Pe calea contestatiei la executare nu vor putea fi invocate nici macar motivele care au fost invocate in timpul procesului, fara ca instanta sa se fi pronuntat asupra lor , deoarece natura juridica a contestatiei nu este aceea a unei cai de atac de reform

Sentinţă civilă 763 din 19.01.2015


Deliberând  asupra cauzei  de  faţă,  reţine următoarele:

Prin  cererea  formulată şi înregistrată pe rolul  Judecătoriei Sectorului  1 Bucureşti  sub nr. …. contestatorul D V REPREZENTAT PRIN C Va formulat în contradictoriu cu intimaţii MINISTERUL PUBLIC, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE, STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE, contestaţie la executare, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe  care o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de aplicare a sechestrului asupra conturilor sale, întocmit de Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie la data de 18.08.2014, suspendarea executării silite cu privire la sumele de bani existente în conturile deschise pe numele sau, până la soluţionarea definitivă a prezentei contestaţii la executare şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că, prin Decizia penală nr. … pronunţată la data de 08.08.2014 în dosarul nr. ……., a fost dispusă măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile  în vederea confiscării speciale a echivalentului în lei a sumei de 3.515.756,4 USD.  A mai arătat contestatorul că instanţa, în baza art. 251 C.proc.pen. şi art. 129 alin. 6 C.proc.fisc. a indicat organele de cercetare penală ce vor fi desemnate de Procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie de Administraţia Finanţelor Publice Ilfov ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispoziţiei de indisponibilizare  a sechestrului asigurător astfel instituit.  A precizat contestatorul că urmare a dispoziţiei penale, s-a procedat la executarea dispoziţiei de indisponibilizare a sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile aparţinând acestuia, respectiv a sumelor de bani existente în conturile deschise la Raiffeisen Bank de:26.249,41 lei din contul nr. 10133576, 98, 31 Euro din contul 10133619, 565,96 USD din contul nr. 11252274 şi 4.713,99 lei din contul nr. 15219079. Motivele de nelegalitate a procedurii de aplicare a sechestrului au fost urmatoarele: necompetenta organului care a aplicat masura, aplicarea măsurii cu incalcarea dispozitiilor fiscale privind impunerea taxei pe valoarea adaugata , precum si a altor dispozitii legale in materie financiar – fiscala; neprovenirea sumelor de bani supuse confiscarii din pretinsa activitate infractionala si nelegalitatea procesului verbal contestat raportat la scopul instituirii masurii – prevalenta repararii prejudiciului asupra masurii confiscarii speciale.

In drept, contestatorul a invocat disp. art. 711 C.proc.civ.

Intimatul STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE  formulat întâmpinare la data de 03.11.2015, solicitând respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei la executare  împotriva procesului-verbal de aplicare a sechestrului încheiat în data de 18.08.2014, iar în ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării silite, a  solicitat, în principal anularea, iar în subsidiar, respingerea ca neîntemeiată.

La data de 07.11.2015, intimata DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE, a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia necompetentei materiale a instantei , exceptia tardivitatii, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei , exceptia netimbrarii contestatiei la executare , exceptia inadmisibilitatii contestatiei la executare , iar pe fond a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neintemeiata .

In dovedire, s-a administrat proba cu inscrisuri.

Analizand probele administrate in cauza, instanta retine in fapt si in drept urmatoarele:

La data de 18.08.2014, ora 11.15 , in Bucuresti, la sediul DNA s-a intocmit procesul verbal de aplicare a sechestrului, contestat prin prezenta cerere, de catre un ofiter de politie judiciara din cadrul Directiei Nationala Anticoruptie , delegat in baza Ordonantei nr. ……. din data de 12.08.2014 pentru punerea in executare a masurii dispuse de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a II a Penala in dosarul nr. …….. din decizia nr. ……. , constand in  „… luarea masurii de indisponibilizare a sechestrului asigurator in vederea confiscarii speciale a echivalentului in lei de la data punerii in executare a dispozitiei de indisponibilizare a sumei de 3.515.756,4 usd plus TVA aferent, calculata la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberarii facturilor conform art. 1 din contractul de inchiriere nr. 5317/35/2003.165, asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului Dan Voiculescu , inclusiv asupra conturilor societatilor comerciale la care acesta figureaza ca imputernicit , beneficiar real, asociat sau administrator, situate in tara sau in strainatate , care se vor identifica in cursul punerii in executare a prezentei dispozitii de indisponibilizare”, in conformitate cu prevederile art. 251 C.p.c., art. 252 alin. 1 C.p.c. si art. 253 C.p.c.

In cuprinsul acestui proces verbal s-a consemnat ca s-a procedat la punerea in executare a dispozitiei de indiponibilizare a sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor mobile identificate potrivit dispozitiei instantei de judecata, respectiv a următoarelor sume de bani existente in conturile deschise la Raiffeisen Bank pe numele inculpatului D V, conform adresei nr. 1928/13.08.2014, emisa de Raiffeisen Bank: 26.249,41 lei in contul nr. 10133576, 98,31 euro in contul nr. 10133619, 565,96 usd din contul  nr. 11252274 si 4713,99 lei din contul nr. 15219079.

Punerea în executare a dispoziţiei de indisponibilizare a sechestrului asigurător s-a efectuat de către un ofiţer de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, delegat în baza Ordonantei nr. ……. din data de 12.08.2014 pentru punerea in executare a masurii dispuse de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a II a Penala in dosarul nr. ….. prin decizia nr. ……., întemeiată pe dispoziţiile art. 251 Cod procedură penală şi art. 129 alin. 6 din codul de procedură fiscală, instanţa nominalizând în vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiei menţionate, organele de cercetare penală ce vor fi desemnate de procurorul-sef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi  Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1 Bucuresti.

Prin urmare, legitimitatea intimatei de a sta în prezenta cauză rezultă din calitatea sa de organ desemnat în vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiei de indisponibilizare a sechestrului asigurator constatată prin procesului verbal atacat. Faţă de considerentele arătate, instanţa urmează a respinge ca nefondată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei Directia Nationala Anticoruptie.

In privinta exceptiei  tardivitatii motivului de contestatie constand in lipsa titlului executoriu, instanta retine ca potrivit art. 712 alin. 3 C.p.c., nu se poate face o noua contestatie la executare de catre aceeasi parte pentru motive care au existat la data primei contestatii, insa cu toate acestea, contestatorul isi poate modifica cererea initiala adaugand motive noi de contestatie daca, in privinta acestora din urma, este respectat termenul de exercitare a contestatiei la executare.

Instanta retine ca motivul constand in lipsa titlului executoriu a fost invocat in sedinta publica de la data de 12.01.2015.

Insa, potrivit art. 714 lit. a C.p.c., contestatia privitoare la executarea silita propriu-zisa se poate face in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta.

Termenul de exercitare a contestatiei la executare este un termen procedural de decadere , supus regimului juridic prevazut de art. 180 si urm. C.p.c. in privinta calculului, a curgerii si a conditiilor de repunere in termen.

Insa, instanta apreciaza ca in faza de executare silita , toate nulitatile, indiferent ca sunt absolute sau relative, pot fi invocate, sub sanctiunea decaderii, numai in termenul in care poate fi exercitata contestatie la executare.

Prin urmare, partea interesata poate invoca nulitatea, atat relativa cat si absoluta , numai prin intermediul contestatiei la executare exercitate in termenul prevazut de art. 714 C.p.c. , aceasta solutie fiind confirmata de art. 712 alin. 3 C.p.c. redat anterior.

Asadar, dupa expirarea termenului de exercitare a acesteia, nulitatea actului de procedura , chiar si cea absoluta, nu mai poate fi invocata de partea interesata pe calea contestatiei la executare. Daca s-ar admite solutia contrara , ar insemna ca, atunci cand se invoca nulitatea absoluta, calea contestatiei la executare este deschisa oricand , ceea ce contravine dispozitiilor art. 712 alin. 3 C.p.c.

Pentru aceste considerente, retinand ca motivul de contestatie constand in lipsa titlului executoriu a fost invocat pentru prima data la termenul de judecata din data de 12.01.2015, cu depasirea termenului prevazut de art. 714 C.p.c. si avand in vedere si prevederile art. 712 alin. 3 C.p.c., instanta va admite exceptia tardivitatii in privinta motivului de contestatie constand in lipsa titlului executoriu, urmand a respinge ca tardiv formulat acest motiv de contestatie.

In ceea ce exceptia inadmisibilitatii, instanta retine urmatoarele:

Potrivit art. 250 alin. 8 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala,  după rămânerea definitivă a hotărârii se poate face contestaţie potrivit legii civile, numai asupra modului de aducere la îndeplinire a măsurii asiguratorii.

Totodata, potrivit art. 712 alin. 1 din Codul de procedura civila,  daca executarea silita se face in temeiul unei hotarari judecatoresti sau arbitrale , debitorul nu poate invoca pe cale de contestatie motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune in cursul judecatii in prima instanta sau intr-o cale de atac ce i-a fost deschisa.

Prin urmare, pe calea contestatiei la executare nu se pot aduce critici titlului executoriu reprezentat de o hotarare judeactoreasca sau arbitrala. Instanta de judecata care solutioneaza contestatia la executare este tinuta a respecta, la fel ca si partile din executare silita , autoritatea de lucru judecat de care se bucura titlul executoriu , atat in privinta celor stabilite prin dispozitiv , cat si in privinta celor explicate in considerente.

Asadar, pe calea contestatiei la executare nu vor putea fi invocate motivele de drept si de fapt care au fost invocate si transate definitiv  de catre instanţă in cursul procesului finalizat prin emiterea hotararii judecatoresti care constituie titlu executoriu. Pe calea contestatiei la executare nu vor putea fi invocate nici macar motivele care au fost invocate in timpul procesului, fara ca instanta sa se fi pronuntat asupra lor , deoarece natura juridica a contestatiei nu este aceea a unei cai de atac de reformare sau de retractare a titlului executoriu reprezentat de o hotarare judecatoreasca definitiva. 

Referitor la motivul constand in necompetenta organului care a aplicat masura sechestrului, instanţa reţine ca prin dispozitivul deciziei penale nr. ….. a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a II a Penala, s-a prevazut in mod expres ca in baza art. 397 C pr pen, art 249 alin 4 C pr pen s-a dispus luarea măsurii de indisponibilizare a sechestrului asigurător în vederea confiscării speciale a echivalentului în lei de la data punerii în executare a dispozitiei de indisponibilizare a sumei de 3515756,4 USD plus TVA aferent, calculată la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberării facturilor conform art. 1 din contractul de închiriere nr. 5317/35/2003.165, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului DV, inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care acesta figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat sau administrator, situate în ţară sau în străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispozitii de indisponibilizare si că in  baza art 251 C pr pen si art 129 alin 6 C. pr. fisc. este desemnat ca organ însărcinat cu punerea în executare a dispozitiei de indisponibilizare asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului DV inclusiv asupra conturilor societăţilor comerciale la care acesta figurează ca împuternicit, beneficiar real, asociat  sau administrator, situate în ţară sau în străinătate în vederea confiscării speciale a sumei de 3515756,4 USD plus TVA aferent, calculată la cursul de schimb al BNR valabil la data eliberării facturilor conform art. 1 din contractul de închiriere nr. 5317/35/2003.165, organele de cercetare penală ce vor fi desemnate de procurorul-sef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi  Administratia Finantelor Publice a Sectorului 1 Bucuresti.

Pe de alta parte, instanta retine ca in cuprinsul deciziei civile de mai sus, au fost redate considerentele ce au stat la baza dispunerii unei astfel de masuri (retinandu-se ca in baza art. 251 C. pr. Pen. si art. 129 alin. 6 C. pr. fisc., Curtea, apreciind că sunt aplicabile ambele de texte de lege în materia aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţă în cursul judecăţii, analizand, pe de o parte,  concurenţa între legea generală ulterioară, respectiv Codul de procedură penală şi Codul de procedură fiscală care constituie sediul reglementării aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii în faza de judecată, utilizand si argumente de interpretare sistematica si istorică a instituţiei aducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de judecător în faza de judecată va desemna atat organele de cercetare penala cat si organele fiscale pentru asigurarea efectivităţii măsurilor de indisponibilizare dispuse în vederea recuperării produsului infractiunii), astfel ca criticile contestatorului referitoare la competenta exclusiva a organului fiscal antameaza tocmai legalitatea hotararii instantei penale care a  dispus masura, tinzand la modificarea acesteia pe calea contestatiei la executare , ceea ce este inadmisibil in raport de dispozitiile art. 712 C.p.c. , acestea putand face obiectul unei caii de atac impotriva deciziei penale nr. ……. , iar nu a unei contestatii la executare impotriva unor acte emise in vederea aducerii la indeplinire a masurilor dispuse prin aceasta , instanta civila de executare neavand competenta de a  interveni asupra dispozitiilor instantei penale care a  pronuntat titlul care se aduce la indeplinire , fara incalcarea autoritatii de lucru judecat a chestiunilor transate prin titlul executoriu.

Pe de alta parte, inclusiv din argumentele prezentate de instanta penala in cuprinsul considerentelor ce au stat la baza unei astfel de masuri,  nu se poate desprinde concluzia sustinuta de contestator in sensul ca numai dispozitiile penale din cuprisnul hotatarii sunt aduse la indeplinire de organele de cercetare penala.

Nici imprejurarea ca o astfel de masura a fost luata printr-o hotarare definitiva, executorie,  nu confera contestatorului posibilitatea de a invoca critici referitoare la legalitatea acesteia pe calea contestatiei la executare, formulate potrivit art. 250 alin. 8 C.p.p. , intrucat s-ar ajunge la incalcarea  autoritatii de lucru judecat a respectivei hotarari.

Este inadmisibil in raport de considerentele de mai sus si motivul referitor la nelegalitatea si netemeinicia instituirii sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile apartinand contestatorului pentru recuperarea sumei de 3515756,4 usd plus TVA precum si determinarea eronata a sumelor ce fac obiectul procesului verbal de aplicare a sechestrului contestat , cu incalcarea unor dispozitii legale si reguli elementare in materie fiscala si financiar contabila , de vreme ce acest cuantum a fost stabilit in mod expres printr-o hotarare judecatoreasca definitiva care se bucura de autoritate de lucru judecat. Pe calea contestatiei la executare nu se pot repune in discutie constatarile in fapt si in drept ale instantei ce a pronuntat hotararea pusa in executare si nu se poate solicita schimbarea fondului solutiei cuprinse in titlul executoriu. Motivele ce se invoca intr-o contestatie la executare nu se pot referi la chestiuni de fond care sa repuna in discutie o hotarare judecatoreasca , iar instanta investita cu solutionarea unei contestatii la executare nu este indreptatita sa examineze legalitatea hotararii puse in executare, ci trebuie sa se conformeze acesteia.

De asemenea, prin invocarea faptului ca sumele de bani supuse confiscarii nu provin din pretinsa activitate infractionala si a imposibilitatii institutii unei masuri asiguratorii avand ca scop aducerea la indeplinire a confiscarii speciale atata vreme cat pretinsul prejudiciu produs prin fapta penala nu a fost recuperat, contestatorul tinde la o modificare a dispozitivului si a argumentelor expuse de instanta penala in considerentele deciziei , ceea ce este inadmisibil pe calea contestatiei la executare, instanta de executare neputand face o analiza asupra legalitatii si temeiniciei titlului executoriu. Prin solicitarea de examinare a acestor motive pe calea contestatiei la executare , contestatorul urmareste de fapt reanalizarea unor aspecte care vizeaza fondul cauzei penale solutionat prin hotararea judecatoreasca ce constituie titlu executoriu si care are autoritate de lucru judecat, atat dispozitivul cat si considerentele acesteia intrand in puterea lucrului judecat.

Prin urmare, pe calea contestatiei la executare nu se pot invoca motive de fond care sa repuna in discutie o hotarare judecatoreasca definitiva , care a dobandit autoritate de lucru judecat. Asemenea motive se pot invoca numai pe calea mijloacelor de atac prin exercitarea carora, inauntrul termenelor legale, partea poate obtine reformarea ori casarea hotararii ce o prejudiciaza.

Cu atat mai mult pe calea contestatiei la executare nu pot fi invocate motive de fond care ar repune in discutie cuantumul sumei asupra careia s-a dispus, prin hotarare defintiva,  masura confiscarii speciale sau legalitatea acestei masuri.

Pentru aceste considerente, instanta va exceptia inadmisibilitatii formularii contestatiei la executare cu privire la celelalte motive de contestatie invocate, cu exceptia celui referitor la lipsa titlului executoriu si va respinge contestatia astfel formulata ca inadmisibila.

In ceea ce priveste cererea de suspendare a executarii silite, avand in vedere dispozitiile art. 718 NC.proc.civ., conform carora aceasta se poate dispune pana la solutionarea contestatiei la executare, precum si faptul ca, prin prezenta sentinta, contestatia a fost solutionată, instanta va respinge cererea de suspendare a executarii ca ramasa fara obiect.

Domenii speta