi să anunţe administratorul  drumului public  atunci când au cunoştinţă despre existenţa pe drum a unui obstacol sau a oricărei situaţii periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei , ori ea nu a primit nici o sesizare despre existenţa  în acea zonă a vreunui capac de canalizare care poate provoca accidente sau pagube materiale.

A mai învederat că  trebuie să se reţină şi  faptul că acel sector de drum este circulat,iar ceilalţi conducători auto nu şi-au avariat  autovehiculele, ceea ce  face să se prezume că numai  un şofer  neglijent şi-a avariat autoturismul .

În concluzie a mai menţionat că reclamanta nu a depus nici o  dovadă  din  care să rezulte  fapta sa ilicită,culpa şi nici legătura de cauzalitate dintre pretinsa faptă ilicită şi prejudiciu,neexistând certitudine nici măcar cu privire la locul producerii incidentului , cu atât mai mult cu cât el a fost stabilit doar în baza simplei declaraţii a şoferului, fără ca ea să fi fost convocată şi fără a putea verifica dacă cele afirmate corespundeau realităţii de la momentul producerii evenimentului asigurat .

În drept a invocat prev. art. 115-118 C.p. c

În dovedire a depus Hotărârea Consiliului  Local al mun. Călăraşi nr. 222/2004.

Instanţa ,la termenul de judecată din data de 14.03.2013 , a pus în discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei ____________, invocată de aceasta prin întâmpinare .

La acelaşi termen de judecată  pârâta ________ a depus la dosar o cerere de chemare în garanţie a numitei ________________, cu sediul în ________________ solicitând ca  dacă se va admite acţiunea formulată împotriva ei, prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să fie obligată aceasta  să-i achite suma de 3905,01 lei reprezentând c/val. despăgubiri , dobânda legală aferentă acestei sume, de la data convocării la conciliere şi pînă la achitarea integrală a debitului,precum şi cheltuielile de judecată.

În motivarea cererii sale  a arătat că la data de 3.03.2008 Compania Naţională de Investiţii SA a încheiat cu chemata în garanţie contractul nr. ___ având ca obiect Dezvoltarea Infrastructurii Reţelei de Canalizare în Zona Industrială de N a mun. Călăraşi, zonă din care face parte şi str. Prel. Dobrogei, pe care a avut loc incidentul. A mai învederat că potrivit art. 5 al. 2  din OUG 195/2002 R administratorul drumului public sau după caz  executantul lucrărilor este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai repede posibil orice obstacol aflat pe partea carosabilă, care stânjeneşte sau pune în pericol siguranţa circulaţiei şi să ia toate măsurile de înlăturare a acestuia , iar conform  al. 6 al aceluiaşi articol , în cazul producerii unui eveniment rutier, ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, acesta răspunde după caz civil, contravenţional, penal. A mai menţionat că potrivit art. 40 al. 1 din OG 43/1997, în perioadele în care  pe sectoarele de drum se desfăşoară lucrări de întreţinere  , reparaţii,modernizare, reabilitare sau consolidare,responsabilitatea ca acestea să fie semnalizate şi întreţinute în starea tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă revine executantului lucrării .

A mai adăugat că la data producerii incidentului , chemata în garanţie efectua lucrări de extindere a reţelei de canalizare  din mun. Călăraşi, ei revenindu-i aşadar obligaţia de a semnaliza orice obstacol ce punea în pericol siguranţa traficului rutier.

În dovedire a înţeles să se folosească de proba cu  înscrisuri şi expertiză tehnică auto .A depus la dosarul cauzei  contractul nr. 88/2003 –filele 62-81  şi o situaţie de lucrări din perioada oct. 2010-iunie 2011 .

În drept  a invocat prev. art. 60-63 C.p.c.

Cererea a fost  legal timbrată.

Instanţa, în aceeaşi şedinţă publică, a  admis cererea pârâtei  şi a dispus conform art. 61 C.p.c ,introducerea în cauză  în calitate de chemată în garanţie a _______, comunicându-i un exemplar de pe înscrisurile depuse la dosar  şi a admis, după punerea în discuţie a părţilor, excepţia  lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei ________.

 Totodată  a dispus scoaterea acesteia din cauză,motivat de faptul că ea nu are calitate procesuală pasivă .

Chemata în garanţie ______ a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în garanţie ca neîntemeiată.

A mai arătat că în speţă, administratorul drumului ,pârâtul ______ nu a făcut nici o dovadă că la momentul producerii incidentului rutier  ea executa lucrări în zona respectivă şi ar fi avut obligaţia de a semnaliza  orice obstacol aflat pe partea carosabilă. A mai menţionat că lucrările efectuate de ea în baza contractului  au fost executate în condiţii de calitate şi cu respectarea prevederilor caietului de sarcini .

În drept a invocat prev. art. 115-118  C. p. c

La termenul din data de 9.05.2013 instanţa a încuviinţat  probele propuse  reclamantă şi de pârâta ____________ şi a dispus efectuarea unei expertize auto.

Din raportul de expertiză auto a reieşit faptul că avariile constatate la autoturismul Honda Accord au fost cauzate în principal de conducerea pe contrasens, cu viteza neadaptată la condiţiile de drum,iar în secundar de prezenţa gurilor de canalizare nesemnalizate , înălţate cu aprox. 6 cm  faţă de nivelul şoselei.

Reclamanta a formulat obiecţiuni  la raportul de expertiză , ce au fost înaintate expertului , constatându-se că obiecţiunea de la poziţia nr. 3 nu poate fi avută în vedere , faţă de împrejurarea că potrivit fotografiilor coroborate cu susţinerile expertului, gurile de canal se aflau pe un anumit sens.

Prin suplimentul la raportul de expertiză expertul a răspuns punctual la obiecţiunile formulate de reclamantă, precizând că lovirea janţii roţii stânga faţă de la autoturismul Honda  ar fi fost posibilă dacă conducătorul auto avea roata dezumflată, ori dacă frâna puternic, dar şi că  pe sectorul de drum respectiv  există mai multe guri de canalizare duble, supraînălţate faţă de nivelul carosabilului, ceea ce impunea  montarea unui indicator „ drum cu denivelări ”, care nu există nici în prezent.

Analizând actele şi lucrările dosarului a reţinut următoarea situaţie de fapt: la data de 12.05.2011 numitul ________, în timp ce  conducea autoturismul marca Honda Accord cu nr. de înmatriculare _______,pe str. Prel. Dobrogei din mun. Călăraşi,a lovit cu roţile de pe partea stângă o gură de canalizare,înălţată la aprox. 6 cm faţă de carosabil,conform raportului de expertiză auto întocmit în cauză,producând daune autoturismului,constând în avarierea roţilor de pe partea stângă faţă şi spate.Întrucât autoturismul era asigurat CASCO la reclamantă , cu poliţa seria ___ (fila 14 ) ,  aceasta  i-a achitat despăgubiri pentru repararea avariilor mai sus menţionate, în cuantum de 3905,01 lei , în dosarul de daună nr. _________ (filele 16-25).

Prin prezenta acţiune reclamanta a solicitat obligarea în solidar  a administratorului drumului,dar şi a administratorului reţelei de canalizare, la plata despăgubirilor mai sus menţionate,subrogându-se, conform art. 22 din Leg. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările,în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei.

Instanţa  a respins acţiunea reclamantei formulată împotriva  pârâtei ___________,ca fiind  introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Pentru a se pronunţa astfel ,instanţa a avut în vedere faptul că pentru a avea calitate procesuală pasivă, între persoana pârâtului şi cel care urmează a fi obligat în raportul juridic dedus judecăţii,trebuie să existe identitate.

În speţă, pârâta _________ a fost chemată în judecată  în calitate de  administrator al  serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare ,din mun. Călăraşi, conform hotărârii nr. 222 din 7.12.2004 emisă de Consiliul Local al mun. Călăraşi ( fila 54 ),  calitate în care avea obligaţia  de a întreţine şi schimba capacele de la gurile de canalizare .În zona , în care s-a produs însă incidentul, respectiv Prel. Dobrogei , din mun. Călăraşi se afla în derulare  un proiect, având ca obiect Dezvoltarea Infrastructurii Reţelei de Canalizare în Zona Industrială de N a mun. Călăraşi, al cărui beneficiar  este  __________ , care  nu fusese însă finalizat, aşa cum rezultă din înscrisul depus la fila 61, astfel că nu-i fusese  predată pârâtei administrarea reţelei de canalizare  de pe acel sector.Ca atare,ea nu avea încă  responsabilitatea  întreţinerii corespunzătoare a reţelei de canalizare , neputându-i fi imputat  incidentul cauzator de prejudicii.

La rândul său ,pârâta _______ şi-a invocat lipsa calităţii  procesuale pasive, în principal, iar în subsidiar  a solicitat chemarea în garanţie a _____________, motivat de faptul prin contractul nr. 88, încheiat între ea şi aceasta, având ca obiect Dezvoltarea Infrastructurii Reţelei de Canalizare în Zona Industrială de N a mun. Călăraşi,zonă din care face parte şi str. Prel. Dobrogei, pe care a avut loc incidentul, aceasta era obligată să semnalizeze orice obstacol care ar fi afectat siguranţa traficului rutier.

Chemata în garanţie a învederat la rândul ei  că nu se face vinovată de nici o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii,întrucât a executat lucrări de calitate , pe sectorul de drum pe care s-a produs incidentul.

Instanţa a admis probele propuse de părţi şi a unit cu fondul excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei  ____, apreciind că pentru soluţionarea celor două se impune administrarea aceloraşi probe .

Pentru a fi aplicabile în cauză condiţiile  răspunderii civile delictuale , prev. de art. 998 şi urm. C civ , în vigoare în momentul producerii incidentului asigurat, trebuie întrunite cumulativ anumite condiţii şi anume: să existe un fapt ilicit, acesta să fi produs un prejudiciu, prejudiciul să nu fi fost acoperit şi să existe legătură de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciul cauzat.

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese că la data de 3.03.2008 Compania Naţională de Investiţii SA a încheiat cu chemata în garanţie contractul nr. 88, (filele 62-81 ) având ca obiect Dezvoltarea Infrastructurii Reţelei de Canalizare în Zona Industrială de N a mun. Călăraşi, zonă din care face parte şi str. Prel. Dobrogei, pe care a avut loc incidentul, beneficiar fiind Municipiul .De asemenea,din înscrisul depus la fila 61 reiese că în perioada oct. 2010 –iunie 2011, chemata în garanţie executase lucrări în zona mai sus menţionată.

Raportul de expertiză auto întocmit în cauză,precum şi fotografiile depuse de reclamantă ( filele 23-25 ),atestă faptul că atât la data producerii incidentului asigurat, dar şi în prezent,pe sectorul de drum de pe str. Prel. Dobrogei, din mun. Călăraşi,există un număr considerabil de  canalizări, înălţate la aprox. 6 cm faţă de nivelul drumului şi care determină implicit denivelarea acestuia.

Potrivit art. 5 al. 2  din OUG 195/2002 R administratorul drumului public sau după caz  executantul lucrărilor este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai repede posibil orice obstacol aflat pe partea carosabilă, care stânjeneşte sau pune în pericol siguranţa circulaţiei şi să ia toate măsurile de înlăturare a acestuia , iar conform  al. 6 al aceluiaşi articol , în cazul producerii unui eveniment rutier, ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, acesta răspunde după caz civil, contravenţional, penal. Potrivit art. 40 al. 1 din OG 43/1997, în perioadele în care  pe sectoarele de drum se desfăşoară lucrări de întreţinere,reparaţii,modernizare,reabilitare sau consolidare, responsabilitatea ca acestea să fie semnalizate şi întreţinute în starea tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă revine executantului lucrării.

Raportul de expertiză auto,ale cărui concluzii au fost omologate parţial în cauză, arată că, în principal, avariile constatate la autoturismul Honda Accord au fost cauzate de conducerea pe contrasens, cu viteza neadaptată la condiţiile de drum,iar în secundar de prezenţa gurilor de canalizare nesemnalizate duble, supraînălţate faţă de nivelul şoselei,ceea ce impunea  montarea unui indicator „ drum cu denivelări ”,care nu există nici în prezent.

În speţă, instanţa a apreciat că este irelevant, din punctul de vedere  al existenţei faptei ilicite, dacă asiguratul  circula sau nu pe sensul său de mers la momentul producerii evenimentului asigurat, faţă de faptul că pe sectorul de drum respectiv ,circulaţia se efectuează  pe câte o bandă pe sensul de mers,existând posibilitatea ca în mod legal să pătrunzi pe contrasens , pentru depăşirea  unui alt autovehicul sau obstacol.Chiar şi admiţând faptul că a pătruns în mod ilegal pe contrasens , această faptă reprezintă o contravenţie la regimul circulaţiei rutiere şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare de către agenţii poliţiei rutiere. Existenţa unei eventuale contravenţii  nu înlătură nici pe departe răspunderea administratorului drumului sau a executantului lucrărilor de a semnaliza corespunzător orice obstacol ce împiedică desfăşurarea normală a circulaţiei rutiere .În plus, expertul mai menționează  că producerea prejudiciului ar fi putut preîntâmpinată, doar dacă asiguratul  reclamantei ar fi rulat  cu o viteză de 15-20 km/h , viteză  pe care însă nu era obligat să o aibă în oraș,câtă vreme art .49 al. 1 din OUG 195/2002 R , stabilește că viteza legală de circulație în localitate este de 50 km/h ,iar pe sectorul de drum respectiv nu se afla nici un indicator ca să o limiteze sau care să indice că drumul este denivelat.

Ca atare, instanța reține că în cauză  s-a săvârșit o faptă ilicită, față de faptul că nici administratorul drumului , în speță pârâta ____, dar nici chemata în garanție  ________, care efectua lucrări de modernizare a canalizării,pe sectorul de drum pe care s-a produs incidentul ,nu au semnalizat corespunzător existența drumului denivelat, din cauza gurilor de canalizare supraînălțate, deși aveau această obligație conform dispozițiilor legale mai sus menționate. Din această cauză asiguratul reclamantei a suferit un prejudiciu constând în deteriorarea jantelor de la roțile din față și din spate ale autoturismului marca Honda Accord,existând evident legătură de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciul creat,întrucât neștiind că pe drumul respectiv sunt denivelări a circulat cu o viteză mai mare de 20 km/h,viteză peste care nu avea cum să evite producerea  pagubei.În speță,prejudiciul nu a fost acoperit, reclamanta subrogându-se în drepturile asiguratului său , conform art. 22 din leg. 195/2006 , pentru suma de 3905,01 lei, reprezentând c/val. despăgubirilor achitate acestuia,după ce i le-a achitat,conform actelor aflate la fila 15.

Ca atare,instanța urmează a constata că pârâta ______ are calitate procesuală pasivă în cauză,în calitate de administrator al drumului,a respinge excepția invocată de ea și a admite acțiunea reclamantei ,urmând a o obliga la plata către aceasta a sumei  mai sus menționate, cu titlu de despăgubiri civile ,dar și la plata dobânzii legale aferente,calculată de la data convocării la conciliere (7.11.2012) și pînă la achitarea integrală a debitului, conform dispoziţiilor art. 1 şi 3 din OG 9/2000.

Având în vedere , că aşa cum s-a reţinut mai sus , în cazul în care  pe drumul respectiv se fac lucrări de modernizare,nu administratorul drumului , ci constructorul are obligaţia de amplasa indicatoarele care să semnalizeze obstacolele ce pun în pericol siguranţa traficului rutier, instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile răspunderii delictuale,dar şi cele privind admisibilitatea cererii de chemare în garanţie,faţă de faptul că a fost admisă acţiunea reclamantei împotriva pârâtei, astfel că, conform art.57 şi urm. C. civ ,urmează a admite şi cererea pârâtei de chemare în garanţie .

Urmează a obliga chemata în garanţie la plata către pârâtă a sumei de 3905,01 lei reprezentând despăgubiri civile  şi la plata dobânzii legale aferente , calculată de la data introducerii cererii ( 11.03.2013 ) şi pînă la achitarea integrală a debitului.

În baza art.  274 C.p.c pârâta fiind cea care cade în pretenţii, instanţa o va obliga pe aceasta la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată reprezentând taxă de timbru şi timbru judiciar, în sumă de 822 lei .

În baza art. 274 C.p.c urmează a obliga chemata în garanţie , către pârâtă, la plata sumei de  2122 lei,  reprezentând c/val. taxă de timbru, timbru judiciar şi onorariu expertiză.

PENTRU ACESTE MOTIVE:

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive  a _______, invocată de acesta.

Admite acţiunea formulată de reclamanta _____, cu sediul în  ____  împotriva  pârâtei  ____, cu sediul în ____ .

Respinge acţiunea formulată de reclamantă împotriva pârâtei __ , cu sediul în ____, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Admite cererea de chemare în garanţie formulată de pârâta _______ împotriva chematei în garanţie ______,  cu sediul în _____.

Obligă pârâta ____, la plata  către reclamantă a sumei de 3905,01 lei reprezentând c/val. despăgubiri civile  şi la plata  dobânzii legale,aferentă  acestei sume , calculată  de la data  de  7.11.2012 şi până la achitarea integrală a debitului  . 

Obligă chemata în garanţie la plata către, a sumei de 3905,01 lei reprezentând despăgubiri civile  şi la plata  dobânzii legale aferente , calculată  de la data  de  11.03.2013 şi până la achitarea integrală a debitului. 

Obligă pârâta la plata  către reclamantă a sumei de 822 lei cu titlu de cheltuieli  de judecată.

Obligă chemata în garanţie la plata către pârâtă a sumei de 2122 lei cu titlu de cheltuieli  de judecată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi ______.