Legea 10/2001 – necompetenţă materială în raport de valoarea obiectului cererii

Sentinţă civilă 16808 din 09.10.2014


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin cererea înregistrată  pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti  la data de 22.07.2014, sub nr. 34449/299/2014, reclamanţii S.N., S.D.E., C.I.H.  au chemat in judecată pe pârâtul MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să îl oblige pe acesta la restituirea preţului de piaţă al imobilului apartament nr. x situat în …, preţ ce a fost stabilit conform standardelor internaţionale de evaluare. În subsidiar, au solicitat obligarea pârâtului la restituirea preţului de 32.214.297 lei vechi, în valoare actualizată pentru imobil, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 808/26216/17.10.1996, autoarea reclamanţilor S.M.S. a dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. x situat în …, în suprafaţă de 150,36 mp de la vânzătoarea Primăria Municipiului Bucureşti, prin  administrator SC H.N. SA.

Se mai arată că, prin sentinţa civilă nr. x pronunţată de Tribunalul Bucureşti a fost admisă acţiunea reclamantei I.S.E. şi s-a constat nulitatea absolută a contractului, autoarea reclamanţilor fiind obligată în acelaşi timp să lase reclamantei respective deplină proprietate şi paşnică posesie a imobilului, prin decizia civilă nr. x a CAB a fost respins apelul declarat de către autoarea reclamanţilor, iar în urma recursului declarat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a pronunţat decizia civilă nr. x, în sensul respingerii recursului declarat de autoarea reclamanţilor, iar soluţia de desfiinţare a contractului a rămas irevocabilă.

În drept, reclamanţii şi-au întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.194 şi urm CPC.

În dovedire, reclamanţii au solicitat administrarea probelor cu înscrisuri şi expertiza contabilă.

Pârâtul a formulat întâmpinare (fila 43), solicitând admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive şi respingerea acţiunii ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, iar pe fond respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

La termenul de judecată din data de 09.10.2014, apărătorul reclamanţilor a precizat ca valoarea de piaţă provizorie a imobilului este de 703.200 lei, iar instanţa din oficiu a invocat excepţia necompetenţei materiale.

Analizând actele si lucrările dosarului sub aspectul excepţiei invocate, instanţa reţine următoarele :

Prezenta cerere, formulata de reclamanţi în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Finanţelor Publice, are ca obiect obligarea acestuia la restituirea preţului de piaţă al apartamentului nr. x, situat în ….; la termenul de judecată de la data de 09.10.2014 reclamantul a indicat valoarea obiectului cererii (restituirea preţului de piaţă al imobilului) ca fiind 703.200 lei.

Potrivit dispoziţiilor art. 94 lit. j din NCPC, judecătoriile judecă cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, iar conform art. 95 NCPC, tribunalele judecă, în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe.

Cum cererea dedusă judecăţii depăşeşte valoarea prevăzută de  art. 94 lit. j NCPC,  rezultă că revine Tribunalului competenţa de soluţionare  a cauzei.

În consecinţă, instanţa apreciază ca întemeiată excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, urmând a o admite ca atare, faţă de dispoziţiile art. 95 NCPC., iar în temeiul art.132 NCPC va declina competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Tribunalului Bucureşti.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia necompetenţei materiale.

Declină competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamanţii S.N., S.D.E., C.I.H., toţi cu domiciliul ales în …  şi pe pârâtul  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, cu sediul în Bucureşti str. Apolodor nr.17, sector 5, în favoarea Tribunalului Bucureşti.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Octombrie 2014