Creanta certa, lichida si exigibila; facturi acceptate prin semnare si stampilare

Sentinţă civilă 1319 din 27.01.2015


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.06.2014 sub nr. …. creditoarea S.C. C P G S.R.L. a chemat in judecată pe debitoarea S.C. C A G S.R.L., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să emită o ordonanţă de plată prin care debitoarea să fie obligată la plata sumei de 11131,78 lei, reprezentând contravaloare servicii prestate şi neachitate, a sumei de 929,93 euro, reprezentând contravaloarea modului de reclamă publicat în revista BN nr. februarie-aprilie 2014, suma de 1211,7 lei, reprezentând penalităţi de întârziere aferente calculate până la data de 20.06.2014 şi a sumei reprezentând penalităţi de întârziere calculate în continuare, până la data efectuării plăţii, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii creditoarea a arătat că părţile au încheiat contractele de publicitate nr. .. şi nr. …., în temeiul cărora creditoarea a prestat servicii de efectuare a publicităţii în mai multe reviste şi au fost emise facturi fiscale rămase neachitate, debitoarea datorând şi penalităţi de întârziere.

În drept, s-au invocat prevederile art. 1013 şi urm. din noul Cod de procedură civilă.

 În susţinerea cererii, legal timbrate, s-au depus la dosar înscrisuri în fotocopie (filele 4-19).

Debitoarea, deşi legal citată, nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Instanţa apreciază că cererea formulată pentru pronunţarea unei ordonanţe de plată este întemeiată, având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1013 şi urm. din Codul de procedură civilă, în sensul că în cauză, creditoarea este beneficiara unei creanţe certe, lichide şi exigibile faţă de debitoare, care decurge din facturile emise de creditoare ca urmare a raporturilor contractuale dintre părţi, constând în semnarea contractelor de publicitate nr. .. şi nr. …. (filele 7-8), după care a urmat emiterea facturilor fiscale (filele 9-12), acceptate de debitoare prin semnarea contractului şi a facturilor de către reprezentantul său şi aplicarea ştampilei societăţii.

Astfel, suma pretinsă în cuantum de 11131,78 lei şi 929,93 euro, reprezentând contravaloare servicii prestate debitoarei conform facturilor fiscale şi neachitată este datorată de debitoare, având în vedere raporturile contractuale dintre părţi.

De asemenea, conform prevederilor art. 2 din contractele încheiate între părţi debitoarea datorează penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi pentru fiecare zi de întârziere, astfel încât debitoarea datorează conform calculului de la fila 4 suma de 1211,7 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate până la data de 20.06.2014 şi suma reprezentând penalităţi de întârziere calculate în continuare până la data plăţii efective, în cuantum de 0,1% din debit pe zi de întârziere.

Creanţa este certă, în sensul art. 662 alin. 2 din C.proc. civ. deoarece existenţa creanţei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către creditoare rezultă din facturile fiscale depuse la dosar şi din contractele încheiate între părţi.

Creanţa este lichidă, în sensul art. 662 alin. 3 din C.proc. civ. deoarece câtimea acesteia este determinată prin facturile emise şi prin prevederile contractuale.

Creanţa este exigibilă, deoarece scadenţa obligaţiei de plată a preţului a fost stabilită în cuprinsul contractului.

Or, având în vedere că debitoarea nu a achitat contravaloarea serviciilor prestate, creditoarea probând prestarea serviciilor prin înscrisurile depuse la dosar, instanţa va admite cererea şi în temeiul art. 1013 şi urm. din Codul de procedură civilă , precum şi al art. 1270 alin. 1 din noul Cod civil, va obliga pe debitoare să plătească creditoarei în termen de 20 de zile de la comunicare suma de 11131,78 lei  şi suma de 929,93 euro, în echivalent în lei la cursul B.N.R. din ziua plăţii, reprezentând contravaloare servicii prestate şi neachitate, suma de 1211,7 lei, reprezentând penalităţi de întârziere, calculate până la data de 20.06.2014, şi suma reprezentând penalităţi de întârziere aferente sumei de 11131,78 lei, în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere, calculate de la data de 20.06.2014 şi până la data plăţii integrale a debitului.

Având în vedere şi dispoziţiile art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă şi ţinând seama de împrejurarea că debitoarea a pierdut procesul, instanţa o va obliga la plata cheltuielilor de judecată efectuate de creditoare cu prilejul prezentei judecăţi constând în taxa judiciară de timbru, în cuantum de 200 lei.