Constatare nulitate act juridic – lipsă de interes în constatarea nulităţii absolute a contractului de asistenţă juridică, a contractului de mandat şi a împuternicirii avocaţiale; amendă judiciară pentru caracterul abuziv al cererii de chemare în judecată

Sentinţă civilă 17287 din 14.10.2014


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, la data de 2.08.2012, sub nr. 34712/299/2012, reclamanta B.E. a chemat în judecată pe pârâţii B.A., V.S., R.T.D. şi BNP M, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se constate nulitatea absolută a Contractului de asistenţă juridică nr. 280711/29.08.2011, a împuternicirii avocaţiale nr. 290711/29.08.2001 şi a Contractului de mandat autentificat sub nr. 2427/31.08.2011.

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanta a susţinut că, deşi contractele de mandat din data de 31.08.2001 apar ca fiind semnate de pârâtul B.A., în calitate de mandant, în realitate acesta nu a fost de faţă la momentul încheierii, contractele fiind încheiate de alte persoane şi semnate de acestea. A afirmat că în perioada respectivă pârâtul B.A. se afla în SUA, astfel cum rezultă din motivarea cererii de chemare în judecată formulată de acesta împotriva pârâţilor V.S. şi R.T.D. în dosarul nr. x, în aceeaşi situaţie de nereflectare a realităţii aflându-se şi contractul de asistenţă juridică şi împuternicirea avocaţială. A mai arătat că certificatul de calitate de moştenitor nr. 21 din 21.09.2001, deşi apare că s-a eliberat la cererea pârâtului B.A., cererea este semnată de pârâtul V.S. A considerat că pârâtul B.A. nu este moştenitorul adevăratului proprietar al imobilului, care este S.Gh., autorul acestui pârât fiind S.G.

În continuare, reclamanta a susţinut că are un interes personal, legitim şi actual în promovarea acestei cereri de chemare în judecată, întrucât este proprietarul imobilului situat în …, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 3786/29190/1997, încheiat în baza Legii nr. 112/1995, iar pârâtul a revendicat acest apartament în Dosarul nr. x al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, folosindu-se de certificatul de calitate de moştenitor nr. 21/21.09.2001 şi de Dispoziţia PMB nr. 275/2001. A precizat că în dosarul nr. x a depus şi cerere reconvenţională, prin care a solicitat să se constate nulitatea absolută a contractului de mandat autentificat sub nr. 2424/31.08.2001 de Biroul Notarial Public M, a certificatului de calitate de moştenitor nr. 21/21.09.2001 emis de B.N.P. S.F., a Dispoziţiei nr. 275/3.04.2002 a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi a Procurii autentificate sub nr. 4598/28.07.2006 de B.N.P. C.R.O., aceasta fiind dispusă şi constituindu-se dosarul nr. x. A mai învederat că în dosarul nr. x s-a dispus disjungerea capătului de cerere privind nulitatea contractului de mandat nr. 2424, formându-se dosarul nr. x, precum şi că a solicitat conexarea acestor dosare la Dosarul nr. x, în care vecinii săi au solicitat constatarea nulităţii notificărilor, contractului de asistenţă juridică, împuternicirii avocaţiale, contractelor de mandat şi certificatului de moştenitor nr. 21/21.09.2001. A menţionat că prin Decizia nr. x, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a Civilă, a stabilit că familia P. are interes în Dosarul nr. x, această soluţie fiind menţinută prin Decizia nr. x a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. A apreciat că are interes în promovarea cererii de chemare în judecată nu numai pentru că aşa au stabilit Curtea de Apel Bucureşti şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru vecinul său P.I., ci şi pentru că prin încheierea contractelor de mandat de către V.S., cu sprijinul pârâtei R.T.D., fără acordul pârâtului B.A., au fost obţinute înscrisurile în baza cărora s-a eliberat Dispoziţia Primarului General nr. 275/3.04.2005, de care pârâtul se foloseşte în motivarea acţiunii în revendicare. Reclamanta a considerat că are interes, chiar dacă s-ar respinge acţiunea în revendicare formulată de pârâtul B.A., întrucât prin Dispoziţia nr. 275/3.04.2002 s-a dispus şi restituirea terenului în suprafaţă de 150,73 m.p., fără a se avea în vedere situaţia reală a imobilului. A subliniat că justifică un interes personal major în această cauză, respectiv menţinerea proprietăţii sale din …, fiind promovată o acţiune în revendicare de către A.B.

Reclamanta nu a indicat temeiul în drept al cererii de chemare în judecată.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriu şi a probei cu martori.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 36 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,45 lei (filele 37-39).

La data de 22.01.2013, pârâta Societatea Civilă „M” – BIROU NOTARIAL a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, învederând că nu este parte în actele juridice deduse judecăţii. Pe fondul cauzei, a solicitat să se aprecieze asupra interesului promovării acţiunii.

La data de 20.03.2013, pârâtul B.A. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat să se reţină exercitarea cu rea-credinţă şi în mod abuziv a cererii de chemare în judecată formulată de reclamantă şi să se constate dreptul său la despăgubire pentru exercitarea abuzivă a cererii de chemare în judecată.

În motivarea întâmpinării, pârâtul a învederat că depune dovada faptului că locuieşte neîntrerupt în România din 1997 şi că, prin contractul de asistenţă juridică şi prin împuternicirea avocaţială nr. 28071 din 29 august 2001 a împuternicit-o pe pârâta R.D. să ateste identitatea sa în faţa notarului public R.D, în scopul autentificării celor cinci contracte de mandat, toate aceste contracte fiind semnate de el, aspect ce a fost clarificat în perioada 2003-2005, prin soluţii ale organelor de urmărire penală. A susţinut că reclamanta B.E. a formulat mai multe cereri pentru a menţine suspendat dosarul civil nr. x, scopul formulării acţiunii din prezentul dosar fiind de a bloca soluţionarea dosarului de revendicare. A arătat că niciodată nu a contestat semnătura de pe contractele de mandat date lui V.S., în dosarul nr. x invocând faptul că acesta a profitat de imposibilitatea sa de a se ocupa de modul în care şi-a executat mandatul. A solicitat sancţionarea modului abuziv în care reclamanta procedează, solicitând constatarea nulităţii absolute a contractului de mandat nr. 2427/31.08.2001, care nu are nicio legătură cu imobilul pe care îl ocupă, neavând niciun interes personal, legitim şi actual să pretindă desfiinţarea lui, întrucât se referă la imobilul naţionalizat din …, iar nu la imobilul din …

Ceilalţi pârâţi, deşi au fost legal citaţi, nu au formulat întâmpinare şi nu s-au prezentat la judecarea cauzei.

Prin Încheierea din 28 mai 2013, judecarea prezentei cauze a fost suspendată, în baza art. 244 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă, până la soluţionarea irevocabilă a Dosarului nr. x*. Dosarul nr. x* a fost soluţionat irevocabil prin Decizia civilă nr. x pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost respins ca nefondat recursul declarat împotriva Deciziei civile nr. x pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti (filele 276-285).

În şedinţa publică din data de 7.10.2014, instanţa a invocat excepţia lipsei de interes.

Analizând susţinerile părţilor şi înscrisurile depuse la dosarul cauzei, în vederea soluţionării excepţiei lipsei de interes, instanţa reţine următoarele:

Potrivit criteriului impus de dispoziţiile art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă, precum şi în funcţie de caracterul şi efectele pe care le produc diferitele excepţii în cadrul procesului civil, instanţa urmează a se pronunţa cu prioritate asupra excepţiei lipsei de interes, având în vedere caracterul acesteia de excepţie de procedură, dilatorie şi absolută.

Condiţiile generale de exercitare a acţiunii civile sunt următoarele: (1) formularea unei pretenţii, (2) existenţa unui interes legitim, născut şi actual, personal şi direct, (3) capacitatea procesuală şi (4) calitatea procesuală.

 Aşadar, pentru ca o persoană să fie parte reclamantă într-un proces este necesar ca aceasta să urmărească realizarea unui interes legitim, născut şi actual, personal şi direct. Prin interes se înţelege folosul practic urmărit de cel care a pus în mişcare acţiunea civilă.

Or, interesul invocat de reclamantă, constând în pretinsa apărare a dreptului său de proprietate asupra apartamentului x situat … şi terenului aferent, nu este direct, nu este actual şi nu este legitim, nejustificând dreptul acesteia de a fi parte în litigiul pentru constatarea nulităţii absolute a Contractului de asistenţă juridică nr. 280711/29.08.2011, a împuternicirii avocaţiale nr. 290711/29.08.2001 şi a Contractului de mandat autentificat sub nr. 2427/31.08.2011.

Astfel, din chiar „motivarea” formulată de reclamantă pentru justificarea interesului reiese că aceasta nu obţine niciun folos material direct în urma constatării nulităţii absolute a celor trei înscrisuri deduse judecăţii în prezentul dosar, interesul invocat putând fi realizat numai prin constatarea nulităţii absolute a certificatului de moştenitor şi a titlului de proprietate ale pârâtului B.A.

Având în vedere că reclamanta a solicitat nulitatea absolută a contractului de mandat autentificat sub nr. 2424/31.08.2001 de B.N.P. M, a certificatului de moştenitor nr. 21/21.09.2001 emis de B.N.P. S.F., precum şi a Dispoziţiei nr. 275/3.04.2002 a Primarului General al Municipiului Bucureşti, prin cererea reconvenţională formulată în Dosarul nr. x, precum şi că împuternicirea cuprinsă în Contractul de mandat autentificat sub nr. 2427 din 31.08.2001 de Societatea Civilă „M” Birou Notarial a fost acordată de pârâtul B.A. în legătură cu restituirea imobilului situat în …, reclamanta nu justifică niciun interes pentru a solicita constatarea nulităţii absolute a acestui înscris, a contractului de asistenţă juridică şi a împuternicirii utilizate de avocatul R.D. pentru redactarea lui.

De asemenea, interesul invocat de reclamantă nu este actual, întrucât pârâtul B.A. a recunoscut semnarea Contractului de mandat autentificat sub nr. 2427 din 31.08.2001 de Societatea Civilă „M” Birou Notarial, prin întâmpinarea formulată în prezenta cauză şi semnată olograf de către parte. Această manifestare de voinţă a mandantului reprezintă o ratificare expresă a mandatului acordat, care produce efect retroactiv, chiar dacă mandatul acordat nu ar fi fost valabil.

Interesul reclamantei nu este legitim, având în vedere că, în realitate, aceasta urmăreşte întârzierea soluţionării acţiunii în revendicare formulate de pârâtul B.A. în Dosarul nr. x, prin suspendarea judecăţii în acel dosar ca urmare a contestării separate a unor acte care nici măcar nu au legătură cu titlul de proprietate invocat de pârât în acel litigiu, împuternicirea cuprinsă în Contractul de mandat autentificat sub nr. 2427 din 31.08.2001 de Societatea Civilă „M” Birou Notarial fiind dată pentru restituirea unui alt imobil decât cel revendicat de la reclamantă.

Invocarea de către reclamantă a soluţiei respingerii excepţiei lipsei de interes prin Decizia civilă nr. x pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a Civilă, în Dosarul nr. x este lipsită de relevanţă în prezenta cauză, întrucât situaţia de fapt este diferită de cea analizată în dosarul menţionat şi care a determinat instanţa de apel să constate că reclamanţii P.I. şi P.I. au avut un interes actual şi propriu pentru a cerere constatarea nulităţii absolute, întrucât eventuala anulare a certificatului de moştenitor ar împiedica restituirea în natură sau exercitarea unor acţiuni în justiţie împotriva acestora.

În prezentul litigiu, reclamanta B.E. nu a solicitat anularea certificatului de moştenitor sau a titlului de proprietate al pârâtului B.A., astfel încât constatarea nulităţii celor trei împuterniciri deduse judecăţii nu ar produce niciun folos material direct, cu atât mai mult cu cât nu au legătură cu imobilul revendicat, reclamanta neinvocând existenţa vreunui drept de proprietate al său asupra imobilului situat în …, pentru care au fost date împuternicirile cuprinse în actele juridice cu privire la care solicită constatarea nulităţii absolute. Totodată, spre deosebire de litigiul care a făcut obiectul Dosarului nr. x, în prezenta cauză, au fost deduse judecăţii numai contractul de mandat şi contractul de asistenţă juridică în baza căruia s-a făcut atestarea identităţii mandantului, acestea fiind ratificate de mandant.

Pentru aceste considerente, reţinând că interesul invocat de reclamantă nu este direct, actual şi legitim, instanţa va admite excepţia lipsei de interes invocată din oficiu şi va respinge cererea de chemare în judecată ca fiind lipsită de interes.

În conformitate cu art. 723 Cod procedură civilă, având în vedere că cererea de constatare a nulităţii absolute a fost formulată în legătură cu acte juridice la care reclamanta nu a fost parte şi că aceste înscrisuri privesc un imobil în legătură cu care reclamanta nu a invocat existenţa vreunui drept, instanţa constată caracterul abuziv al formulării cererii de chemare în judecată, scopul urmărit de parte fiind acela de a determina amânarea soluţionării acţiunii în revendicare formulate de pârâtul B.A. în Dosarul nr. x.

Întrucât reclamanta cunoştea că pârâtul B.A. a semnat personal contractele de mandat, astfel cum s-a reţinut şi prin Sentinţa penală nr. x pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în Dosarul nr. x (fila 248), instanţa constată că partea a introdus cu rea-credinţă o cerere de chemare în judecată vădit netemeinică, săvârşind abaterea judiciară prevăzută de art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a Cod procedură civilă. Având în vedere că acţiunea a fost formulată în scopul întârzierii judecării unei cauze care se afla pe rolul instanţelor de 5 ani, precum şi că reclamanta a înţeles să acţioneze în această modalitate, în mod repetat, astfel cum reiese din însăşi prezentarea situaţiei litigioase dintre părţi făcută prin acţiune, săvârşirea abaterii judiciare urmează a fi sancţionată cu amenda judiciară în cuantumul maxim de 700 lei.

În conformitate cu art. 274 alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa va lua act că pârâţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia lipsei de interes, invocată din oficiu.

Respinge ca fiind lipsită de interes cererea de chemare în judecată privind pe reclamanta B.E., cu domiciliul în …, în contradictoriu cu pârâţii B.A., cu domiciliul în .., şi cu domiciliul ales la …, V.S., cu domiciliul în …, R.T.D, cu domiciliul în …, şi SOCIETATEA CIVILĂ „M” – BIROU NOTARIAL, cu sediul în ...

Constată caracterul abuziv al formulării cererii de chemare în judecată.

În temeiul art. 1081 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă aplică reclamantei B.E.amenda judiciară în cuantum de 700 lei.

Ia act că pârâţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare, în privinţa soluţiei pronunţate asupra excepţiei lipsei de interes, şi cu cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, în privinţa amenzii judiciare aplicate.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.10.2014.