Sechestru asigurător admis până la concurenţa sumei achitate cu titlu de avans pentru cumpărarea unui imobil în temeiul unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare

Hotărâre 0 din 22.10.2014


sechestru asigurător admis până la concurenţa sumei achitate cu titlu de avans pentru cumpărarea unui imobil în temeiul unei promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei de fata, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16.10.2014 sub nr. 48892/299/2014, reclamanta S.C. B.L. S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu pârâta S.C. E. S.R.L. înfiinţarea sechestrului asigurător si indisponibilizarea sumelor pe care C.A.T.E. trebuie să le plătească către SC E. SRL, conform Procesului-verbal din data de 09.09.2014 încheiat în dosarul de executare silită nr. x de către B.E.J. DDC şi asupra bunului imobil teren în suprafaţă de 504 m.p. si constructia aflată pe acesta în suprafaţă de 189 m.p. situat în …, până la concurenţa sumei de 15.000 euro.

In motivarea actiunii, reclamanta a arătat că între părti s-a încheiat promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare nr. 1/14.12.2011, prin care s-au înţeles ca promitentul-vânzător să înstrăineze bunul imobil constructie si teren, la preţul de 75.000 euro. De la data semnării antecontractul până la data de 12.07.2013, prin acte adiţionale, promitentul-cumpărător a achitat promitentului-vânzător suma de 15.000 euro.

Prin cerere de chemare in judecată, reclamanta a solicitat, în subsidiar, obligarea pârâtei SC E. SRL la restituirea sumei de 15.000 euro încasati cu titlu de avans pentru cumpărarea bunului imobil teren în suprafaţă de 504 mp şi constructia aflată pe acesta în suprafaţă de 189 m.p. situat in …

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 952 Codul de procedură civilă.

In sustinerea actiunii, s-au depus înscrisuri.

Analizând materialul probator administrat, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta a solicitat instituirea sechestrului asigurător si indisponibilizarea sumelor pe care C.A.T.E. trebuie să le plătească către SC E. SRL, conform Procesului-verbal din data de 09.09.2014 încheiat în dosarul de executare silită nr. 179/20011 de către B.E.J. DDC şi asupra bunului imobil teren în suprafaţă de 504 m.p. si constructia aflată pe acesta în suprafaţă de 189 m.p. situat in …, până la concurenţa sumei de 15.000 euro, prevalându-se de dispoziţiile art. 952 Cpc.

Conform art. 951 Cpc, Sechestrul asigurător constă în indisponibilizarea bunurilor mobile sau/şi imobile urmăribile ale debitorului aflate în posesia acestuia sau a unui terţ în scopul valorificării lor în momentul în care creditorul unei sume de bani va obţine un titlu executoriu.

De asemenea, potrivit art. 969 Cpc, Poprirea asigurătorie se poate înfiinţa asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente, în condiţiile stabilite la art. 952. Conform art. 952 Cpc, (1) Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată în scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat cerere de chemare în judecată. El poate fi obligat la plata unei cauţiuni în cuantumul fixat de către instanţă. (2) Acelaşi drept îl are şi creditorul a cărui creanţă nu este constatată în scris, dacă dovedeşte că a intentat acţiune şi depune, odată cu cererea de sechestru, o cauţiune de jumătate din valoarea reclamată. (3) Instanţa poate încuviinţa sechestrul asigurător chiar şi atunci când creanţa nu este exigibilă, în cazurile în care debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau nu a dat asigurările promise ori atunci când este pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea. În aceste cazuri, creditorul trebuie să dovedească îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute la alin. (1) şi să depună o cauţiune, al cărei cuantum va fi fixat de către instanţă.

Pentru a solicita instituirea sechestrului asigurător, reclamanta a pretins că este creditoarea obligaţiei de a da o sumă de bani, în acest sens formulând cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. dosar x, solicitând, în subsidiar, obligarea pârâtei SC E. SRL, în calitate de promitent-vânzător, la restituirea sumei de 15.000 euro încasati cu titlu de avans pentru cumpărarea bunului imobil teren în suprafaţă de 504 mp şi constructia aflată pe acesta în suprafaţă de 189 m.p. situat in …

Având în vedere promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare nr. 1/14.12.2011 şi actele aditionale încheiate ulterior de către părtile litigante, cererile de chemare în judecată pendinte pe rolul acestei instanţe, luând în considerare procesul-verbal din data de 09.09.2014 întocmit de către B.E.J. DDC în dosarul de executare silită nr. x, instanţa va admite cererea de instituire a măsurilor asigurătorii solicitate.

În consecinţă, instanţa va dispune punerea sub sechestru asigurător si indisponibilizarea sumelor pe care CATE trebuie să le plătească către SC E. SRL, conform Procesului-verbal din data de 09.09.2014 încheiat în dosarul de executare silită nr. 179/20011 de către B.E.J. DDC şi asupra bunului imobil teren în suprafaţă de 504 m.p. si constructia aflată pe acesta în suprafaţă de 189 m.p. situat in …, până la concurenţa sumei de 15.000 euro.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Admite cererea formulată de reclamanta S.C. B.L. S.R.L.,  cu sediul în … si cu sediul ales la S.C.A …, în contradictoriu cu pârâta S.C. E. S.R.L., cu sediul în … si cu sediul mandatar în ….

Dispune punerea sub sechestru asigurător si indisponibilizarea sumelor pe care C.A.T.E. trebuie să le plătească către SC E. SRL, conform Procesului-verbal din data de 09.09.2014 încheiat în dosarul de executare silită nr. x de către B.E.J. DDC şi asupra bunului imobil teren în suprafaţă de 504 m.p. si constructia aflată pe acesta în suprafaţă de 189 m.p. situat in …, până la concurenţa sumei de 15.000 euro.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 22.10.2014.