Asigurare dovezi - existenţa urgenţei pentru constatarea situaţiei lucrărilor de consolidare, amenajare şi recondiţionare

Hotărâre 0 din 15.01.2015


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrata la data de  26.11.2014 pe rolul Judecătoriei Sector 1 Bucureşti sub nr. 60244/299/2014, reclamanta S.C. UHC S.R.L., în contradictoriu cu  pârâtele S.C. TOD S.R.L. si  SC LP SRL, a formulat cerere de asigurare dovezi, solicitând să se dispună efectuarea unei expertize tehnice, specialitatea construcţii, care să constate situaţia lucrărilor de consolidare, amenajare şi recondiţionare efectuate la imobilul situat în … au fost realizate corespunzător , avându-se în vedere şi obligaţiile asumate de către pârâte prin Contractul de prestări servicii nr. 0009/26.06.2014 şi Contractul de execuţie lucrări nr. 9/20.06.2014.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat în esenţă că prezenta cerere se impune a fi soluţionata fără citarea pârâtei având în vedere urgentă reclamata de situaţia de fapt de la faţa locului, învederând că ferestrele nu se închid, iar lucrările executate nu sunt conform înţelegerii părţilor, fiind necesar să apeleze de urgenţă la altcineva care să finalizeze lucrările de reparaţii şi amenajare până nu încep ninsorile, astfel încât să nu se distrugă imobilul care figurează pe lista monumentelor istorice.

Astfel, reclamanta a arătat ca în luna iunie 2014 a decis renovarea imobilului situat în …, în acest sens contractând pârâtele pentru efectuarea lucrărilor ce se impun, respectiv: pentru refacerea lucrărilor de tâmplărie la ferestre şi uşile din interior /exterior a fost contractat SC TOD SRL, fiind încheiat contractul nr. 0009/26.06.2014, iar pentru refacerea lucrărilor de consolidare şi amenajări interioare, a fost contractat  SC LP SRL, fiind încheiat în acest sens contractul nr. 5/10.07.2013 si nr. 9/20.06.2014.

Reclamanta a mai învederat ca la sfârşitul lunii octombrie când lucrările ar fi trebuit să fie deja finalizate, reprezentantul reclamantei intrând în spaţiu a constatat mai multe defecţiuni a lucrărilor efectuate.

De asemenea, reclamanta a arătat ca în speţă sunt îndeplinite condiţiile art. 359 si urmat. C.p.c. , urgenţa fiind determinată de situaţia actuală a imobilului care este imposibil de folosit şi care se poate degrada în absenţa ferestrelor şi a unor lucrări de recondiţionare executate conform prevederilor contractuale.

In drept, cererea a fost întemeiata pe dispoziţiile art. 359 şi urmat. C.p.c.

In susţinerea cererii, reclamanta a depus la dosar înscrisuri în copie conformă cu originalul ( filele 4-118).

În vederea soluţionării cererii, instanţa a apreciat necesar  citarea părţilor conform art. 360 alin. 3 c.p.c.

Prin încheierea de şedinţă de la 04.12.2014, s-a încuviinţat administrarea probei cu expertiză tehnică în construcţii cu obiectivul: - să se constate situaţia lucrărilor de consolidare amenajare şi recondiţionare efectuate la imobilul din … si a fost desemnat expertul tehnic în construcţii civile O.C.

La data de 29.12.2014, a fost depus la dosar raportul de expertiza tehnică în construcţii , fiind ataşate dovezile de convocare a părţilor la efectuarea expertizei prin poştă cu confirmare de primire.

Analizând cererea si înscrisurile depuse la dosar instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 359 alin. 1 c.p.c. ”Oricine are interes sa constate de urgenţă mărturia unei persoane , părerea unui expert, starea unor bunuri, mobile sau imobile ori să obţină recunoaşterea unui înscris, a unui fapt sau a unui drept, dacă este pericol ca proba să dispară, ori sa fie greu de administrat în viitor, va putea cere atât înainte, cât şi în timpul procesului, administrarea acestor probe.”

In speţă, instanţa constată că reclamanta a făcut dovada urgenţei pentru constatarea situaţiei lucrărilor de consolidare, amenajare şi recondiţionare efectuate la imobilul situat în …, având în vedere motivele invocate cu privire la neefectuarea corespunzătoare a lucrărilor, astfel încât instanţa a apreciat ca se impune efectuarea expertizei tehnice în construcţii de specialitate.

În consecinţă, în temeiul art. 362 c.p.c. instanţa va constata că a fost depus raportul de expertiză tehnică dispus în cauza şi efectuat de către expert O.C. si care a avut ca obiectiv constatarea situaţiei lucrărilor de consolidare, amenajare şi recondiţionare efectuate la imobilul situat în ….

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Constată că a fost depus raportul de expertiză tehnică dispus în cauza şi efectuat de către expert O.C. şi care a avut ca obiectiv constatarea situaţiei lucrărilor de consolidare, amenajare şi recondiţionare efectuate la imobilul situat în ...

Executorie.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţa publică de la 15.01.2015.

Domenii speta