Legea nr. 10/2001

Sentinţă civilă 491 din 23.09.2016


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBCLJ:2016:001.000491

Dosar nr. .../.../2014

R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA CIVILĂ

Cod operator de date cu caracter personal 3184

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 491/2016

Şedinţa publică din 23 Septembrie 2016

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: D. T.

GREFIER: G.-C. Ţ.

S-a luat spre examinare, acţiunea civilă promovată de către reclamanţii L. V., M. M. şi L. C. în contradictoriu cu pârâţii N. R. I., N. R. M., PRIMARUL MUNICIPIULUI ..., STATUL ROMÂN PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ..., MUNICIPIUL ..., având ca obiect plângere în temeiul Legii nr. 10/2001.

La apelul nominal făcut în cauză se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

La data de 22 septembrie 2016, pârâţii Municipiului ... şi Primarul Municipiului ... au depus la dosar concluzii scrise.

Instanţa va încuviinţa onorariul expertului P. A. D. în cuantum total de 1330 lei (f. 180 dosar), stabilit în sarcina reclamanţilor.

Se constată că dezbaterea pe fond a cauzei a avut loc în şedinţa publică din data de 16 septembrie 2016, când părţile au pus concluzii conform încheierii din acea zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta acţiune.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj, sub nr. de dosar .../.../2014, reclamanţii L. V., M. M. şi L. C. au solicitat instanţei în contradictoriu cu pârâţii PRIMARUL MUNICIPIULUI ..., STATUL ROMÂN PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ... ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea Dispoziţiei nr. ..., emisă de Primarul mun. ..., să se constate că Statul Român a preluat în mod abuziv imobilul situat în ..., str. ..., nr. ..., înscris în CF ..., de la antecesorul părţilor, L. A., să se dispună restituirea în natură a imobilului sau să se constate calitatea de persoane îndreptăţite la măsuri reparatorii, cu obligarea la cheltuieli de judecată.

În motivare se arată că tatăl lor a formulat o cerere de restituire a terenului situat în ..., str. ..., nr. ..., în temeiul Legii nr. 10/2001. Imobilul a fost preluat în anul 1980, fără a se acorda despăgubiri, fiind dobândit de la famila N.

Reclamanţii sunt moştenitorii lui L. A., conform certificatului de moştenitor.

Prin dispoziţia atacată, notificarea a fost respinsă întrucât nu a fost depusă prin intermediul executorului judecătoresc. O astfel de obligaţie nu este prevăzută de legiuitor sub sancţiunea nulităţii absolute. De asemenea, se arată că cererea nu a fost soluţionată într-un termen rezonabil, conform jurisprudenţei CEDO.

Prin dispoziţiile art. 3 şi 4 din Legea nr. 10/2001, li se recunoaşte calitatea de persoane îndreptăţite, bunul obiect al notificării reprezentând un bun actual, în sensul art. 1 Protocol 1 CEDO.

Primarul mun. ... şi Consiliul local al mun. ... au depus întâmpinare, invocând excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a Consiliului local al mun. ..., lipsa calităţii procesuale a aceluiaşi pârât, iar pe fond apreciază că hotărârea este neîntemeiată.

Notificarea se impune a fi depusă prin executorul judecătoresc, în conformitate cu art. 21 din Legea nr. 10/2001.

Referitor la al doilea petit, învederează că din analiza extrasului de carte funciară rezultă că soţii N. nu puteau vinde decât suprafaţa de 570 mp.

Cererea prin care antecesorii reclamanţilor au solicitat eliberarea unor autorizaţii de înstrăinare nu are dată certă şi chiar dacă ar fi avut vreun număr de intrare, nu ar fi fost apte să transfere proprietatea.

Referitor la petitul al 3-lea, arată că cererea nu este întemeiată întrucât nu s-a depus certificatul de moştenitor după L. A., încălcându-se şi termenul de decădere prevăzut de art. 32 din Legea nr. 165/2013.

Reclamanţii au formulat o extindere de acţiune (f. 78), chemând în judecată în calitate de pârâţi pe N. R. I., N. R. M. şi Municipiul ...

La termenul de judecată din 16.01.2015 instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român prin Consiliul local al mun. ..., N. R. I. şi N. R. M. Având în vedere aceste considerente, tribunalul va respinge cererea de chemare în judecată formulată de L.V., M.  M. şi L. C., împotriva pârâţilor Statul Român prin Consiliul local al mun. ..., N. R. I., N. R. M., ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.

Având în vedere data comunicării dispoziţiei (f. 58) şi data introducerii cererii de chemare în judecată, tribunalul constată că plângerea a fost formulată în termen.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:

Prin Dispoziţia nr. ... emisă de Primarul municipiului ..., s-a respins cererea formulată de L. A. având ca obiect restituirea terenului  situat în ..., str. ..., nr. ... Pentru a pronunţa această dispoziţie s-a avut în vedere că notificarea nu a fost comunicată prin executorul judecătoresc.

Condiţia impusă privind comunicarea prin intermediul unui executor judecătoresc este edictată exclusiv în favoarea persoanei interesate, iar neîndeplinirea acestei obligaţii nu este prevăzută de legiuitor sub sancţiunea nulităţii absolute. Depunerea notificării direct la entitatea investită nu se sancţionează cu pierderea dreptului de a solicita acordarea măsurilor prevăzute de lege. Din această perspectivă dispoziţia atacată este nelegal emisă şi având în vedere cererile cuprinse în cererea de chemare în judecată, tribunalul va analiza îndreptăţirea reclamanţilor la măsurile prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 10/2001.

La solicitarea instanţei, pârâţii au comunicat actele care au stat la baza notificării (f. 57-67).

În termen legal L. A. a formulat o cerere de acordare de măsuri reparatorii pentru imobilul teren în suprafaţă de 1000 mp, situat în ..., str. ..., nr. ...

S-a învederat că imobilul a fost dobândit prin cumpărare, fiind trecut în proprietatea statului conform art. 30 din Legea nr. 58/1974.

Din analiza cărţii funciare 15683, rezultă că asupra imobilului cu nr. top. 15938, loc de casă în str. ..., nr. ..., dreptul de proprietate a fost întabulat în favoarea lui N.  R. I. şi soţia N. R. M. sub ... În baza Decretului de expropriere 109/1980, acest imobil a fost dezmembrat, iar parcela cu nr. top. nou ... în suprafaţă de 430 mp. s-a transcris în favoarea statului român.

Potrivit Decretului de expropriere 109/1980 (f. 94), L. A. a fost expropriat cu o suprafaţă de 430 mp din imobilul situat în ..., str. ..., nr. ..., cu nr. top.  ...

Reclamanţii au afirmat că acest imobil a fost dobândit prin cumpărare, depunând în susţinerea acestei afirmaţii copia cererii formulate de N. R. I. şi N. R. M. pentru obţinerea unei autorizaţii de înstrăinare a imobilului situat în str. ..., nr. ..., fost strada ..., înscris în CF ...

Potrivit art. 24 din Legea 10/2001, în absenta unor probe contrare, existenta si, dupa caz, intinderea dreptului de proprietate, se prezuma a fi cea recunoscuta in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus masura preluarii abuzive sau s-a pus in executare masura preluarii abuzive. In aplicarea prevederilor alin. (1) si in absenta unor probe contrare, persoana individualizata in actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, dupa caz, s-a pus in executare masura preluarii abuzive este presupusă că deţine imobilul sub nume de proprietar.

Legiuitorul a prevăzut posibilitatea dovedirii dreptului de proprietate cu mai multe categorii de acte. Este real că în CF nu a fost întabulat dreptul de proprietate al lui Lucaci Ambrozie asupra imobilului teren, dar existenţa acesteia nu a fost negată, aspect rezultat din chiar cuprinsul decretului de expropriere, prin care autorităţile au recunoscut calitatea de proprietar a antecesorului reclamanţilor.

În cazul de faţă, menţionarea la poziţia 24 a decretului de expropriere a antecesorului reclamanţilor ca proprietar întruneşte condiţiile prevăzute de lege în vederea stabilirii calităţii de persoană îndreptăţită la măsuri reparatorii a reclamantei şi cu privire la suprafaţa de 430 mp.

În ceea ce priveşte restul suprafeţei de teren de 570 mp., actele depuse în susţinerea pretenţiilor nu justifică transferul dreptului de proprietate în favoarea antecesorului reclamanţilor. În mod corect s-a arătat şi de către pârâţi că la momentul încheierii convenţiei forma autentică era prevăzută ca şi o condiţie ad validitatem.

Prin notificare nu a fost formulată cerere cu privire la imobilul construcţie existent pe imobilul supus exproprierii.

În cuprinsul cererii de chemare în judecată reclamanţii au învederat că pentru imobilul preluat nu au fost plătite despăgubiri, iar calitatea lor, de moştenitori ai lui L. A. s-a stabilit prin Certificatul de moştenitor nr. ..., eliberat de BNP A. B. (f. 12).

În cauză, în vederea verificării posibilităţii restituirii în natură a acestui imobil, s-a administrat o expertiză topografică. Prin concluziile raportului de expertiză întocmit de expert P. A. D. s-a arătat că imobilul teren este ocupat de construcţii, alei existente, precum şi conducte, fiind imposibilă restituirea în natură a unei părţi din imobil.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 26 din Legea 10/2001, instanţa va admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de L. V., M. M., L. C. în contradictoriu cu  Primarul mun. ... şi Municipiul ..., şi în consecinţă va modifica în parte Dispoziţia  nr. ..., emisă de Primarul mun. ..., în sensul că se vor acorda măsuri compensatorii, prin puncte, potrivit Legii nr. 165/2013, pentru imobilul teren în suprafaţă de 430 mp, înscris în CF ..., Nr. top.  ... , situat în ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., şi va menţine restul dispoziţiilor dispoziţiei atacate referitoare la respingerea notificării.

Reclamanţii au făcut cheltuieli de judecată cu angajarea unui apărător (f. 218-219) şi plata onorariului de expert. Referitor la onorariul de expert, acesta se impune a fi lăsat în sarcina reclamanţilor întrucât raportul de expertiză a stabilit imposibilitatea restituirii în natură a imobilului, contrar solicitării reclamanţilor. Onorariul de avocat se impune a fi acordat parţial, având în vedere că pretenţiile au fost admise în parte, respectiv s-a menţinut dispoziţia cu privire la suprafaţa de 570 mp şi la posibilitatea restituiriia în natură.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 453 C.pr.civ. va obliga pârâtul Primarul mun. ... să plătească reclamanţilor suma de 300 lei, cheltuieli de judecată parţiale, respingând alte pretenţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de L. V., CNP ..., cu dom.în ..., str. ..., nr. ..., ap. ..., M. M., CNP ..., cu dom. in ..., str. ..., nr. ..., jud.  ... şi L. C., CNP ..., cu dom. in ..., str. ... nr. ..., ap. ..., împotriva pârâţilor Statul Român prin Consiliul local al mun. ..., N. R. I., N. R. M., ambii cu domiciliul în ..., str. ..., nr. ..., jud. ...,  ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.

Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de L. V., M. M., L. C. în contradictoriu cu  Primarul mun. ... şi Municipiul ..., şi în consecinţă:

- modifică în parte Dispoziţia nr. ..., emisă de Primarul mun. ..., în sensul că se vor acorda măsuri compensatorii, prin puncte, potrivit Legii nr. 165/2013, pentru imobilul teren în suprafaţă de 430 mp, înscris în CF ..., Nr. top. ... , situat în ..., str. ..., nr. ..., jud. ...

Menţine restul dispoziţiilor dispoziţiei atacate.

Obligă pârâtul Primarul mun. ... să plătească reclamanţilor suma de 300 lei, cheltuieli de judecată parţiale, respingând alte pretenţii.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare. Apelul şi motivele de apel se vor depune la Tribunalul Cluj.

Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Septembrie 2016.

Preşedinte  Grefier

D. T.   G. C. Ţ.

G.Ţ. 23 Septembrie 2016

Red.tehn.D.T./C.Ţ.

9 ex/29.09.2016